§4 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

(1) Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“),

b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová
správa“),

c) krajské veterinárne a potravinové správy,

d) regionálne veterinárne a potravinové správy.