§40 ods. 3 písm. e) druhého bodu zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

(3) Registrácia podľa tohto zákona a osobitných
predpisov128) sa vyžaduje pre

a) prevádzkarne, ktoré vykonávajú
1. len prvovýrobu,129) ktorou je na účely tohto zákona
produkcia, chov alebo odchov prvotných
produktov130) živočíšneho pôvodu vrátane zberu
prvotných produktov živočíšneho pôvodu, dojenia
a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím,
ako aj lovu, výlovu, rybolovu a zberu voľne žijúcich
zvierat,
2. operácie a činnosti súvisiace s prvovýrobou, ktorými
sú preprava, skladovanie a manipulácia
s prvotnými produktmi živočíšneho pôvodu
v mieste ich produkcie, ak tá podstatne nemení
ich povahu, preprava zvierat produkujúcich potraviny
na trh, na bitúnok alebo medzi farmami,
prepravné operácie na dodávanie prvotných produktov
živočíšneho pôvodu, ktorých povaha sa
podstatne nezmenila z miesta ich produkcie do
prvej prevádzkarne určenia, ak ide o produkty rybolovu
a voľne žijúcu zver,

b) prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá
prvotných produktov živočíšneho pôvodu priamo
konečným spotrebiteľom alebo miestnym maloobchodným
prevádzkarňam, ktoré priamo zásobujú
konečných spotrebiteľov,

c) prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá
mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat zabitých na farme
konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným
prevádzkarňam, ktoré priamo dodávajú toto mäso ako čerstvé mäso konečnému spotrebiteľovi,

d) užívateľov poľovného revíru,106) ktorí dodávajú malé
množstvá voľne žijúcej zveri alebo zveriny z voľne žijúcej
zveri priamo konečnému spotrebiteľovi alebo
miestnym maloobchodným prevádzkarňam, ktoré
ju priamo dodávajú konečnému spotrebiteľovi,

e) maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení poskytujúcich
stravovacie služby, ktoré vykonávajú
1. výlučne len skladovanie alebo prepravu potravín
živočíšneho pôvodu a nevykonávajú operácie, na
ktorémusia byť prevádzkarne podľa § 41 schválené;
na toto skladovanie alebo prepravu sa vzťahujú
špecifické teplotné požiadavky podľa osobitného
predpisu,131)
2. činnosti a operácie podľa § 41 ods. 5 písm. u), ale
tie sú len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou
danej maloobchodnej prevádzkarne,


f) ostatné maloobchodné prevádzkarne, ktoré nevykonávajú
výrobné operácie, na ktoré sa vzťahuje
schvaľovanie podľa § 41 ods. 5 a ktoré môžu byť zaregistrované
podľa tohto zákona alebo podľa osobitného
predpisu67) okrem zariadení poskytujúcich
stravovacie služby,

g) podnikateľov špecializovaných na obchod s potravinami,
ktorí zabezpečujú sprostredkovateľské operácie
a prepravné operácie s produktmi živočíšneho
pôvodu medzi dodávateľmi alebo pre maloobchodné
prevádzkarne.