Aktuality

Konferencia "Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín

tlačová správa

Tlačová správa EKOTREND Slovakia - zväzu ekologického poľnohospodárstva pri príležitosti konania konferencie

„Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín“

 konanej dňa 9.12.2015 v priestoroch Kongresového centra SPU Nitra

 

EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva sa už od vstupu Slovenska do EÚ venuje téme PREDAJ Z DVORA.

V apríli 2014 sme spoluorganizovali 1.celoslovenskú konferenciu rodinných fariem a tu sme si zadefinovali hlavné problémy rodinných fariem na Slovensku

- pôda

- spracovanie potravín na farme

- podpora malých, mladých a rodinných fariem
- štatút farmárskej rodiny

- ochrana majetku v extraviláne
- vedľajšie živočíšne produkty

- plemenitba
- nákup použitých strojov  
a cestný zákon

Po roku a pol môžeme skonštatovať nasledovné :

1/ PÔDA - základný výrobný prostriedok každého farmára

- po 25 rokoch máme scelených 10 % ! - potrebujeme zjednodušiť celý proces

a umožniť prístup k pôde jej vlastníkom pomocou urýchlenej realizácie ROEP (register obnovenej evidencie pôdy)  a pozemkových  úprav  pracovníkmi katastrálnych úradov v spolupráci s obcami, čím sa vylepší identifikácia vlastníkov  pôdy v procese spracovávania a eliminuje sa vznik nových neznámych vlastníkov,    

- zákon č.504/ 2003  preferuje nájomcu pred vlastníkom : §12 ods. 1 - chceme zmeniť text "...zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa § 8" na text "... "zmluva sa obnovuje na 1 rok" ,

- zákon č.140/2014 - neumožňuje nákup pôdy fyzickým osobám-nepodnikateľom, 

- zákon č.363/2015 - je otázna jeho  vykonateľnosť

- zákon  č.180/1995, § 23 ods.1 - síce ukladá nedeliť pôdu na menej ako

2000 m 2  avšak pri dedení sa nedodržiava,

- pri priamych platbách máme stále viac dvojitých deklarácií - novodobé výpalníctvo !

- Slovenský pozemkový fond neprenajíma pôdu drobným farmárom - prečo ?

- produkt "Moja pôda"  doteraz získalo  32 samostatne hospodáriacich roľníkov a 85 právnických osôb. Celkovo sa tak cez tento produkt schválili úvery vo výške 20,2 milióna eur, čo bolo o 200.000 eur viac, ako sa pôvodne predpokladalo.Tieto úverové zdroje umožnili financovať nákup 9959 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Kým produkt Moja pôda neexistoval, Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla na financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy od roku 2005 do roku 2013 približne 3,3 milióna eur.Úvery cez Moju pôdu tak za rok a pol svojej existencie dosiahli šesťnásobok úverov poskytnutých za predchádzajúcich osem rokov. Zatiaľ sa neuvažuje o tom, že by bol daný nejaký strop na tento úverový produkt. V súčasnosti sa pripravuje aj jeho upravená forma, a to Moja pôda pre mladých poľnohospodárov. Má slúžiť na to, aby aj mladí poľnohospodári, ktorí nevedia ručiť tak ako existujúci roľníci, mohli kupovať do svojho vlastníctva pôdu. Tento produkt je príliš komplikovaný. Pri pôžičke 10.000.- eur ho nechce banka ani realizovať ! Pre koho je vlastne vytvorený  ?                                                                  

2/ SPRACOVANIE POTRAVÍN NA FARME

- vítame iniciatívu MPaRV SR pri zjednodušovaní pravidiel pre farmársku produkciu a spoluprácu s NPPC- VÚP Modra pri tvorbe hygienickej  príručky pre farmársku produkciu potravín,

- podporujeme politiku zeleného a sociálneho verejného obstarávania, ktorá umožní zohľadnenie environmentálnych charakteristík v postupoch verejného obstarávania pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže a vnútorného trhu.

3/ PODPORA MALÝCH, MLADÝCH A RODINNÝCH FARIEM

aktuálna výzva 6.1  :

- naplánovaný počet podporených mladých farmárov (6.1) považujeme za nedostatočný,

- je zlé, že sa menia podmienky podpory,

- bodovacie kritériá sú zle nastavené - napr.  žiadateľ, ktorý bol dva roky v evidencii nezamestananosti je zvýhodnený 8 bodmi oproti tomu, ktorý bol dobrovoľne nezamestnaný.

4/ ŠTATÚT FARMÁRSKEJ RODINY

potrebujeme zmeniť legislatívu a to :

Dane z príjmu:

- opäť zaviesť možnosť  uplatniť si odpočítateľnú položku pri zdaňovaní príležitostných príjmov z poľnohospodárskej činnosti

- oslobodiť od platenia zdravotného poistenia z príjmov z príležitostnej poľnoh.činnosti

- oslobodiť od platenia daňovej licencie  ( možno nejako vymedziť pre koho by oslobodenie platilo – napr. podľa obratu)

- zrušiť používanie ERP pre malých poľnohospodárov ( zbytočná záťaž, minimálne daňové úniky, zbytočné sankcie pri kontrolách na trhoch ) – ERP nemusia používať  občania s ťažkým zdravotným postihnutím , niečo podobné umožniť aj pre malých poľnohospodárov

Vysoké poistné:

- pri zamestnancoch je dnes možné uplatniť si odvodovú úľavu v okrese s vysokou nezamestnanosťou – možnosť  aplikácie  nie len pre zamestnancov ale aj  pre začínajúcich SHR

- nový zákon o športe  dáva výnimku začínajúcim profesionálnym športovcom, ktorí nemusia platiť odvody do sociálnej poisťovne prvé 3 roky!!!!! – možnosť aplikácie pre začínajúcich poľnohospodárov SHR

Zamestnávanie rodinných príslušníkov: úplne zrušiť sa sankcie v rodinných farmách – definovať , čo to je rodinný podnik, rodinná farma                                                                                                                                      

5/ OCHRANA MAJETKU V EXTRAVILÁNE

- máme za to, že zákon stojí viac na strane zlodejov ako na strane majiteľov,

využívanie tzv. farmárskeho zákona v praxi považujeme za nedostatočné a chceme jeho dôsledné uplatňovanie,                                                                                                       - v prípade krádeže farmárskych produktov  žiadame uplatňovať aj alternatívne tresty – napr. trest povinných prác.                                                                                                - prepojiť krádeže poľnohospodárskych produktov s možnosťou siahnuť páchateľom na sociálne podpory                                                                                              - potrebujeme zvyšovať právne vedomie farmárov, aby ovládali svoje práva a možnosti obrany, vytvoriť tzv. farmársku stráž                                                                                                                        

6/ VEDĽAJŠIE ŽIVOČÍŠNE PRODUIKTY

- chceme, aby kafiléria bola bezpaltná

7/ PLEMENITBA

- zaviesť inštitút obecného capa, resp. barana ako je to napr. v Čechách

8/ NÁKUP POUŽITÝCH STROJOV A CESTNÝ ZÁKON

- vítame možnosť nákupu aj použitých strojov v opatrení 6.1

- je potrebné vytvoriť možnosti pre farmárov ako inde v EÚ                                                                                                                                                                                                                                                           

 

V Nitre dňa 9.12.2015

                                                                 Zuzana Homolová

                                                                      predsedníčka