Ako na predaj vajec

Podľa Nariadenia vlády č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam   môže

vajcia predávať prvovýrobca 

  • ak má zaregistrovaný chov na RVPS 
  • priamo konečnému spotrebiteľovi najviac 60 ks týždenne
  • miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá je vzdialená najviac 2 hodiny cesty od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo príslušná RVPS najviac 350 ks týždenne 

Viac nájdete v NV č. 360/2011 § 5. 

(11) Prvovýrobca vedie okrem záznamov, ktoré sa týkajú
vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, písomné
záznamy, ktorými preukazuje celkový počet chovaných
nosníc, dennú produkciu vajec a osobitné záznamy o

a) počte vajec priamo predaných v mieste produkcie
vajec podľa odseku 1 písm. a) za každý deň,

b) počte vajec priamo predaných na miestnom trhovom
mieste podľa odseku 1 písm. a) za každý deň,

c)menách alebo názvoch odberateľov vajec, adresách
ich maloobchodných prevádzkarní a o počte vajec
dodaných jednotlivým maloobchodným prevádzkarniam
podľa odseku 1 písm. b) počas každého týždňa.

(12) Prevádzkovateľ miestnej maloobchodnej prevádzkarne,
ktorý vajcami dodanými podľa odseku 1
písm. b) zásobuje konečných spotrebiteľov, vedie v záujme
vysledovateľnosti vajec údaje o

a) každom dodanom množstve vajec a uchováva doklady
o pôvode vajec podľa odseku 10 písm. a) a b),

b) dátume znášky a o dátume minimálnej trvanlivosti
vajec podľa odseku 10 písm. c).
(13) Záznamy a doklady podľa odsekov 11 a 12 uchováva
prvovýrobca najmenej jeden rok po skončení kalendárneho
roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe
žiadosti ich sprístupní príslušnému orgánu veterinárnej
správy.17)


< Február 2019 >
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13
  • Exkurzia na BioFach 2019
14 15 16 17
18 19 20 21 22
  • Klub mladých farmárov - Nitra
23 24
25 26 27 28 01 02 03