Aktuality

Košická výzva

podporujeme

Košická výzva

Žiadame a navrhujeme nasledovné:

Sekcia 1: Polícia, MV SR a vyšetrovanie trestných činov

Striktné dodržiavanie aktuálne platných zákonov v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým zákona č.504/2003 a súvisiacich zákonov Občianskeho zákonníka všetkými zložkami spadajúcimi pod MPRV SR.

Termín: okamžite

Vytvoriť v rámci Ministerstva vnútra „Poľnohospodársku kobru“, v ktorej kompetencií bude odhaľovanie trestných činov ako sú:

Subvenčné podvody
Nezákonne obhospodarovanie pôdy

Násilnosti páchané na poľnohospodároch pri presadzovaní nezákonných praktík obsadzovania cudzích parciel bez právneho titulu, …

Termín: 30. apríl 2018

Vytvoriť nezávislý vyšetrovací tým, ktorý otvorí všetky trestné oznámenia (TO) pochádzajúce od poľnohospodárov na vyšetrenie trestných činov a subvenčných podvodov, podľa Prílohy č.1.

Termín: 30. apríl 2018

Ustanoviť nezávislého prokurátora na dozorovanie znovuotvorených TO, ktoré v minulosti skončili na polícií „skutok sa nestal“.

Termín: 30. apríl 2018

Sekcia 2: Pôda

Zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, ako to bolo v pôvodnom znení paragrafu 15 v zákone 330/1991 Z.z. a ktorý z daného zákona vypadol bez adekvátnej náhrady a alternatívy.

Termín: okamžite

Zahájiť koncepčný proces sceľovania pôdy.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

V skrátenom legislatívnom konaní zrušiť väčšinový princíp pri oprávnenosti obrábať pôdu tým, ktorí na základe vlastnej alebo nájomnej pôdy disponujú väčšinovým podielom.

Termín: 30. september 2018

V skrátenom legislatívnom konaní prijať zákon, ktorý vytvorí verejný centrálny register nájomných zmlúv, prípadne bude súčasťou katastrálneho úradu, ktorý by takýto register vytvoril. Vylúči sa tým duplicita nájomných zmlúv.

Termín: 30. september 2018

V skrátenom legislatívnom konaní prijať novelu zákona, ktorá zamedzí nezákonne obhospodarovať pôdu bez právneho titulu.

Právny titul je výlučne list vlastníctva ,nájomná zmluva alebo náhradné užívanie.

Termín : 30. september 2018

Prijať novú ucelenú pôdnu legislatívu, ktorej bude predchádzať prijatie novely zákona 140/2014 Z.z. a ponechanie pozemkov v náhradnom užívaní do ukončenia pozemkových úprav, prípadne prijatie novej pôdnej legislatívy a to takým spôsobom aby:

- nová legislatíva nahradila zákon 504/2003, zákona 330/1991, 153/2017, ako aj 140/2014 Z.z. a súvisiace zákony Občianskeho zákonníka,
- zákony nezvýhodňovali veľkopodnikateľov, finančné skupiny a mafiu na úkor malých a stredných farmárov,
- sa zastavil neustály pád podielu domácich potravín na trhu SR, aby vzrástol a dostal sa na úroveň krajín vyspelej Európy,
- každý občan Slovenskej republiky mohol vlastniť výlučne obmedzené množstvo pôdy,
- sa pôda nedostala do rúk finančným skupinám a mafii pôsobiacich v súčasnej dobe na Slovensku – ochrana pôdy po vzore Maďarska.

Termín: 30. september 2018

 Zrušiť a prehodnotiť zmluvy SPF s doterajšími užívateľmi. Požadujeme :

- zaviesť riadne a korektné pravidlá, tak aby sa k pôde dostali prednostne miestni, predovšetkým mladí, malí a strední farmári,
- zmeniť a stransparentniť podmienky prideľovania pôdy SPF,
- vytvoriť verejný register žiadateľov o pôdu SPF

- vytvoriť komisiu v zložení zástupcov SPF – Okresný úrad – obec ( v pomere 3+2+2 ), ktorá bude mať kompetenciu rozhodovať o pridelení pôdy SPF.

Termín: 30. jún 2018

Neodkladne zastaviť a zrušiť novelu zákona č. 134/2018 s účinnosťou od 1.mája 2018, ktorá opäť výrazne zhorší podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve.

Termín: 30. apríl 2018

Sekcia 3: Pôdohospodárska platobná agentúra

V skrátenom legislatívnom konaní prijať zákon, že PPA vyplatí dotáciu, priame platby, subjektu, ktorý je vedený v Centrálnom registri nájomných zmlúv a má právny titul k pôde, na ktorú sa dotácia, priama platba viaže.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

Reformovať fungovanie PPA pri vyhodnocovaní projektov :

Vyhodnocovanie projektových podpôr výhradne na základe objektívnych bodovacích kritérií a uverejniť ich ihneď po vyhodnotení projektov. Sfunkčniť PPA a jej administráciu, a dbať na dodržiavanie zákonných lehôt zo strany PPA. Elektronické podávanie žiadostí projektových podpôr aj s prílohami.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

Zaviesť sankcie za účelové križovanie pri žiadostiach o priame platby na PPA tým subjektom, ktoré nepreukážu právny titul k tým parcelám, ktoré sú v žiadosti o priame platby uvádzané.

Termín: okamžite

Informovať, aké zmluvy sú v podopatrení č. 4.1 pre strategické a investičné projekty aktuálne podpísané.

Nakoľko došlo v predmetnom podopatrení k navýšeniu finančného limitu bez súhlasu, schválenia a konzultácie Monitorovacím výborom PRV 2014 – 2020, čo je v rozpore s platnou legislatívou a pravidlami čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov. Uvedené navýšenie sa uskutočnilo v roku 2016 pred výmenou vedenia MPRV SR a PPA zo sumy 18 mil. EUR na sumu 95,4 mil. EUR.

Termín: okamžite

Zosúladenie slovenského poľnohospodárskeho práva a udeľovanie agrodotácií s právom krajín Európskej únie.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

Sekcia 4: Participácia

Osobnú účasť zástupcov poľnohospodárov pri tvorbe zákonov týkajúcich sa pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Títo budú delegovaní zástupcami nižšie podpísaných združení. Týka sa to doplnenia a zmeny rozdeľovníka pri informovaní o legislatívnych zámeroch a plánoch MPRV SR, ale aj prehodnotenia obsadenia jednotlivých pracovných skupín, ktoré na MPRV SR pôsobia a ďalších foriem participácie na príprave pôdohospodárskych politík.

Termín: okamžite