Aktuality

Zhromaždene za ústavnú ochranu pôdy

Vzhľadom na súčasné spoločenské dianie a skutočnosť, že ústava SR je už otvorená, pripravuje Rodný kruh v spolupráci so Zväzom Ekotrend na 22.4.2017 Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm, ktorého cieľom je prebudiť čo najväčšie množstvo občanov, aby v tejto dejinnej chvíli urobili niečo pre správu svojej zeme, potravinovú bezpečnosť a životný priestor pre ďalšie naše pokolenia. Pôda sa na území Slovenskej republiky dostáva do rúk zahraničných i domácich špekulantov, kým bežný slovenský občan sa podľa súčasných zákonov nemôže dostať k pôde nad pätinu hektára, ak nie je v tomto smere podnikateľom...

Preto žiadame zrušiť nezmyselné obmedzenia pre občanov, a umožniť bežným občanom dostať sa k pôde, a naopak, zaviesť obmedzenia pre špekulatívny kapitál, ktorý skupovaním, ale aj inak (exekúciami...), získava ďalšiu pôdu po tisícoch hektárov.

Preto, a aj pre ďalšie veci spomenuté vo výzve: 4 zemské požiadavky www.rodnacesta.sk/4-zemske-poziadavky, zvolávame celoslovenské Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm - 22.4.2017 - Bratislava - Hviezdoslavovo námestie od 15.hod do 20.hod


Požiadavky budú doplnené a môžete to ovplyvniť v rozprave na našich stránkach: fb udalosť
www.facebook.com/events/2185813258184055/

Výsledné požiadavky budú adresované poslancom SR.

Vyzývame vás, aby ste podporili šírenie správ o našom podujatí všetkými možnými spôsobmi. Teda – zdieľaním, rozosielaním, tlačením, vylepovaním, vyvesovaním, pozývaním, usporiadaním prepravy...a samozrejme, aj osobnou účasťou.

Pred tromi rokmi sme mali zhromaždenie Za záchranu našej zeme a vody a po tomto zhromaždení sa ochrana vody dostala do Ústavy SR. Teraz to isté chceme dosiahnuť s pôdou. Ak by sa to nepodarilo, keď je ústava otvorená, malo by to pre náš národ ťažké následky.


*Väčšina európskych krajín má na rozdiel od nás pôdu rôznym spôsobom chránenú. Keďže je prepožičanie certifikovaného pódia v Starom meste mimoriadne drahé a musíme pre podujatie na námestí zabezpečiť aj zvukárov, aparatúru, elektrickú prípojku a ďalšie položky, vyhlásili sme na tento účel zbierku. Každá pomoc je vítaná ved.sk/VedPodujatia.zem17.htm.

Ak by Národná rada SR nevzala do úvahy požiadavky Gazdovskej obrody, ďalších pôdohospodárskych združení a občanov so záujmom o vlastnú zem, budeme o tejto veci žiadať všeľudové hlasovanie a teda referendum. Lepšie by však bolo, keby sme spoločnými silami zapôsobili tak, aby pôda sa stala v máji ústavne chránenou hodnotou a naplnili sa aj ďalšie požiadavky našej výzvy.

Pripojujeme aj odkaz na Žiarislavov utorkový vstup na Slobodnom vysielači:
Žiarislav hosťom Borisa Koróniho v prvej línii: Potrebujeme ústavnú ochranu pôdy?
soundcloud.com/slobodnyvysielac/v-prvej-linii-2017-04-11-narod-spi-vlastna-zem-ho-nezaujima-potrebujeme-ustavnu-ochranu-pody