Nariadenie Rady (ES) č.852/2004

Čl. 13 ods. 4 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

a) Cieľom vnútroštátnych opatrení uvedených v odseku 3
musí byť
     i) umožnenie pokračovania v používaní tradičných metód
na ktoromkoľvek zo stupňov výroby, spracovania alebo
distribúcie potravín;
alebo
     ii) prispôsobenie sa potrebám potravinárskych podnikov
v regiónoch, ktoré sú vystavené osobitným geografickým
prekážkam.
b) V ostatných prípadoch sa uplatňujú len na konštrukciu,
usporiadanie a vybavenie prevádzkarní.