§41 zákona č.39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov


Schvaľovanie prevádzkarní
pre produkty živočíšneho pôvodu


(1) Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov
môžu uvádzať na trh produkty živočíšneho pôvodu, len
ak boli vyrobené, pripravené a manipulovalo sa s nimi
v prevádzkarniach, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky
podľa osobitného predpisu a boli schválené alebo
podmienečne schválené, ak sa to vyžaduje podľa tohto
zákona a osobitného predpisu.

(2) Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú
vykonávať v prevádzkarniach, na ktoré sa vzťahuje
požiadavka na schválenie podľa odsekov 1 a 5, príslušnú
činnosť dovtedy, kým príslušná regionálna
veterinárna a potravinová správa nevydá po osobitne
vykonanej veterinárnej kontrole (ďalej len „osobitná
kontrola“) prevádzkarne rozhodnutie o schválení na
príslušnú činnosť alebo činnosti134) alebo rozhodnutie
o podmienečnom schválení prevádzkarne na príslušnú
činnosť alebo činnosti.

(3) Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí
podať žiadosť o schválenie každej prevádzkarne pod
jeho kontrolou na príslušnú činnosť alebo činnosti
územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe.

(4) V žiadosti o schválenie každej prevádzkarne musia
byť uvedené údaje podľa § 39 ods. 3 písm. a) až c)
a meno, priezvisko a adresa osoby zodpovednej za hygienu
operácií v prevádzkarni. K žiadosti samusí pripojiť
úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra
alebo živnostenského registra a výpis z listu
vlastníctva alebo nájomnej zmluvy prevádzkarne
a pred osobitnou kontrolou vykonanou na schválenie
prevádzkarne, prípadne počas nej, musí prevádzkovateľ
predložiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe spôsobom, ktorý určí štátna veterinárna
a potravinová správa podľa § 6 ods. 2 písm. ag)
ďalšiu dokumentáciu,41) ako aj dokumentáciu potvrdzujúcu
splnenie príslušných podmienok a požiadaviek
podľa osobitných predpisov. Údaje o druhu a rozsahu činnosti v prevádzkarni, na ktorú sa žiada
schválenie, uvedie žiadateľ podľa odseku 5.

(5) Schválenie podľa tohto zákona a osobitných
predpisov sa vyžaduje pre
a) bitúnky, na ktorých sa zabíjajú domáce kopytníky,
hydina, zajacovité zvieratá a zver z farmových chovov,
ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu;
osobitné zariadenia vyhradené na zabíjanie chorých
a podozrivých kopytníkov a zariadenia na zabíjanie
hydiny na farme,
b) rozrábkarne mäsa,
c) prevádzkarne na manipuláciu so zverou,
d) zber vajec od prvovýrobcov na dodávanie triediarňam
vajec, trhom, ktoré dodávajú výlučne veľkoobchodníkom,
ktorých podniky sú schválené ako triediarne
vajec alebo potravinárskemu priemyslu
a triediarne vajec, ktoré triedia vajcia podľa kvality
alebo podľa kvality a hmotnosti,
e) zberné strediská surového mlieka,
f) prevádzkarne na výrobu mäsových prípravkov, mletého
mäsa a mechanicky separovaného mäsa,
g) prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov,
h) prevádzkarne, ktoré manipulujú s produktmi rybolovu,
 upravujú ich, mechanicky separujú, zmrazujú,
spracúvajú alebo ich skladujú za regulovaných
teplotných podmienok skladovania okrem
operácií uvedených v § 40 ods. 3 písm. a) a odseku 4
písm. f),
i) prevádzkarne, v ktorých sa
1. spracúva surové mlieko na tepelne ošetrené mlieko
a vyrábajú sa mliečne výrobky zo surového
mlieka, vyrába surové mlieko na spotrebu ľuďmi,
ktoré sa uvádza na trh v surovom stave,
2. vyrábajú mliečne výrobky z už vyrobených spracovaných
mliečnych výrobkov alebo výrobkov vyrobených
zo surového mlieka,
j) prevádzkarne na výrobu vaječných výrobkov,
k) prevádzkarne, ktoré upravujú žabie stehienka a slimáky,
l) strediská na zber surovín na výrobu škvarených živočíšnych
tukov a oškvarkov a prevádzkarne na ich
spracúvanie a na výrobu škvarených živočíšnych tukov
a oškvarkov,
m) prevádzkarne, ktoré ošetrujú žalúdky, mechúre
a črevá,
n) prevádzkarne na výrobu želatíny,
o) prevádzkarne na výrobu kolagénu,
p) prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber a balenie
medu okrem zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa
včelstiev podľa § 40 ods. 4 písm. h),
q) prevádzkarne prvovýrobcov, ktoré vykonávajú výrobu
mliečnych výrobkov podľa § 40 ods. 4 písm. c) určených
na predaj konečným spotrebiteľom na farme,
alebo dodávanie akýmkoľvek prevádzkarňam,
r) prevádzkarne, ktoré vykonávajú vybaľovanie produktov
živočíšneho pôvodu z priameho obalu a ich
prebaľovanie do nového priameho obalu, prípadne
aj spojené s inými operáciami, ako je krájanie, delenie
alebo plátkovanie okrem maloobchodných prevádzkarní
podľa § 40 ods. 3 písm. e) druhého bodu,
s) prevádzkarne na skladovanie produktov živočíšneho
pôvodu, ktoré si vyžadujú regulované teplotné
podmienky skladovania okrem skladov, ktoré sú súčasťou
maloobchodných prevádzkarní, ktoré dodávajú
potraviny živočíšneho pôvodu len priamo konečným
spotrebiteľom alebo maloobchodným
pobočkám,
t) maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré
poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú výrobné
operácie, ako sú rozrábanie mäsa, výroba
mletého mäsa a mäsových prípravkov,
u) maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré
poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú činnosti
a operácie uvedené v písmenách b) až t) na účel
dodávania potravín živočíšneho pôvodu iným prevádzkarňam
a toto dodávanie nie je len okrajovou,
miestnou a obmedzenou činnosťou danej maloobchodnej
prevádzkarne,
v) ďalšie prevádzkarne.

(6) Schválenie sa nevyžaduje pre prevádzkarne a fyzické
osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú
len činnosti podľa § 40 ods. 3 a 4 a ďalej pre
a) prvovýrobu na súkromné domáce použitie produktov
živočíšneho pôvodu,
b) domácu prípravu, manipulovanie alebo skladovanie
na súkromnú domácu spotrebu produktov živočíšneho
pôvodu,
c) prípravu,manipulovanie alebo skladovanie na účely
priameho podávania produktov živočíšneho pôvodu
konečným spotrebiteľom na mieste v maloobchodných
prevádzkarniach, ktoré poskytujú stravovacie
služby,
d) prevádzkarne, ktoré vyrábajú, pripravujú alebo manipulujú
len s potravinami, ktoré obsahujú produkty
rastlinného pôvodu a zároveň aj spracované produkty
živočíšneho pôvodu (ďalej len „zložené
potraviny“); spracované produkty živočíšneho pôvodu
používané na prípravu takýchto zložených potravín,
musia byť získané a musí sa s nimimanipulovať
v prevádzkarniach schválených alebo registrovaných
podľa tohto zákona a v súlade s požiadavkami
ustanovenými osobitným predpisom,10)
e) prevádzkarne, ktoré skladujú produkty živočíšneho
pôvodu, ktoré si nevyžadujú regulované teplotné
podmienky skladovania a sklady živočíšneho pôvodu,
ktoré vykonávajú veľkodistribučné činnosti limitované
len na prípravu a skladovanie, okrem chladiarenského
alebo mraziarenského skladovania
mäsa.

(7) Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku pri
osobitnej kontrole na schválenie podľa odsekov 2 a 4
preukáže, že prevádzkareň spĺňa všetky príslušné hygienické
požiadavky podľa osobitných predpisov
a iné príslušné požiadavky potravinového práva,9) regionálna
veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie, ktorým prevádzkareň na príslušné činnosti
schváli.

(8) Ak prevádzkareň na základe výsledkov osobitnej
kontroly podľa odsekov 2 a 4 spĺňa všetky príslušné hygienické
požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia,
ale nespĺňa ostatné hygienické požiadavky
podľa odseku 7 alebo tie ešte nemôže nová prevádzkareň
vykonávať a zaviesť, môže regionálna veterinárna
a potravinová správa vydať rozhodnutie o podmienečnom
schválení prevádzkarne na príslušné činnosti na
určitý čas, najdlhšie však na tri mesiace.


(9) Ak pri nasledujúcej osobitnej kontrole vykonanej
do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o podmienečnom
schválení podľa odseku 8 prevádzkovateľ
preukáže regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
že prevádzkareň už spĺňa všetky ostatné príslušné
hygienické požiadavky podľa odseku 7, regionálna veterinárna
a potravinová správa vydá prevádzkarni rozhodnutie,
ktorým ju bez podmienok a bez časového obmedzenia
schváli na všetky príslušné činnosti.


(10) Ak ani pri nasledujúcej osobitnej kontrole vykonanej
do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o podmienečnom
schválení podľa odseku 8 prevádzkareň
nespĺňa niektoré hygienické požiadavky podľa odseku
7, ale z výsledku tejto veterinárnej kontroly je zjavné,
že prevádzkovateľ dosiahol zreteľný pokrok v ich plnení,
môže regionálna veterinárna a potravinová
správa na základe žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho
podniku vydať rozhodnutie, ktorým predĺži
podmienečné schválenie podľa odseku 8 vo veciach,
ktoré sa týkajú ešte nesplnených požiadaviek, najdlhšie
však na ďalšie tri mesiace tak, aby celková doba
podmienečného schválenia podľa tohto ustanovenia
a odseku 8 nebola dlhšia ako šesť mesiacov.


(11) Proti rozhodnutiu o schválení sa nemožno odvolať;
účinky právoplatného rozhodnutia nastávajú
dňom doručenia rozhodnutia o schválení. Proti rozhodnutiu
o podmienečnom schválení sa možno odvolať
podľa osobitného predpisu.


(12) Regionálna veterinárna a potravinová správa
rozhodnutím zamietne žiadosť o
a) schválenie prevádzkarne podľa odsekov 3 a 4, ak pri
osobitnej kontrole na schválenie v prevádzkarni zistí,
že nie sú splnené hygienické požiadavky na infraštruktúru,
vybavenie a zariadenie podľa odseku 8,
b) predĺženie platnosti podmienečného schválenia
podľa odseku 10, ak prevádzkovateľ nepreukáže
pokrok v plnení ostatných hygienických požiadaviek
podľa odseku 10, alebo ak nepreukáže splnenie
týchto požiadaviek v lehotách určených regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou v rozhodnutí
podľa odseku 8 alebo odseku 10.


(13) Na oznamovaciu povinnosť pri zmene vlastníka
alebo užívateľa prevádzkarne sa vzťahujú ustanovenia
§ 39 ods. 7 a 8. Príslušný orgán veterinárnej správy
vydá novému vlastníkovi alebo užívateľovi rozhodnutie
o schválení alebo pozastavení prevádzkarne alebo činnosti
podľa odseku 5. Pri podstatných zmenách hygienických
podmienok prevádzkarne alebo pri zmene rozsahu
a druhu vykonávanej činnosti je prevádzkovateľ
potravinárskeho podniku podľa odseku 2 povinný
podať žiadosť podľa odseku 4 a podrobiť sa novému
schvaľovaniu prevádzkarne, alebo len jej časti dotknutej
zmenami hygienických podmienok prevádzkarne
alebo zmenami v rozsahu a druhu vykonávanej činnosti.

(14) Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí
po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia
o podmienečnom schválení každej prevádzkarni
schvaľovacie číslo, ktoré môže byť doplnené kódmi
označujúcimi druhy produktov živočíšneho pôvodu,
a zapíše prevádzkareň do príslušného zoznamu alebo
zoznamov podľa § 6 ods. 2 písm. l) vedených a sprístupňovaných
hlavným veterinárnym lekárom podľa § 6
ods. 5 písm. f) ostatným členským štátom a verejnosti
spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.

(15) Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa vzťahujú aj na
a) prevádzkarne, ktoré uvádzali na trh produkty živočíšneho
pôvodu podľa osobitného predpisu, ale
na ktoré sa podľa doterajších právnych predpisov,
ktorými sa upravovali veterinárne požiadavky podľa
§ 3, nevzťahovala požiadavka na schválenie,
b) prevádzkarne, ktoré uvádzali produkty živočíšneho
pôvodu výlučne na domáci trh bezprostredne pred
uplatnením osobitného predpisu31) a ktoré boli povolené
v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa
doterajších právnych predpisov,
c) mliekarne na ošetrenie mlieka a mliekarne na spracovanie
mlieka, ktoré spracúvajú menej ako dva milióny
litrov mlieka ročne, balia, skladujú alebo inak
manipulujú s mliekom alebo mliečnymi výrobkami
určenými na uvádzanie na trh, štandardizačné stredisko
a zberné strediská surového mlieka pri jeho
uvádzaní na trh, pri vývoze do členských štátov a pri
obchode s členskými štátmi, ktoré boli schválené
v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa doterajších
právnych predpisov.

(16) Ustanovenia odsekov 1 až 5 a 7 až 12 sa nevzťahujú
na činnosti prevádzkarní schválených na obchod
s produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi
alebo na vývoz produktov živočíšneho pôvodu do členských
štátov podľa doterajších predpisov, ak boli v prevádzke
bezprostredne pred uplatnením osobitného
predpisu,31) okrem prevádzkarní podľa odseku 6
písm. e), ktoré vykonávajú chladiarenské alebo mraziarenské
skladovanie mäsa, a prevádzkarní podľa odseku
15 písm. c).

(17) Prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber, dodávanie
a triedenie vajec podľa odseku 5 písm. d), schvaľuje
regionálna veterinárna a potravinová správa podľa osobitného
predpisu, a tieto prevádzkarne používajú ako identifikačné značky rozlišovacie čísla podľa tohto
osobitného predpisu.

(18) Pri schvaľovaní prevádzkarní, ktoré vyrábajú
potraviny živočíšneho pôvodu s tradičnými vlastnosťami,
môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová
správa povoliť jednotlivé výnimky z hygienických
požiadaviek.

(19) Prevádzkovatelia salašov, ktorými sú zariadenia,
ktoré sú produkčným hospodárstvom a zároveň
mliekarňou na spracovanie mlieka, v ktorej sa vyrába
ovčí hrudkový syr zo surového ovčieho mlieka, sú povinní
pred každou novou sezónou vopred ohlásiť začatie
činnosti príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe. Túto činnosť môžu začať vykonávať až
po kontrole uskutočnenej príslušnou regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou, ak sa preukáže, že
prevádzkareň spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru,
vybavenie a zariadenia.