Aktuality

Napíšme si projekt sami II.

Konečný dátum podávania žiadostí je 8.3.2016

Postup pri písaní projektu

 

Kde nájdem informácie ? :

www.apa.sk / projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / výzvy / Podopatrenie 6.1

Ako mám postupovať ?

1/ prečítať si výzvu

2/ vyplniť tabuľku v prílohe 3 - prvá záložka - 6.1 body (mám dostatok bodov ?)

3/ doplniť tabuľku v prílohe č.3 - tretia záložka - štandardný výstup (dosahujem štandardný výstup?)

ak som rozhodnutý ísť do toho :

4/ začať tvoriť 10-15 strán prílohu 1 - podnikateľský plán (nezabudnúť v ňom spomenúť všetky priority PRV 2014-2020 - google vie všetko)

5/ zaregistrovať sa na obci ako SHR (pokiaľ ste nezamestnaný, tak vás vyradia z evidencie)

6/ začať zháňať povinné potvrdenia (uvedené adresy sú použité ako príklad a platia len pre okres Levoča):

 

1/Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Žiadam o vydanie potvrdenia, že som neporušila v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Príloha : kolok v hodnote 1,50.- eur.

 

2/

- Zdravotná poisťovňa Dôvera, Nová 82, 054 01 Levoča

- Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, Námestie Majstra Pavla 47/47, 054 01 Levoča

Žiadam o vydanie potvrdenia, že nemám u vás evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie .

 

3/ Sociálna poisťovňa, Elektrárenská 10, 052 19 Spišská Nová Ves   

Žiadam o vydanie potvrdenia, že nemám u vás evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie.

 

4/ Okresný súd, Štúrova 29, 041 60 Košice

Žiadam o vydanie potvrdenia, že nie som v likvidácii.

Príloha : kolok v hodnote 3.- eurá.

 

5/ Okresný súd, Štúrova 29, 041 60 Košice

Žiadam o vydanie potvrdenia, že nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, reštrukturalizícii a nebol voči mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Príloha : kolok v hodnote 2,5.- euro.

 

6/  Daňový úrad, Ružová 1, 054 01 Levoča

Žiadam o vydanie potvrdenia, že  mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom po lehote splatnosti a nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia.

Príloha : kolok 3.-

 

7/Colný úrad, kpt.Nálepku 7, 080 01 Prešov

Žiadam o vydanie potvrdenia, že voči mne neevidujete colné a daňové pohľadávky po lehote splatnosti. Príloha : kolok 1,50.- / 3.-

 

8/ Výpis z registra trestov - kolok 3-6.- eur

 

********************************************************************************

Otázky a odpovede:

1/ v príručke je štandardný výstup 10000 - 50000
vo výzve je štandardný výstup 4000 - 50000
ktoré je platné ?

Štandardný výstup podľa nového je 8.000 - 50.000

2/ na PPA je konečný dátum podávania 8.1.2016
na MP SR je konečný dátum podávania žiadostí 8.2.2016
ktoré platí ?

Konečný dátum podávania žiadostí je 8.3.2016


3/ v prílohe 3.5 nie je uvedené drobné ovocie,
čo s tým, 
bude to oprávnené v štandardnom výstupe ako ovocie mierneho pásma ?

Drobné ovocie - plantáže drobného ovocia je zaradené pod položkou sady v štandardnom výstupe (záleží na PPA, ako to zaregistuje).


Došlo k zmenám v štandardnom výstupe (ŠV), aktualizácia na stránke www.apa.sk bude asi na budúci týždeň. Úplne sú zmenené hodnoty ŠV v EUR na mernú jednotku.

 

Veľa šťastia !