Aktuality

6.1. Ako si napísať projekt pre mladého farmára

termín podávania žiadosti posunutý na 22.3.2016 !

- musíte mať pri podaní žiadosti do 40 rokov

- projekt musí byť udržateľný ešte 5 rokov po jeho skončení

- vzor projektu nájdete na: www.mladyfarmar.sk

 1. prečítajte si aktualizovanú výzvu http://www.apa.sk/index.php?navID=530 a pokiaľ sa chcete zaoberať rastlinnou výrobou, tak aj prílohu č. 3.5 k výzve - zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby ...
  čo musíte :
 2. zaregistrovať sa v obci ako SHR(samostatne hospodáriaci roľník) najskôr 15.7.2015
 3. zohnať nezmyselné potvrdenia
 4. vypísať žiadosť s prílohami
 5. čakať 6 - 8 mesiacov, či ste boli úspešní

ad 2/ SHR

Povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam po ohlásení SHR.

- SHR sa môže stať každý, ktosi splní ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona 105/1990 o súkromnom podnikaní občanov  príslušnému obecnému úradu. Obec nemá právo skúmať,  či vlastníte pôdu alebo prevádzkareň.  Pri ohlasovaní SHR uvediete trvalé bydlisko a ak nemáte prevádzkareň, tú istú adresu uvediete aj ako adresu prevádzkarne. Obec uvedie vaše údaje štatistickému úradu, ktorý vám do 3 dní pridelí IČO. Ďalej oznámi skutočnosť, že ste ohlásili vznik SHR miestne príslušnému daňovému úradu, vašej zdravotnej poisťovni a sociálnej poisťovni. Správny poplatok na obci za SHR je 6,50.- euro.

Po pridelení IČO navštívte ihneď váš daňový úrad a požiadajte o pridelenie DIČ.

Predpis č. 105/1990 Zb.Zákon o súkromnom podnikaní

ČASŤ II A
POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA VYKONÁVANÁ SAMOSTATNE HOSPODÁRIACIMI ROĽNÍKMI          
§ 12a
(1) Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len „samostatne hospodáriaci roľník“), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb
a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov,9a) len s týmto súhlasom, alebo
c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

(2) Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

§ 12b
(1) Príslušný orgán Českej republiky alebo Slovenskej republiky9b) zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia.
(2) V evidencii podľa odseku 1 je uvedené meno a priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,9a) a deň zápisu do evidencie.
(3) Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.

§ 12c
(1) O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Súčasne upovedomí príslušný orgán vykonávajúci správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie; rovnako sa postupuje pri zmene a zániku skutočností vedených v evidencii a pri ukončení poľnohospodárskej výroby.
(2) Na základe upovedomenia podľa odseku 1 pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo, ktoré orgán uvedený v § 12b ods. 1 zapíše do evidencie.                                                                                 

Osoba, ktorá sa stane SHR po vyradení z evidencie na úrade práce

Ak ste v čase ohlasovania SHR evidovaný na úrade práce, musíte túto skutočnosť, teda , že ste sa stali SHR, oznámiť do 8 kalendárnych dní od ohlásenia SHR na vašom úrade práce.
(Zákon o službách zamestnanosti §34, ods.5.)  Úrad práce vás vyradí z evidencie. Dňom ohlásenia SHR ste povinný začať platiť preddavky na zdravotné poistenie vo výške minimálnych preddavkov. Počas obdobia, keď budete poistený len z dôvodu SHR (teda, ak sa medzi časom  inde nezamestnáte  alebo sa nestanete poistencom štátu) , bude sa vaše ročné zúčtovanie zdravotného poistenie robiť z vymeriavacieho základu, ktorý sa počíta zo skutočne dosiahnutého príjmu ( presnejšie v §13 odst.2 Zákona o zdravotnom poistení) v danom roku, pričom zdravotné poistenie musí byť aspoň vo výške minimálneho poistenia ( §13, odst. 9 písm.a/) . To znamená, že aj keď nedosiahnete ešte žiadny príjem , zdravotné poistenie ste povinný platiť z minimálneho vymeriavacieho základu.. Minimálne mesačné zdravotné poistenie SHR je  od 1.1.2016 60,06 Eur. Od ohlásenia SHR až do 30.6 nasledujúceho roka po ohlásení, nie ste povinný platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. Napr. ak ste sa stali SHR  1.11.2015, tak do 30.6.2016 nemusíte platiť odvody do SP. Sociálne poistenou osobou  sa SHR stáva po dosiahnutí minimálneho príjmu  (pozor , bez odčítania nákladov) . Od 1.7.2016 do 30.6.2017 ste povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne ,ak ste mali v roku 2015 príjem väčší ako 5148 Eur. Ak ste tento príjem nedosiahli, poistné do Sociálnej poisťovne platiť aj naďalej nebudete. Daňové priznanie musí SHR podať k 31.12. daného roka  do termínu na podanie daňového priznania (31.3. alebo do 30.6. nasledujúceho roka).  Teda ak, ste vznikli počas roka 2015, daňové priznanie podávate za rok 2015 z príjmov dosiahnutých k 31.12.2015 a priznanie odovzdávate k 31.3.2016 alebo v predĺženom termíne k 30.6.2016.

Osoba, ktorá sa stane SHR a súčasne je poistencom štátu alebo je zamestnancom
Poistenci štátu sú uvedení v §11 odst.7 Zákona o zdravotnom poistení. Sú to napríklad. Študenti, starobní a invalidní dôchodcovia, osoby poberajúce  rodičovský príspevok,...

Ak je SHR súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, platia pre neho rovnaké povinnosti ako pre  osobu, ktoré je len SHR. Čiže, musí sa evidovať ako SHR na svojej zdravotnej poisťovni, sociálne poistenou osobou sa stane až po dosiahnutí minimálneho príjmu a podáva daňové priznanie z príjmov dosiahnutých k 31.12.

Rozdiel je v platení preddavkov na zdravotné poistenie a tiež vo výpočte zdravotného poistenia v ročnom zúčtovaní.  V tomto prípade nemusí byť preddavok v minimálnej výške. Preddavok si určí SHR sám a môže byť aj v nulovej výške. Po skončení roka sa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vypočíta  zdravotné poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa stanovuje v zmysle § 13 odst. 2 Zákona o zdravotnom poistení. Dôležité je ale, že v tomto prípade platí súčasne aj §13 odst.13, v ktorom sa hovorí, že pre poistencov, ktorí sú súčasne poistení ako zamestnanci alebo ako poistenci štátu, sa nevzťahuje podmienka platenia z minimálneho vymeriavacieho základu.

Pozor !: osoba SHR , ktorá by bola súčasne aj poistencom štátu a súčasne by mala vymeriavací základ za rok vyšší ako 15-násobok životného minima ( k 1.1.2016 198,09 eur mesačne), prestáva byť za rok, v ktorom dosiahla tieto príjmy poistencom štátu. Na výpočet poistného v tomto prípade sa ale opäť nevzťahuje podmienka minimálneho vymeriavacieho základu.

Zhrnutie:  V prípade, že ste ohlásili svoju činnosť ako SHR z dôvodu podania žiadosti o dotáciu ako mladý farmár a v prípade, že nemáte žiadne príjmy ako SHR, ak ste poistení ako poistenci štátu, nemusíte platiť žiadne odvody do ZP a SP. To isté platí aj pre tých SHR, čo sú zároveň poistení aj ako zamestnanci.

Ak ste poistení len ako SHR, musíte platiť minimálne odvody do ZP, aj keď nedosiahnete žiadne príjmy.

 

ad 3/ potvrdenia

( uvedené konkrétne adresy platia len pre okres Levoča )

 1. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že som neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
  Príloha : kolok v hodnote 1,50.- eur.
 2.  Zdravotná poisťovňa Dôvera, Nová 82, 054 01 Levoča
  Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
  Všeobecná zdravotná poisťovňa, Námestie Majstra Pavla 47/47, 054 01 Levoča
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že nemám u vás evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
 3. Sociálna poisťovňa, Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že nemám u vás evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie.
 4. Okresný súd, Štúrova 29, 041 60 Košice
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že nie som v likvidácii - netýka sa SHR a živnostníkov !
  Príloha : kolok v hodnote 3.- eurá.
 5. Okresný súd, Štúrova 29, 041 60 Košice
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizácii a nebol voči mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  Príloha : kolok v hodnote 2,5.- euro.
 6. Daňový úrad, Ružová 1, 054 01 Levoča
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že  mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom po lehote splatnosti a nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia.
  Príloha : kolok 3.-
 7. Colný úrad, kpt.Nálepku 7, 080 01 Prešov
  Žiadam o vydanie potvrdenia, že voči mne neevidujete colné a daňové pohľadávky po lehote splatnosti.
  Príloha : kolok 1,50.- (platca DPH - žiadosť elektronicky, kolok možno zaplatiť cez účet alebo osobne doniesť) /  kolok 3.- (neplatce DPH, kolok doniesť osobne aj so žiadosťou)
 8. Výpis z registra trestov -  na každej pošte, príloha : kolok 3-6.- eur

 

 

ad 4/vypísať žiadosť s prílohami   

všetko nájdete na webe:www.apa.sk - projektové podpory - PRV 2014-2020 - výzvy - podopatrenie 6.1 :http://www.apa.sk/index.php?navID=530

Doporučujeme nasledovný postup :

 1. vyplňte prílohu č.3 k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
 2. urobte si reálny rozpočet na 50.000.- eur
 3. vypracujte prílohu č.1 k Formuláru ŽoNFP - podnikateľský plán  - max. 10-15 strán  v nasledovnej štruktúre   

  1. situácia poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania  
   - ste začínajúci, takže nemáte nič
  2. ciele a zámery rozvoja a udržania činností poľnohospodárskeho podniku - vaša predstava ako vás to bude super živiť
  3. výpočet a popísanie spôsobu dosiahnutia plánovaného štandardného výstupu   - ako chcete dosiahnuť štandardný výstup
  4. podporné údaje o opatreniach vrátane tých, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti životného prostredia, efektívnosti využívania zdrojov, požadovaných na rozvoj činností poľnohospodárskeho podniku, ako napr. údaje o predpokladaných investíciách, vzdelávaní, poradenstve  - spomeňte všetky priority PRV 2014-2020

   Hlavné priority rozvoja vidieka 2014 - 2020

   1. Prenos poznatkov v poľnohospodárstve a lesníctve (prierezová priorita)
    Ľudský kapitál a inteligentné sieťovanie v poľnohospodárstve & lesníctve;
    Inovácie, znalostná základňa v poľnohospodárstve a lesníctve
    Posilnenie väzieb medzi poľnohospodárstvom a lesníctvom / výskumom a vývojom
   2. Konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, životaschopnosť fariem
    Reštrukturalizácia fariem, ktoré čelia hlavným štrukturálnym problémom
    Generačná obnova v poľnohospodárstve
   3. Organizácia potravinového reťazca, riadenie rizík v poľnohospodárstve
    Integrácia poľnohospodárskych prvovýrobcov do potravinového reťazca
    Podpora riadenia rizík v poľnohospodárstve
   4. Zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva a lesníctva
    S ohľadom na: biodiverzitu/krajinu, vodu, obhospodarovanie pôd, sekvestrácia uhlíka
   5. Účinnosť zdrojov & prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo v agropotravinárskom  a lesníckom sektore
    Výroba obnoviteľnej energie v poľnohospodárstve a lesníctve
    Znižovanie oxidu uhličitého & emisií metánu z poľnohospodárstva
   6. Tvorba pracovných miest & rozvoj vidieckych oblastí
    Diverzifikácia, podpora vytvárania malých podnikov a tvorba pracovných miest
    Posilnenie miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach (LEADER)
    Podpora a využitie IKT vo vidieckych oblastiach

  5. zameranie podnikateľského plánu na nasledovné komodity - rozpíšte akými komoditami sa mienite zaoberať
   Hurá, máme 5 - 10 strán !   

 4. vyplňte prílohu č.2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov
 5. vyplňte žiadosť, t.j. prílohu č.3.1  k výzve - aktuálny Formulár ŽoNFP
 6. všetko aj s povinnými prílohami zašlete do 22.3.2016 na adresu :
  Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v čase v pondelok – štvrtok od 8.00 do 15.00 hod a v piatok od 8.00 do 12.00 hod.

podľa Výzvy číslo 9/PRV/2015 strana 3 :   

 1. ŽoNFP sa podávajú spolu so všetkými povinnými  prílohami v zalepenej obálke/balíku. V ľavom hornom rohu obálky/balíka žiadateľ uvedie číslo tejto výzvy, svoje IČO, názov opatrenia/podopatrenia, región (menej rozvinutý región alebo Bratislavský kraj) a v pravom dolnom rohu obálky/balíka žiadateľ uvedie nápis „Neotvárať“
 2. ŽoNFP sa podávajú uložené spolu s povinnými prílohami v pevnom zakladacom šanóne ľubovoľnej farby. Prílohy sa do šanónu vkladajú zostupne, tzn. zhora nadol, pričom na vrchu bude formulár ŽoNFP a nasledovať budú povinné prílohy podľa poradia uvedeného v ŽoNFP a každá príloha založená zvlášť vo fóliovom euroobale (ak technicky nie je možné v euroobale, použije sa iný vhodný spôsob podľa uváženia žiadateľa)
 3. ŽoNFP sa podávajú v jednom originálnom vyhotovení. ŽoNFP musia byť  podpísané  štatutárnym zástupcom  žiadateľa alebo  osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom žiadateľa na mieste/miestach predpísaných vo formulári ŽoNFP    

 

A teraz si dajte kávu (resp. niečo iné), vyložte si nohy na stôl a s očakávaním, že vy budete medzi tými TOP 600 vyvolenými, čakajte na lepšiu budúcnosť !

Verím, že sme vás všetkých motivovali, že to vôbec nieje zložité a podáte si svoju žiadosť !

Čím viac žiadostí príde na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tým viac dáme na vedomie našu snahu byť sebestační v produkcii lokálnych potravín.