Aktuality

Podpora mladých farmárov

Prišla vám výzva na doplnenie žiadosti ?

Pošlite nám krátku informáciu, čo od vás PPA žiada.

V zákone  č. 523/2004 Z. z. § 8a  ods. 4 sa píše ...

Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,14)

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b)

e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Takže všetky tie nezmyselné potvrdenia by sme mali dokladovať až pri podpise zmluvy s PPA. Pri podávaní žiadosti by to malo byť len formou čestného prehlásenia.

Koľko ešte pretečie vody kým náš úradník pochopí rozdiel medzi žiadateľom o dotáciu a poberateľom dotácie ?

Vyhodnotenie registrovaných projektov podopatrenia 6.1 môžu žiadatelia očakávať najskôr v skorých jarných mesiacoch, informoval generálny riaditeľ Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry - Ing. Juraj Kožuch PhD.

podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

V súvislosti s programovým vyhlásením vlády očakávame, že  vláda SR podporí všetkých oprávnených žiadateľov.