Aktuality

Hlavné problémy rodinných fariem na Slovensku

Najviac nám chýba funkčné poradenstvo - ten, kto sa chce živiť vlastnou prácou na farme, v malom spracovávať vlastné produkty na potraviny a tie následne predávať v regióne sa u nás nemá na koho obrátiť.

Výklad zákonov a nariadení v praxi znamená - čo úradník, to názor.

Potrebujeme príručku, resp.aplikáciu na internete, kde si roľník nájde všetky práva a povinnosti pri výrobe lokálnych potravín.

Agentúra pre rozvoj vidieka a jej regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktoré sa nachádzajú v každom kraji a sú financované z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mohli byť jednou z možností.

Okrem toho potrebujeme urýchlene riešiť tieto problémy :

 1. pôda
 2. spracovanie potravín na farme
 3. podpora malých, mladých a rodinných fariem
 4. štatút farmárskej rodiny
 5. ochrana majetku v extraviláne
 6. vedľajšie živočíšne produkty
 7. plemenitba 
 8. nákup použitých strojov  a cestný zákon

 

1/ PÔDA - základný výrobný prostriedok každého farmára

 • umožniť prístup k pôde jej vlastníkom pomocou urýchlenej realizácie ROEP (register obnovenej evidencie pôdy)  a jednoduchých komasácií  pracovníkmi katastrálnych úradov v spolupráci s obcami, čím sa zlepší identifikácia vlastníkov  pôdy v procese spracovávania a eliminuje sa vznik nových neznámych vlastníkov,    
 • zákon č.140/2014 - neumožňuje nákup pôdy fyzickým osobám - nepodnikateľom, 
 • zákon č.363/2014 - je otázna jeho  vykonateľnosť,
 • zákon  č.180/1995, § 23 ods.1 - ukladá nedeliť pôdu na menej ako
  2000 m 2  - žiadajte dôsledné dodržiavanie aj pri dedení,
 • Slovenský pozemkový fond neprenajíma pôdu drobným farmárom - prečo ?

2/ SPRACOVANIE POTRAVÍN NA FARME

 • rastlinné komodity možno v malom spracovávať aj v kuchyni (Nariadenie vlády SR č.100/2016)
 • je potrebné vytvárať v regiónoch "zdieľané" prevádzkarne na spracovanie živočíšnych komodít
 • podporujeme politiku zeleného a sociálneho verejného obstarávania, ktorá umožňuje zohľadnenie environmentálnych charakteristík v postupoch verejného obstarávania pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže a vnútorného trhu.

3/ PODPORA MALÝCH, MLADÝCH A RODINNÝCH FARIEM

 • výzva 6.1 - mladý farmár - sfunkčniť opatrenie PORADENSTVO z PRV, vytvoriť vzor na všetky povinnosti v rámci plnenia plánu mladého farmára
 • pokiaľ bude ďalšia výzva 6.1, je nutné, aby sa mohli prihlásiť aj neúspešní uchádzači z 1.kola
 • očakávame výzvu 6.3 - malý farmár

4/ ŠTATÚT FARMÁRSKEJ RODINY

potrebujeme zmeniť legislatívu a to : 

Dane z príjmu: 

 • opäť zaviesť možnosť  uplatniť si odpočítateľnú položku pri zdaňovaní príležitostných príjmov z poľnohospodárskej činnosti,
 • oslobodiť od platenia zdravotného poistenia z príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti,
 • oslobodiť od platenia daňovej licencie  ( možno nejako vymedziť pre koho by oslobodenie platilo – napr. podľa obratu),
 • zrušiť používanie ERP pre malých poľnohospodárov ( zbytočná záťaž, minimálne daňové úniky, zbytočné sankcie pri kontrolách na trhoch ) – ERP nemusia používať  občania s ťažkým zdravotným postihnutím , niečo podobné umožniť aj pre malých poľnohospodárov,
 • Vysoké poistné:
 • pri zamestnancoch je dnes možné uplatniť si odvodovú úľavu v okrese s vysokou nezamestnanosťou – možnosť  aplikácie  nie len pre zamestnancov ale aj  pre začínajúcich SHR,
 • nový zákon o športe  dáva výnimku začínajúcim profesionálnym športovcom, ktorí nemusia platiť odvody do sociálnej poisťovne prvé 3 roky!!!!! – možnosť aplikácie pre začínajúcich poľnohospodárov SHR.

Zamestnávanie rodinných príslušníkov: úplne zrušiť sankcie v rodinných farmách – definovať , čo to je rodinný podnik, rodinná farma.                                                                                                                                       

5/ OCHRANA MAJETKU V EXTRAVILÁNE

 • máme za to, že zákon stojí viac na strane zlodejov ako na strane majiteľov,
 • využívanie tzv. farmárskeho zákona v praxi považujeme za nedostatočné a chceme jeho dôsledné uplatňovanie,                                                                  
 • v prípade krádeže farmárskych produktov  žiadame uplatňovať aj alternatívne tresty – napr. trest povinných prác,
 • prepojiť krádeže poľnohospodárskych produktov s možnosťou siahnuť páchateľom na sociálne podpory,
 • potrebujeme zvyšovať právne vedomie farmárov, aby ovládali svoje práva a možnosti obrany, vytvoriť tzv. farmársku stráž,
 • upraviť výkon poľovníctva tak, aby bol v súlade s aktivitami vlastníka pozemku , teraz je poľovník viac ako farmár, pričom pre poľovníka je to len hobby a pre farmára forma obživy.                                                                                                                        

6/ VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY

 • potrebujeme, aby bola bezplatná kafiléria.

7/ PLEMENITBA

 • zaviesť inštitút obecného capa, resp. barana ako je to napr. v Čechách, kde majiteľ plemenného zvieraťa dostáva od štátu dotáciu na krmivo,
 • upraviť zákon tak, že pokiaľ sa nejedná o plemenný chov, tak nie je potrebné množenie plemenným zvieraťom (podobne ako u psov).

8/ NÁKUP POUŽITÝCH STROJOV A CESTNÝ ZÁKON

 • vítame možnosť nákupu aj použitých strojov v opatrení 6.1,
 • je potrebné upraviť cestný zákon tak, aby bol tolerantný voči farmárom ako inde v EÚ.