SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES

z 22. júna 1998

►M1 ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a
predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ◄
(Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37)
Zmenené a doplnené:
Úradný vestník
Č. Strana Dátum
►M1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998 L 217 18 5.8.1998
►M2 Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 L 363 81 20.12.2006
Zmenené a doplnené:
►A1 Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky,
Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej
republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky
a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená
Európska únia
L 236 33 23.9.2003
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 1
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES
z 22. júna 1998
►M1 ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií
v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti ◄
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,
najmä na jej články 100a, 213 a 43,
so zreteľom na návrh Komisie (1),
so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (2),
v súlade s postupom upraveným v článku 189b zmluvy (3),
(1) keďže smernica Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa
ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických
noriem a predpisov (4), bola rozličnými spôsobmi a v podstatnej
miere zmenená a doplnená; keďže z dôvodu jasnosti
a racionálnosti by malo byť znenie horeuvedenej smernice konsolidované;
(2) keďže vnútorný trh pozostáva z oblasti bez vnútorných hraníc,
v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;
keďže základným princípom spoločenstva je preto zákaz množstevných
obmedzení pohybu tovaru, ako aj opatrení s obdobným
účinkom;
(3) keďže v záujme podporovania hladkého fungovania vnútorného
trhu by sa mala zabezpečiť čo možno najvyššia miera prehľadnosti
pri vnútroštátnych zámeroch prijať technické normy
a predpisy;
(4) keďže prekážky obchodu vyplývajúce z technických predpisov
a súvisiace s výrobkami sú prípustné iba v prípadoch,
v ktorých sú potrebné na splnenie zásadných požiadaviek a v
ktorých je ich cieľom verejný záujem, ktorého sú hlavnou
zárukou;
(5) keďže má zásadný význam pre Komisiu, aby mala k dispozícii
pred prijatím technických opatrení potrebné informácie; keďže jej
z toho dôvodu musia členské štáty, ktorých povinnosťou je uľahčovanie
úlohy vyplývajúcej Komisii z článku 5 zmluvy, oznamovať
svoje návrhy z oblasti technických predpisov;
(6) keďže všetky členské štáty musia tiež byť informované
o technických predpisoch, ktoré zamýšľa prijať ktorýkoľvek iný
členský štát;
(7) keďže cieľom vnútorného trhu je vytvárať prostredie umožňujúce
súťaž pri podnikaní; keďže zvýšené poskytovanie informácií
predstavuje jeden zo spôsobov, ako napomáhať podnikom pri
čo možno najlepšom využívaní výhod vlastných tomuto trhu;
keďže je z takéhoto dôvodu potrebné umožniť, aby mohli
prevádzkovatelia hospodárskych činností vyhodnocovať dopad
vnútroštátnych technických opatrení navrhovaných inými člen-
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 2
(1) Ú. v. ES C 78, 12.3.1997, s. 4.
(2) Ú. v. ES C 133, 28.4.1997, s. 5.
(3) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. septembra 1997 (Ú. v. ES C 304,
6.10.1997, s. 7), spoločná pozícia Rady z 23. februára 1998 (Ú. v. ES C 110,
8.4.1998, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. apríla 1998 (Ú. v.
ES C 152, 18.5.1998). Rozhodnutie Rady z 28. mája 1998.
(4) Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená
rozhodnutím Komisie 96/139/ES (Ú. v. ES L 32, 10.2.1996, s. 31).
skými štátmi, čo sa dosiahne pravidelným zverejňovaním názvov
notifikovaných návrhov opatrení, ako aj pomocou opatrení, súvisiacich
s dôverným charakterom takýchto návrhov;
(8) keďže je v záujme právnej istoty žiaduce, aby členské štáty
verejne vyhlásili, že vnútroštátny technický predpis bol prijatý
v súlade s formálnym postupom, predpísaným touto smernicou;
(9) keďže, čo sa týka technických predpisov na výrobky, opatrenia,
ktorých cieľom je zabezpečenie riadneho fungovania alebo pokračujúceho
rozvoja trhu, zahŕňajú zvýšenú prehľadnosť zámerov
jednotlivých členských štátov a rozširovanie kritérií
a podmienok na posúdenie možného vplyvu navrhovaných
opatrení na trh;
(10) keďže je z toho dôvodu potrebné posúdiť všetky požiadavky
kladené v súvislosti s výrobkom a brať do úvahy vývojové trendy
vnútroštátnych postupov na reguláciu výrobkov;
(11) keďže opatrenia, s výnimkou technických špecifikácií, vzťahujúce
sa na životný cyklus výrobku po jeho uvedení na trh, majú
schopnosť ovplyvňovať voľný pohyb tohto výrobku alebo
vytvárať prekážky brániace riadnemu fungovaniu vnútorného
trhu;
(12) keďže je potrebné vyjasniť pojem de facto technického predpisu;
vzhľadom najmä na skutočnosť, že ustanovenia, pomocou
ktorých sa verejný orgán odvoláva na technické špecifikácie
alebo iné požiadavky alebo pomocou ktorých presadzuje ich
dodržiavanie, ako aj ustanovenia vzťahujúce sa na výrobky,
s ktorými sa verejný orgán vo verejnom záujme zaoberá, vlastne
prisudzujú takýmto požiadavkám alebo špecifikáciám záväznejšiu
hodnotu, než akú by mali, vzhľadom na ich pôvod v súkromnom
sektore;
(13) keďže je Komisii a členským štátom potrebné poskytnúť dostatočný
čas na vypracovanie návrhu zmien v zamýšľanom opatrení
s cieľom odstrániť alebo zmierniť akékoľvek prekážky, ktoré by
takéto opatrenie mohlo predstavovať pre voľný pohyb tovaru;
(14) keďže príslušný členský štát musí pri formulovaní konečného
znenia zamýšľaného opatrenia brať tieto zmeny do úvahy;
(15) keďže z neodmysliteľnej povahy vnútorného trhu vyplýva skutočnosť,
že najmä v prípadoch, v ktorých nemôže byť členskými
štátmi realizovaný princíp vzájomného uznávania, Komisia
prijíma alebo navrhuje prijatie záväzných zákonov spoločenstva;
vzhľadom na zavedenie dočasného obdobia zastavenia konania
(moratória), cieľom ktorého je zabrániť zavádzaniu vnútroštátnych
opatrení, ohrozujúcich prijímanie opatrení na úrovni spoločenstva
uskutočňovaných v tej istej oblasti Radou alebo Komisiou;
(16) keďže daný členský štát musí na základe všeobecných povinností
vyplývajúcich z článku 5 zmluvy oddialiť zavedenie zamýšľaného
opatrenia na dobu dostatočnú na to, aby umožnila buď
spoločné preskúmanie navrhovaných zmien, alebo prípravu
návrhu záväzného zákona Rady, alebo prijatie záväzného zákona
Komisie; keďže lehoty v Dohode predstaviteľov vlád členských
štátov zo stretnutia Rady 28. mája 1969 týkajúce sa zastavenie
konania a oznámenia Komisii (1), zmenené a doplnené v dohode
z 5. marca 1973 (2), sa ukázali byť v daných prípadoch nedostatočné
a mali by byť preto žiaducim spôsobom predĺžené;
(17) keďže postup upravujúci zastavenie konania a notifikáciu
Komisii, ktorý je súčasťou horeuvedenej dohody z 28. mája
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 3
(1) Ú. v. ES C 76, 17.6.1969, s. 9.
(2) Ú. v. ES C 9, 15.3.1973, s. 3.
1969, zostáva v platnosti pre tie výrobky, ktoré sú jej predmetom
a nie sú upravované touto smernicou;
(18) keďže s cieľom uľahčenia prijatia opatrení na úrovni spoločenstva
Radou by sa mali členské štáty zdržiavať zavádzania technických
predpisov po tom, ako Rada prijme spoločný postoj k návrhu
Komisie týkajúcemu sa toho istého sektora;
(19) keďže v praxi môžu mať štátne technické normy na voľný pohyb
tovaru rovnaké účinky, ako technické predpisy;
(20) keďže sa z takéhoto dôvodu javí nevyhnutné, aby Komisia bola
o návrhoch noriem informovaná za obdobných podmienok, ako
sú tie, ktoré sa uplatňujú pri technických predpisoch; vzhľadom
na skutočnosť, že na základe článku 213 zmluvy môže Komisia
v rámci obmedzení a za podmienok, ktoré stanoví Rada v súlade
s ustanoveniami zmluvy, zhromažďovať akékoľvek informácie
a vykonávať akékoľvek kontroly potrebné v záujme plnenia
úloh, ktorými bola poverená;
(21) keďže je takisto potrebné, aby boli členské štáty a ich normalizačné
inštitúcie informované o normách, prijatie ktorých zamýšľajú
inštitúcie zodpovedné za normalizáciu v iných členských
štátoch;
(22) keďže systematické oznamovanie je v skutočnosti potrebné iba
v prípade nových oblastí normalizácie, a to navyše iba
v prípadoch, keď môže riešenie takýchto prípadov na národných
úrovniach viesť k takým rozdielom medzi vnútroštátnymi
normami, výsledkom ktorých by mohlo byť narušenie fungovania
trhu; keďže každá následná notifikácia alebo oznámenie súvisiace
s pokrokom v oblasti vnútroštátnych činností musí závisieť od
záujmu (účasti) na týchto činnostiach vyjadrených tými, ktorým
bola informácia o horeuvedenej novej oblasti už poskytnutá;
(23) keďže Komisii musí byť umožnené požadovať v každom prípade
oznamovanie buď kompletných plánov národných normalizačných
prác, alebo ich častí, ktoré by jej umožnilo vyhodnocovať
vývoj normalizačných činností v jednotlivých sektoroch hospodárstva;
(24) keďže európsky normalizačný systém si musia pre seba
a zainteresované strany organizovať na základe vzájomnej spojitosti,
prehľadnosti, otvorenosti, konsenzu, nezávislosti od osobitných
záujmov, efektívnosti a rozhodovania, uskutočňovaného
predstaviteľmi členských štátov;
(25) keďže fungovanie normalizácie v rámci spoločenstva musí byť
založené na základných právach národných orgánov pre normalizáciu,
akými sú možnosť získavania návrhov noriem, informovanosť
o opatreniach podniknutých na základe poskytnutých
pripomienok, napojenie na činnosti v oblasti normalizácie na
vnútroštátnych úrovniach jednotlivých členských štátov, alebo
požadovanie, aby sa namiesto národných noriem pripravovali
normy európske; keďže samotné členské štáty zodpovedajú za
to, aby prostredníctvom prijímania vhodných opatrení, ktoré sú
v ich právomoci zabezpečili, aby ich národné orgány pre normalizáciu
tieto práva dodržiavali;
(26) keďže ustanovenia týkajúce sa zastavenia konania príslušnými
národnými normalizačnými orgánmi počas obdobia prípravy
európskych noriem je potrebné zosúladiť s relevantnými ustanoveniami,
prijatými normalizačnými orgánmi v rámci európskych
organizácií pre normalizáciu;
(27) keďže je potrebné zriadiť Stály výbor, ktorého členov budú
menovať členské štáty a ktorého úlohou bude pomáhať Komisii
pri preskúmaní návrhov vnútroštátnych noriem a spolupracovať
s ňou pri zmierňovaní nepriaznivých vplyvov takýchto noriem na
voľný pohyb tovaru;
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 4
(28) keďže požiadavky na normalizačné návrhy, ktorých sa týka táto
smernica, by sa mali so Stálym výborom poradiť;
(29) keďže táto smernica nesmie ovplyvniť povinnosti členských
štátov týkajúce sa termínov na prenesenie smerníc uvedených
v časti B prílohy III,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:
Článok 1
Na účely tejto smernice platia nasledujúce vymedzenia pojmov:
1. „výrobok“ je každý priemyselne vyrábaný výrobok a každý poľnohospodársky
výrobok, vrátane rybích výrobkov;
▼M1
2. „služba“ je každá služba poskytovaná informačnou spoločnosťou,
to jest každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na
diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti
príjemcu služieb.
Na účely tejto definície:
— „na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri
tom boli obe strany súčasne prítomné,
— „služba poskytovaná elektronicky“ znamená, že služba sa
z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom
elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie
(vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov
a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom
rádiových vĺn, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými
prostriedkami,
— „na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ znamená,
že služba sa prostredníctvom prenosu údajov poskytuje na individuálnu
žiadosť.
Indikatívny zoznam služieb, ktoré nespadajú pod túto definíciu, je
uvedený v prílohe V.
Táto smernica sa nevzťahuje na:
— služby rozhlasového vysielania,
— služby televízneho vysielania, na ktoré sa vzťahuje bod a)
článku 1 smernice 89/552/EHS (1);
▼B
►M1 3. ◄ „technická špecifikácia“ je špecifikácia obsiahnutá
v dokumente upravujúcom charakteristiky, ktoré sa od výrobku
vyžadujú, ako je napríklad stupeň kvality, funkčnosť, bezpečnosť
a rozmery, vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na výrobok
z hľadiska názvu, pod ktorým sa predáva, a tiež terminológie,
symbolov, skúšania a skúšobných metód, balenia, označovania
alebo štítkovania a postupov posudzovania zhody.
Pojem „technická špecifikácia“ sa vzťahuje aj na výrobné metódy
a postupy používané v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami
uvedenými v článku 38 ods. 1 zmluvy, výrobkami určenými na
spotrebu pre ľudí a zvieratá a liekmi, ako sú definované v článku
1 smernice 65/65/EHS (2), ako aj na výrobné metódy a postupy
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 5
(1) Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23, naposledy zmenená a doplnená smernicou
97/36/ES (Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 1)
(2) Smernica Rady 65/65/EHS z 26. januára 1965 o aproximácii právnych
a správnych predpisov týkajúcich sa liekov (Ú. v. ES L 22, 9.2.1965,
s. 369/65), naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/39/EHS (Ú. v. ES
L 214, 24.8.1993, s. 22).
vzťahujúce sa na iné výrobky v prípadoch, keď majú vplyv na
charakteristiky týchto výrobkov;
►M1 4. ◄ „iné požiadavky“ sú požiadavky iné ako technická špecifikácia;
sú kladené na výrobok s cieľom ochrany najmä spotrebiteľov
alebo životného prostredia a ovplyvňujú životnosť výrobku po
jeho uvedení na trh. Ide o požiadavky, ako sú podmienky používania,
opätovného používania a spotreby alebo zneškodňovania
v prípadoch, v ktorých môžu mať takéto podmienky významný
vplyv na zloženie alebo povahu výrobku alebo na jeho odbyt;
▼M1
5. „pravidlá, vzťahujúce sa na služby“ sú požiadavky všeobecnej
povahy, ktoré sa vzťahujú na zriaďovanie a vykonávanie služieb
v zmysle bodu 2, najmä ustanovenia týkajúce sa poskytovateľa
služby, služieb ako takých a ich príjemcu a vylučujúce všetky
pravidlá netýkajúce sa špecificky služieb tak, ako sú definované
v tomto bode.
Táto smernica sa nevzťahuje na pravidlá súvisiace so záležitosťami
spadajúcimi pod zákonné opatrenia spoločenstva pre oblasť telekomunikačných
služieb v zmysle smernice 90/387/EHS (1).
Táto smernica sa nevzťahuje na predpisy súvisiace so záležitosťami
spadajúcimi pod zákonné opatrenia spoločenstva pre oblasť finančných
služieb, ktorých neúplný zoznam je uvedený v prílohe VI tejto
smernice.
S výnimkou článku 8 ods. 3 sa táto smernica nevzťahuje na predpisy
uzákonené buď na regulovaných trhoch v zmysle smernice
93/22/EHS, alebo na účel týchto trhov, ani na predpisy uzákonené
buď priamo inými trhmi, alebo orgánmi vykonávajúcimi pre
uvedené trhy zúčtovacie alebo platobné funkcie, alebo na účel
takýchto iných trhov alebo orgánov.
Na účely tejto definície:
— sa pravidlo považuje za pravidlo osobitne určené pre služby
informačnej spoločnosti vtedy, ak so zreteľom na jeho dôvodovú
správu a jej vykonávaciu časť je špecifickým cieľom
a zámerom všetkých alebo niektorých z jeho ustanovení regulovanie
takýchto služieb, vykonávané explicitným a cieleným
spôsobom,
— sa pravidlo nepovažuje za pravidlo osobitne určené pre služby
informačnej spoločnosti vtedy, ak tieto služby ovplyvňuje iba
nepriamym alebo náhodným spôsobom;
▼B
►M1 6. ◄ „norma“ je technická špecifikácia schválená uznaným
normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie;
súlad s ňou nie je povinný a je jednou z nasledujúcich technických
špecifikácií:
— medzinárodná norma: norma prijatá medzinárodnou organizáciou
pre normalizáciu a sprístupnená verejnosti,
— európska norma: norma prijatá európskou organizáciou pre
normalizáciu a sprístupnená verejnosti,
— vnútroštátna norma: norma prijatá národnou organizáciou pre
normalizáciu a sprístupnená verejnosti;
►M1 7. ◄ „plán normalizačných prác“ je pracovný program uznanej
normalizačnej organizácie so zoznamom položiek, ktoré sú predmetom
normalizačných prác;
►M1 8. ◄ „návrh normy“ je dokument obsahujúci text technických
špecifikácií vzťahujúcich sa na daný predmet a o prijatí ktorých sa
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 6
(1) Ú. v. ES L 192, 24.7.1990, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou
97/51/ES (Ú. v. ES L 295, 29.10.1997, s. 23);
uvažuje v súlade s postupom predpísaným pre prijímanie národných
noriem; je v tvare, v akom sa nachádza po vykonaní prípravných
prác a v akom je daný na verejné pripomienkovania alebo hlasovanie;
►M1 9. ◄ „európska organizácia pre normalizáciu“ je orgán uvedený
v prílohe I;
►M1 10. ◄ „národná normalizačná organizácia“ je orgán uvedený
v prílohe II;
▼M1
11. „technický predpis“ sú technické špecifikácie a ďalšie požiadavky
alebo pravidlá o službách vrátane príslušných správnych opatrení,
dodržiavanie ktorých je v prípade predaja, poskytovania služieb,
zriadenia poskytovateľa alebo používania služby v členskom štáte
alebo na väčšej časti jeho územia de facto alebo de jure povinné,
ako aj zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia, okrem
tých, ktoré sú uvedené v článku 10, ktoré zakazujú výrobu,
dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo zakazujúce poskytovanie
alebo používanie služby alebo usadenie sa subjektu
v členskom štáte ako poskytovateľa služby.
Medzi de facto technické predpisy patria:
— zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členskému
štátu, ktoré sa vzťahujú buď na technické špecifikácie alebo
iné požiadavky, alebo predpisy o službách, alebo na profesijné
pravidlá alebo pravidlá správnej praxe, ktoré obratom odkazujú
na technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá
o službách a zosúladenie s nimi tvorí predpoklad súladu
s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto zákonov, predpisov
alebo správnych opatrení,
— nezáväzné dohody, kde je jednou zo zmluvných strán verejný
orgán, a ktoré vo všeobecnom záujme zabezpečujú súlad
s technickými špecifikáciami a inými požiadavkami alebo pravidlami
o službách, s výnimkou špecifikácií vzťahujúcich sa na
ponukové konania verejného obstarávania,
— technické špecifikácie alebo iné požiadavky a predpisy
o službách, súvisiace s fiškálnymi alebo finančnými opatreniami,
ktoré ovplyvňujú spotrebu výrobkov alebo služieb
podporovaním súladu s technickými špecifikáciami alebo
inými požiadavkami alebo predpismi o službách; nepatria sem
technické špecifikácie ani iné požiadavky alebo pravidlá
o službách, ktoré súvisia s vnútroštátnymi systémami sociálneho
zabezpečenia.
Patria sem technické predpisy, ukladané orgánmi určenými členskými
štátmi a nachádzajúcimi sa na zozname, ktorý vypracuje
do 5. augusta 1999* Komisia v rámci výboru uvedeného
v článku 5.
Rovnaký postup sa použije aj pre aktualizáciu tohto zoznamu;
12. „návrh technického predpisu“ je znenie technickej špecifikácie, inej
požiadavky alebo pravidla o službách, vrátane administratívnych
opatrení formulovaných s cieľom uzákoňovania alebo dosiahnutia
uzákonenia návrhu technického predpisu ako technického predpisu,
pričom znenie je v štádiu prípravy a je v ňom ešte možné vykonať
podstatné zmeny.
▼B
Táto smernica sa nevzťahuje na tie opatrenia, ktoré považujú členské
štáty na základe zmluvy za potrebné prijať na ochranu osôb, najmä
pracovníkov, ktorí výrobky používajú, za predpokladu, že takéto
opatrenia nemajú na výrobky vplyv.
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 7
Článok 2
1. Komisia a orgány pre normalizáciu uvedené v prílohách I a II
budú informované o nových oblastiach, pre ktoré sa národné orgány
pre normalizáciu, uvedené v prílohe II, rozhodli prostredníctvom ich
zaradenia do plánov normalizačných prác vypracovať alebo novelizovať
normu, s výnimkou prípadov, pri ktorých by išlo o totožný alebo ekvivalentný
prenos medzinárodnej alebo európskej normy do sústavy
vnútroštátnych noriem.
2. Z informácií uvedených v odseku 1 bude vyplývať, či pôjde pri
danej norme:
— o neekvivalentný prenos medzinárodnej normy do sústavy vnútroštátnych
noriem,
— o novú vnútroštátnu normu alebo
— o zmenu vnútroštátnej normy.
Komisia môže po porade s výborom uvedeným v článku 5 s cieľom
uľahčenia vyhodnocovania týchto informácií vypracovať pravidlá na
zjednotené poskytovanie týchto informácií, ako aj plán a kritériá upravujúce
ich spracovanie a úpravu.
3. Komisia môže požadovať, aby jej bol oznamovaný celkový plán
normalizačných prác alebo jeho časť.
Komisia bude sprostredkúvať tieto informácie členským štátom vo
forme umožňujúcej posudzovanie a porovnávanie rozličných plánov.
4. Keď je to bude potrebné, Komisia na základe oznámení od členských
štátov vykoná zmeny v prílohe II.
5. O akýchkoľvek zmenách vykonaných v prílohe I bude rozhodovať
Rada na základe návrhu Komisie.
Článok 3
Komisii a normalizačným organizáciám uvedeným v prílohách I a II
budú na základe ich žiadosti odosielané všetky návrhy noriem; príslušná
normalizačná organizácia bude Komisiu a orgány pre normalizáciu
uvedené v prílohách I a II informovať o opatreniach, ktoré na základe
ich pripomienok v súvislosti s návrhmi uskutočnili.
Článok 4
1. Členské štáty podniknú všetky nevyhnutné opatrenia potrebné na
zabezpečenie toho, aby ich orgány pre normalizáciu:
— poskytovali informácie v súlade s článkami 2 a 3,
— zverejňovali návrhy noriem spôsobom, umožňujúcim získavanie
pripomienok aj od orgánov zriadených v iných členských štátoch,
— poskytovali iným orgánom, uvedeným v prílohe II, právo na pasívnu
alebo aktívnu účasť (prostredníctvom vyslania pozorovateľa) na
plánovaných činnostiach,
— nenamietali, aby sa predmet zaradený do ich plánu normalizačných
prác prerokúval na európskej úrovni v súlade s pravidlami stanovenými
európskymi organizáciami pre normalizáciu a aby nepodnikali
opatrenia, ktoré by mohli v predmetnej veci nepriaznivo ovplyvniť
rozhodnutie.
2. Členské štáty sa budú najmä zdržiavať akéhokoľvek uznávania
a schvaľovania vnútroštátnych noriem alebo používania odkazov na
tie národné normy, ktoré boli prijaté v rozpore s článkami 2 a 3
a odsekom 1 tohto článku.
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 8
Článok 5
Zriadi sa Stály výbor pozostávajúci z predstaviteľov menovaných členskými
štátmi, ktorí sa budú môcť obracať o pomoc na odborníkov
a poradcov. Výboru bude predsedať predstaviteľ Komisie.
Výbor si vypracuje vlastný rokovací poriadok.
Článok 6
1. Výbor sa bude stretávať najmenej dva razy do roka
s predstaviteľmi normalizačných organizácií uvedených v prílohách
I a II.
▼M1
Výbor sa schádza v osobitnom zložení, aby preskúmal otázky týkajúce
sa služieb informačnej spoločnosti.
▼B
2. Komisia predloží výboru správu o zavádzaní a používaní
postupov, predpísaných touto smernicou, a predloží návrhy zamerané
na odstraňovanie existujúcich aj predvídateľných prekážok obchodu.
3. Výbor bude vyjadrovať svoje stanovisko k oznámeniam
a návrhom uvedeným v odseku 2 a môže najmä v tejto súvislosti
Komisii navrhovať, aby:
— požadovala od európskych organizácií pre normalizáciu, aby v rámci
stanoveného časového limitu spracovali európske normy,
— v prípade potreby zabezpečovala, aby sa zainteresované členské
štáty najprv navzájom dohodli s cieľom predísť riziko vzniku
prekážok obchodu,
— prijímala všetky nevyhnutné opatrenia,
— identifikovala oblasti, v ktorých sa javí potreba harmonizácie, a v
prípade potreby príslušnú harmonizáciu v danom sektore uskutočnila.
4. Komisia sa musí s výborom poradiť:
a) pred uskutočnením akýchkoľvek zmien v zoznamoch uvedených
v prílohách I a II (článok 2 ods. 1);
b) pri vypracúvaní pravidiel na zjednotené poskytovanie informácií, ako
aj pri vypracúvaní plánu a kritérií, upravujúcich spôsob spracovania
a úpravy plánov normalizačných prác (článok 2 ods. 2);
c) pri rozhodovaní o konkrétnom systéme, ktorým sa bude realizovať
vymieňanie informácií, upravovaných touto smernicou, a pred uskutočnením
akýchkoľvek zmien v takomto systéme;
d) pri vyhodnocovaní činnosti systému, zriadeného na základe tejto
smernice;
e) v súvislosti s požiadavkami, predloženými organizáciám pre normalizáciu
a uvedenými v prvej zarážke odseku 3.
5. Komisia môže s výborom prediskutovať všetky predbežné návrhy
technických predpisov, ktoré obdrží.
6. Výboru je možné postúpiť na základe žiadosti jeho predsedu alebo
členského štátu akékoľvek otázky súvisiace s vykonávaním tejto smernice.
7. Rokovania výboru a informácie, ktoré sa mu predložia, budú
dôverné.
Ak sú však vykonané potrebné bezpečnostné opatrenia, môže sa výbor
a národné orgány poradiť s fyzickými aj právnickými osobami vrátane
▼B
1998L0034— SK— 01.01.2007 — 003.001— 9
osôb pochádzajúcich zo súkromného sektoru, s cieľom získania odborného
stanoviska.
▼M1
8. O otázkach týkajúcich sa pravidiel o službách môžu Komisia
a výbor viesť konzultácie s fyzickými alebo právnickými osobami
z priemyselného alebo akademického sektoru a, pokiaľ to je možné,
s ich zastupujúcimi orgánmi, schopnými poskytnúť odborné stanovisko
o sociálnych a spoločenských cieľoch a dôsledky akýchkoľvek návrhov
pravidiel o službách a vždy, keď sa Komisii a výboru odporučí, zoberú
ich názor na vedomie.
▼B
Článok 7
1. Členské štáty uskutočnia všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie,
aby ich orgány pre normalizáciu nepodnikli počas prípravy európskej
normy uvedenej v prvej zarážke článku 6 ods. 3 a ani po jej
schválení žiadne opatrenia, ktoré by mohli nepriaznivým spôsobom
ovplyvniť zamýšľanú harmonizáciu a aby v danej oblasti najmä nezverejňovali
žiadnu novú alebo revidovanú národnú normu, ktorá by nebola
v úplnom súlade s existujúcou európskou normou.
2. Na prácu normalizačných inštitúcií vykonanú na základe požiadavky
verejných orgánov na vypracovanie takých technických špecifikácií
alebo takej normy pre špecifické výrobky, ktorá bude podkladom
na formulovanie technického predpisu na dané výrobky, sa odsek 1
nebude vzťahovať.
V súlade s článkom 8 ods. 1 oznámia členské štáty Komisii všetky
požiadavky horeuvedeného druhu vo forme návrhov technických predpisov
a uvedú dôvody pre ich uzákonenie.
Článok 8
1. Členské štáty okamžite oznámia Komisii, s výhradou článku 10,
všetky návrhy technických predpisov; okrem tých prípadov, keď návrh
technického predpisu obsahuje iba prenos medzinárodnej alebo európskej
normy a keď postačí informácia o príslušnej norme, členské štáty
oznámia Komisii aj dôvody, pre ktoré je uzákonenie takéhoto technického
predpisu potrebné, keď to nebude zjavné už z návrhu technického
predpisu.
Ak to bude potrebné a ak sa tak neurobilo už pri predbežnom oznámení,
členské štátu budú súčasne oznamovať aj znenie základných zákonných
alebo právnych ustanovení, ktoré sa predmetnej veci priamym
a zásadným spôsobom týkajú, a ich znalosť bude potrebná na posúdenie
dopadu návrhu technického predpisu.
Členské štáty budú oznamovať opätovne znenie návrhov za horeuvedených
podmienok v prípadoch, keď v nich vykonajú také zásahy, ktoré
budú mať za následok významnú zmenu ich pôsobnosti, skrátenie časového
plánu, pôvodne predpokladaného pre ich implementáciu,
a pridanie nových alebo sprísnenie už existujúcich špecifikácií alebo
požiadaviek.
V prípadoch, v ktorých majú návrhy za cieľ predovšetkým obmedzenie
predaja (marketingu) alebo používania chemickej látky, prípravku alebo
výrobku, zavedené z dôvodu verejného zdravia alebo ochrany spotrebiteľov
alebo životného prostredia, budú členské štáty oznamovať buď
súhrn, alebo odkazy na všetky relevantné údaje, vzťahujúce sa na zmienenú
látku, prípravok alebo výrobok a na ich známe a dostupné
náhrady, ak budú takéto informácie k dispozícii, budú oznamovať aj
predpokladané dopady daného opatrenia na verejné zdravie a ochranu
spotrebiteľov a životného prostredia dovedna s analýzou rizík, vykonanou
v súlade so všeobecnými zásadami pre vyhodnocovanie rizík
▼B
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 10
chemických látok tak, ako sú uvedené v článku 10 ods. 4 nariadenia
(EHS) č. 793/93 (1) v prípade jestvujúcej látky alebo v článku 3 ods. 2
smernice 67/548/EHS (2) v prípade novej látky.
Komisia bezodkladne informuje o návrhu a ďalších dokumentoch, ktoré
jej boli odoslané, ostatné členské štáty; môže v súvislosti s takýmto
návrhom požiadať o názor aj výbor uvedený v článku 5 a keď to
bude žiaduce, aj iný výbor zodpovedný za danú oblasť.
▼M1
V prípade technických špecifikácií alebo iných požiadaviek alebo pravidiel
o službách uvedených v tretej zarážke druhého pododseku bodu 11
článku 1 môžu byť podrobné stanoviská Komisie alebo členských štátov
vyjadrené iba k tým aspektom, ktoré môžu prekážať obchodu alebo
ktoré v súvislosti s pravidlami o službách bránia voľnému pohybu
služieb alebo slobode usadiť sa poskytovateľov služieb, nie však
k fiškálnym alebo finančným aspektom navrhovaného opatrenia.
▼B
2. Členskému štátu, ktorý odoslal návrh technického predpisu, môže
Komisia a členské štáty poskytnúť svoje pripomienky; zmienený
členský štát bude brať takéto pripomienky pri ďalšom spracúvaní technického
predpisu v maximálnej možnej miere do úvahy.
3. Členské štáty oznámia bezodkladne Komisii definitívne znenie
technického predpisu.
4. Okrem prípadov, keď sa tak bude diať na výslovné želanie notifikujúceho
členského štátu, nebudú mať informácie poskytované na
základe tohoto článku dôverný charakter. Každá požiadavka tohto
charakteru musí byť zdôvodnená.
V takýchto prípadoch môže výbor uvedený v článku 5, ako aj národné
orgány, požiadať o odborný názor fyzické alebo právnické osoby zo
súkromného sektoru, ak sa vykonajú nevyhnutné bezpečnostné
opatrenia.
5. V prípadoch, keď návrh technického predpisu tvorí súčasť
opatrení, ktoré sa vyžadujú oznamovať Komisii v prípravnom štádiu
na základe iného zákona spoločenstva, môžu členské štáty oznamovať
skutočnosti v zmysle odseku 1 aj na základe tohto iného zákona, musia
však pri tom formálne uviesť, že spomenuté oznámenie je súčasne aj
oznámením na účely tejto smernice.
To, že Komisia nekoná vo veci návrhu technického predpisu na základe
tejto smernice, nemá vplyv na žiadne iné rozhodnutie, ktoré by mohlo
byť prijaté na základe iných právnych predpisov spoločenstva.
Článok 9
1. Členské štáty oddialia prijatie návrhu technického predpisu o tri
mesiace od dátumu, ako Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 8
ods. 1
▼M1
2. Členské štáty odložia:
— prijatie návrhu technického predpisu vo forme nezáväznej dohody
v zmysle druhej zarážky druhého pododseku bodu 11 článku 1
o štyri mesiace a
▼B
1998L0034 — SK— 01.01.2007 —003.001 —11
(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní
a kontrole rizík vyplývajúcich z jestvujúcich látok (Ú. v. ES L 84,
5.4.1993, s. 1).
(2) Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia
a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1). Smernica
naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/32/EHS (Ú. v. ES L 154,
5.6.1992, s. 1).
— bez vplyvu na odseky 3, 4, a 5 prijatie akéhokoľvek iného návrhu
technického predpisu (s výnimkou návrhu pravidiel o službách)
o šesť mesiacov
odo dňa, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 8 ods. 1, ak
im Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát poskytnú do troch mesiacov
od toho dátumu podrobné stanovisko, z ktorého by vyplývalo, že predpokladané
opatrenia by mohli predstavovať prekážku pre voľný pohyb
tovaru v rámci vnútorného trhu;
— bez vplyvu na odseky 4 a 5 prijatie akéhokoľvek návrhu pravidiel
o službách o štyri mesiace odo dňa, keď Komisia obdrží oznámenie
uvedené v článku 8 ods. 1, ak Komisia alebo iný členský štát
poskytnú do troch mesiacov od toho dátumu podrobné stanoviská,
z ktorých by vyplývalo, že predpokladané opatrenia by mohli predstavovať
prekážku pre voľný pohyb služieb alebo slobodu usadiť sa
poskytovateľovi služieb v rámci vnútorného trhu.
V prípade návrhov pravidiel o službách nesmú mať podrobné stanoviská
Komisie alebo členských štátov vplyv na žiadne opatrenia prijímané
v rámci kultúrnej politiky, najmä v audiovizuálnej oblasti, ktoré členské
štáty prípadne prijmú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
spoločenstva, zohľadňujúc pri tom svoju jazykovú rôznorodosť,
osobitné národné a regionálne charakteristiky a svoje kultúrne dedičstvo.
Príslušné členské štáty Komisiu oboznámia s krokmi, ktoré na základe
takého podrobného stanoviska Komisie navrhujú uskutočniť. Komisia
prednesie k takejto reakcii pripomienky.
Pri pravidlách o službách príslušný členský štát tam, kde je to vhodné,
naznačí dôvody, pre ktoré podrobné stanovisko nemožno zohľadňovať.
3. S výnimkou pravidiel, ktoré sa vzťahujú na služby členské štáty
oddialia prijatie návrhu technického predpisu o 12 mesiacov odo dňa,
keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku 8 ods. 1, ak Komisia
do troch mesiacov od toho dátumu oznámi svoj úmysel navrhnúť alebo
prijať k danej záležitosti v súlade s článkom 189 zmluvy smernicu,
nariadenie alebo rozhodnutie.
▼B
4. Členské štáty oddialia prijatie návrhu technického predpisu o 12
mesiacov od dátumu, keď Komisia prijme oznámenie uvedené v článku
8 ods. 1, ak im Komisia oznámi do troch mesiacov od toho dátumu
svoje zistenie, že návrh technického predpisu sa týka záležitosti, ktorá je
predmetom návrhu smernice, nariadenia lebo rozhodnutia, predložených
Rade v súlade s článkom 189 zmluvy.
5. Ak Rada prijme spoločné stanovisko počas zastavenia konania
uvedeného v odsekoch 3 a 4, potom sa toto obdobie zastavenia konania
predĺži na základe odseku 6 na 18 mesiacov.
6. Povinnosť uvedená v odsekoch 3, 4 a 5 zaniká:
— ak Komisia členským štátom oznámi, že už nezamýšľa navrhnúť
alebo prijať záväzný právny predpis na úrovni spoločenstva,
— ak Komisia členským štátom oznámi stiahnutie svojho návrhu,
— ak Komisia alebo Rada prijmú záväzný právny predpis na úrovni
spoločenstva.
▼M1
7. Odseky 1 až 5 sa nevzťahujú na prípady, v ktorých:
— je členský štát z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi
a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou verejného
zdravia alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zvierat alebo rastlín,
ako aj kvôli pravidlám o službách a kvôli verejnej politike, najmä
kvôli ochrane mladistvých, nútený pripraviť technické predpisy vo
veľmi krátkom čase tak, aby ich mohol ihneď uzákoniť a zaviesť, čo
neumožňuje uskutočniť konzultácie, alebo
▼M1
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 12
— je členský štát z naliehavých dôvodov, spôsobených vážnymi
a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti
a celistvosti finančného systému, najmä ochranou vkladateľov,
investorov a poistencov, okamžite nútený uzákoniť pravidlá vzťahujúce
sa na finančné služby.
V oznámení podľa článku 8 uvedie členský štát dôvody, ktoré oprávňujú
naliehavosť uskutočnených opatrení. Komisia poskytne svoje
stanovisko k oznámeniu v čo možno najkratšom čase. V prípadoch
zneužitia tohto postupu vykoná Komisia príslušné opatrenia. Komisia
bude neustále informovať Európsky parlament.
▼B
Článok 10
1. Články 8 a 9 sa nebudú vzťahovať na tie právne a správne predpisy
alebo dobrovoľné dohody prijaté členskými štátmi, prostredníctvom
ktorých:
▼M1
— sa prispôsobujú takým záväzným právnym normám spoločenstva,
výsledkom ktorých je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel
o službách,
— plnia povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, výsledkom
ktorých je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel
o službách v rámci spoločenstva,
▼B
— členské štáty využívajú bezpečnostné klauzuly, umožnené záväznými
právnymi normami spoločenstva,
— členské štáty vykonávajú článok 8 ods. 1 smernice 92/59/EHS (1),
— sa členské štáty obmedzujú na vykonanie rozsudku Súdneho dvora
Európskych spoločenstiev,
▼M1
— sa členské štáty obmedzujú, v súlade s požiadavkou Komisie, na
zmenu a doplnenie technického predpisu v zmysle bodu 11 článku
1, cieľom ktorých je odstránenie prekážky obchodu, alebo v prípade
pravidiel o službách, voľný pohyb služieb alebo sloboda usadiť sa
poskytovateľovi služieb.
▼B
2. Článok 9 sa nevzťahuje na zákony, iné právne predpisy a správne
opatrenia členských štátov, zakazujúcich výrobu, pokiaľ nenarušujú
voľný pohyb výrobkov.
▼M1
3. Odseky 3 až 6 článku 9 sa nevzťahujú na nezáväzné dohody
podľa druhej zarážky druhého pododseku bodu 11 článku 1.
4. Článok 9 sa nevzťahuje na technické špecifikácie alebo iné požiadavky
alebo pravidlá o službách podľa tretej zarážky druhého pododseku
bodu 11 článku 1.
▼B
Článok 11
Komisia podáva každé dva roky Európskemu parlamentu, Rade
a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o výsledkoch používania
tejto smernice. Zoznam normalizačných úloh, ktorými sú na základe
tejto smernice poverené európske organizácie pre normalizáciu, bude
▼M1
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 13
(1) Smernica Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti
výrobkov (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 24).
spoločne so štatistickým prehľadom prijatých oznámení uverejnený
v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 12
Ak členský štát prijme technický predpis, tento bude obsahovať odkaz
na túto smernicu alebo sa takýto odkaz pripojí pri jeho úradnom uverejnení.
Spôsob vykonania odkazu stanovia členské štáty.
Článok 13
1. Týmto sa ruší platnosť smerníc a rozhodnutí uvedených v časti
A prílohy III, a to bez ujmy na povinnostiach členských štátov týkajúcich
sa termínov pre prenos týchto smerníc a rozhodnutí uvedených
v časti B prílohy III.
2. Odkazy na zrušené smernice a rozhodnutia sa budú interpretovať
ako odkazy na túto smernicu a budú sa chápať v súlade s korelačnou
tabuľkou, uvedenou v prílohe IV.
Článok 14
Táto smernica nadobudne platnosť na dvadsiaty deň po jej uverejnení
v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
Článok 15
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
▼B
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 14
PRÍLOHA I
EURÓPSKE ORGANIZÁCIE PRE NORMALIZÁCIU
CEN
Európsky výbor pre normalizáciu
CENELEC
Európska Komisia pre elektrotechnickú normalizáciu
ETSI
Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
▼B
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 15
PRÍLOHA II
VNÚTROŠTÁTNE NORMALIZAČNÉ ORGÁNY
1. BELGICKO
IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2. BULHARSKO
БИС
Български институт за стандартизация
3. ČESKÁ REPUBLIKA
ČSNI
Český normalizační institut
4. DÁNSKO
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency
5. NEMECKO
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
6. ESTÓNSKO
EVS
Eesti Standardikeskus
Sideamet
7. GRÉCKO
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
8. ŠPANIELSKO
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación
9. FRANCÚZSKO
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de lélectricité — Bureau de normalisation auprès de
lAFNOR
10. ÍRSKO
NSAI
▼M2
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 16
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland
11. TALIANSKO
UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano
12. CYPRUS
ΚΟΠΠ
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for
Quality Promotion)
13. LOTYŠSKO
LVS
Latvijas Standarts
14. LITVA
LST
Lietuvos standartizacijos departamentas
15. LUXEMBURSKO
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de lénergie de lÉtat
16. MAĎARSKO
MSZT
Magyar Szabványügyi Testület
17. MALTA
MSA
L-Awtorita ta Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
18. HOLANDSKO
NNI
Nederlands Normalisatie Instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité
19. RAKÚSKO
ÖN
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
20. POĽSKO
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
▼M2
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 17
(1) UNI a CEI v spolupráci s Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni
a ministero dellIndustria pridelili prácu v rámci ETSI CONCIT-u, Comitato nazionale
di coordinamento per le tecnologie dellinformazione.
21. PORTUGALSKO
IPQ
Instituto Português da Qualidade
22. RUMUNSKO
ASRO
Asociaţia de Standardizare din România
23. SLOVINSKO
SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
24. SLOVENSKO
SÚTN
Slovenský ústav technickej normalizácie
25. FÍNSKO
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
THK/TFC
Telehallintokeskus
Teleförvaltningscentralen
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf
26. ŠVÉDSKO
SIS
Standardiseringen i Sverige
SEK
Svenska elektriska kommissionen
ITS
Informationstekniska standardiseringen
27. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee
▼M2
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 18
PRÍLOHA III
ČASŤ A
Zrušené smernice a nariadenia
(uvedené v článku 13)
Smernica 83/189/EHS a jej nasledujúce novelizácie
Smernica Rady 88/182/EHS
Rozhodnutie Komisie 90/230/EHS
Rozhodnutie Komisie 92/400/EHS
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/10/ES
Rozhodnutie Komisie 96/139/EHS
ČASŤ B
Termíny prenesenia do vnútroštátnych právnych predpisov
(spomínané v článku 13)
Smernica Termín prenesenia
83/189/EHS (Ú. v. ES L 109, 26. 4. 1983, s. 8) 31.3.1984
88/182/EHS (Ú. v. ES L 81, 26. 3. 1988, s. 75) 1.1.1989
94/10/ES (Ú. v. ES L 100, 19. 4. 1994, s. 30) 1.7.1995
▼B
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 19
PRÍLOHA IV
Prevodná tabuľka
Smernica 83/189/EHS Táto smernica
Článok 1 Článok 1
Článok 2 Článok 2
Článok 3 Článok 3
Článok 4 Článok 4
Článok 5 Článok 5
Článok 6 Článok 6
Článok 7 Článok 7
Článok 8 Článok 8
Článok 9 Článok 9
Článok 10 Článok 10
Článok 11 Článok 11
Článok 12 Článok 12
— Článok 13
— Článok 14
— Článok 15
Príloha I Príloha I
Príloha II Príloha II
— Príloha III
— Príloha IV
▼B
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 20
PRÍLOHA V
Príklady služieb, na ktoré sa nevzťahuje druhý pododsek bodu 2 článku 1
1. Služby, ktoré nie sú poskytované „na diaľku“
Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a príjemcu, i keď
sa pri nich používajú elektronické prístroje
a) lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárskej ambulancii za použitia
elektronického zariadenia, pri ktorých je pacient fyzicky prítomný;
b) nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník
nachádza;
c) rezervácia letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta,
uskutočnené prostredníctvom počítačovej siete;
d) elektronické hry sprístupňované v herni elektronických hier (videoarcade),
ak je zákazník fyzicky prítomný.
2. Služby, ktoré nie sú poskytované „elektronickým spôsobom“
— Služby s materiálnym obsahom, aj keď sú poskytované prostredníctvom
elektronických zariadení:
a) automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky,
železničné cestovné lístky);
b) prístup do cestnej siete, na parkoviská a pod. umožňovaný za úhradu,
aj keď sa na vstupe/výstupe nachádzajú elektronické zariadenia, ktoré
kontrolujú vstup resp. zabezpečujú správnosť úhrady;
— off-line služby: distribuovanie CD romov alebo softvérov na disketách,
— služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracovávacích/
inventarizačných systémov:
a) hlasové telefonické služby;
b) telefaxové/telexové služby;
c) služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu;
d) konzultácie s lekárom prostredníctvom telefónu/faxu;
e) konzultácie s právnikom prostredníctvom telefónu/faxu;
f) priamy predaj prostredníctvom telefónu/telefaxu.
3. Služby, ktoré nie sú poskytované „na základe individuálnej žiadosti príjemcu
služieb“
Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania
údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých
prijímačov (prenos z jedného bodu do viacnásobných bodov):
a) služby televízneho vysielania (vrátane výberu z videotéky na základe
požiadavky) spadajúce pod bod a) článku 1 smernice 89/552/EHS;
b) služby rozhlasového vysielania;
c) (televíziou prenášaný) teletext.
▼M1
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 21
PRÍLOHA VI
Príklady finančných služieb, na ktoré sa vzťahuje tretí pododsek bodu 5
článku 1
— investičné služby
— poisťovacie a zaisťovacie operácie
— bankové služby
— operácie, ktoré sa vzťahujú na penzijné fondy
— služby, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s termínovanými obchodmi
a opciami
Takéto služby zahŕňajú najmä:
a) investičné služby uvedené v prílohe smernice 93/22/EHS (1); služby
podnikov, sprostredkujúcich kolektívne investovanie;
b) služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu uvedenému
v prílohe smernice 89/646/EHS9 (2);
c) operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti podľa:
— článku 1 smernice 73/239/EHS (3),
— prílohy smernice 79/267/EHS (4),
— smernice 64/225/EHS (5),
— smernice 92/49/EHS (6) a 92/96/EHS (7).
▼M1
1998L0034 —SK —01.01.2007 — 003.001— 22
(1) Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 27.
(2) Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1. Smernica zmenená smernicou 92/30/EHS (Ú. v. ES
L 110, 28.4.1992, s. 52).
(3) Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená smernicou 92/49/EHS (Ú.
v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1).
(4) Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená smernicou 90/619/EHS (Ú.
v. ES L 330, 29.11.1990, s. 50).
(5) Ú. v. ES 56, 4.4.1964, s. 878/64. Smernica zmenená Aktom o pristúpení z roku 1973.
(6) Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1.