§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, príležitostný
trh a ambulantný predaj,


b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo
trvale vyhradené na sústredený predaj
výrobkov a poskytovanie služieb,

c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach1)
a na prenosných predajných zariadeniach,

d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie
služieb na priestranstve dočasne určenom na
takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné
trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných,
športových a iných spotrebných výrobkov
v primeranom množstve občanmi medzi sebou,

e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným
stanovišťom, predaj na prenosných predajných
zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni
a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred
prevadzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom
a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje
predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje
stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
2)