Aktivity

Rok 2018

január

Rok 2017

január

Rok 2016

január

Rok 2015

Medzinárodný rok pôdy

9.12.2015 - Konferencia "Podpora malých, mladých a rodinných farmárov  a drobných výrobcov potravín"  - viac nájdete na úvodnej stránke

20.10.-19.11.2015 - Informačné semináre "NAPÍŠME SI PROJEKT SAMI" - nájdete v aktualitách

14.10.2015 - Deklarácia EKOTREND Slovakia - zväzu ekologického poľnohospodárstva pri príležitosti konania ekologického politického samitu ako úvodného podujatia vedeckej konferencie "Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve" na tému "Ekologické poľnohospodárstvo medzi politikou udržateľnosti, očakávaniami spotrebiteľov a trhom"

viac nájdete na www.ecotrend.sk

20.-23.8.2015 - Výstava Agrokomplex Nitra (www.ecotrend.sk)

24.6.2015 - Tlačová konferencia Vidieckej platformy (www.ecotrend.sk)

8.4.2015 - Vyhlásenie Zväzu EKOTREND Slovakia k medzinárodnému roku pôdy (2015) - viac info nájdete na www.ecotrend.sk - aktuality

19.-25.3.2015 -Seminár „Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva“

12.-14.3.2015 -Seminár Legislatíva životného prostredia - voda, pôda, ovzdušie, ochrana prírody

9.-17.3.2015 -Seminár Vplyv poľnohospodárskej výroby na krajinu a jej dopad na životné prostredie

5.-7.3.2015 -Seminár Legislatíva životného prostredia - ochana pôdy

17.-21.2.2015 -Kurz „Zlepšenie odbornosti legislatívnych poznatkov pracovníkov v prvovýrobe a získanie základných zásad hygieny potravinárskych výrobkov“

12.1.-13.2.2015 -Seminár - Komplexné spracovanie hrozna a priamy predaj produktov

 

 

 


 

 

*******************************************************************************

 Rok pôdy a Slovensko - aktuálne problémy

1/ Aktuálne je scelenej pôdy na Slovensku 10 %,  t.j. za 25 rokov po zmene režimu. Z uvedeného vyplýva, že za ďalších 225 rokov dokážeme sceliť 100 % (aj to len možno)a to je to, čo komunisti ľuďom zobrali za cca 20 rokov. Na súkromnej pôde hospodária cudzí a nechcú sa jej vzdať.

Vráťme ľuďom pôdu, nech na nej môžu pracovať !

Návrh na zmenu :

- urýchlene ukončiť sceľovanie pozemkov

- urýchlene ukončiť ROEP (prepis vlastnícvta z pozemkových kníh do katastrálnych máp, čím vznikne list vlastníctva)

- spojiť ROEP s malými pozemkovými úpravami

dôvod : na Slovensku máme 3000 obcí. Pokiaľ by sme toto urobili, a to je predpoklad z našej osobnej skúsenosti, že na každej obci vznikne minimálne :

- 10 subjektov v súvislosti s poľnohospodárstvom (30 000 osôb)

- jedna domácnosť sa skladá zväčša zo 4 osôb (120 000 osôb)

- pri obslužných prácach pre túto skupinu by sa zamestnalo ďalších cca 30 000 osôb

spolu 150 000 spokojných ľudí na slovenskom vidieku

Je to málo ?

 

2/ V prípade, že vlastník (alebo predchádzajúci vlastník) u uzavrel nájomnú zmluvu na pôdu na dobu určitú, táto sa môže vypovedať len jeden rok pred ukončením nájmu ( ak nie je v zmluve uvedené inak, napr. 2 roky). Pokiaľ to vlastník nestihne, tak doba nájmu sa automaticky predlžuje o pôdovnú dobu nájmu, čo môže byť 5, ale aj 15 rokov !

návrh na zmenu : aby vždy po skončení nájmu bolo potrebné spísať novú zmluvu, resp. ak vlastník chce na svojej pôde sám hospodáriť, aby mu to bolo umožnené ako pri nájomnej zmluve na neurčito, t.j. dať výpoveď do 1.11. príslušného roka, s ukončením nájmu najneskôr do 1.11. roka nasledujúceho

dôvod : vlastníci pôdy sa nevedia dostať k vlastnej pôde

Alebo je to zámerne tak ?

 

3/ Pokiaľ vlastník  v minulosti podpísal nájomnú zmluvu,. na neurčito a po čase sa rozhodne na nej hospodáriť, resp. pôvodný vlastník pôdu predá a nový vlastník chce na nej hospodáriť, tak osloví nájomcu o jej vydanie. Ten je povinný mu túto vydať najneskôr do roka (vždy sa jedná o  termín 1.11, pričom výpoveď musí podať do 1.11. príslušného roka, s ukončením nájmu najneskôr do 1.11. roka nasledujúceho). Avšak ak sa pozemok nachádza niekde v strede honu,ak sa s ním môže dohodnúť o vyčlenení danej výmery na inom pozemku, resp. na kraji honu tak, aby to obom stranám vyhovovalo. Podpíše s ním podnájomnú zmluvu. Táto sa však dá podpísať len na jeden rok a to ešte s tým, že majiteľ pozemku, ktorý nájomca ďalej prenajme záujemcovi o hospodárenie sa môže ohradiť, že prečo  prenajal jeho pozemok, že od si to nepraje a tak mu nájomca musí opäť len na 1 rok prenajať inú pôdu - hotové Kocúrkovo !

návrh na zmenu : urýchliť komasáciu, urýchliť ROEP - spojiť to s malými pozemkovými úpravami

dôvod : občan našej vlasti, ktorý vlastní pozemky  napríklad aj  po predkoch, ktorí kôli tomu vycestovali až do Ameriky a chce na nich hospodáriť, sa k nim nemôže dostať

Alebo je to zámer ? 

 

4/ ROEP  robia externé firmy, pričom sa zvyšuje počet neznámych vlastníkov. Je to spôsobené tým, že súkromné firmy nepoznajú miestne pomery a pokiaľ niekto nemá všetky osobné údaje v pozemkovej knihe v poriadku (napr. chýba rodné číslo, zmenil adresu a pod.) označia ho za neznámeho vlastníka a hotovo.

návrh na zmenu :  aby ROEP  robili pracovníci katastrálnych úradov v spolupráci s obcami, kedy by bolo obciam oznámené, kto je v ich obci označený za neznámeho vlastníka a obec by prostredníctvom VPP (z domu do domu) zabezpečila vyzistenie

dôvod : pracovníci katastrálnych úradov musia odovzdať všetky podklady súkromnej firme, ktorá urobí ROEP a následne odovzdá všetky podklady na katastri, kde ich kontrolujú a zapisujú. Týmto chceme ušetriť peniaze za prácu súkromnej firme a dať prácu pracovníkom katastra, ktorí tomu dokonale rozumejú a poznajú miestne pomery. Máme za to, že potrebujeme čím skôr urýchliť ROEP a znižovať počet neznámych vlastníkov.

Pýtame sa :

- koľko územia a za aký čas je urobená ROEP ?

- aké firmy to robia a prečo, keď máme pracovníkov katastra ?

- koľko to už našu krajinu stálo peňazí ?

- na katastroch bolo oznámené, že bude "optimalizácia" !!!, budeme prepúšťať ľudí znalých a dávať robotu externým ?

Alebo je to zámer ?

 

5/ Malé pozemkové úpravy sú možné, za predpokladu, že o to požiadajú sami vlastníci na pozemkovom úrade, avšak si to musia všetko zafinancovať sami.

návrh na zmenu :  spojiť ROEP s malými pozemkovými úpravami, toto všetko nech robia na katastri

dôvod : umožniť vlastníkom pôdy dostať sa k vlastnej pôde a hospodáriť na nej

Alebo je to zámer ?

 

6/Pri projekte moja pôda, moja pôda pre mladých je :

- príliš veľká byrokracia, máme skúsenosť, že pracovník SZRB sa vyjadril, že pokiaľ sa jedná o sumu 10.000.- eur, tak nech si to žiadateľ ani nepodáva

- do 9 mesiacov musí nový vlastník začať na pôde hospodáriť,

pričom ako to má urobiť, keď kúpi rôzne podiely na rôznych honoch a my nemáme scelené pozemky?

návrh na zmenu : znížiť byrokraciu, urýchliť sceľovanie pozemkov, ROEP,malé pozemkové úpravy

dôvod : umožniť vlastníkom pôdy dostať sa k vlastnej pôde a hospodáriť na nej

Alebo je to zámer ?

 

7/ Štát platí sceľovanie pozemkov a notári následne tieto pozemky delia pri dedičstve

návrh na zmenu : uzákoniť, že ani notár nesmie pozemky deliť na menšie ako na 2000 metrov

dôvod : už Mária Terézia uzákonila, že poľnohospodárska pôda sa nesmie deliť na menšie plochy ako 1/2 útra, čo bolo 6 hektárov

 

8/ Zákon o pôde 363/2015 Zb. bol vytvorený pre koho ? 

Naše pripomienky neboli zohľadnené.

Podielnické listy môže kúpiť hocikto, ale pôdu, len ten , kto je minimálne SHR.

Prečo človek, ktorý chce kúpiť pôdu musí byť minimálne SHR ? Prečo človek, ktorý berie niekoľko rokov dotácie na pôdu na občiansky preukaz OP (t.j. nemá SHR) si túto pôdu nemôže kúpiť ?

návrh na zmenu

- umožniť dostať sa k pôde aj tým, ktorí na nej hospodária len na OP  a bezzemkom

dôvod : umožniť záujemcom žiť na pôde, živiť sa ňou a hospodáriť na nej aj keď nemajú  doteraz vlastnú pôdu, veď  každý z nás niekedy začínal a nie všetci sme deti bohatých.

Dajme ľuďom šancu žiť dôstojne na vidieku !

Alebo je to zámer ?

9/ Nariadenie vlády 363/2014 - prenájom pôdy od  SPF

Mladý poľnohospodár - samostatne hospodáriaci roľník SHR  (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý

- vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť

a za účelom dosiahnutia zisku,

- ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu,

-  nemá viac ako 40 rokov,

-  má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti

-  prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ

-   v minulosti nebol predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho podniku.,

- vykoná registráciu SHR najskôr v deň vyhlásenia výzvy,

Po predložení žiadosti musí absolvovať akreditovaný vzdelávací kurz

zameraný na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej

rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutípríspevku, pričom táto podmienka sa netýka osôb, ktoré majú zodpovedajúce odborné vzdelanie.

návrh na zmenu : keď že pri podpore pre mladých (50 000.- eur/subjekt) sa má tiež stať SHR až po vyhlásení výzvy

- zosúladiť vyhlásenie oboch výziev,

- čo s tým, keď neuspeje v prvej výzve ?

dôvod : chceme, aby sa ľudia živili vlastnou prácou a pritom pre to štát zatiaľ neurobil nič !

Dajme  mladým ľuďom šancu žiť dôstojne na vidieku !

Alebo je to zámer ?

 

 

 

 

Upravila Zuzana Homolová

dňa 29.8.2015

 

 

 

 

Rok 2014

Medzinárodný rok rodinných fariem

21.3.2014 - "Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme" - seminár - Jelenec

3.4.2014 - "Rodinné farmy - potraviny z domoviny" - celoslovenská konferencia - Banská Bystrica

25.4.2014 - "Štatút farmárskej rodiny" - seminár - Levoča

30.5.2014 - "Podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov" - seminár - Sklené

27.6.2014 - "Pôda" - seminár - Podkylava

18.7.2014 - "Farmársky zákon" - seminár - Senec

15.8.2014 - "Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov" - seminár - Zvolen

19.9.2014 - "Nákup použitých strojov a zariadení z fondov EU " - seminár - Bratislava

24.10.2014 - "Plemenitba" - seminár - Košice

rok 2013

február - marec 2013 - informačné semináre PREDAJ Z DVORA

  • 7. februára 2013 v Košiciach
  • 21. februára 2013 v Kolárove
  • 28. februára 2013 v Prašníku
  • 7. marca 2013 v Detve
  • 14. marca 2013 v Turčianskych Kľačanoch
  • 21. marca 2013 v Trenčianskej Závade
  • 26. marca 2013 v Liptovskej Tepličke

apríl 2013 - kampaň changenet PREDAJ Z DVORA

máj 2013 - pracovné stretnutie národnej potravinovej sústavy

jún 2013 - tlačová konferencia PREDAJ Z DVORA

júl 2013 - pracovné stretnutie s predkladateľmi zákona o rodinnom podnikaní

august 2013 - Výstava Agrokomplex Nitra

september 2013 - informačné semináre k aktuálnym výzvam 1.1 a 1.2

október 2013 - pracovné stretnutie na farme Odorica pri Levoči

viac info o všetkých aktivitách nájdete v "aktualitách"

 

 

Čo sme chceli v roku 2012 ?

január - tlačová konferencia - splnené

február - exkurzia na farmy s predajom z dvora v Rakúsku a Nemecku - splnené

marec - oslovenie MPRV SR ohľadom schválenia príručky pre predaj z dvora - splnené

apríl, máj - schválenie príručky - nesplnené pre nezáujem MP SR

jún - november - akreditované kurzy ako na predaj z dvora v regiónoch - nesplnené nakoľko Národná sieť rozvoja vidieka (www.nsrv.sk) nemala záujem

Čo sme chceli v roku 2011 ?

január 2011 

- stretnutie s generálnou riaditeľkou sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu MP SR p. Zuzanou Kontrovou

nesplnené - pani generálna riaditeľka sa odmietla s nami stretnúť

- tlačová konferencia - Aktuálne v predaji z dvora na Slovensku - splnené

február 2011

- stretnutie s rakúskymi partnermi - splnené

- zájazd na svetovú výstavu Biofach - viac v aktualitách - splnené

marec 2011

- pracovné stretnutie so všetkými, čo majú záujem na Slovensku predávať z dvora - splnené - informačné semináre sa uskutočnili v rámci projektu Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku (viac na www.dniep.sk)

apríl 2011

- vytvorenie jasných pravidiel pre predaj z dvora - čiastočne splnené - máme DESATORO PRE PREDAJ Z DVORA, nemáme oficiálne schválenú príručku

máj - nekonečno

- všetci, čo chcú predávať z dvora, predávajú - snáď splnené