§41 odsek 4 zákona č.39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

V žiadosti o schválenie každej prevádzkarne musia
byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c)
a meno, priezvisko a adresa osoby zodpovednej za hygienu
operácií v prevádzkarni. K žiadosti samusí pripojiť
úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra
alebo živnostenského registra a výpis z listu
vlastníctva alebo nájomnej zmluvy prevádzkarne
a pred osobitnou kontrolou vykonanou na schválenie
prevádzkarne, prípadne počas nej, musí prevádzkovateľ
predložiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe spôsobom, ktorý určí štátna veterinárna
a potravinová správa podľa § 6 ods. 2 písm. ag)
ďalšiu dokumentáciu,41) ako aj dokumentáciu potvrdzujúcu
splnenie príslušných podmienok a požiadaviek
podľa osobitných predpisov.128) Údaje o druhu a rozsahu činnosti v prevádzkarni, na ktorú sa žiada
schválenie, uvedie žiadateľ podľa odseku 5.