§8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Regionálna veterinárna a potravinová správa
a) vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov,
iných úradných veterinárnych lekárov a úradných veterinárnych asistentov65) veterinárne kontroly
nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek
podľa § 3 a požiadaviek podľa osobitných predpisov
1. na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania
a distribúcie zvierat, násadových vajec, zárodočných
produktov, živočíšnych vedľajších produktov
a produktov živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných
prevádzkarní pri poskytovaní
stravovacích služieb a okrem maloobchodných
prevádzkarní, ktoré nevykonávajú výrobné činnosti
uvedené v § 41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku6
písm. d) a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola
potravín podľa osobitného predpisu, medikovaných
krmív a ostatných produktov podľa tohto zákona,
2. pri uvádzaní krmív na trh, pri premiestňovaní
a preprave, uvádzaní na trh, obchode s členskými
štátmi a vývoze do tretích krajín zvierat, násadových
vajec, zárodočných produktov, živočíšnych
vedľajších produktov, produktov živočíšneho pôvodu
a ostatných produktov podľa tohto zákona;
vykonáva veterinárne prehliadky a inšpekcie,
3. kontrolu zdravia zvierat a ochrany zvierat aj vtedy,
ak nejde o ich uvádzanie na trh,
4. pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu do slobodných
pásiem, slobodných skladov a colných
skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich produktmi
živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce
medzinárodnú prepravu a pri dovoze
zvierat a násadových vajec do karantén podľa § 7
ods. 2 písm. d) šiesteho bodu,
b) vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 1,
c) vypracúva a pravidelne aktualizuje okresné pohotovostné
plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení
na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat,
okresné pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti
a okresný plán veterinárnych kontrol podľa tohto
zákona,
d) prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia
podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností
zistených pri výkone svojich pôsobností,
e) nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností
zistených pri výkone svojich pôsobností alebo
pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného
ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi
živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi
vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti
potravín živočíšneho pôvodu, ak sa týkajú individuálne
určených právnických osôb a fyzických osôb
v jej územnej pôsobnosti,
f) uzatvára zmluvy podľa § 13 ods. 2 písm. a),
g) vydáva úradným veterinárnym lekárom a držiteľom
zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov,
produktov živočíšneho pôvodu a vybraných
produktov rastlinného pôvodu výsledky
vyšetrení, laboratórne diagnózy a výsledky analýz
a testov,
h) schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie
o schválení
1. prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu
podľa § 41,
2. inseminačných staníc a tímov na odber a prenos
embryí na domáci trh,
3. cestných dopravných prostriedkov na prepravu
zvierat určených na cesty, ktoré trvajú viac ako
osem hodín, a cestných dopravných prostriedkov
na prepravu psov a mačiek výhradne na území
Slovenskej republiky, ak prepravu vykonáva osoba
uvedená v § 37 ods. 8,
4. veterinárnych lekárov podľa osobitného predpisu,
68)
i) povoľuje činnosti, prevádzkarne a zariadenia uvedené
v § 7 ods. 2 písm. d) v druhomatreťombode, ak
1. nejde o obchod s členskými štátmi alebo vývoz do
tretích krajín,
2. ide o uvádzanie zvierat, násadových vajec a zárodočných
produktov výlučne na domáci trh,
j) povoľuje prepravu živočíšnych vedľajších produktov,
ich spracúvanie a schvaľuje sklady živočíšnych
vedľajších produktov, výrobu krmív pre spoločenské
zvieratá, výrobu bioplynu alebo kompostu zo živočíšnych
vedľajších produktov, spracúvanie hnoja,
farmaceutických a ostatných technických závodov
na spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov
podľa osobitného predpisu a prevádzkarne na
spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov podľa
osobitného predpisu,
k) vydáva povolenia na zapracúvanie živočíšnych bielkovín
do krmív podľa osobitného predpisu,
l) kontroluje zabezpečovanie systému identifikácie
a registrácie zvierat a označovania hovädzieho mäsa
a výrobkov z hovädzieho mäsa a ukladá opatrenia
podľa osobitných predpisov,13)
m) vykonáva zber základných údajov, vyhodnotenie výsledkov,
zabezpečuje ich prenos a hlásenie podľa pokynov
štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
n) plní úlohy na úseku veterinárnej farmácie podľa
osobitného predpisu,6)
o) vykonáva kontrolu nakladania s veterinárnymi liekmi
podľa § 12 ods. 2 písm. e),
p) vykonáva prostredníctvom úradných veterinárnychlekárov certifikáciu podľa § 36 pri obchode s členskými
štátmi a pri vývoze do tretích krajín,
q) vydáva certifikát o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov
prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie
zvierat,
r) povoľuje výnimky z používania živočíšnych vedľajších
produktov podľa osobitného predpisu,
s) povoľuje osobitne zberné strediská a garbiarne
na dodávanie surovín na výrobu želatíny alebo
na výrobu kolagénu určeného na ľudskú spotrebu,
t) spolupracuje s príslušnými regionálnymi orgánmi
verejného zdravotníctva podľa § 16 ods. 5,
u) vydáva povolenia podľa osobitných predpisov,74)
v) povoľuje zber, prepravu, spracúvanie a skladovanie
mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných
z mlieka podľa osobitného predpisu,
w) poveruje veterinárnych lekárov podľa osobitného
predpisu,
x) povoľuje v jednotlivých prípadoch vykosťovanie
zmrazeného mäsa alebo hlbokozmrazeného mäsa
na prípravu mletého mäsa alebo mäsových prípravkov
bezprostredne pred jeho mletím,
y) vykonáva na základe analýzy rizika odhad počtu
úradných veterinárnych lekárov a úradných veterinárnych
asistentov, ktorých prítomnosť je potrebná
na každom bitúnku v jej územnej pôsobnosti,
a rozhoduje o ich počte podľa osobitného predpisu,

z) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných
predpisov,63)
aa) povoľuje použitie krmív, v ktorých je zapracovaná živočíšna
bielkovina,
ab) poveruje odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti
podľa § 10 ods. 12.