Aktuality

Klub mladých farmárov - Nitra

Združenie mladých farmárov na Slovensku — ASYF
v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka

Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov"

Termín konania: 22. - 23. február 2019

Miesto konania: Nitra, ŠD Antona Bernoláka (trieda A. Hlinku 38, 949 01 Nitra)

22. február 2019 (piatok)

8:00 — 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 — 9:10

Slávnostné otvorenie a predstavenie aktivít ASYF a NSRV SR

Milan Jurky, predseda Združenia mladych farmárov na Slovensku ASYF

9:10 — 9:25

Predstavenie činnosti NSRV SR

Ing. Lenka Mikulová, manažérka Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky

9:25 — 11:00

Diskusný panel s názvom „Mladí farmári sú kľúčovymi v budúcej SPP"

Ing. Dušan Chrenek, vedúci oddelenia Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárshlo a rozvoj vidieka, Európska komisia Brusel

doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD., vedúci zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku Milan Jurky. predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF

11:00 11:15

Občerstvenie

11:15 —12:00

Aktuálne vyzvy - podopatrenia 6.1 a 6.3

Ing. Juraj Kožuch, PhD.. generálny riaditef PPA

12:00 — 12:45

Plánované výzvy v roku 2019 vrátane úprav ohľadom mladých farmárov

Ing. Jaroslav Gudába, generálny riaditef sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb

12:45 — 13:30

Obed

13:30 — 14:30

Aktuálne zmeny v pozemkovej legislative

JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditef sekcie legislativy MPRV SR

14:30 — 15:00

Agrolesnicke systémy— príležitosť pre efektivnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy

Ing. Jamslav Jankovič. CSc., vedúci Odboru pestovania a produkcie lesa v NLC Zvolen

15:00 — 15:30

Možnosti využitia prognózy a signalizácie v integrovanej produkcii rastlin

Ing. František Muška, PhD., akreditovaný poradca Ministerstva zemědělství ČR

15:30 — 16:00

Analýza postavenia malých fariem v stredoeurópskom priestore projekt SOILS (Erasmus+)

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra

16:00 — 16:15

Občerstvenie

16:15 - 17:00

Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF

- Prijímanie nových členov

- Diskusia o strateqickom pláne mladých farmárov v plánovacom období 2021 - 2027

17:00 - 18:00

Diskusia (otázky, na ktoré nestačil cez program čas)

18:00

Večera (pre ubytovaných)

 

23. február 2019 (sobota)

Navšteva fariem: Univerzitné farmy SPU
Prepravu na farmy si zabezpečuje každý účastník vo vlastnej réžii

Zmena programu je vyhradená.

účastnícky poplatok* pre nečlenov ASYF a členov s nezaplateným členským na rok 2019: 20,- € účastnícky poplatok pre členov, ktorí uhradili členský prispevok na rok 2019: 0,- €

*Účastnicky poplatok zahŕňa výdavky na prenájom priestorov vrátane techniky a občerstvenie. Členom ASYF so zaplateným členský príspevkom na rok 2019 sú tieto výdavky hradené zo zdrojov ASYF-u.

Vašu účast' prosím potvrďte

Miesto a stravovanie podl'a programu môžeme zaručiť len pre zaregistrovaných účastníkov!

Účastnicky poplatok, resp. členský príspevok, prosim uhradiť na nasledovný bankový účet:

IBAN: SK7411110000001017783018 BIC: UNICRSKBX

Pri úhrade členského príspevku, uveďte do poznáMky ČL2019 MENO A PRIEZVISKO (resp. NÁZOV FIRMY)

Pri úhrade účastnickeho poplatku. uyedle do poznámky ÚP MENO A PRIEZVISKO

Upozornenie! V pripade neúčasti sa účastnicky poplatok nevracia, ale môže sa vyslať náhradnik.


< Júl 2019 >
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04