Aktuality

Hlavné problémy rodinných fariem na Slovensku

Funkčné poradenstvo by mala realizovať  Agentúra pre rozvoj vidieka a jej regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktoré sa nachádzajú v každom kraji a sú financované z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Okrem toho potrebujeme urýchlene riešiť tieto problémy :

 1. pôda
 2. spracovanie potravín na farme
 3. podpora malých, mladých a rodinných fariem
 4. štatút farmárskej rodiny
 5. ochrana majetku v extraviláne
 6. vedľajšie živočíšne produkty
 7. plemenitba 
 8. nákup použitých strojov  a cestný zákon

 

1/ PÔDA - základný výrobný prostriedok každého farmára

 • po 25 rokoch máme scelených 10 % ! - potrebujeme zjednodušiť celý proces
  a umožniť prístup k pôde jej vlastníkom pomocou urýchlenej realizácie ROEP (register obnovenej evidencie pôdy)  a jednoduchých komasácií  pracovníkmi katastrálnych úradov v spolupráci s obcami, čím sa vylepší identifikácia vlastníkov  pôdy v procese spracovávania a eliminuje sa vznik nových neznámych vlastníkov,    
 • zákon č.504/ 2003  preferuje nájomcu pred vlastníkom : §12 ods. 1 - potrebujeme  zmeniť text "...zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8" na text "... "zmluva sa obnovuje na 1 rok" ,
 • zákon č.140/2014 - neumožňuje nákup pôdy fyzickým osobám - nepodnikateľom, 
 • zákon č.363/2014 - je otázna jeho  vykonateľnosť,
 • zákon  č.180/1995, § 23 ods.1 - ukladá nedeliť pôdu na menej ako
  2000 m 2  - žiadajte dôsledné dodržiavanie aj pri dedení,
 • pri priamych platbách máme stále viac dvojitých deklarácií - je potrebné zapisovať nájomné zmluvy do listov vlastníctva a vytvoriť užívateľské bloky LPIS
 • Slovenský pozemkový fond neprenajíma pôdu drobným farmárom - prečo ?
 • produkt "Moja pôda"  doteraz získalo  32 samostatne hospodáriacich roľníkov a 85 právnických osôb. Celkovo sa tak cez tento produkt schválili úvery vo výške 20,2 milióna eur, čo bolo o 200.000 eur viac, ako sa pôvodne predpokladalo.Tieto úverové zdroje umožnili financovať nákup 9959 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Kým produkt Moja pôda neexistoval, Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla na financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy od roku 2005 do roku 2013 približne 3,3 milióna eur.Úvery cez Moju pôdu tak za rok a pol svojej existencie dosiahli šesťnásobok úverov poskytnutých za predchádzajúcich osem rokov. Zatiaľ sa neuvažuje o tom, že by bol daný nejaký strop na tento úverový produkt. V súčasnosti sa pripravuje aj jeho upravená forma, a to Moja pôda pre mladých poľnohospodárov. Má slúžiť na to, aby aj mladí poľnohospodári, ktorí nevedia ručiť tak ako existujúci roľníci, mohli kupovať do svojho vlastníctva pôdu. Tento produkt je príliš komplikovaný. Nenechajte sa však odradiť, žiadajte pôžičku aj na menšiu sumu - banka ju musí realizovať !                                                                   

2/ SPRACOVANIE POTRAVÍN NA FARME

 • od 1.3.2016 platí Nariadenie vlády SR č.100/2016 pre spracovanie rastlinných komodít v domácnosti
 • očakávame schválenie hygienickej príručky pre farmársku produkciu potravín,
 • podporujeme vyhlásenie výzvy na pojazdné bitúnky,
 • podporujeme politiku zeleného a sociálneho verejného obstarávania, ktorá umožní zohľadnenie environmentálnych charakteristík v postupoch verejného obstarávania pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže a vnútorného trhu.

3/ PODPORA MALÝCH, MLADÝCH A RODINNÝCH FARIEM

 • Naplánované je podporiť 600 projektov. Prišlo 2080 žiadostí. Veríme, že MP a RV SR nájde potrebných 70 miliónov a podporí všetkých oprávnených žiadateľov, čím dôjde k oživeniu a omladeniu nášho vidieka. Všetci tí žiadatelia, ktorí boli nezamestnaní sa predsa stali SHR s povinnosťou platiť si okamžite zdravotné poistenie. Zároveň žiadame zverejniť všetky podané a všetky schválené projekty.
 • negatívne hodnotíme  - a) úpravu podmienok podpory po vyhlásení výzvy,                                           b) nastavenie bodovacích kritérií - napr.  žiadateľ, ktorý bol dva roky v evidencii nezamestnanosti bol zvýhodnený 8 bodmi oproti tomu, ktorý bol dobrovoľne nezamestnaný,                                              c) dokladovanie povinných príloh považujeme za zbytočné, malo stačiť čestné prehlásenie.
 • pokiaľ bude ďalšia výzva 6.1, je nutné, aby sa mohli prihlásiť aj neúspešní uchádzači z 1.kola 

4/ ŠTATÚT FARMÁRSKEJ RODINY

potrebujeme zmeniť legislatívu a to : 

Dane z príjmu: 

 • opäť zaviesť možnosť  uplatniť si odpočítateľnú položku pri zdaňovaní príležitostných príjmov z poľnohospodárskej činnosti,
 • oslobodiť od platenia zdravotného poistenia z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti,
 • oslobodiť od platenia daňovej licencie  ( možno nejako vymedziť pre koho by oslobodenie platilo – napr. podľa obratu),
 • zrušiť používanie ERP pre malých poľnohospodárov ( zbytočná záťaž, minimálne daňové úniky, zbytočné sankcie pri kontrolách na trhoch ) – ERP nemusia používať  občania s ťažkým zdravotným postihnutím , niečo podobné umožniť aj pre malých poľnohospodárov,
 • Vysoké poistné:
 • pri zamestnancoch je dnes možné uplatniť si odvodovú úľavu v okrese s vysokou nezamestnanosťou – možnosť  aplikácie  nie len pre zamestnancov ale aj  pre začínajúcich SHR,
 • nový zákon o športe  dáva výnimku začínajúcim profesionálnym športovcom, ktorí nemusia platiť odvody do sociálnej poisťovne prvé 3 roky!!!!! – možnosť aplikácie pre začínajúcich poľnohospodárov SHR.

Zamestnávanie rodinných príslušníkov: úplne zrušiť sankcie v rodinných farmách – definovať , čo to je rodinný podnik, rodinná farma.                                                                                                                                       

5/ OCHRANA MAJETKU V EXTRAVILÁNE

 • máme za to, že zákon stojí viac na strane zlodejov ako na strane majiteľov,
 •  využívanie tzv. farmárskeho zákona v praxi považujeme za nedostatočné a chceme jeho dôsledné uplatňovanie,                                                                  
 • v prípade krádeže farmárskych produktov  žiadame uplatňovať aj alternatívne tresty – napr. trest povinných prác,
 • prepojiť krádeže poľnohospodárskych produktov s možnosťou siahnuť páchateľom na sociálne podpory,
 • potrebujeme zvyšovať právne vedomie farmárov, aby ovládali svoje práva a možnosti obrany, vytvoriť tzv. farmársku stráž,
 • upraviť výkon poľovníctva tak, aby bol v súlade s aktivitami vlastníka pozemku , teraz je poľovník viac ako farmár, pričom pre poľovníka je to len hobby a pre farmára forma obživy.                                                                                                                        

6/ VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY

 • potrebujeme, aby bola bezplatná kafiléria.

7/ PLEMENITBA

 • zaviesť inštitút obecného capa, resp. barana ako je to napr. v Čechách, kde majiteľ plemenného zvieraťa dostáva od štátu dotáciu na krmivo,
 • upraviť zákon tak, že pokiaľ sa nejedná o plemenný chov, tak nie je potrebné množenie plemenným zvieraťom (podobne ako u psov).

8/ NÁKUP POUŽITÝCH STROJOV A CESTNÝ ZÁKON

 • vítame možnosť nákupu aj použitých strojov v opatrení 6.1, avšak  kritérium 2 roky považujeme za nedostatočné,
 • je potrebné upraviť cestný zákon tak, aby bol tolerantný voči farmárom ako inde v EÚ.    

 

 


< November 2017 >
30 31 01 02 03 04 05
06
 • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Levoča
07 08 09 10 11 12
13
 • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie -Námestovo
14 15 16 17 18 19
20 21 22
 • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Nitra
23 24 25 26
27
 • Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie - Podkylava
28 29 30 01 02 03