Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z.

ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov,
štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19
ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
(ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Na účely štatistických zisťovaní a na účely automatizovaného
spracovania štatistických údajov sa vydáva
štatistický číselník krajov, štatistický číselník
okresov a štatistický číselník obcí (ďalej len „číselník“).
Číselníky sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
(2) Číselníky sú vytvorené podľa územného a správneho
usporiadania Slovenskej republiky ustanoveného
osobitným predpisom1).
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú
číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky
v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 113/1998 Z. z., opatrenia Štatistického
úradu Slovenskej republiky č. 239/1999 Z. z. a opatrenia
Štatistického úradu Slovenskej republiky
č. 408/2001 Z. z.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Peter Mach v. r.
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
Strana 5910 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK KRAJOV
Číselný
kód Úplný názov Skrátený názov Značka
1 Bratislavský kraj Bratislavský BL
2 Trnavský kraj Trnavský TA
3 Trenčiansky kraj Trenčiansky TC
4 Nitriansky kraj Nitriansky NI
5 Žilinský kraj Žilinský ZI
6 Banskobystrický kraj Banskobystrický BC
7 Prešovský kraj Prešovský PV
8 Košický kraj Košický KI
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OKRESOV
Číselný
kód Úplný názov Skrátený názov Značka
101 Okres Bratislava I Bratislava I B1
102 Okres Bratislava II Bratislava II B2
103 Okres Bratislava III Bratislava III B3
104 Okres Bratislava IV Bratislava IV B4
105 Okres Bratislava V Bratislava V B5
106 Okres Malacky Malacky MA
107 Okres Pezinok Pezinok PK
108 Okres Senec Senec SC
201 Okres Dunajská Streda Dunajská Streda DS
202 Okres Galanta Galanta GA
203 Okres Hlohovec Hlohovec HC
204 Okres Piešťany Piešťany PN
205 Okres Senica Senica SE
206 Okres Skalica Skalica SI
207 Okres Trnava Trnava TT
301 Okres Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou BN
302 Okres Ilava Ilava IL
303 Okres Myjava Myjava MY
304 Okres Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom NM
305 Okres Partizánske Partizánske PE
306 Okres Považská Bystrica Považská Bystrica PB
307 Okres Prievidza Prievidza PD
Príloha
k vyhláške č. 597/2002 Z. z.
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5911
308 Okres Púchov Púchov PU
309 Okres Trenčín Trenčín TN
401 Okres Komárno Komárno KN
402 Okres Levice Levice LV
403 Okres Nitra Nitra NR
404 Okres Nové Zámky Nové Zámky NZ
405 Okres Šaľa Šaľa SA
406 Okres Topoľčany Topoľčany TO
407 Okres Zlaté Moravce Zlaté Moravce ZM
501 Okres Bytča Bytča BY
502 Okres Čadca Čadca CA
503 Okres Dolný Kubín Dolný Kubín DK
504 Okres Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto KM
505 Okres Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš LM
506 Okres Martin Martin MT
507 Okres Námestovo Námestovo NO
508 Okres Ružomberok Ružomberok RK
509 Okres Turčianske Teplice Turčianske Teplice TR
510 Okres Tvrdošín Tvrdošín TS
511 Okres Žilina Žilina ZA
601 Okres Banská Bystrica Banská Bystrica BB
602 Okres Banská Štiavnica Banská Štiavnica BS
603 Okres Brezno Brezno BR
604 Okres Detva Detva DT
605 Okres Krupina Krupina KA
606 Okres Lučenec Lučenec LC
607 Okres Poltár Poltár PT
608 Okres Revúca Revúca RA
609 Okres Rimavská Sobota Rimavská Sobota RS
610 Okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš VK
611 Okres Zvolen Zvolen ZV
612 Okres Žarnovica Žarnovica ZC
613 Okres Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom ZH
701 Okres Bardejov Bardejov BJ
702 Okres Humenné Humenné HE
703 Okres Kežmarok Kežmarok KK
704 Okres Levoča Levoča LE
705 Okres Medzilaborce Medzilaborce ML
706 Okres Poprad Poprad PP
707 Okres Prešov Prešov PO
708 Okres Sabinov Sabinov SB
709 Okres Snina Snina SV
710 Okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa SL
711 Okres Stropkov Stropkov SP
712 Okres Svidník Svidník SK
713 Okres Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou VT
Strana 5912 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
801 Okres Gelnica Gelnica GL
802 Okres Košice I Košice I K1
803 Okres Košice II Košice II K2
804 Okres Košice III Košice III K3
805 Okres Košice IV Košice IV K4
806 Okres Košice-okolie Košice-okolie KS
807 Okres Michalovce Michalovce MI
808 Okres Rožňava Rožňava RV
809 Okres Sobrance Sobrance SO
810 Okres Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves SN
811 Okres Trebišov Trebišov TV
ŠTATISTICKÝ ČÍSELNÍK OBCÍ
Číselný kód a názov okresu Číselný kód a názov okresu
v novom územnom Číselný kód a názov obce v starom územnom
a správnom usporiadaní (mestskej časti, vojenského obvodu) a správnom usporiadaní
Slovenskej republiky Slovenskej republiky
KRAJ: 1 BRATISLAVSKÝ
101 Bratislava I 528595 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 5110 Bratislava
102 Bratislava II 529311 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice 5110 Bratislava
529320 Bratislava – mestská časť Ružinov 5110 Bratislava
529338 Bratislava – mestská časť Vrakuňa 5110 Bratislava
103 Bratislava III 529346 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 5110 Bratislava
529354 Bratislava – mestská časť Rača 5110 Bratislava
529362 Bratislava – mestská časť Vajnory 5110 Bratislava
104 Bratislava IV 529401 Bratislava – mestská časť Devín 5110 Bratislava
529371 Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves 5110 Bratislava
529389 Bratislava – mestská časť Dúbravka 5110 Bratislava
529397 Bratislava – mestská časť Karlova Ves 5110 Bratislava
529419 Bratislava – mestská časť Lamač 5110 Bratislava
529427 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 5110 Bratislava
105 Bratislava V 529435 Bratislava – mestská časť Čunovo 5110 Bratislava
529443 Bratislava – mestská časť Jarovce 5110 Bratislava
529460 Bratislava – mestská časť Petržalka 5110 Bratislava
529494 Bratislava – mestská časť Rusovce 5110 Bratislava
582000 Bratislava 5110 Bratislava
106 Malacky 507831 Borinka 5201 Bratislava-vidiek
507890 Gajary 5201 Bratislava-vidiek
507954 Jablonové 5201 Bratislava-vidiek
507962 Jakubov 5201 Bratislava-vidiek
508012 Kostolište 5201 Bratislava-vidiek
508021 Kuchyňa 5201 Bratislava-vidiek
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5913
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
508039 Láb 5201 Bratislava-vidiek
508055 Lozorno 5201 Bratislava-vidiek
508063 Malacky 5201 Bratislava-vidiek
504556 Malé Leváre 5208 Senica
508080 Marianka 5201 Bratislava-vidiek
508161 Pernek 5201 Bratislava-vidiek
504629 Plavecké Podhradie 5208 Senica
504637 Plavecký Mikuláš 5208 Senica
508195 Plavecký Štvrtok 5201 Bratislava-vidiek
504769 Rohožník 5208 Senica
504858 Sološnica 5208 Senica
504874 Studienka 5208 Senica
508233 Stupava 5201 Bratislava-vidiek
508241 Suchohrad 5201 Bratislava-vidiek
504947 Veľké Leváre 5208 Senica
508349 Vysoká pri Morave 5201 Bratislava-vidiek
500267 Záhorie (vojenský obvod) 5201 Bratislava-vidiek
508365 Záhorská Ves 5201 Bratislava-vidiek
504980 Závod 5208 Senica
508381 Zohor 5201 Bratislava-vidiek
107 Pezinok 507806 Báhoň 5201 Bratislava-vidiek
507849 Budmerice 5201 Bratislava-vidiek
507857 Častá 5201 Bratislava-vidiek
507873 Doľany 5201 Bratislava-vidiek
507881 Dubová 5201 Bratislava-vidiek
507946 Jablonec 5201 Bratislava-vidiek
508047 Limbach 5201 Bratislava-vidiek
508101 Modra 5201 Bratislava-vidiek
508179 Pezinok 5201 Bratislava-vidiek
508187 Píla 5201 Bratislava-vidiek
508225 Slovenský Grob 5201 Bratislava-vidiek
507989 Svätý Jur 5201 Bratislava-vidiek
508250 Šenkvice 5201 Bratislava-vidiek
508268 Štefanová 5201 Bratislava-vidiek
508306 Viničné 5201 Bratislava-vidiek
508314 Vinosady 5201 Bratislava-vidiek
508322 Vištuk 5201 Bratislava-vidiek
108 Senec 507814 Bernolákovo 5201 Bratislava-vidiek
507822 Blatné 5201 Bratislava-vidiek
503681 Boldog 5203 Galanta
507865 Čataj 5201 Bratislava-vidiek
545333 Dunajská Lužná 5201 Bratislava-vidiek
507903 Hamuliakovo 5201 Bratislava-vidiek
503797 Hrubá Borša 5203 Galanta
503801 Hrubý Šúr 5203 Galanta
Strana 5914 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
503819 Hurbanova Ves 5203 Galanta
507911 Chorvátsky Grob 5201 Bratislava-vidiek
555487 Igram 5201 Bratislava-vidiek
507938 Ivanka pri Dunaji 5201 Bratislava-vidiek
507997 Kalinkovo 5201 Bratislava-vidiek
555495 Kaplna 5201 Bratislava-vidiek
503851 Kostolná pri Dunaji 5203 Galanta
503894 Kráľová pri Senci 5201 Bratislava-vidiek
508071 Malinovo 5201 Bratislava-vidiek
508098 Miloslavov 5201 Bratislava-vidiek
508110 Most pri Bratislave 5201 Bratislava-vidiek
508136 Nová Dedinka 5201 Bratislava-vidiek
582549 Nový Svet 5201 Bratislava-vidiek
503983 Reca 5203 Galanta
508209 Rovinka 5201 Bratislava-vidiek
508217 Senec 5201 Bratislava-vidiek
508276 Tomášov 5201 Bratislava-vidiek
508284 Tureň 5201 Bratislava-vidiek
508292 Veľký Biel 5201 Bratislava-vidiek
508331 Vlky 5201 Bratislava-vidiek
555509 Zálesie 5201 Bratislava-vidiek
KRAJ: 2 TRNAVSKÝ
201 Dunajská Streda 501441 Báč 5202 Dunajská Streda
501450 Baka 5202 Dunajská Streda
501468 Baloň 5202 Dunajská Streda
555517 Bellova Ves 5202 Dunajská Streda
501484 Blahová 5202 Dunajská Streda
501492 Blatná na Ostrove 5202 Dunajská Streda
503461 Bodíky 5202 Dunajská Streda
501506 Boheľov 5202 Dunajská Streda
501514 Čakany 5202 Dunajská Streda
580554 Čenkovce 5202 Dunajská Streda
501531 Čiližská Radvaň 5202 Dunajská Streda
501549 Dobrohošť 5202 Dunajská Streda
501557 Dolný Bar 5202 Dunajská Streda
501611 Dolný Štál 5202 Dunajská Streda
501433 Dunajská Streda 5202 Dunajská Streda
555541 Dunajský Klátov 5202 Dunajská Streda
501573 Gabčíkovo 5202 Dunajská Streda
501581 Holice 5202 Dunajská Streda
501590 Horná Potôň 5202 Dunajská Streda
555568 Horné Mýto 5202 Dunajská Streda
501603 Horný Bar 5202 Dunajská Streda
501620 Hubice 5202 Dunajská Streda
501638 Hviezdoslavov 5202 Dunajská Streda
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5915
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
501654 Jahodná 5202 Dunajská Streda
501662 Janíky 5202 Dunajská Streda
501671 Jurová 5202 Dunajská Streda
501689 Kľúčovec 5202 Dunajská Streda
501697 Kostolné Kračany 5202 Dunajská Streda
501701 Kráľovičove Kračany 5202 Dunajská Streda
501719 Kútniky 5202 Dunajská Streda
501727 Kvetoslavov 5202 Dunajská Streda
580597 Kyselica 5202 Dunajská Streda
501735 Lehnice 5202 Dunajská Streda
501743 Lúč na Ostrove 5202 Dunajská Streda
555606 Macov 5202 Dunajská Streda
555649 Mad 5202 Dunajská Streda
555665 Malé Dvorníky 5202 Dunajská Streda
501760 Medveďov 5202 Dunajská Streda
501778 Mierovo 5202 Dunajská Streda
501786 Michal na Ostrove 5202 Dunajská Streda
501930 Ňárad 5202 Dunajská Streda
501808 Nový Život 5202 Dunajská Streda
501816 Ohrady 5202 Dunajská Streda
501824 Okoč 5202 Dunajská Streda
501832 Oľdza 5202 Dunajská Streda
501859 Orechová Potôň 5202 Dunajská Streda
501867 Padáň 5202 Dunajská Streda
501883 Pataš 5202 Dunajská Streda
555720 Povoda 5202 Dunajská Streda
582522 Potônske Lúky 5202 Dunajská Streda
501891 Rohovce 5202 Dunajská Streda
501875 Sap 5202 Dunajská Streda
501905 Šamorín 5202 Dunajská Streda
501913 Štvrtok na Ostrove 5202 Dunajská Streda
501921 Topoľníky 5202 Dunajská Streda
555576 Trhová Hradská 5202 Dunajská Streda
501956 Trnávka 5202 Dunajská Streda
501964 Trstená na Ostrove 5202 Dunajská Streda
501972 Veľká Paka 5202 Dunajská Streda
501981 Veľké Blahovo 5202 Dunajská Streda
555673 Veľké Dvorníky 5202 Dunajská Streda
501522 Veľký Meder 5202 Dunajská Streda
555746 Vieska 5202 Dunajská Streda
501999 Vojka nad Dunajom 5202 Dunajská Streda
502006 Vrakúň 5202 Dunajská Streda
502014 Vydrany 5202 Dunajská Streda
502022 Zlaté Klasy 5202 Dunajská Streda
202 Galanta 503673 Abrahám 5203 Galanta
503690 Čierna Voda 5203 Galanta
Strana 5916 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
503703 Čierny Brod 5203 Galanta
555789 Dolná Streda 5203 Galanta
503746 Dolné Saliby 5203 Galanta
503754 Dolný Chotár 5203 Galanta
503665 Galanta 5203 Galanta
503762 Gáň 5203 Galanta
503771 Horné Saliby 5203 Galanta
503789 Hoste 5203 Galanta
503827 Jánovce 5203 Galanta
503835 Jelka 5203 Galanta
503843 Kajal 5203 Galanta
503860 Košúty 5203 Galanta
503878 Kráľov Brod 5203 Galanta
582638 Malá Mača 5203 Galanta
555754 Matúškovo 5203 Galanta
503924 Mostová 5203 Galanta
503959 Pata 5203 Galanta
503967 Pusté Sady 5203 Galanta
503975 Pusté Úľany 5203 Galanta
504009 Sereď 5203 Galanta
504017 Sládkovičovo 5203 Galanta
504033 Šalgočka 5203 Galanta
504041 Šintava 5203 Galanta
504050 Šoporňa 5203 Galanta
504076 Tomášikovo 5203 Galanta
504084 Topoľnica 5203 Galanta
504106 Trstice 5203 Galanta
504114 Váhovce 5203 Galanta
504122 Veľká Mača 5203 Galanta
504131 Veľké Úľany 5203 Galanta
504149 Veľký Grob 5203 Galanta
504157 Vinohrady nad Váhom 5203 Galanta
504173 Vozokany 5203 Galanta
504181 Zemianske Sady 5203 Galanta
203 Hlohovec 506800 Bojničky 5211 Trnava
506885 Červeník 5211 Trnava
506958 Dolné Otrokovce 5211 Trnava
506966 Dolné Trhovište 5211 Trnava
556521 Dolné Zelenice 5211 Trnava
507024 Dvorníky 5211 Trnava
507032 Hlohovec 5211 Trnava
507075 Horné Otrokovce 5211 Trnava
556602 Horné Trhovište 5211 Trnava
556530 Horné Zelenice 5211 Trnava
507130 Jalšové 5211 Trnava
507172 Kľačany 5211 Trnava
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5917
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
507202 Koplotovce 5211 Trnava
507253 Leopoldov 5211 Trnava
507288 Madunice 5211 Trnava
507326 Merašice 5211 Trnava
507415 Pastuchov 5211 Trnava
518620 Ratkovce 5211 Trnava
507521 Sasinkovo 5211 Trnava
507539 Siladice 5211 Trnava
556611 Tekolďany 5211 Trnava
556645 Tepličky 5211 Trnava
507661 Trakovice 5211 Trnava
507792 Žlkovce 5211 Trnava
204 Piešťany 581399 Banka 5211 Trnava
558354 Bašovce 5211 Trnava
506834 Borovce 5211 Trnava
506982 Dolný Lopašov 5211 Trnava
506991 Drahovce 5211 Trnava
507008 Dubovany 5211 Trnava
558338 Ducové 5211 Trnava
556581 Hubina 5211 Trnava
507121 Chtelnica 5211 Trnava
507199 Kočín-Lančár 5211 Trnava
507229 Krakovany 5211 Trnava
507342 Moravany nad Váhom 5211 Trnava
507369 Nižná 5211 Trnava
507385 Ostrov 5211 Trnava
507431 Pečeňady 5211 Trnava
507440 Piešťany 5211 Trnava
507466 Prašník 5211 Trnava
507482 Rakovice 5211 Trnava
507491 Ratnovce 5211 Trnava
507563 Sokolovce 5211 Trnava
558397 Šípkové 5211 Trnava
556548 Šterusy 5211 Trnava
507679 Trebatice 5211 Trnava
507709 Veľké Kostoľany 5211 Trnava
556572 Veľké Orvište 5211 Trnava
507725 Veselé 5211 Trnava
507750 Vrbové 5211 Trnava
205 Senica 504211 Bílkove Humence 5208 Senica
504238 Borský Mikuláš 5208 Senica
504220 Borský Svätý Jur 5208 Senica
504297 Cerová 5208 Senica
504319 Čáry 5208 Senica
504327 Častkov 5208 Senica
Strana 5918 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
504335 Dojč 5208 Senica
504360 Hlboké 5208 Senica
504386 Hradište pod Vrátnom 5208 Senica
504416 Jablonica 5208 Senica
504475 Koválov 5208 Senica
504491 Kuklov 5208 Senica
504513 Kúty 5208 Senica
504521 Lakšárska Nová Ves 5208 Senica
504572 Moravský Svätý Ján 5208 Senica
504602 Osuské 5208 Senica
504645 Plavecký Peter 5208 Senica
504653 Podbranč 5208 Senica
504700 Prietrž 5208 Senica
504726 Prievaly 5208 Senica
556122 Rohov 5208 Senica
504777 Rovensko 5208 Senica
556131 Rybky 5208 Senica
556114 Sekule 5208 Senica
504203 Senica 5208 Senica
504823 Smolinské 5208 Senica
504831 Smrdáky 5208 Senica
504840 Sobotište 5208 Senica
504882 Šajdíkove Humence 5208 Senica
504891 Šaštín-Stráže 5208 Senica
504904 Štefanov 5208 Senica
206 Skalica 504271 Brodské 5208 Senica
504343 Dubovce 5208 Senica
504351 Gbely 5208 Senica
504378 Holíč 5208 Senica
504394 Chropov 5208 Senica
504432 Kátov 5208 Senica
504459 Kopčany 5208 Senica
504483 Koválovec 5208 Senica
504530 Letničie 5208 Senica
504548 Lopašov 5208 Senica
504564 Mokrý Háj 5208 Senica
504599 Oreské 5208 Senica
504611 Petrova Ves 5208 Senica
504670 Popudinské Močidľany 5208 Senica
504718 Prietržka 5208 Senica
504734 Radimov 5208 Senica
504742 Radošovce 5208 Senica
504815 Skalica 5208 Senica
504912 Trnovec 5208 Senica
504939 Unín 5208 Senica
504963 Vrádište 5208 Senica
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5919
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
207 Trnava 580473 Biely Kostol 5211 Trnava
506788 Bíňovce 5211 Trnava
506796 Bohdanovce nad Trnavou 5211 Trnava
506818 Boleráz 5211 Trnava
506826 Borová 5211 Trnava
506842 Brestovany 5211 Trnava
506851 Bučany 5211 Trnava
506869 Buková 5211 Trnava
506877 Cífer 5211 Trnava
506893 Dechtice 5211 Trnava
556599 Dlhá 5211 Trnava
506915 Dobrá Voda 5211 Trnava
506923 Dolná Krupá 5211 Trnava
506931 Dolné Dubové 5211 Trnava
556661 Dolné Lovčice 5211 Trnava
506940 Dolné Orešany 5211 Trnava
507041 Horná Krupá 5211 Trnava
507059 Horné Dubové 5211 Trnava
507067 Horné Orešany 5211 Trnava
581020 Hrnčiarovce nad Parnou 5211 Trnava
507156 Jaslovské Bohunice 5211 Trnava
507164 Kátlovce 5211 Trnava
507211 Košolná 5211 Trnava
556483 Križovany nad Dudváhom 5211 Trnava
556688 Lošonec 5211 Trnava
507296 Majcichov 5211 Trnava
507318 Malženice 5211 Trnava
507351 Naháč 5211 Trnava
556491 Opoj 5211 Trnava
556556 Pavlice 5211 Trnava
556653 Radošovce 5211 Trnava
507512 Ružindol 5211 Trnava
556564 Slovenská Nová Ves 5211 Trnava
507555 Smolenice 5211 Trnava
507571 Suchá nad Parnou 5211 Trnava
556670 Šelpice 5211 Trnava
507601 Špačince 5211 Trnava
507636 Šúrovce 5211 Trnava
506745 Trnava 5211 Trnava
507687 Trstín 5211 Trnava
556513 Vlčkovce 5211 Trnava
507741 Voderady 5211 Trnava
507768 Zavar 5211 Trnava
507776 Zeleneč 5211 Trnava
581488 Zvončín 5211 Trnava
Strana 5920 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
KRAJ: 3 TRENČIANSKY
301 Bánovce nad Bebravou 542652 Bánovce nad Bebravou 5209 Topoľčany
556793 Borčany 5209 Topoľčany
542741 Brezolupy 5209 Topoľčany
542776 Cimenná 5209 Topoľčany
542806 Čierna Lehota 5209 Topoľčany
542822 Dežerice 5209 Topoľčany
542849 Dolné Naštice 5209 Topoľčany
542857 Dubnička 5209 Topoľčany
542873 Dvorec 5209 Topoľčany
542890 Haláčovce 5209 Topoľčany
542920 Horné Naštice 5209 Topoľčany
556408 Chudá Lehota 5209 Topoľčany
543080 Krásna Ves 5209 Topoľčany
543136 Kšinná 5209 Topoľčany
556360 Libichava 5209 Topoľčany
505056 Ľutov 5209 Topoľčany
505072 Malá Hradná 5209 Topoľčany
505102 Malé Hoste 5209 Topoľčany
505153 Miezgovce 5209 Topoľčany
505200 Nedašovce 5209 Topoľčany
505277 Omastiná 5209 Topoľčany
556289 Otrhánky 5209 Topoľčany
505331 Pečeňany 5209 Topoľčany
505358 Podlužany 5209 Topoľčany
556742 Pochabany 5209 Topoľčany
505382 Pravotice 5209 Topoľčany
505412 Prusy 5209 Topoľčany
505447 Ruskovce 5209 Topoľčany
505455 Rybany 5209 Topoľčany
505471 Slatina nad Bebravou 5209 Topoľčany
505480 Slatinka nad Bebravou 5209 Topoľčany
505544 Šípkov 5209 Topoľčany
505552 Šišov 5209 Topoľčany
505579 Timoradza 5209 Topoľčany
505595 Trebichava 5209 Topoľčany
505625 Uhrovec 5209 Topoľčany
505633 Uhrovské Podhradie 5209 Topoľčany
545651 Veľké Držkovce 5209 Topoľčany
505684 Veľké Hoste 5209 Topoľčany
505692 Veľké Chlievany 5209 Topoľčany
505765 Vysočany 5209 Topoľčany
505790 Zlatníky 5209 Topoľčany
505811 Žitná-Radiša 5209 Topoľčany
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5921
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
302 Ilava 582301 Bohunice 5307 Považská Bystrica
512885 Bolešov 5307 Považská Bystrica
557391 Borčice 5307 Považská Bystrica
512931 Červený Kameň 5307 Považská Bystrica
513016 Dubnica nad Váhom 5307 Považská Bystrica
513024 Dulov 5307 Považská Bystrica
513091 Horná Poruba 5307 Považská Bystrica
513156 Ilava 5307 Považská Bystrica
557404 Kameničany 5307 Považská Bystrica
513253 Košeca 5307 Považská Bystrica
513351 Košecké Podhradie 5307 Považská Bystrica
557617 Krivoklát 5307 Považská Bystrica
513296 Ladce 5307 Považská Bystrica
513385 Mikušovce 5307 Považská Bystrica
513440 Nová Dubnica 5307 Považská Bystrica
513598 Pruské 5307 Považská Bystrica
557412 Sedmerovec 5307 Považská Bystrica
557421 Slavnica 5307 Považská Bystrica
513725 Tuchyňa 5307 Považská Bystrica
557625 Vršatské Podhradie 5307 Považská Bystrica
513865 Zliechov 5307 Považská Bystrica
303 Myjava 504254 Brestovec 5208 Senica
504262 Brezová pod Bradlom 5208 Senica
504289 Bukovec 5208 Senica
506079 Hrašné 5210 Trenčín
504408 Chvojnica 5208 Senica
504424 Jablonka 5208 Senica
506141 Kostolné 5210 Trenčín
504467 Košariská 5208 Senica
506150 Krajné 5210 Trenčín
504581 Myjava 5208 Senica
506419 Podkylava 5210 Trenčín
504661 Polianka 5208 Senica
504688 Poriadie 5208 Senica
504696 Priepasné 5208 Senica
504793 Rudník 5208 Senica
504866 Stará Myjava 5208 Senica
504971 Vrbovce 5208 Senica
304 Nové Mesto nad Váhom 505846 Beckov 5210 Trenčín
505871 Bošáca 5210 Trenčín
505889 Brunovce 5210 Trenčín
505897 Bzince pod Javorinou 5210 Trenčín
505901 Čachtice 5210 Trenčín
505919 Častkovce 5210 Trenčín
505951 Dolné Srnie 5210 Trenčín
Strana 5922 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
556424 Haluzice 5210 Trenčín
506001 Horná Streda 5210 Trenčín
505994 Hôrka nad Váhom 5210 Trenčín
506052 Hrádok 5210 Trenčín
506061 Hrachovište 5210 Trenčín
506109 Kálnica 5210 Trenčín
506125 Kočovce 5210 Trenčín
506184 Lubina 5210 Trenčín
506206 Lúka 5210 Trenčín
506249 Modrová 5210 Trenčín
506257 Modrovka 5210 Trenčín
506265 Moravské Lieskové 5210 Trenčín
506303 Nová Bošáca 5210 Trenčín
506311 Nová Lehota 5210 Trenčín
556459 Nová Ves nad Váhom 5210 Trenčín
506338 Nové Mesto nad Váhom 5210 Trenčín
506346 Očkov 5210 Trenčín
506401 Pobedim 5210 Trenčín
506427 Podolie 5210 Trenčín
506435 Potvorice 5210 Trenčín
506443 Považany 5210 Trenčín
506516 Stará Lehota 5210 Trenčín
506524 Stará Turá 5210 Trenčín
506583 Trenčianske Bohuslavice 5210 Trenčín
506630 Vaďovce 5210 Trenčín
506672 Višňové 5210 Trenčín
556441 Zemianske Podhradie 5210 Trenčín
305 Partizánske 542733 Bošany 5209 Topoľčany
580449 Brodzany 5209 Topoľčany
542962 Hradište 5209 Topoľčany
543004 Chynorany 5209 Topoľčany
556416 Ješkova Ves 5209 Topoľčany
543047 Klátova Nová Ves 5209 Topoľčany
543055 Kolačno 5209 Topoľčany
556246 Krásno 5209 Topoľčany
556173 Livina 5209 Topoľčany
556190 Livinské Opatovce 5209 Topoľčany
505129 Malé Kršteňany 5209 Topoľčany
580953 Malé Uherce 5209 Topoľčany
505170 Nadlice 5209 Topoľčany
505196 Nedanovce 5209 Topoľčany
505307 Ostratice 5209 Topoľčany
505315 Partizánske 5209 Topoľčany
505323 Pažiť 5209 Topoľčany
505463 Skačany 5209 Topoľčany
556271 Turčianky 5209 Topoľčany
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5923
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
505706 Veľké Kršteňany 5209 Topoľčany
505722 Veľké Uherce 5209 Topoľčany
505731 Veľký Klíž 5209 Topoľčany
505803 Žabokreky nad Nitrou 5209 Topoľčany
306 Považská Bystrica557633 Bodiná 5307 Považská Bystrica
512915 Brvnište 5307 Považská Bystrica
557561 Čelkova Lehota 5307 Považská Bystrica
512966 Dolná Mariková 5307 Považská Bystrica
546640 Dolný Lieskov 5307 Považská Bystrica
513008 Domaniža 5307 Považská Bystrica
557609 Ďurďové 5307 Považská Bystrica
557510 Hatné 5307 Považská Bystrica
513083 Horná Mariková 5307 Považská Bystrica
580856 Horný Lieskov 5307 Považská Bystrica
513172 Jasenica 5307 Považská Bystrica
557552 Klieština 5307 Považská Bystrica
513245 Kostolec 5307 Považská Bystrica
557579 Malé Lednice 5307 Považská Bystrica
513466 Papradno 5307 Považská Bystrica
513474 Plevník-Drienové 5307 Považská Bystrica
558222 Počarová 5307 Považská Bystrica
580864 Podskalie 5307 Považská Bystrica
512842 Považská Bystrica 5307 Považská Bystrica
513563 Prečín 5307 Považská Bystrica
513601 Pružina 5307 Považská Bystrica
557595 Sádočné 5307 Považská Bystrica
557480 Slopná 5307 Považská Bystrica
513687 Stupné 5307 Považská Bystrica
518913 Sverepec 5307 Považská Bystrica
513741 Udiča 5307 Považská Bystrica
513784 Vrchteplá 5307 Považská Bystrica
513822 Záskalie 5307 Považská Bystrica
307 Prievidza 513903 Bojnice 5308 Prievidza
513911 Bystričany 5308 Prievidza
513920 Cigeľ 5308 Prievidza
513938 Čavoj 5308 Prievidza
513946 Čereňany 5308 Prievidza
513954 Diviacka Nová Ves 5308 Prievidza
513962 Diviaky nad Nitricou 5308 Prievidza
513971 Dlžín 5308 Prievidza
513989 Dolné Vestenice 5308 Prievidza
513997 Handlová 5308 Prievidza
514004 Horná Ves 5308 Prievidza
514012 Horné Vestenice 5308 Prievidza
514021 Chrenovec-Brusno 5308 Prievidza
Strana 5924 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
514039 Chvojnica 5308 Prievidza
557714 Jalovec 5308 Prievidza
514063 Kamenec pod Vtáčnikom 5308 Prievidza
514071 Kanianka 5308 Prievidza
514080 Kľačno 5308 Prievidza
514098 Kocurany 5308 Prievidza
514101 Kostolná Ves 5308 Prievidza
514110 Koš 5308 Prievidza
514128 Lazany 5308 Prievidza
514136 Lehota pod Vtáčnikom 5308 Prievidza
514144 Liešťany 5308 Prievidza
557706 Lipník 5308 Prievidza
514179 Malá Čausa 5308 Prievidza
514187 Malinová 5308 Prievidza
514209 Nedožery-Brezany 5308 Prievidza
514217 Nevidzany 5308 Prievidza
514225 Nitrianske Pravno 5308 Prievidza
514233 Nitrianske Rudno 5308 Prievidza
514241 Nitrianske Sučany 5308 Prievidza
514250 Nitrica 5308 Prievidza
514268 Nováky 5308 Prievidza
514284 Opatovce nad Nitrou 5308 Prievidza
514292 Oslany 5308 Prievidza
514306 Podhradie 5308 Prievidza
514314 Poluvsie 5308 Prievidza
514322 Poruba 5308 Prievidza
514331 Pravenec 5308 Prievidza
513881 Prievidza 5308 Prievidza
514349 Radobica 5308 Prievidza
514357 Ráztočno 5308 Prievidza
514365 Rudnianska Lehota 5308 Prievidza
514373 Sebedražie 5308 Prievidza
514381 Seč 5308 Prievidza
514390 Šútovce 5308 Prievidza
514403 Temeš 5308 Prievidza
514411 Tužina 5308 Prievidza
514420 Valaská Belá 5308 Prievidza
514438 Veľká Čausa 5308 Prievidza
514454 Zemianske Kostoľany 5308 Prievidza
308 Púchov 512851 Beluša 5307 Považská Bystrica
512940 Dohňany 5307 Považská Bystrica
512958 Dolná Breznica 5307 Považská Bystrica
557439 Dolné Kočkovce 5307 Považská Bystrica
557692 Horná Breznica 5307 Považská Bystrica
513121 Horovce 5307 Považská Bystrica
557501 Kvašov 5307 Považská Bystrica
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5925
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
513300 Lazy pod Makytou 5307 Považská Bystrica
513318 Lednica 5307 Považská Bystrica
513326 Lednické Rovne 5307 Považská Bystrica
513334 Lúky 5307 Považská Bystrica
513342 Lysá pod Makytou 5307 Považská Bystrica
513377 Mestečko 5307 Považská Bystrica
513407 Mojtín 5307 Považská Bystrica
557447 Nimnica 5307 Považská Bystrica
513610 Púchov 5307 Považská Bystrica
557471 Streženice 5307 Považská Bystrica
513776 Visolaje 5307 Považská Bystrica
557498 Vydrná 5307 Považská Bystrica
513814 Záriečie 5307 Považská Bystrica
500348 Zubák 5307 Považská Bystrica
309 Trenčín 505838 Adamovské Kochanovce 5210 Trenčín
505854 Bobot 5210 Trenčín
505935 Dolná Poruba 5210 Trenčín
505943 Dolná Súča 5210 Trenčín
505960 Drietoma 5210 Trenčín
505978 Dubodiel 5210 Trenčín
506010 Horná Súča 5210 Trenčín
506028 Horňany 5210 Trenčín
506036 Horné Srnie 5210 Trenčín
506044 Hrabovka 5210 Trenčín
506087 Chocholná-Velčice 5210 Trenčín
506095 Ivanovce 5210 Trenčín
506133 Kostolná-Záriečie 5210 Trenčín
506168 Krivosúd-Bodovka 5210 Trenčín
545686 Melčice-Lieskové 5210 Trenčín
506231 Mníchova Lehota 5210 Trenčín
506273 Motešice 5210 Trenčín
506281 Nemšová 5210 Trenčín
506290 Neporadza 5210 Trenčín
506354 Omšenie 5210 Trenčín
506371 Opatovce 5210 Trenčín
581348 Petrova Lehota 5210 Trenčín
506478 Selec 5210 Trenčín
546682 Skalka nad Váhom 5210 Trenčín
506508 Soblahov 5210 Trenčín
506532 Svinná 5210 Trenčín
506541 Štvrtok 5210 Trenčín
506559 Trenčianska Teplá 5210 Trenčín
506567 Trenčianska Turná 5210 Trenčín
506591 Trenčianske Jastrabie 5210 Trenčín
506605 Trenčianske Mitice 5210 Trenčín
545741 Trenčianske Stankovce 5210 Trenčín
Strana 5926 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
506613 Trenčianske Teplice 5210 Trenčín
505820 Trenčín 5210 Trenčín
506648 Veľká Hradná 5210 Trenčín
506656 Veľké Bierovce 5210 Trenčín
556475 Zamarovce 5210 Trenčín
KRAJ: 4 NITRIANSKY
401 Komárno 501034 Bajč 5204 Komárno
501395 Bátorove Kosihy 5204 Komárno
501042 Bodza 5204 Komárno
555819 Bodzianske Lúky 5204 Komárno
501069 Brestovec 5204 Komárno
501077 Búč 5204 Komárno
501085 Čalovec 5204 Komárno
501093 Číčov 5204 Komárno
501107 Dedina Mládeže 5204 Komárno
501123 Dulovce 5204 Komárno
580911 Holiare 5204 Komárno
501140 Hurbanovo 5204 Komárno
501158 Chotín 5204 Komárno
501166 Imeľ 5204 Komárno
501174 Iža 5204 Komárno
501182 Kameničná 5204 Komárno
501191 Klížska Nemá 5204 Komárno
501204 Kolárovo 5204 Komárno
501026 Komárno 5204 Komárno
501212 Kravany nad Dunajom 5204 Komárno
501221 Lipové 5204 Komárno
501239 Marcelová 5204 Komárno
501247 Martovce 5204 Komárno
501255 Moča 5204 Komárno
501263 Modrany 5204 Komárno
501271 Mudroňovo 5204 Komárno
501280 Nesvady 5204 Komárno
501301 Okoličná na Ostrove 5204 Komárno
501310 Patince 5204 Komárno
501328 Pribeta 5204 Komárno
501336 Radvaň nad Dunajom 5204 Komárno
501344 Sokolce 5204 Komárno
501115 Svätý Peter 5204 Komárno
501352 Šrobárová 5204 Komárno
501361 Tôň 5204 Komárno
501379 Trávnik 5204 Komárno
501387 Veľké Kosihy 5204 Komárno
555827 Virt 5204 Komárno
501409 Vrbová nad Váhom 5204 Komárno
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5927
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
501417 Zemianska Olča 5204 Komárno
501425 Zlatná na Ostrove 5204 Komárno
402 Levice 502049 Bajka 5205 Levice
502057 Bátovce 5205 Levice
502065 Beša 5205 Levice
502073 Bielovce 5205 Levice
580937 Bohunice 5205 Levice
502090 Bory 5205 Levice
502103 Brhlovce 5205 Levice
502111 Čajkov 5205 Levice
502120 Čaka 5205 Levice
555843 Čata 5205 Levice
502154 Demandice 5205 Levice
502162 Devičany 5205 Levice
502171 Dolná Seč 5205 Levice
502189 Dolné Semerovce 5205 Levice
502197 Dolný Pial 5205 Levice
502201 Domadice 5205 Levice
502219 Drženice 5205 Levice
502227 Farná 5205 Levice
502243 Hokovce 5205 Levice
502251 Hontianska Vrbica 5205 Levice
545350 Hontianske Trsťany 5205 Levice
502260 Horná Seč 5205 Levice
502278 Horné Semerovce 5205 Levice
502286 Horné Turovce 5205 Levice
502294 Horný Pial 5205 Levice
581895 Hrkovce 5205 Levice
502324 Hronovce 5205 Levice
502332 Hronské Kľačany 5205 Levice
502341 Hronské Kosihy 5205 Levice
502359 Iňa 5205 Levice
502367 Ipeľské Úľany 5205 Levice
502375 Ipeľský Sokolec 5205 Levice
502383 Jabloňovce 5205 Levice
556777 Jesenské 5205 Levice
502391 Jur nad Hronom 5205 Levice
502413 Kalná nad Hronom 5205 Levice
502472 Keť 5205 Levice
502421 Kozárovce 5205 Levice
502430 Krškany 5205 Levice
502448 Kubáňovo 5205 Levice
502456 Kukučínov 5205 Levice
502464 Kuraľany 5205 Levice
502031 Levice 5205 Levice
502481 Lok 5205 Levice
Strana 5928 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
502499 Lontov 5205 Levice
502502 Lula 5205 Levice
502511 Málaš 5205 Levice
581135 Malé Kozmálovce 5205 Levice
502537 Malé Ludince 5205 Levice
502570 Mýtne Ludany 5205 Levice
502588 Nová Dedina 5205 Levice
502596 Nový Tekov 5205 Levice
502600 Nýrovce 5205 Levice
502618 Ondrejovce 5205 Levice
502626 Pastovce 5205 Levice
502634 Pečenice 5205 Levice
502642 Plášťovce 5205 Levice
502651 Plavé Vozokany 5205 Levice
502669 Podlužany 5205 Levice
502677 Pohronský Ruskov 5205 Levice
502693 Pukanec 5205 Levice
502707 Rybník 5205 Levice
502715 Santovka 5205 Levice
502723 Sazdice 5205 Levice
502731 Sikenica 5205 Levice
502740 Slatina 5205 Levice
502758 Starý Hrádok 5205 Levice
502766 Starý Tekov 5205 Levice
502782 Šahy 5205 Levice
502791 Šalov 5205 Levice
502804 Šarovce 5205 Levice
502812 Tehla 5205 Levice
502821 Tekovské Lužany 5205 Levice
502847 Tekovský Hrádok 5205 Levice
502863 Tlmače 5205 Levice
502871 Tupá 5205 Levice
502880 Turá 5205 Levice
502898 Uhliská 5205 Levice
581160 Veľké Kozmálovce 5205 Levice
502910 Veľké Ludince 5205 Levice
502928 Veľké Turovce 5205 Levice
502936 Veľký Ďur 5205 Levice
502944 Vyškovce nad Ipľom 5205 Levice
502952 Vyšné nad Hronom 5205 Levice
502961 Zalaba 5205 Levice
502979 Zbrojníky 5205 Levice
502987 Želiezovce 5205 Levice
502995 Žemberovce 5205 Levice
503002 Žemliare 5205 Levice
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5929
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
403 Nitra 500020 Alekšince 5206 Nitra
500046 Báb 5206 Nitra
582697 Bádice 5206 Nitra
581623 Babindol 5206 Nitra
500071 Branč 5206 Nitra
545589 Cabaj-Čápor 5206 Nitra
582387 Čab 5206 Nitra
500101 Čakajovce 5206 Nitra
555886 Čechynce 5206 Nitra
500135 Čeľadice 5206 Nitra
500160 Čifáre 5206 Nitra
582425 Dolné Lefantovce 5206 Nitra
500194 Dolné Obdokovce 5206 Nitra
500232 Golianovo 5206 Nitra
555959 Hosťová 5206 Nitra
545635 Horné Lefantovce 5206 Nitra
500313 Hruboňovo 5206 Nitra
558320 Ivanka pri Nitre 5206 Nitra
500356 Jarok 5206 Nitra
500372 Jelenec 5206 Nitra
500381 Jelšovce 5206 Nitra
500399 Kapince 5206 Nitra
500402 Klasov 5206 Nitra
500411 Kolíňany 5206 Nitra
500453 Lehota 5206 Nitra
500470 Lúčnica nad Žitavou 5206 Nitra
581097 Ľudovítová 5206 Nitra
500488 Lukáčovce 5206 Nitra
580899 Lužianky 5206 Nitra
556785 Malé Chyndice 5206 Nitra
500534 Malé Zálužie 5206 Nitra
555908 Malý Cetín 5206 Nitra
555851 Malý Lapáš 5206 Nitra
500569 Melek 5206 Nitra
500577 Mojmírovce 5206 Nitra
500011 Nitra 5206 Nitra
556696 Nitrianske Hrnčiarovce 5206 Nitra
500631 Nová Ves nad Žitavou 5206 Nitra
500640 Nové Sady 5206 Nitra
500666 Paňa 5206 Nitra
500674 Podhorany 5206 Nitra
500682 Pohranice 5206 Nitra
500691 Poľný Kesov 5206 Nitra
500704 Rišňovce 5206 Nitra
500712 Rumanová 5206 Nitra
555991 Svätoplukovo 5206 Nitra
Strana 5930 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
581691 Štefanovičová 5206 Nitra
582719 Štitáre 5206 Nitra
500780 Šurianky 5206 Nitra
500798 Tajná 5206 Nitra
555967 Telince 5206 Nitra
500844 Veľká Dolina 5206 Nitra
500518 Veľké Chyndice 5206 Nitra
500887 Veľké Zálužie 5206 Nitra
500895 Veľký Cetín 5206 Nitra
555860 Veľký Lapáš 5206 Nitra
500917 Vinodol 5206 Nitra
500933 Vráble 5206 Nitra
500941 Výčapy-Opatovce 5206 Nitra
500950 Zbehy 5206 Nitra
500992 Žirany 5206 Nitra
501018 Žitavce 5206 Nitra
404 Nové Zámky 503029 Andovce 5207 Nové Zámky
503037 Bajtava 5207 Nové Zámky
503045 Bánov 5207 Nové Zámky
503053 Bardoňovo 5207 Nové Zámky
503061 Belá 5207 Nové Zámky
503070 Bešeňov 5207 Nové Zámky
503088 Bíňa 5207 Nové Zámky
503096 Branovo 5207 Nové Zámky
503100 Bruty 5207 Nové Zámky
503118 Čechy 5207 Nové Zámky
503126 Černík 5207 Nové Zámky
503134 Dedinka 5207 Nové Zámky
503151 Dolný Ohaj 5207 Nové Zámky
503169 Dubník 5207 Nové Zámky
503177 Dvory nad Žitavou 5207 Nové Zámky
503185 Gbelce 5207 Nové Zámky
503193 Hul 5207 Nové Zámky
503207 Chľaba 5207 Nové Zámky
503215 Jasová 5207 Nové Zámky
503223 Jatov 5207 Nové Zámky
503231 Kamenica nad Hronom 5207 Nové Zámky
503240 Kamenín 5207 Nové Zámky
503258 Kamenný Most 5207 Nové Zámky
503266 Kmeťovo 5207 Nové Zámky
503274 Kolta 5207 Nové Zámky
503282 Komjatice 5207 Nové Zámky
503291 Komoča 5207 Nové Zámky
503312 Leľa 5207 Nové Zámky
503321 Lipová 5207 Nové Zámky
503339 Ľubá 5207 Nové Zámky
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5931
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
503347 Malá nad Hronom 5207 Nové Zámky
503355 Malé Kosihy 5207 Nové Zámky
503363 Maňa 5207 Nové Zámky
503371 Michal nad Žitavou 5207 Nové Zámky
503398 Mojzesovo 5207 Nové Zámky
503401 Mužla 5207 Nové Zámky
556092 Nána 5207 Nové Zámky
503436 Nová Vieska 5207 Nové Zámky
503011 Nové Zámky 5207 Nové Zámky
582361 Obid 5207 Nové Zámky
503452 Palárikovo 5207 Nové Zámky
556033 Pavlová 5207 Nové Zámky
503479 Podhájska 5207 Nové Zámky
503487 Pozba 5207 Nové Zámky
503495 Radava 5207 Nové Zámky
503509 Rastislavice 5207 Nové Zámky
503517 Rúbaň 5207 Nové Zámky
503525 Salka 5207 Nové Zámky
503533 Semerovo 5207 Nové Zámky
503541 Sikenička 5207 Nové Zámky
503550 Strekov 5207 Nové Zámky
503568 Svodín 5207 Nové Zámky
503576 Šarkan 5207 Nové Zámky
503584 Štúrovo 5207 Nové Zámky
503592 Šurany 5207 Nové Zámky
503606 Trávnica 5207 Nové Zámky
503614 Tvrdošovce 5207 Nové Zámky
556050 Úľany nad Žitavou 5207 Nové Zámky
503631 Veľké Lovce 5207 Nové Zámky
503380 Veľký Kýr 5207 Nové Zámky
556025 Vlkas 5207 Nové Zámky
503649 Zemné 5207 Nové Zámky
405 Šaľa 503711 Diakovce 5203 Galanta
503720 Dlhá nad Váhom 5203 Galanta
500241 Hájske 5206 Nitra
555878 Horná Kráľová 5206 Nitra
503886 Kráľová nad Váhom 5203 Galanta
500739 Močenok 5206 Nitra
503932 Neded 5203 Galanta
503991 Selice 5203 Galanta
504025 Šaľa 5203 Galanta
504068 Tešedíkovo 5203 Galanta
504092 Trnovec nad Váhom 5203 Galanta
504165 Vlčany 5203 Galanta
504190 Žihárec 5203 Galanta
Strana 5932 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
406 Topoľčany 556220 Ardanovce 5209 Topoľčany
542661 Belince 5209 Topoľčany
542695 Biskupová 5209 Topoľčany
542709 Blesovce 5209 Topoľčany
542717 Bojná 5209 Topoľčany
556297 Čeľadince 5209 Topoľčany
542792 Čermany 5209 Topoľčany
556262 Dvorany nad Nitrou 5209 Topoľčany
542881 Hajná Nová Ves 5209 Topoľčany
556351 Horné Chlebany 5209 Topoľčany
542938 Horné Obdokovce 5209 Topoľčany
542954 Horné Štitáre 5209 Topoľčany
542971 Hrušovany 5209 Topoľčany
556165 Chrabrany 5209 Topoľčany
556157 Jacovce 5209 Topoľčany
543039 Kamanová 5209 Topoľčany
543063 Koniarovce 5209 Topoľčany
543071 Kovarce 5209 Topoľčany
543101 Krnča 5209 Topoľčany
543110 Krtovce 5209 Topoľčany
556149 Krušovce 5209 Topoľčany
581704 Kuzmice 5209 Topoľčany
505021 Lipovník 5209 Topoľčany
505048 Ludanice 5209 Topoľčany
505064 Lužany 5209 Topoľčany
505137 Malé Ripňany 5209 Topoľčany
581305 Nemčice 5209 Topoľčany
505226 Nemečky 5209 Topoľčany
505234 Nitrianska Blatnica 5209 Topoľčany
505242 Nitrianska Streda 5209 Topoľčany
505251 Norovce 5209 Topoľčany
505285 Oponice 5209 Topoľčany
556211 Orešany 5209 Topoľčany
505340 Podhradie 5209 Topoľčany
505374 Prašice 5209 Topoľčany
581658 Práznovce 5209 Topoľčany
505404 Preseľany 5209 Topoľčany
505421 Radošina 5209 Topoľčany
505439 Rajčany 5209 Topoľčany
505498 Solčany 5209 Topoľčany
556327 Solčianky 5209 Topoľčany
505510 Súlovce 5209 Topoľčany
556238 Svrbice 5209 Topoľčany
505536 Šalgovce 5209 Topoľčany
505561 Tesáre 5209 Topoľčany
504998 Topoľčany 5209 Topoľčany
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5933
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
580457 Tovarníky 5209 Topoľčany
505617 Tvrdomestice 5209 Topoľčany
505641 Urmince 5209 Topoľčany
505676 Veľké Dvorany 5209 Topoľčany
505714 Veľké Ripňany 5209 Topoľčany
505749 Velušovce 5209 Topoľčany
505757 Vozokany 5209 Topoľčany
505773 Závada 5209 Topoľčany
407 Zlaté Moravce 500062 Beladice 5206 Nitra
500127 Čaradice 5206 Nitra
555916 Červený Hrádok 5206 Nitra
500151 Čierne Kľačany 5206 Nitra
500283 Hostie 5206 Nitra
500305 Hosťovce 5206 Nitra
500321 Choča 5206 Nitra
500364 Jedľové Kostoľany 5206 Nitra
500429 Kostoľany pod Tribečom 5206 Nitra
500437 Ladice 5206 Nitra
500461 Lovce 5206 Nitra
500500 Machulince 5206 Nitra
555924 Malé Vozokany 5206 Nitra
500542 Mankovce 5206 Nitra
500551 Martin nad Žitavou 5206 Nitra
500585 Nemčiňany 5206 Nitra
500593 Neverice 5206 Nitra
500607 Nevidzany 5206 Nitra
500658 Obyce 5206 Nitra
500721 Skýcov 5206 Nitra
500747 Sľažany 5206 Nitra
500755 Slepčany 5206 Nitra
517305 Tekovské Nemce 5312 Žiar nad Hronom
500810 Tesárske Mlyňany 5206 Nitra
500828 Topoľčianky 5206 Nitra
500836 Velčice 5206 Nitra
555932 Veľké Vozokany 5206 Nitra
500909 Vieska nad Žitavou 5206 Nitra
500925 Volkovce 5206 Nitra
500968 Zlaté Moravce 5206 Nitra
500976 Zlatno 5206 Nitra
500984 Žikava 5206 Nitra
582816 Žitavany 5206 Nitra
KRAJ: 5 ŽILINSKÝ
501 Bytča 517461 Bytča 5313 Žilina
581984 Hlboké nad Váhom 5313 Žilina
517623 Hvozdnica 5313 Žilina
Strana 5934 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
517631 Jablonové 5313 Žilina
517674 Kolárovice 5313 Žilina
517691 Kotešová 5313 Žilina
517798 Maršová-Rašov 5313 Žilina
517861 Petrovice 5313 Žilina
517895 Predmier 5313 Žilina
517992 Súľov-Hradná 5313 Žilina
518018 Štiavnik 5313 Žilina
518085 Veľké Rovné 5313 Žilina
502 Čadca 509132 Čadca 5302 Čadca
509159 Čierne 5302 Čadca
509167 Dlhá nad Kysucou 5302 Čadca
509183 Dunajov 5302 Čadca
509213 Klokočov 5302 Čadca
509221 Klubina 5302 Čadca
509230 Korňa 5302 Čadca
509248 Krásno nad Kysucou 5302 Čadca
509299 Makov 5302 Čadca
509311 Nová Bystrica 5302 Čadca
509337 Olešná 5302 Čadca
509345 Oščadnica 5302 Čadca
509361 Podvysoká 5302 Čadca
509396 Radôstka 5302 Čadca
509400 Raková 5302 Čadca
509451 Skalité 5302 Čadca
509477 Stará Bystrica 5302 Čadca
509485 Staškov 5302 Čadca
509493 Svrčinovec 5302 Čadca
509507 Turzovka 5302 Čadca
509515 Vysoká nad Kysucou 5302 Čadca
509523 Zákopčie 5302 Čadca
509531 Zborov nad Bystricou 5302 Čadca
503 Dolný Kubín 580813 Bziny 5303 Dolný Kubín
509639 Dlhá nad Oravou 5303 Dolný Kubín
509540 Dolný Kubín 5303 Dolný Kubín
509671 Horná Lehota 5303 Dolný Kubín
509698 Chlebnice 5303 Dolný Kubín
509701 Istebné 5303 Dolný Kubín
509710 Jasenová 5303 Dolný Kubín
509744 Kraľovany 5303 Dolný Kubín
509761 Krivá 5303 Dolný Kubín
509787 Leštiny 5303 Dolný Kubín
509825 Malatiná 5303 Dolný Kubín
509833 Medzibrodie nad Oravou 5303 Dolný Kubín
509922 Oravská Poruba 5303 Dolný Kubín
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5935
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
509957 Oravský Podzámok 5303 Dolný Kubín
509965 Osádka 5303 Dolný Kubín
509973 Párnica 5303 Dolný Kubín
509990 Pokryváč 5303 Dolný Kubín
510009 Pribiš 5303 Dolný Kubín
510017 Pucov 5303 Dolný Kubín
510041 Sedliacka Dubová 5303 Dolný Kubín
510165 Veličná 5303 Dolný Kubín
510181 Vyšný Kubín 5303 Dolný Kubín
510211 Zázrivá 5303 Dolný Kubín
510254 Žaškov 5303 Dolný Kubín
504 Kysucké Nové Mesto 509175 Dolný Vadičov 5302 Čadca
509205 Horný Vadičov 5302 Čadca
509256 Kysucké Nové Mesto 5302 Čadca
509264 Kysucký Lieskovec 5302 Čadca
509272 Lodno 5302 Čadca
509281 Lopušné Pažite 5302 Čadca
509302 Nesluša 5302 Čadca
509329 Ochodnica 5302 Čadca
509370 Povina 5302 Čadca
580791 Radoľa 5302 Čadca
509426 Rudina 5302 Čadca
509434 Rudinka 5302 Čadca
509442 Rudinská 5302 Čadca
509469 Snežnica 5302 Čadca
505 Liptovský Mikuláš 510271 Beňadiková 5304 Liptovský Mikuláš
510319 Bobrovček 5304 Liptovský Mikuláš
510327 Bobrovec 5304 Liptovský Mikuláš
510335 Bobrovník 5304 Liptovský Mikuláš
510351 Bukovina 5304 Liptovský Mikuláš
510386 Demänovská Dolina 5304 Liptovský Mikuláš
510408 Dúbrava 5304 Liptovský Mikuláš
510416 Galovany 5304 Liptovský Mikuláš
510424 Gôtovany 5304 Liptovský Mikuláš
510459 Huty 5304 Liptovský Mikuláš
510467 Hybe 5304 Liptovský Mikuláš
556807 Ižipovce 5304 Liptovský Mikuláš
510505 Jakubovany 5304 Liptovský Mikuláš
510513 Jalovec 5304 Liptovský Mikuláš
510521 Jamník 5304 Liptovský Mikuláš
507393 Konská 5304 Liptovský Mikuláš
510564 Kráľova Lehota 5304 Liptovský Mikuláš
510572 Kvačany 5304 Liptovský Mikuláš
510581 Lazisko 5304 Liptovský Mikuláš
510602 Liptovská Anna 5304 Liptovský Mikuláš
Strana 5936 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
510611 Liptovská Kokava 5304 Liptovský Mikuláš
558281 Liptovská Porúbka 5304 Liptovský Mikuláš
510653 Liptovská Sielnica 5304 Liptovský Mikuláš
510688 Liptovské Beharovce 5304 Liptovský Mikuláš
510696 Liptovské Kľačany 5304 Liptovský Mikuláš
510700 Liptovské Matiašovce 5304 Liptovský Mikuláš
510726 Liptovský Hrádok 5304 Liptovský Mikuláš
510734 Liptovský Ján 5304 Liptovský Mikuláš
510262 Liptovský Mikuláš 5304 Liptovský Mikuláš
510751 Liptovský Ondrej 5304 Liptovský Mikuláš
580287 Liptovský Peter 5304 Liptovský Mikuláš
510777 Liptovský Trnovec 5304 Liptovský Mikuláš
510793 Ľubeľa 5304 Liptovský Mikuláš
510831 Malatíny 5304 Liptovský Mikuláš
510840 Malé Borové 5304 Liptovský Mikuláš
510858 Malužiná 5304 Liptovský Mikuláš
510874 Nižná Boca 5304 Liptovský Mikuláš
510904 Partizánska Ľupča 5304 Liptovský Mikuláš
510912 Pavčina Lehota 5304 Liptovský Mikuláš
510921 Pavlova Ves 5304 Liptovský Mikuláš
510947 Podtureň 5304 Liptovský Mikuláš
510963 Pribylina 5304 Liptovský Mikuláš
510971 Prosiek 5304 Liptovský Mikuláš
511013 Smrečany 5304 Liptovský Mikuláš
511048 Svätý Kríž 5304 Liptovský Mikuláš
511072 Trstené 5304 Liptovský Mikuláš
511099 Uhorská Ves 5304 Liptovský Mikuláš
511111 Vavrišovo 5304 Liptovský Mikuláš
511129 Važec 5304 Liptovský Mikuláš
511137 Veľké Borové 5304 Liptovský Mikuláš
511145 Veterná Poruba 5304 Liptovský Mikuláš
511153 Vlachy 5304 Liptovský Mikuláš
511170 Východná 5304 Liptovský Mikuláš
511188 Vyšná Boca 5304 Liptovský Mikuláš
511196 Závažná Poruba 5304 Liptovský Mikuláš
511200 Žiar 5304 Liptovský Mikuláš
506 Martin 512052 Belá-Dulice 5306 Martin
512061 Benice 5306 Martin
512079 Blatnica 5306 Martin
512133 Bystrička 5306 Martin
512150 Ďanová 5306 Martin
512168 Diaková 5306 Martin
512206 Dolný Kalník 5306 Martin
512214 Dražkovce 5306 Martin
512257 Folkušová 5306 Martin
512290 Horný Kalník 5306 Martin
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5937
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
512346 Karlová 5306 Martin
512354 Kláštor pod Znievom 5306 Martin
512371 Košťany nad Turcom 5306 Martin
512389 Krpeľany 5306 Martin
512397 Laskár 5306 Martin
512419 Ležiachov 5306 Martin
512435 Lipovec 5306 Martin
512036 Martin 5306 Martin
512478 Necpaly 5306 Martin
512486 Nolčovo 5306 Martin
512508 Podhradie 5306 Martin
512524 Príbovce 5306 Martin
512541 Rakovo 5306 Martin
512567 Ratkovo 5306 Martin
512583 Sklabiňa 5306 Martin
512591 Sklabinský Podzámok 5306 Martin
512613 Slovany 5306 Martin
512630 Socovce 5306 Martin
512648 Sučany 5306 Martin
512656 Šútovo 5306 Martin
512664 Trebostovo 5306 Martin
512672 Trnovo 5306 Martin
512681 Turany 5306 Martin
512702 Turčianska Štiavnička 5306 Martin
545961 Turčianske Jaseno 5306 Martin
512711 Turčianske Kľačany 5306 Martin
512737 Turčiansky Ďur 5306 Martin
512753 Turčiansky Peter 5306 Martin
512761 Valča 5306 Martin
512796 Vrícko 5306 Martin
557358 Vrútky 5306 Martin
512818 Záborie 5306 Martin
512834 Žabokreky 5306 Martin
507 Námestovo 509558 Babín 5303 Dolný Kubín
509566 Beňadovo 5303 Dolný Kubín
509582 Bobrov 5303 Dolný Kubín
509591 Breza 5303 Dolný Kubín
509680 Hruštín 5303 Dolný Kubín
509728 Klin 5303 Dolný Kubín
509779 Krušetnica 5303 Dolný Kubín
509809 Lokca 5303 Dolný Kubín
509817 Lomná 5303 Dolný Kubín
509850 Mútne 5303 Dolný Kubín
509868 Námestovo 5303 Dolný Kubín
509884 Novoť 5303 Dolný Kubín
509892 Oravská Jasenica 5303 Dolný Kubín
Strana 5938 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
509906 Oravská Lesná 5303 Dolný Kubín
509914 Oravská Polhora 5303 Dolný Kubín
509931 Oravské Veselé 5303 Dolný Kubín
510025 Rabča 5303 Dolný Kubín
510033 Rabčice 5303 Dolný Kubín
510050 Sihelné 5303 Dolný Kubín
510092 Ťapešovo 5303 Dolný Kubín
510149 Vasiľov 5303 Dolný Kubín
510157 Vavrečka 5303 Dolný Kubín
510203 Zákamenné 5303 Dolný Kubín
510246 Zubrohlava 5303 Dolný Kubín
508 Ružomberok 510301 Bešeňová 5304 Liptovský Mikuláš
510441 Hubová 5304 Liptovský Mikuláš
507300 Ivachnová 5304 Liptovský Mikuláš
510530 Kalameny 5304 Liptovský Mikuláš
510548 Komjatná 5304 Liptovský Mikuláš
510599 Likavka 5304 Liptovský Mikuláš
510629 Liptovská Lúžna 5304 Liptovský Mikuláš
510637 Liptovská Osada 5304 Liptovský Mikuláš
510661 Liptovská Štiavnica 5304 Liptovský Mikuláš
510670 Liptovská Teplá 5304 Liptovský Mikuláš
510718 Liptovské Revúce 5304 Liptovský Mikuláš
511005 Liptovské Sliače 5304 Liptovský Mikuláš
510742 Liptovský Michal 5304 Liptovský Mikuláš
510785 Lisková 5304 Liptovský Mikuláš
510807 Ľubochňa 5304 Liptovský Mikuláš
510815 Lúčky 5304 Liptovský Mikuláš
510823 Ludrová 5304 Liptovský Mikuláš
510866 Martinček 5304 Liptovský Mikuláš
510955 Potok 5304 Liptovský Mikuláš
510998 Ružomberok 5304 Liptovský Mikuláš
511030 Stankovany 5304 Liptovský Mikuláš
511056 Štiavnička 5304 Liptovský Mikuláš
511064 Švošov 5304 Liptovský Mikuláš
507407 Turík 5304 Liptovský Mikuláš
511102 Valaská Dubová 5304 Liptovský Mikuláš
509 Turčianske Teplice 512044 Abramová 5306 Martin
512087 Blažovce 5306 Martin
512095 Bodorová 5306 Martin
512109 Borcová 5306 Martin
512117 Brieštie 5306 Martin
512125 Budiš 5306 Martin
512141 Čremošné 5306 Martin
512222 Dubové 5306 Martin
512265 Háj 5306 Martin
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5939
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
512273 Horná Štubňa 5306 Martin
512303 Ivančiná 5306 Martin
512311 Jasenovo 5306 Martin
512320 Jazernica 5306 Martin
512338 Kaľamenová 5306 Martin
512427 Liešno 5306 Martin
512443 Malý Čepčín 5306 Martin
512451 Moškovec 5306 Martin
512460 Mošovce 5306 Martin
512494 Ondrašová 5306 Martin
512559 Rakša 5306 Martin
512575 Rudno 5306 Martin
512605 Sklené 5306 Martin
512621 Slovenské Pravno 5306 Martin
512699 Turček 5306 Martin
512729 Turčianske Teplice 5306 Martin
512788 Veľký Čepčín 5306 Martin
510 Tvrdošín 509604 Brezovica 5303 Dolný Kubín
518719 Čimhová 5303 Dolný Kubín
509655 Habovka 5303 Dolný Kubín
509663 Hladovka 5303 Dolný Kubín
509795 Liesek 5303 Dolný Kubín
509876 Nižná 5303 Dolný Kubín
509949 Oravský Biely Potok 5303 Dolný Kubín
509981 Podbiel 5303 Dolný Kubín
510076 Suchá Hora 5303 Dolný Kubín
510084 Štefanov nad Oravou 5303 Dolný Kubín
510106 Trstená 5303 Dolný Kubín
510114 Tvrdošín 5303 Dolný Kubín
510173 Vitanová 5303 Dolný Kubín
510190 Zábiedovo 5303 Dolný Kubín
510238 Zuberec 5303 Dolný Kubín
511 Žilina 517429 Belá 5313 Žilina
547522 Bitarová 5313 Žilina
547557 Brezany 5313 Žilina
517470 Čičmany 5313 Žilina
517488 Divina 5313 Žilina
517496 Divinka 5313 Žilina
517500 Dlhé Pole 5313 Žilina
517518 Dolná Tižina 5313 Žilina
517526 Dolný Hričov 5313 Žilina
557986 Ďurčiná 5313 Žilina
517542 Fačkov 5313 Žilina
517551 Gbeľany 5313 Žilina
517593 Horný Hričov 5313 Žilina
Strana 5940 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
517577 Hôrky 5313 Žilina
547590 Hričovské Podhradie 5313 Žilina
517640 Jasenové 5313 Žilina
517658 Kamenná Poruba 5313 Žilina
557994 Kľače 5313 Žilina
517682 Konská 5313 Žilina
517704 Kotrčiná Lúčka 5313 Žilina
517712 Krasňany 5313 Žilina
517721 Kunerad 5313 Žilina
517739 Lietava 5313 Žilina
557935 Lietavská Lúčka 5313 Žilina
517755 Lietavská Svinná-Babkov 5313 Žilina
517763 Lutiše 5313 Žilina
517771 Lysica 5313 Žilina
517780 Malá Čierna 5313 Žilina
517801 Mojš 5313 Žilina
517828 Nededza 5313 Žilina
558168 Nezbudská Lúčka 5313 Žilina
547611 Ovčiarsko 5313 Žilina
547620 Paština Závada 5313 Žilina
517879 Podhorie 5313 Žilina
557960 Porúbka 5313 Žilina
517917 Rajec 5313 Žilina
517925 Rajecká Lesná 5313 Žilina
517933 Rajecké Teplice 5313 Žilina
517941 Rosina 5313 Žilina
517950 Stráňavy 5313 Žilina
517968 Stránske 5313 Žilina
517976 Stráža 5313 Žilina
517984 Strečno 5313 Žilina
518000 Svederník 5313 Žilina
581712 Šuja 5313 Žilina
518034 Teplička nad Váhom 5313 Žilina
518042 Terchová 5313 Žilina
518051 Turie 5313 Žilina
518069 Varín 5313 Žilina
518077 Veľká Čierna 5313 Žilina
518093 Višňové 5313 Žilina
518131 Zbyňov 5313 Žilina
517402 Žilina 5313 Žilina
KRAJ: 6 BANSKOBYSTRICKÝ
601 Banská Bystrica 508454 Badín 5301 Banská Bystrica
508471 Baláže 5301 Banská Bystrica
508438 Banská Bystrica 5301 Banská Bystrica
508675 Brusno 5301 Banská Bystrica
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5941
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
508519 Čerín 5301 Banská Bystrica
508543 Dolná Mičiná 5301 Banská Bystrica
508551 Dolný Harmanec 5301 Banská Bystrica
508560 Donovaly 5301 Banská Bystrica
508586 Dúbravica 5301 Banská Bystrica
508594 Harmanec 5301 Banská Bystrica
508616 Hiadeľ 5301 Banská Bystrica
508632 Horná Mičiná 5301 Banská Bystrica
508641 Horné Pršany 5301 Banská Bystrica
508659 Hrochoť 5301 Banská Bystrica
580236 Hronsek 5301 Banská Bystrica
508713 Kordíky 5301 Banská Bystrica
508721 Králiky 5301 Banská Bystrica
557277 Kynceľová 5301 Banská Bystrica
508748 Ľubietová 5301 Banská Bystrica
508756 Lučatín 5301 Banská Bystrica
580244 Malachov 5301 Banská Bystrica
508764 Medzibrod 5301 Banská Bystrica
508799 Moštenica 5301 Banská Bystrica
508802 Motyčky 5301 Banská Bystrica
508781 Môlča 5301 Banská Bystrica
557285 Nemce 5301 Banská Bystrica
508837 Oravce 5301 Banská Bystrica
508861 Podkonice 5301 Banská Bystrica
508896 Pohronský Bukovec 5301 Banská Bystrica
508918 Poniky 5301 Banská Bystrica
508926 Povrazník 5301 Banská Bystrica
508942 Priechod 5301 Banská Bystrica
508969 Riečka 5301 Banská Bystrica
508977 Sebedín-Bečov 5301 Banská Bystrica
508985 Selce 5301 Banská Bystrica
509001 Slovenská Ľupča 5301 Banská Bystrica
509019 Staré Hory 5301 Banská Bystrica
509027 Strelníky 5301 Banská Bystrica
509035 Špania Dolina 5301 Banská Bystrica
509060 Tajov 5301 Banská Bystrica
557269 Turecká 5301 Banská Bystrica
557293 Vlkanová 5301 Banská Bystrica
602 Banská Štiavnica 516601 Baďan 5312 Žiar nad Hronom
516627 Banská Belá 5312 Žiar nad Hronom
516643 Banská Štiavnica 5312 Žiar nad Hronom
516651 Banský Studenec 5312 Žiar nad Hronom
516678 Beluj 5312 Žiar nad Hronom
516716 Dekýš 5312 Žiar nad Hronom
516856 Ilija 5312 Žiar nad Hronom
516953 Kozelník 5312 Žiar nad Hronom
Strana 5942 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
517071 Močiar 5312 Žiar nad Hronom
517160 Počúvadlo 5312 Žiar nad Hronom
517143 Podhorie 5312 Žiar nad Hronom
517178 Prenčov 5312 Žiar nad Hronom
516597 Svätý Anton 5312 Žiar nad Hronom
517283 Štiavnické Bane 5312 Žiar nad Hronom
517372 Vysoká 5312 Žiar nad Hronom
603 Brezno 508446 Bacúch 5301 Banská Bystrica
508462 Beňuš 5301 Banská Bystrica
508489 Braväcovo 5301 Banská Bystrica
508497 Brezno 5301 Banská Bystrica
557251 Bystrá 5301 Banská Bystrica
508527 Čierny Balog 5301 Banská Bystrica
508535 Dolná Lehota 5301 Banská Bystrica
508578 Drábsko 5301 Banská Bystrica
508608 Heľpa 5301 Banská Bystrica
508624 Horná Lehota 5301 Banská Bystrica
508667 Hronec 5301 Banská Bystrica
508691 Jarabá 5301 Banská Bystrica
508705 Jasenie 5301 Banská Bystrica
508730 Lom nad Rimavicou 5301 Banská Bystrica
508772 Michalová 5301 Banská Bystrica
508811 Mýto pod Ďumbierom 5301 Banská Bystrica
508829 Nemecká 5301 Banská Bystrica
508845 Osrblie 5301 Banská Bystrica
508853 Podbrezová 5301 Banská Bystrica
508870 Pohorelá 5301 Banská Bystrica
508888 Pohronská Polhora 5301 Banská Bystrica
508900 Polomka 5301 Banská Bystrica
508934 Predajná 5301 Banská Bystrica
508951 Ráztoka 5301 Banská Bystrica
508993 Sihla 5301 Banská Bystrica
509043 Šumiac 5301 Banská Bystrica
509051 Telgárt 5301 Banská Bystrica
509086 Valaská 5301 Banská Bystrica
509094 Vaľkovňa 5301 Banská Bystrica
509124 Závadka nad Hronom 5301 Banská Bystrica
604 Detva 518263 Detva 5311 Zvolen
518271 Detvianska Huta 5311 Zvolen
518379 Dúbravy 5311 Zvolen
518450 Horný Tisovník 5311 Zvolen
518468 Hriňová 5311 Zvolen
518492 Klokoč 5311 Zvolen
580520 Korytárky 5311 Zvolen
518549 Kriváň 5311 Zvolen
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5943
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
511510 Látky 5305 Lučenec
511731 Podkriváň 5305 Lučenec
518794 Slatinské Lazy 5311 Zvolen
518816 Stará Huta 5311 Zvolen
518824 Stožok 5311 Zvolen
518921 Vígľaš 5311 Zvolen
518930 Vígľašská Huta-Kalinka 5311 Zvolen
605 Krupina 518212 Bzovík 5311 Zvolen
518239 Cerovo 5311 Zvolen
518247 Čabradský Vrbovok 5311 Zvolen
518255 Čekovce 5311 Zvolen
518280 Devičie 5311 Zvolen
518301 Dolné Mladonice 5311 Zvolen
518310 Dolný Badín 5311 Zvolen
518336 Domaníky 5311 Zvolen
518344 Drážovce 5311 Zvolen
518352 Drienovo 5311 Zvolen
518387 Dudince 5311 Zvolen
518409 Hontianske Moravce 5311 Zvolen
518417 Hontianske Nemce 5311 Zvolen
518425 Hontianske Tesáre 5311 Zvolen
518433 Horné Mladonice 5311 Zvolen
518441 Horný Badín 5311 Zvolen
518484 Jalšovík 5311 Zvolen
518514 Kozí Vrbovok 5311 Zvolen
518531 Kráľovce-Krnišov 5311 Zvolen
518557 Krupina 5311 Zvolen
518565 Lackov 5311 Zvolen
518573 Ladzany 5311 Zvolen
518603 Lišov 5311 Zvolen
518611 Litava 5311 Zvolen
518646 Medovarce 5311 Zvolen
518701 Rykynčice 5311 Zvolen
518735 Sebechleby 5311 Zvolen
518743 Selce 5311 Zvolen
518751 Senohrad 5311 Zvolen
518832 Sudince 5311 Zvolen
518841 Súdovce 5311 Zvolen
518867 Terany 5311 Zvolen
518883 Trpín 5311 Zvolen
518905 Uňatín 5311 Zvolen
518956 Zemiansky Vrbovok 5311 Zvolen
518999 Žibritov 5311 Zvolen
606 Lučenec 511226 Ábelová 5305 Lučenec
511234 Belina 5305 Lučenec
Strana 5944 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
557315 Biskupice 5305 Lučenec
511251 Boľkovce 5305 Lučenec
511277 Budiná 5305 Lučenec
558273 Bulhary 5305 Lučenec
511293 Buzitka 5305 Lučenec
511323 Čakanovce 5305 Lučenec
511331 Čamovce 5305 Lučenec
511358 Divín 5305 Lučenec
511366 Dobroč 5305 Lučenec
511391 Fiľakovo 5305 Lučenec
511404 Fiľakovské Kováče 5305 Lučenec
557331 Gregorova Vieska 5305 Lučenec
511421 Halič 5305 Lučenec
511439 Holiša 5305 Lučenec
511463 Jelšovec 5305 Lučenec
511480 Kalonda 5305 Lučenec
511374 Kotmanová 5305 Lučenec
511528 Lehôtka 5305 Lučenec
511536 Lentvora 5305 Lučenec
511544 Lipovany 5305 Lučenec
511552 Lovinobaňa 5305 Lučenec
511561 Ľuboreč 5305 Lučenec
511218 Lučenec 5305 Lučenec
511579 Lupoč 5305 Lučenec
511609 Mašková 5305 Lučenec
580309 Mikušovce 5305 Lučenec
511625 Mučín 5305 Lučenec
511641 Mýtna 5305 Lučenec
511668 Nitra nad Ipľom 5305 Lučenec
511676 Nové Hony 5305 Lučenec
511692 Panické Dravce 5305 Lučenec
511706 Píla 5305 Lučenec
511714 Pinciná 5305 Lučenec
511722 Pleš 5305 Lučenec
511749 Podrečany 5305 Lučenec
511757 Polichno 5305 Lučenec
511773 Praha 5305 Lučenec
511781 Prša 5305 Lučenec
511790 Radzovce 5305 Lučenec
511803 Rapovce 5305 Lučenec
511811 Ratka 5305 Lučenec
511838 Ružiná 5305 Lučenec
511846 Stará Halič 5305 Lučenec
511854 Šávoľ 5305 Lučenec
511862 Šiatorská Bukovinka 5305 Lučenec
511871 Šíd 5305 Lučenec
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5945
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
511897 Šurice 5305 Lučenec
511901 Točnica 5305 Lučenec
511919 Tomášovce 5305 Lučenec
511927 Trebeľovce 5305 Lučenec
557340 Trenč 5305 Lučenec
511943 Tuhár 5305 Lučenec
511994 Veľká nad Ipľom 5305 Lučenec
512010 Veľké Dravce 5305 Lučenec
557307 Vidiná 5305 Lučenec
607 Poltár 511269 Breznička 5305 Lučenec
511315 Cinobaňa 5305 Lučenec
511340 České Brezovo 5305 Lučenec
557323 Ďubákovo 5305 Lučenec
511447 Hradište 5305 Lučenec
514900 Hrnčiarska Ves 5309 Rimavská Sobota
514918 Hrnčiarske Zalužany 5309 Rimavská Sobota
511471 Kalinovo 5305 Lučenec
511498 Kokava nad Rimavicou 5305 Lučenec
511501 Krná 5305 Lučenec
511595 Málinec 5305 Lučenec
511617 Mládzovo 5305 Lučenec
511684 Ozdín 5305 Lučenec
511765 Poltár 5305 Lučenec
511820 Rovňany 5305 Lučenec
515515 Selce 5309 Rimavská Sobota
515591 Sušany 5309 Rimavská Sobota
511889 Šoltýska 5305 Lučenec
511978 Uhorské 5305 Lučenec
580317 Utekáč 5305 Lučenec
512001 Veľká Ves 5305 Lučenec
582051 Zlatno 5305 Lučenec
608 Revúca 514675 Držkovce 5309 Rimavská Sobota
514721 Gemer 5309 Rimavská Sobota
514756 Gemerská Ves 5309 Rimavská Sobota
525677 Gemerské Teplice 5408 Rožňava
525685 Gemerský Sad 5408 Rožňava
514896 Hrlica 5309 Rimavská Sobota
525766 Hucín 5408 Rožňava
514977 Chvalová 5309 Rimavská Sobota
525774 Chyžné 5408 Rožňava
525791 Jelšava 5408 Rožňava
525812 Kameňany 5408 Rožňava
515574 Leváre 5309 Rimavská Sobota
515159 Levkuška 5309 Rimavská Sobota
525901 Licince 5408 Rožňava
Strana 5946 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
525928 Lubeník 5408 Rožňava
525944 Magnezitovce 5408 Rožňava
580384 Mokrá Lúka 5408 Rožňava
525987 Muráň 5408 Rožňava
525995 Muránska Dlhá Lúka 5408 Rožňava
526002 Muránska Huta 5408 Rožňava
526011 Muránska Lehota 5408 Rožňava
526029 Muránska Zdychava 5408 Rožňava
526037 Nandraž 5408 Rožňava
515256 Otročok 5309 Rimavská Sobota
515302 Ploské 5309 Rimavská Sobota
515311 Polina 5309 Rimavská Sobota
526100 Prihradzany 5408 Rožňava
526118 Rákoš 5408 Rožňava
515361 Rašice 5309 Rimavská Sobota
515370 Ratková 5309 Rimavská Sobota
515400 Ratkovské Bystré 5309 Rimavská Sobota
526142 Revúca 5408 Rožňava
526151 Revúcka Lehota 5408 Rožňava
515507 Rybník 5309 Rimavská Sobota
557820 Sása 5309 Rimavská Sobota
526258 Sirk 5408 Rožňava
515523 Skerešovo 5309 Rimavská Sobota
526304 Šivetice 5408 Rožňava
515612 Tornaľa 5309 Rimavská Sobota
526321 Turčok 5408 Rožňava
515761 Višňové 5309 Rimavská Sobota
515833 Žiar 5309 Rimavská Sobota
609 Rimavská Sobota 557757 Abovce 5309 Rimavská Sobota
514489 Babinec 5309 Rimavská Sobota
514501 Barca 5309 Rimavská Sobota
514519 Bátka 5309 Rimavská Sobota
514535 Belín 5309 Rimavská Sobota
514543 Blhovce 5309 Rimavská Sobota
514551 Bottovo 5309 Rimavská Sobota
514586 Budikovany 5309 Rimavská Sobota
514594 Cakov 5309 Rimavská Sobota
514608 Čerenčany 5309 Rimavská Sobota
514616 Čierny Potok 5309 Rimavská Sobota
514624 Číž 5309 Rimavská Sobota
514632 Dolné Zahorany 5309 Rimavská Sobota
514641 Dražice 5309 Rimavská Sobota
514659 Drienčany 5309 Rimavská Sobota
514667 Drňa 5309 Rimavská Sobota
514683 Dubno 5309 Rimavská Sobota
514691 Dubovec 5309 Rimavská Sobota
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5947
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
557919 Dulovo 5309 Rimavská Sobota
514713 Figa 5309 Rimavská Sobota
514730 Gemerček 5309 Rimavská Sobota
514764 Gemerské Dechtáre 5309 Rimavská Sobota
557889 Gemerské Michalovce 5309 Rimavská Sobota
514781 Gemerský Jablonec 5309 Rimavská Sobota
514799 Gortva 5309 Rimavská Sobota
514811 Hajnáčka 5309 Rimavská Sobota
514829 Hnúšťa 5309 Rimavská Sobota
514837 Hodejov 5309 Rimavská Sobota
514845 Hodejovec 5309 Rimavská Sobota
514853 Horné Zahorany 5309 Rimavská Sobota
514861 Hostice 5309 Rimavská Sobota
514870 Hostišovce 5309 Rimavská Sobota
514888 Hrachovo 5309 Rimavská Sobota
514926 Hrušovo 5309 Rimavská Sobota
514934 Hubovo 5309 Rimavská Sobota
514942 Husiná 5309 Rimavská Sobota
514951 Chanava 5309 Rimavská Sobota
514969 Chrámec 5309 Rimavská Sobota
514985 Ivanice 5309 Rimavská Sobota
514993 Janice 5309 Rimavská Sobota
515001 Jesenské 5309 Rimavská Sobota
515019 Jestice 5309 Rimavská Sobota
515027 Kaloša 5309 Rimavská Sobota
515035 Kesovce 5309 Rimavská Sobota
515043 Klenovec 5309 Rimavská Sobota
515051 Kociha 5309 Rimavská Sobota
515060 Konrádovce 5309 Rimavská Sobota
515078 Kráľ 5309 Rimavská Sobota
515086 Kraskovo 5309 Rimavská Sobota
515094 Krokava 5309 Rimavská Sobota
515108 Kružno 5309 Rimavská Sobota
515116 Kyjatice 5309 Rimavská Sobota
515124 Lehota nad Rimavicou 5309 Rimavská Sobota
515132 Lenartovce 5309 Rimavská Sobota
515141 Lenka 5309 Rimavská Sobota
515167 Lipovec 5309 Rimavská Sobota
515175 Lukovištia 5309 Rimavská Sobota
515183 Martinová 5309 Rimavská Sobota
515205 Neporadza 5309 Rimavská Sobota
557790 Nižný Skálnik 5309 Rimavská Sobota
515230 Nová Bašta 5309 Rimavská Sobota
515248 Orávka 5309 Rimavská Sobota
515264 Ožďany 5309 Rimavská Sobota
515272 Padarovce 5309 Rimavská Sobota
Strana 5948 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
515281 Pavlovce 5309 Rimavská Sobota
515299 Petrovce 5309 Rimavská Sobota
515337 Poproč 5309 Rimavská Sobota
515345 Potok 5309 Rimavská Sobota
515353 Radnovce 5309 Rimavská Sobota
557854 Rakytník 5309 Rimavská Sobota
515388 Ratkovská Lehota 5309 Rimavská Sobota
515396 Ratkovská Suchá 5309 Rimavská Sobota
557765 Riečka 5309 Rimavská Sobota
515426 Rimavská Baňa 5309 Rimavská Sobota
515442 Rimavská Seč 5309 Rimavská Sobota
514462 Rimavská Sobota 5309 Rimavská Sobota
515451 Rimavské Brezovo 5309 Rimavská Sobota
515469 Rimavské Janovce 5309 Rimavská Sobota
557811 Rimavské Zalužany 5309 Rimavská Sobota
515485 Rovné 5309 Rimavská Sobota
515493 Rumince 5309 Rimavská Sobota
515531 Slizké 5309 Rimavská Sobota
515540 Stará Bašta 5309 Rimavská Sobota
515566 Stránska 5309 Rimavská Sobota
515582 Studená 5309 Rimavská Sobota
515604 Sútor 5309 Rimavská Sobota
515621 Šimonovce 5309 Rimavská Sobota
515639 Širkovce 5309 Rimavská Sobota
515647 Španie Pole 5309 Rimavská Sobota
515655 Štrkovec 5309 Rimavská Sobota
515663 Tachty 5309 Rimavská Sobota
515671 Teplý Vrch 5309 Rimavská Sobota
515680 Tisovec 5309 Rimavská Sobota
515698 Tomášovce 5309 Rimavská Sobota
515701 Uzovská Panica 5309 Rimavská Sobota
515795 Valice 5309 Rimavská Sobota
515710 Včelince 5309 Rimavská Sobota
515728 Večelkov 5309 Rimavská Sobota
515736 Veľké Teriakovce 5309 Rimavská Sobota
515744 Veľký Blh 5309 Rimavská Sobota
515752 Vieska nad Blhom 5309 Rimavská Sobota
515779 Vlkyňa 5309 Rimavská Sobota
557901 Vyšné Valice 5309 Rimavská Sobota
515809 Vyšný Skálnik 5309 Rimavská Sobota
515817 Zádor 5309 Rimavská Sobota
557927 Zacharovce 5309 Rimavská Sobota
515841 Žíp 5309 Rimavská Sobota
610 Veľký Krtíš 515868 Balog nad Ipľom 5310 Veľký Krtíš
515876 Bátorová 5310 Veľký Krtíš
515884 Brusník 5310 Veľký Krtíš
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5949
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
515892 Bušince 5310 Veľký Krtíš
515906 Čebovce 5310 Veľký Krtíš
515914 Čeláre 5310 Veľký Krtíš
515922 Čelovce 5310 Veľký Krtíš
515931 Červeňany 5310 Veľký Krtíš
515949 Dačov Lom 5310 Veľký Krtíš
515957 Dolinka 5310 Veľký Krtíš
515965 Dolná Strehová 5310 Veľký Krtíš
515973 Dolné Plachtince 5310 Veľký Krtíš
515981 Dolné Strháre 5310 Veľký Krtíš
515990 Ďurkovce 5310 Veľký Krtíš
516007 Glabušovce 5310 Veľký Krtíš
516015 Horná Strehová 5310 Veľký Krtíš
516023 Horné Plachtince 5310 Veľký Krtíš
516031 Horné Strháre 5310 Veľký Krtíš
516040 Hrušov 5310 Veľký Krtíš
516058 Chrastince 5310 Veľký Krtíš
516066 Chrťany 5310 Veľký Krtíš
516074 Ipeľské Predmostie 5310 Veľký Krtíš
516082 Kamenné Kosihy 5310 Veľký Krtíš
516091 Kiarov 5310 Veľký Krtíš
516104 Kleňany 5310 Veľký Krtíš
516112 Koláre 5310 Veľký Krtíš
516121 Kosihovce 5310 Veľký Krtíš
516139 Kosihy nad Ipľom 5310 Veľký Krtíš
516147 Kováčovce 5310 Veľký Krtíš
516155 Lesenice 5310 Veľký Krtíš
516163 Ľuboriečka 5310 Veľký Krtíš
516171 Malá Čalomija 5310 Veľký Krtíš
558206 Malé Straciny 5310 Veľký Krtíš
516198 Malé Zlievce 5310 Veľký Krtíš
558192 Malý Krtíš 5310 Veľký Krtíš
516210 Modrý Kameň 5310 Veľký Krtíš
516228 Muľa 5310 Veľký Krtíš
516236 Nenince 5310 Veľký Krtíš
516244 Nová Ves 5310 Veľký Krtíš
516252 Obeckov 5310 Veľký Krtíš
516261 Olováry 5310 Veľký Krtíš
516279 Opatovská Nová Ves 5310 Veľký Krtíš
516287 Opava 5310 Veľký Krtíš
516295 Pôtor 5310 Veľký Krtíš
516309 Pravica 5310 Veľký Krtíš
516317 Príbelce 5310 Veľký Krtíš
516333 Sečianky 5310 Veľký Krtíš
516341 Seľany 5310 Veľký Krtíš
516368 Senné 5310 Veľký Krtíš
Strana 5950 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
516376 Sklabiná 5310 Veľký Krtíš
516384 Slovenské Ďarmoty 5310 Veľký Krtíš
516392 Slovenské Kľačany 5310 Veľký Krtíš
516406 Stredné Plachtince 5310 Veľký Krtíš
516414 Sucháň 5310 Veľký Krtíš
516422 Suché Brezovo 5310 Veľký Krtíš
516431 Širákov 5310 Veľký Krtíš
516449 Šuľa 5310 Veľký Krtíš
516457 Trebušovce 5310 Veľký Krtíš
516465 Veľká Čalomija 5310 Veľký Krtíš
516473 Veľká Ves nad Ipľom 5310 Veľký Krtíš
558214 Veľké Straciny 5310 Veľký Krtíš
516490 Veľké Zlievce 5310 Veľký Krtíš
515850 Veľký Krtíš 5310 Veľký Krtíš
516503 Veľký Lom 5310 Veľký Krtíš
516511 Vieska 5310 Veľký Krtíš
516520 Vinica 5310 Veľký Krtíš
516538 Vrbovka 5310 Veľký Krtíš
516546 Záhorce 5310 Veľký Krtíš
516554 Závada 5310 Veľký Krtíš
516562 Zombor 5310 Veľký Krtíš
516571 Želovce 5310 Veľký Krtíš
611 Zvolen 518166 Babiná 5311 Zvolen
518174 Bacúrov 5311 Zvolen
518191 Breziny 5311 Zvolen
518204 Budča 5311 Zvolen
518221 Bzovská Lehôtka 5311 Zvolen
518298 Dobrá Niva 5311 Zvolen
518361 Dubové 5311 Zvolen
518476 Hronská Breznica 5311 Zvolen
518506 Kováčová 5311 Zvolen
518581 Lešť (vojenský obvod) 5311 Zvolen
558133 Lieskovec 5311 Zvolen
558087 Lukavica 5311 Zvolen
518654 Michalková 5311 Zvolen
518662 Očová 5311 Zvolen
518671 Ostrá Lúka 5311 Zvolen
518689 Pliešovce 5311 Zvolen
518697 Podzámčok 5311 Zvolen
518727 Sása 5311 Zvolen
518760 Sielnica 5311 Zvolen
518808 Sliač 5311 Zvolen
518875 Tŕnie 5311 Zvolen
518891 Turová 5311 Zvolen
581585 Veľká Lúka 5311 Zvolen
518158 Zvolen 5311 Zvolen
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5951
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
518972 Zvolenská Slatina 5311 Zvolen
518981 Železná Breznica 5311 Zvolen
612 Žarnovica 581607 Brehy 5312 Žiar nad Hronom
516759 Hodruša-Hámre 5312 Žiar nad Hronom
516805 Horné Hámre 5312 Žiar nad Hronom
516813 Hrabičov 5312 Žiar nad Hronom
516830 Hronský Beňadik 5312 Žiar nad Hronom
516902 Kľak 5312 Žiar nad Hronom
517062 Malá Lehota 5312 Žiar nad Hronom
517097 Nová Baňa 5312 Žiar nad Hronom
580546 Orovnica 5312 Žiar nad Hronom
517119 Ostrý Grúň 5312 Žiar nad Hronom
517127 Píla 5312 Žiar nad Hronom
517232 Rudno nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom
517291 Tekovská Breznica 5312 Žiar nad Hronom
517330 Veľká Lehota 5312 Žiar nad Hronom
517348 Veľké Pole 5312 Žiar nad Hronom
517356 Voznica 5312 Žiar nad Hronom
517381 Žarnovica 5312 Žiar nad Hronom
517399 Župkov 5312 Žiar nad Hronom
613 Žiar nad Hronom 516660 Bartošova Lehôtka 5312 Žiar nad Hronom
516708 Bzenica 5312 Žiar nad Hronom
516724 Dolná Trnávka 5312 Žiar nad Hronom
516732 Dolná Ves 5312 Žiar nad Hronom
516741 Dolná Ždaňa 5312 Žiar nad Hronom
516767 Hliník nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom
581747 Horná Ves 5312 Žiar nad Hronom
516791 Horná Ždaňa 5312 Žiar nad Hronom
516821 Hronská Dúbrava 5312 Žiar nad Hronom
516848 Ihráč 5312 Žiar nad Hronom
516872 Janova Lehota 5312 Žiar nad Hronom
516881 Jastrabá 5312 Žiar nad Hronom
516937 Kopernica 5312 Žiar nad Hronom
516945 Kosorín 5312 Žiar nad Hronom
516961 Krahule 5312 Žiar nad Hronom
516970 Kremnica 5312 Žiar nad Hronom
516988 Kremnické Bane 5312 Žiar nad Hronom
516996 Kunešov 5312 Žiar nad Hronom
599328 Ladomerská Vieska 5312 Žiar nad Hronom
517011 Lehôtka pod Brehmi 5312 Žiar nad Hronom
517020 Lovča 5312 Žiar nad Hronom
517038 Lovčica-Trubín 5312 Žiar nad Hronom
517046 Lúčky 5312 Žiar nad Hronom
599336 Lutila 5312 Žiar nad Hronom
517089 Nevoľné 5312 Žiar nad Hronom
Strana 5952 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
517135 Pitelová 5312 Žiar nad Hronom
517186 Prestavlky 5312 Žiar nad Hronom
517194 Prochot 5312 Žiar nad Hronom
517216 Repište 5312 Žiar nad Hronom
517241 Sklené Teplice 5312 Žiar nad Hronom
517259 Slaská 5312 Žiar nad Hronom
517267 Stará Kremnička 5312 Žiar nad Hronom
517313 Trnavá Hora 5312 Žiar nad Hronom
517364 Vyhne 5312 Žiar nad Hronom
516589 Žiar nad Hronom 5312 Žiar nad Hronom
KRAJ: 7 PREŠOVSKÝ
701 Bardejov 519014 Abrahámovce 5401 Bardejov
519022 Andrejová 5401 Bardejov
519006 Bardejov 5401 Bardejov
519049 Bartošovce 5401 Bardejov
519057 Becherov 5401 Bardejov
519065 Beloveža 5401 Bardejov
519073 Bogliarka 5401 Bardejov
519081 Brezov 5401 Bardejov
519090 Brezovka 5401 Bardejov
519103 Buclovany 5401 Bardejov
519111 Cigeľka 5401 Bardejov
519138 Dubinné 5401 Bardejov
519154 Frička 5401 Bardejov
519162 Fričkovce 5401 Bardejov
519171 Gaboltov 5401 Bardejov
519189 Gerlachov 5401 Bardejov
519201 Hankovce 5401 Bardejov
519219 Harhaj 5401 Bardejov
519227 Hažlín 5401 Bardejov
519235 Hertník 5401 Bardejov
519243 Hervartov 5401 Bardejov
519251 Hrabovec 5401 Bardejov
519260 Hrabské 5401 Bardejov
519278 Hutka 5401 Bardejov
519286 Chmeľová 5401 Bardejov
519294 Janovce 5401 Bardejov
519308 Jedlinka 5401 Bardejov
519324 Kľušov 5401 Bardejov
519341 Kobyly 5401 Bardejov
519359 Kochanovce 5401 Bardejov
519367 Komárov 5401 Bardejov
519375 Koprivnica 5401 Bardejov
519383 Kožany 5401 Bardejov
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5953
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
519405 Krivé 5401 Bardejov
519413 Kríže 5401 Bardejov
519421 Kružlov 5401 Bardejov
519430 Kučín 5401 Bardejov
519456 Kurima 5401 Bardejov
519464 Kurov 5401 Bardejov
519472 Lascov 5401 Bardejov
519481 Lenartov 5401 Bardejov
519499 Lipová 5401 Bardejov
519502 Livov 5401 Bardejov
519511 Livovská Huta 5401 Bardejov
519529 Lopúchov 5401 Bardejov
519545 Lukavica 5401 Bardejov
519553 Lukov 5401 Bardejov
519570 Malcov 5401 Bardejov
519588 Marhaň 5401 Bardejov
519600 Mikulášová 5401 Bardejov
519618 Mokroluh 5401 Bardejov
519626 Nemcovce 5401 Bardejov
519634 Nižná Polianka 5401 Bardejov
519642 Nižná Voľa 5401 Bardejov
519669 Nižný Tvarožec 5401 Bardejov
519677 Oľšavce 5401 Bardejov
519685 Ondavka 5401 Bardejov
519693 Ortuťová 5401 Bardejov
519707 Osikov 5401 Bardejov
519715 Petrová 5401 Bardejov
519723 Poliakovce 5401 Bardejov
519731 Porúbka 5401 Bardejov
519936 Raslavice 5401 Bardejov
519740 Regetovka 5401 Bardejov
519758 Rešov 5401 Bardejov
519766 Richvald 5401 Bardejov
519774 Rokytov 5401 Bardejov
519782 Smilno 5401 Bardejov
519791 Snakov 5401 Bardejov
519804 Stebnícka Huta 5401 Bardejov
519812 Stebník 5401 Bardejov
519821 Stuľany 5401 Bardejov
519839 Sveržov 5401 Bardejov
519847 Šarišské Čierne 5401 Bardejov
519855 Šašová 5401 Bardejov
519863 Šiba 5401 Bardejov
519871 Tarnov 5401 Bardejov
519880 Tročany 5401 Bardejov
518964 Vaniškovce 5401 Bardejov
Strana 5954 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
519901 Varadka 5401 Bardejov
519910 Vyšná Polianka 5401 Bardejov
519928 Vyšná Voľa 5401 Bardejov
519944 Vyšný Kručov 5401 Bardejov
519952 Vyšný Tvarožec 5401 Bardejov
519961 Zborov 5401 Bardejov
519979 Zlaté 5401 Bardejov
702 Humenné 520012 Adidovce 5402 Humenné
520021 Baškovce 5402 Humenné
520055 Brekov 5402 Humenné
520063 Brestov 5402 Humenné
520110 Černina 5402 Humenné
520152 Dedačov 5402 Humenné
559644 Gruzovce 5402 Humenné
520195 Hankovce 5402 Humenné
559598 Hažín nad Cirochou 5402 Humenné
520225 Hrabovec nad Laborcom 5402 Humenné
520233 Hrubov 5402 Humenné
520241 Hudcovce 5402 Humenné
520004 Humenné 5402 Humenné
520268 Chlmec 5402 Humenné
520276 Jabloň 5402 Humenné
520292 Jankovce 5402 Humenné
559547 Jasenov 5402 Humenné
520331 Kamenica nad Cirochou 5402 Humenné
520349 Kamienka 5402 Humenné
520357 Karná 5402 Humenné
520373 Kochanovce 5402 Humenné
528803 Košarovce 5413 Vranov nad Topľou
520403 Koškovce 5402 Humenné
582140 Lackovce 5402 Humenné
520446 Lieskovec 5402 Humenné
520454 Ľubiša 5402 Humenné
520462 Lukačovce 5402 Humenné
559652 Maškovce 5402 Humenné
520497 Modra nad Cirochou 5402 Humenné
520501 Myslina 5402 Humenné
520527 Nechválova Polianka 5402 Humenné
520535 Nižná Jablonka 5402 Humenné
528897 Nižná Sitnica 5413 Vranov nad Topľou
520543 Nižné Ladičkovce 5402 Humenné
520560 Ohradzany 5402 Humenné
528951 Pakostov 5413 Vranov nad Topľou
520624 Papín 5402 Humenné
520667 Porúbka 5402 Humenné
529010 Prituľany 5413 Vranov nad Topľou
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5955
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
520683 Ptičie 5402 Humenné
529061 Rohožník 5413 Vranov nad Topľou
520250 Rokytov pri Humennom 5402 Humenné
520721 Rovné 5402 Humenné
529087 Ruská Kajňa 5413 Vranov nad Topľou
529095 Ruská Poruba 5413 Vranov nad Topľou
520772 Slovenská Volová 5402 Humenné
520781 Slovenské Krivé 5402 Humenné
559636 Sopkovce 5402 Humenné
520896 Topoľovka 5402 Humenné
520900 Turcovce 5402 Humenné
520926 Udavské 5402 Humenné
518638 Valaškovce (vojenský obvod) 5402 Humenné
520977 Veľopolie 5402 Humenné
520985 Víťazovce 5402 Humenné
521019 Vyšná Jablonka 5402 Humenné
529249 Vyšná Sitnica 5413 Vranov nad Topľou
521027 Vyšné Ladičkovce 5402 Humenné
521035 Vyšný Hrušov 5402 Humenné
529273 Závada 5413 Vranov nad Topľou
521043 Závadka 5402 Humenné
521086 Zbudské Dlhé 5402 Humenné
521116 Zubné 5402 Humenné
703 Kežmarok 523399 Abrahámovce 5406 Poprad
523411 Bušovce 5406 Poprad
523429 Červený Kláštor 5406 Poprad
523461 Havka 5406 Poprad
523470 Holumnica 5406 Poprad
523500 Hradisko 5406 Poprad
523526 Huncovce 5406 Poprad
523534 Ihľany 5406 Poprad
523551 Javorina (vojenský obvod) 5406 Poprad
523569 Jezersko 5406 Poprad
523577 Jurské 5406 Poprad
523585 Kežmarok 5406 Poprad
523607 Krížová Ves 5406 Poprad
523615 Lechnica 5406 Poprad
523623 Lendak 5406 Poprad
523682 Ľubica 5406 Poprad
523674 Majere 5406 Poprad
559938 Malá Franková 5406 Poprad
581241 Malý Slavkov 5406 Poprad
523712 Matiašovce 5406 Poprad
523739 Mlynčeky 5406 Poprad
523771 Osturňa 5406 Poprad
523780 Podhorany 5406 Poprad
Strana 5956 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
523798 Rakúsy 5406 Poprad
523801 Reľov 5406 Poprad
523810 Slovenská Ves 5406 Poprad
523828 Spišská Belá 5406 Poprad
523836 Spišská Stará Ves 5406 Poprad
523861 Spišské Hanušovce 5406 Poprad
523887 Stará Lesná 5406 Poprad
523909 Stráne pod Tatrami 5406 Poprad
523976 Toporec 5406 Poprad
523984 Tvarožná 5406 Poprad
523992 Veľká Franková 5406 Poprad
524000 Veľká Lomnica 5406 Poprad
524042 Vlková 5406 Poprad
524051 Vlkovce 5406 Poprad
524069 Vojňany 5406 Poprad
524077 Vrbov 5406 Poprad
524085 Výborná 5406 Poprad
524115 Zálesie 5406 Poprad
524123 Žakovce 5406 Poprad
704 Levoča 526371 Baldovce 5409 Spišská Nová Ves
526380 Beharovce 5409 Spišská Nová Ves
526401 Bijacovce 5409 Spišská Nová Ves
526410 Brutovce 5409 Spišská Nová Ves
526428 Buglovce 5409 Spišská Nová Ves
526452 Dlhé Stráže 5409 Spišská Nová Ves
526461 Doľany 5409 Spišská Nová Ves
526479 Domaňovce 5409 Spišská Nová Ves
526487 Dravce 5409 Spišská Nová Ves
526495 Dúbrava 5409 Spišská Nová Ves
526517 Granč-Petrovce 5409 Spišská Nová Ves
526525 Harakovce 5409 Spišská Nová Ves
543179 Jablonov 5409 Spišská Nová Ves
543225 Klčov 5409 Spišská Nová Ves
581640 Korytné 5409 Spišská Nová Ves
543276 Kurimany 5409 Spišská Nová Ves
543292 Levoča 5409 Spišská Nová Ves
543314 Lúčka 5409 Spišská Nová Ves
543381 Nemešany 5409 Spišská Nová Ves
543390 Nižné Repaše 5409 Spišská Nová Ves
543420 Oľšavica 5409 Spišská Nová Ves
543446 Ordzovany 5409 Spišská Nová Ves
543454 Pavľany 5409 Spišská Nová Ves
543462 Poľanovce 5409 Spišská Nová Ves
543471 Pongrácovce 5409 Spišská Nová Ves
543578 Spišské Podhradie 5409 Spišská Nová Ves
543608 Spišský Hrhov 5409 Spišská Nová Ves
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5957
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
543624 Spišský Štvrtok 5409 Spišská Nová Ves
543641 Studenec 5409 Spišská Nová Ves
543675 Torysky 5409 Spišská Nová Ves
543691 Uloža 5409 Spišská Nová Ves
526606 Vyšné Repaše 5409 Spišská Nová Ves
526614 Vyšný Slavkov 5409 Spišská Nová Ves
705 Medzilaborce 520071 Brestov nad Laborcom 5402 Humenné
520098 Čabalovce 5402 Humenné
520101 Čabiny 5402 Humenné
520128 Čertižné 5402 Humenné
520187 Habura 5402 Humenné
520314 Kalinov 5402 Humenné
520411 Krásny Brod 5402 Humenné
520471 Medzilaborce 5402 Humenné
520519 Ňagov 5402 Humenné
520578 Oľka 5402 Humenné
520586 Oľšinkov 5402 Humenné
520616 Palota 5402 Humenné
520691 Radvaň nad Laborcom 5402 Humenné
520705 Repejov 5402 Humenné
559610 Rokytovce 5402 Humenné
520713 Roškovce 5402 Humenné
520853 Sukov 5402 Humenné
520861 Svetlice 5402 Humenné
520951 Valentovce 5402 Humenné
520993 Volica 5402 Humenné
521001 Výrava 5402 Humenné
521060 Zbojné 5402 Humenné
521078 Zbudská Belá 5402 Humenné
706 Poprad 523402 Batizovce 5406 Poprad
523437 Gánovce 5406 Poprad
523445 Gerlachov 5406 Poprad
523496 Hozelec 5406 Poprad
523488 Hôrka 5406 Poprad
523518 Hranovnica 5406 Poprad
523542 Jánovce 5406 Poprad
523593 Kravany 5406 Poprad
523631 Liptovská Teplička 5406 Poprad
523658 Lučivná 5406 Poprad
523721 Mengusovce 5406 Poprad
523747 Mlynica 5406 Poprad
523763 Nová Lesná 5406 Poprad
523381 Poprad 5406 Poprad
523844 Spišská Teplica 5406 Poprad
523852 Spišské Bystré 5406 Poprad
Strana 5958 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
523879 Spišský Štiavnik 5406 Poprad
523925 Svit 5406 Poprad
559890 Štôla 5406 Poprad
523933 Štrba 5406 Poprad
524107 Šuňava 5406 Poprad
523950 Švábovce 5406 Poprad
580368 Tatranská Javorina 5406 Poprad
524018 Veľký Slavkov 5406 Poprad
524026 Vernár 5406 Poprad
524034 Vikartovce 5406 Poprad
524093 Vydrník 5406 Poprad
560103 Vysoké Tatry 5406 Poprad
524131 Ždiar 5406 Poprad
707 Prešov 524158 Abranovce 5407 Prešov
524174 Bajerov 5407 Prešov
524191 Bertotovce 5407 Prešov
524212 Brestov 5407 Prešov
524221 Bretejovce 5407 Prešov
524255 Brežany 5407 Prešov
524263 Bzenov 5407 Prešov
524271 Čelovce 5407 Prešov
524301 Červenica 5407 Prešov
524336 Demjata 5407 Prešov
524352 Drienov 5407 Prešov
524361 Drienovská Nová Ves 5407 Prešov
524387 Dulova Ves 5407 Prešov
524395 Fintice 5407 Prešov
524409 Fričovce 5407 Prešov
524417 Fulianka 5407 Prešov
524425 Geraltov 5407 Prešov
524433 Gregorovce 5407 Prešov
518522 Haniska 5407 Prešov
524450 Hendrichovce 5407 Prešov
524468 Hermanovce 5407 Prešov
524476 Hrabkov 5407 Prešov
524506 Chmeľov 5407 Prešov
524514 Chmeľovec 5407 Prešov
524549 Chmiňany 5407 Prešov
524522 Chminianska Nová Ves 5407 Prešov
524531 Chminianske Jakubovany 5407 Prešov
524581 Janov 5407 Prešov
524590 Janovík 5407 Prešov
524620 Kapušany 5407 Prešov
524638 Kendice 5407 Prešov
524646 Klenov 5407 Prešov
524654 Kojatice 5407 Prešov
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5959
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
524662 Kokošovce 5407 Prešov
524697 Krížovany 5407 Prešov
524701 Kvačany 5407 Prešov
524727 Lada 5407 Prešov
524735 Lažany 5407 Prešov
524743 Lemešany 5407 Prešov
524751 Lesíček 5407 Prešov
524760 Ličartovce 5407 Prešov
559971 Lipníky 5407 Prešov
524786 Lipovce 5407 Prešov
518590 Ľubotice 5407 Prešov
524794 Ľubovec 5407 Prešov
524808 Lúčina 5407 Prešov
524832 Malý Slivník 5407 Prešov
524841 Malý Šariš 5407 Prešov
556823 Medzany 5407 Prešov
524867 Miklušovce 5407 Prešov
524883 Mirkovce 5407 Prešov
524905 Mošurov 5407 Prešov
524913 Nemcovce 5407 Prešov
524930 Okružná 5407 Prešov
524964 Ondrašovce 5407 Prešov
524999 Ovčie 5407 Prešov
525014 Petrovany 5407 Prešov
525022 Podhorany 5407 Prešov
525031 Podhradík 5407 Prešov
524140 Prešov 5407 Prešov
525057 Proč 5407 Prešov
525065 Pušovce 5407 Prešov
525073 Radatice 5407 Prešov
525111 Rokycany 5407 Prešov
525138 Ruská Nová Ves 5407 Prešov
525154 Sedlice 5407 Prešov
525162 Seniakovce 5407 Prešov
559989 Suchá Dolina 5407 Prešov
525171 Svinia 5407 Prešov
525189 Šarišská Poruba 5407 Prešov
525197 Šarišská Trstená 5407 Prešov
525201 Šarišské Bohdanovce 5407 Prešov
525251 Šindliar 5407 Prešov
525260 Široké 5407 Prešov
525278 Štefanovce 5407 Prešov
525286 Teriakovce 5407 Prešov
525294 Terňa 5407 Prešov
525324 Trnkov 5407 Prešov
525332 Tuhrina 5407 Prešov
Strana 5960 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
525341 Tulčík 5407 Prešov
525383 Varhaňovce 5407 Prešov
525391 Veľký Slivník 5407 Prešov
525405 Veľký Šariš 5407 Prešov
525413 Víťaz 5407 Prešov
525430 Vyšná Šebastová 5407 Prešov
525448 Záborské 5407 Prešov
525456 Záhradné 5407 Prešov
525472 Zlatá Baňa 5407 Prešov
525499 Žehňa 5407 Prešov
525502 Žipov 5407 Prešov
525511 Župčany 5407 Prešov
708 Sabinov 524182 Bajerovce 5407 Prešov
524204 Bodovce 5407 Prešov
524239 Brezovica 5407 Prešov
524247 Brezovička 5407 Prešov
524280 Červená Voda 5407 Prešov
524298 Červenica pri Sabinove 5407 Prešov
524310 Ďačov 5407 Prešov
524328 Daletice 5407 Prešov
524344 Drienica 5407 Prešov
524379 Dubovica 5407 Prešov
524441 Hanigovce 5407 Prešov
524492 Hubošovce 5407 Prešov
524557 Jakovany 5407 Prešov
524565 Jakubova Voľa 5407 Prešov
524573 Jakubovany 5407 Prešov
524603 Jarovnice 5407 Prešov
524611 Kamenica 5407 Prešov
524671 Krásna Lúka 5407 Prešov
524689 Krivany 5407 Prešov
524778 Lipany 5407 Prešov
524816 Lúčka 5407 Prešov
524824 Ľutina 5407 Prešov
524875 Milpoš 5407 Prešov
524921 Nižný Slavkov 5407 Prešov
524948 Olejníkov 5407 Prešov
524956 Oľšov 5407 Prešov
524981 Ostrovany 5407 Prešov
525006 Pečovská Nová Ves 5407 Prešov
525049 Poloma 5407 Prešov
525081 Ratvaj 5407 Prešov
525090 Ražňany 5407 Prešov
525103 Renčišov 5407 Prešov
525120 Rožkovany 5407 Prešov
525146 Sabinov 5407 Prešov
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5961
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
525219 Šarišské Dravce 5407 Prešov
525235 Šarišské Michaľany 5407 Prešov
525243 Šarišské Sokolovce 5407 Prešov
525308 Tichý Potok 5407 Prešov
525316 Torysa 5407 Prešov
525359 Uzovce 5407 Prešov
525367 Uzovské Pekľany 5407 Prešov
525375 Uzovský Šalgov 5407 Prešov
525421 Vysoká 5407 Prešov
709 Snina 520039 Belá nad Cirochou 5402 Humenné
520080 Brezovec 5402 Humenné
520136 Čukalovce 5402 Humenné
520161 Dlhé nad Cirochou 5402 Humenné
520179 Dúbrava 5402 Humenné
520209 Hostovice 5402 Humenné
520217 Hrabová Roztoka 5402 Humenné
520284 Jalová 5402 Humenné
520322 Kalná Roztoka 5402 Humenné
520365 Klenová 5402 Humenné
520381 Kolbasov 5402 Humenné
520390 Kolonica 5402 Humenné
520438 Ladomirov 5402 Humenné
520489 Michajlov 5402 Humenné
520551 Nová Sedlica 5402 Humenné
520594 Osadné 5402 Humenné
520632 Parihuzovce 5402 Humenné
520641 Pčoliné 5402 Humenné
520659 Pichne 5402 Humenné
520675 Príslop 5402 Humenné
520730 Runina 5402 Humenné
520748 Ruská Volová 5402 Humenné
520764 Ruský Potok 5402 Humenné
520802 Snina 5402 Humenné
520829 Stakčín 5402 Humenné
520811 Stakčínska Roztoka 5402 Humenné
520845 Strihovce 5402 Humenné
520870 Šmigovec 5402 Humenné
520888 Topoľa 5402 Humenné
520918 Ubľa 5402 Humenné
520934 Ulič 5402 Humenné
520942 Uličské Krivé 5402 Humenné
521051 Zboj 5402 Humenné
521108 Zemplínske Hámre 5402 Humenné
710 Stará Ľubovňa 526673 Čirč 5410 Stará Ľubovňa
526681 Ďurková 5410 Stará Ľubovňa
Strana 5962 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
526690 Forbasy 5410 Stará Ľubovňa
526703 Hajtovka 5410 Stará Ľubovňa
526711 Haligovce 5410 Stará Ľubovňa
526720 Hniezdne 5410 Stará Ľubovňa
526738 Hraničné 5410 Stará Ľubovňa
526746 Hromoš 5410 Stará Ľubovňa
526754 Chmeľnica 5410 Stará Ľubovňa
526762 Jakubany 5410 Stará Ľubovňa
526771 Jarabina 5410 Stará Ľubovňa
526789 Kamienka 5410 Stará Ľubovňa
526797 Kolačkov 5410 Stará Ľubovňa
526801 Kremná 5410 Stará Ľubovňa
526819 Kyjov 5410 Stará Ľubovňa
526827 Lacková 5410 Stará Ľubovňa
526835 Legnava 5410 Stará Ľubovňa
526843 Lesnica 5410 Stará Ľubovňa
526851 Litmanová 5410 Stará Ľubovňa
526860 Lomnička 5410 Stará Ľubovňa
526878 Ľubotín 5410 Stará Ľubovňa
526886 Malý Lipník 5410 Stará Ľubovňa
526894 Matysová 5410 Stará Ľubovňa
526908 Mníšek nad Popradom 5410 Stará Ľubovňa
526916 Nižné Ružbachy 5410 Stará Ľubovňa
526924 Nová Ľubovňa 5410 Stará Ľubovňa
526932 Obručné 5410 Stará Ľubovňa
526941 Orlov 5410 Stará Ľubovňa
526959 Plaveč 5410 Stará Ľubovňa
526967 Plavnica 5410 Stará Ľubovňa
526975 Podolínec 5410 Stará Ľubovňa
526983 Pusté Pole 5410 Stará Ľubovňa
526991 Ruská Voľa nad Popradom 5410 Stará Ľubovňa
526665 Stará Ľubovňa 5410 Stará Ľubovňa
527009 Starina 5410 Stará Ľubovňa
527017 Stráňany 5410 Stará Ľubovňa
527025 Sulín 5410 Stará Ľubovňa
527033 Šambron 5410 Stará Ľubovňa
527041 Šarišské Jastrabie 5410 Stará Ľubovňa
527050 Údol 5410 Stará Ľubovňa
527068 Veľká Lesná 5410 Stará Ľubovňa
527076 Veľký Lipník 5410 Stará Ľubovňa
527084 Vislanka 5410 Stará Ľubovňa
527092 Vyšné Ružbachy 5410 Stará Ľubovňa
711 Stropkov 527114 Baňa 5411 Svidník
527157 Breznica 5411 Svidník
527165 Breznička 5411 Svidník
527173 Brusnica 5411 Svidník
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5963
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
527181 Bukovce 5411 Svidník
527190 Bystrá 5411 Svidník
527203 Bžany 5411 Svidník
527262 Duplín 5411 Svidník
527289 Gribov 5411 Svidník
527297 Havaj 5411 Svidník
527335 Chotča 5411 Svidník
527343 Jakušovce 5411 Svidník
527386 Kolbovce 5411 Svidník
527408 Korunková 5411 Svidník
527416 Kožuchovce 5411 Svidník
527467 Krišľovce 5411 Svidník
527793 Kručov 5411 Svidník
527475 Krušinec 5411 Svidník
527513 Lomné 5411 Svidník
527521 Makovce 5411 Svidník
527530 Malá Poľana 5411 Svidník
527572 Miková 5411 Svidník
527581 Miňovce 5411 Svidník
527611 Mrázovce 5411 Svidník
527637 Nižná Olšava 5411 Svidník
527700 Oľšavka 5411 Svidník
527726 Potoky 5411 Svidník
527718 Potôčky 5411 Svidník
527815 Soľník 5411 Svidník
527823 Staškovce 5411 Svidník
527840 Stropkov 5411 Svidník
527866 Šandal 5411 Svidník
527912 Tisinec 5411 Svidník
527921 Tokajík 5411 Svidník
527939 Turany nad Ondavou 5411 Svidník
527971 Varechovce 5411 Svidník
527980 Veľkrop 5411 Svidník
527998 Vislava 5411 Svidník
528005 Vladiča 5411 Svidník
528013 Vojtovce 5411 Svidník
528021 Vyškovce 5411 Svidník
528048 Vyšná Olšava 5411 Svidník
560073 Vyšný Hrabovec 5411 Svidník
712 Svidník 527122 Belejovce 5411 Svidník
527131 Beňadikovce 5411 Svidník
527149 Bodružal 5411 Svidník
527211 Cernina 5411 Svidník
527220 Cigla 5411 Svidník
527238 Dlhoňa 5411 Svidník
527246 Dobroslava 5411 Svidník
Strana 5964 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
527254 Dubová 5411 Svidník
580601 Dukovce 5401 Bardejov
527271 Fijaš 5411 Svidník
519197 Giraltovce 5401 Bardejov
527301 Havranec 5411 Svidník
527319 Hrabovčík 5411 Svidník
527327 Hunkovce 5411 Svidník
527351 Jurkova Voľa 5411 Svidník
519316 Kalnište 5401 Bardejov
527360 Kapišová 5411 Svidník
527378 Kečkovce 5411 Svidník
519332 Kobylnice 5401 Bardejov
527394 Korejovce 5411 Svidník
519391 Kračúnovce 5401 Bardejov
527424 Krajná Bystrá 5411 Svidník
527432 Krajná Poľana 5411 Svidník
527441 Krajná Porúbka 5411 Svidník
527459 Krajné Čierno 5411 Svidník
527483 Kružlová 5411 Svidník
519448 Kuková 5401 Bardejov
527491 Kurimka 5411 Svidník
527505 Ladomirová 5411 Svidník
519537 Lúčka 5401 Bardejov
519561 Lužany pri Topli 5401 Bardejov
527548 Matovce 5411 Svidník
527556 Medvedie 5411 Svidník
527564 Mestisko 5411 Svidník
519596 Mičakovce 5401 Bardejov
527599 Miroľa 5411 Svidník
527602 Mlynárovce 5411 Svidník
527629 Nižná Jedľová 5411 Svidník
527645 Nižná Pisaná 5411 Svidník
527653 Nižný Komárnik 5411 Svidník
527661 Nižný Mirošov 5411 Svidník
527670 Nižný Orlík 5411 Svidník
527688 Nová Polianka 5411 Svidník
527696 Okrúhle 5411 Svidník
527734 Príkra 5411 Svidník
527742 Pstriná 5411 Svidník
527751 Radoma 5411 Svidník
527769 Rakovčík 5411 Svidník
527777 Rovné 5411 Svidník
527785 Roztoky 5411 Svidník
527807 Soboš 5411 Svidník
527831 Stročín 5411 Svidník
527858 Svidnička 5411 Svidník
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5965
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
527106 Svidník 5411 Svidník
527874 Šarbov 5411 Svidník
527882 Šarišský Štiavnik 5411 Svidník
527891 Šemetkovce 5411 Svidník
527904 Štefurov 5411 Svidník
527947 Vagrinec 5411 Svidník
527955 Valkovce 5411 Svidník
527963 Vápeník 5411 Svidník
528030 Vyšná Jedľová 5411 Svidník
528056 Vyšná Pisaná 5411 Svidník
528064 Vyšný Komárnik 5411 Svidník
528072 Vyšný Mirošov 5411 Svidník
528081 Vyšný Orlík 5411 Svidník
519987 Železník 5401 Bardejov
519995 Želmanovce 5401 Bardejov
713 Vranov nad Topľou 544060 Babie 5413 Vranov nad Topľou
544078 Banské 5413 Vranov nad Topľou
544086 Benkovce 5413 Vranov nad Topľou
544094 Bystré 5413 Vranov nad Topľou
544108 Cabov 5413 Vranov nad Topľou
544116 Čaklov 5413 Vranov nad Topľou
544124 Čičava 5413 Vranov nad Topľou
544132 Čierne nad Topľou 5413 Vranov nad Topľou
544141 Ďapalovce 5413 Vranov nad Topľou
544159 Davidov 5413 Vranov nad Topľou
544167 Detrík 5413 Vranov nad Topľou
544175 Dlhé Klčovo 5413 Vranov nad Topľou
544183 Ďurďoš 5413 Vranov nad Topľou
544191 Giglovce 5413 Vranov nad Topľou
544205 Girovce 5413 Vranov nad Topľou
544213 Hanušovce nad Topľou 5413 Vranov nad Topľou
581674 Hencovce 5413 Vranov nad Topľou
544221 Hermanovce nad Topľou 5413 Vranov nad Topľou
544230 Hlinné 5413 Vranov nad Topľou
528731 Holčíkovce 5413 Vranov nad Topľou
528749 Jasenovce 5413 Vranov nad Topľou
528757 Jastrabie nad Topľou 5413 Vranov nad Topľou
528765 Juskova Voľa 5413 Vranov nad Topľou
528773 Kamenná Poruba 5413 Vranov nad Topľou
528781 Kladzany 5413 Vranov nad Topľou
528790 Komárany 5413 Vranov nad Topľou
528811 Kučín 5413 Vranov nad Topľou
528820 Kvakovce 5413 Vranov nad Topľou
528838 Majerovce 5413 Vranov nad Topľou
528846 Malá Domaša 5413 Vranov nad Topľou
528854 Matiaška 5413 Vranov nad Topľou
Strana 5966 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
528862 Medzianky 5413 Vranov nad Topľou
528871 Merník 5413 Vranov nad Topľou
528889 Michalok 5413 Vranov nad Topľou
528901 Nižný Hrabovec 5413 Vranov nad Topľou
528919 Nižný Hrušov 5413 Vranov nad Topľou
528927 Nižný Kručov 5413 Vranov nad Topľou
528935 Nová Kelča 5413 Vranov nad Topľou
528943 Ondavské Matiašovce 5413 Vranov nad Topľou
528960 Pavlovce 5413 Vranov nad Topľou
528978 Petkovce 5413 Vranov nad Topľou
528986 Petrovce 5413 Vranov nad Topľou
528994 Piskorovce 5413 Vranov nad Topľou
529001 Poša 5413 Vranov nad Topľou
529028 Prosačov 5413 Vranov nad Topľou
529036 Radvanovce 5413 Vranov nad Topľou
529044 Rafajovce 5413 Vranov nad Topľou
529052 Remeniny 5413 Vranov nad Topľou
529079 Rudlov 5413 Vranov nad Topľou
529109 Ruská Voľa 5413 Vranov nad Topľou
529125 Sačurov 5413 Vranov nad Topľou
529133 Sečovská Polianka 5413 Vranov nad Topľou
529141 Sedliská 5413 Vranov nad Topľou
529150 Skrabské 5413 Vranov nad Topľou
529168 Slovenská Kajňa 5413 Vranov nad Topľou
529176 Soľ 5413 Vranov nad Topľou
529184 Štefanovce 5413 Vranov nad Topľou
529192 Tovarné 5413 Vranov nad Topľou
529206 Tovarnianska Polianka 5413 Vranov nad Topľou
529214 Vavrinec 5413 Vranov nad Topľou
529222 Vechec 5413 Vranov nad Topľou
529231 Vlača 5413 Vranov nad Topľou
544051 Vranov nad Topľou 5413 Vranov nad Topľou
529117 Vyšný Kazimír 5413 Vranov nad Topľou
529257 Vyšný Žipov 5413 Vranov nad Topľou
529265 Zámutov 5413 Vranov nad Topľou
529281 Zlatník 5413 Vranov nad Topľou
529290 Žalobín 5413 Vranov nad Topľou
KRAJ: 8 KOŠICKÝ
801 Gelnica 526509 Gelnica 5409 Spišská Nová Ves
526541 Helcmanovce 5409 Spišská Nová Ves
526550 Henclová 5409 Spišská Nová Ves
543144 Hrišovce 5409 Spišská Nová Ves
543187 Jaklovce 5409 Spišská Nová Ves
543233 Kluknava 5409 Spišská Nová Ves
543241 Kojšov 5409 Spišská Nová Ves
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5967
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
543322 Margecany 5409 Spišská Nová Ves
543365 Mníšek nad Hnilcom 5409 Spišská Nová Ves
543373 Nálepkovo 5409 Spišská Nová Ves
543497 Prakovce 5409 Spišská Nová Ves
543501 Richnava 5409 Spišská Nová Ves
543551 Smolnícka Huta 5409 Spišská Nová Ves
543560 Smolník 5409 Spišská Nová Ves
543632 Stará Voda 5409 Spišská Nová Ves
543659 Švedlár 5409 Spišská Nová Ves
543683 Úhorná 5409 Spišská Nová Ves
543705 Veľký Folkmar 5409 Spišská Nová Ves
526631 Závadka 5409 Spišská Nová Ves
526649 Žakarovce 5409 Spišská Nová Ves
802 Košice I 599891 Košice – mestská časť Džungľa 5403 Košice-mesto
598119 Košice – mestská časť Kavečany 5403 Košice-mesto
598151 Košice – mestská časť Sever 5403 Košice-mesto
599875 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce 5403 Košice-mesto
598186 Košice – mestská časť Staré Mesto 5403 Košice-mesto
598127 Košice – mestská časť Ťahanovce 5403 Košice-mesto
803 Košice II 598194 Košice – mestská časť Lorinčík 5403 Košice-mesto
599972 Košice – mestská časť Luník IX 5403 Košice-mesto
598216 Košice – mestská časť Myslava 5403 Košice-mesto
598208 Košice – mestská časť Pereš 5403 Košice-mesto
599859 Košice – mestská časť Poľov 5403 Košice-mesto
599883 Košice – mestská časť Sídlisko KVP 5403 Košice-mesto
599841 Košice – mestská časť Šaca 5403 Košice-mesto
598224 Košice – mestská časť Západ 5403 Košice-mesto
804 Košice III 598682 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 5403 Košice-mesto
599018 Košice – mestská časť Košická Nová Ves 5403 Košice-mesto
805 Košice IV 599093 Košice – mestská časť Barca 5403 Košice-mesto
599824 Košice – mestská časť Juh 5403 Košice-mesto
599794 Košice – mestská časť Krásna 5403 Košice-mesto
599816 Košice – mestská časť Nad jazerom 5403 Košice-mesto
599786 Košice – mestská časť Šebastovce 5403 Košice-mesto
599913 Košice – mestská časť Vyšné Opátske 5403 Košice-mesto
599981 Košice 5403 Košice-mesto
806 Košice-okolie 521141 Bačkovík 5404 Košice-vidiek
521159 Baška 5404 Košice-vidiek
521167 Belža 5404 Košice-vidiek
521175 Beniakovce 5404 Košice-vidiek
521183 Bidovce 5404 Košice-vidiek
521191 Blažice 5404 Košice-vidiek
559831 Bočiar 5404 Košice-vidiek
521205 Bohdanovce 5404 Košice-vidiek
Strana 5968 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
521213 Boliarov 5404 Košice-vidiek
521221 Budimír 5404 Košice-vidiek
521248 Bukovec 5404 Košice-vidiek
521256 Bunetice 5404 Košice-vidiek
521264 Buzica 5404 Košice-vidiek
521272 Cestice 5404 Košice-vidiek
521281 Čakanovce 5404 Košice-vidiek
521299 Čaňa 5404 Košice-vidiek
521302 Čečejovce 5404 Košice-vidiek
521311 Čižatice 5404 Košice-vidiek
521329 Debraď 5404 Košice-vidiek
521337 Drienovec 5404 Košice-vidiek
521345 Družstevná pri Hornáde 5404 Košice-vidiek
521353 Ďurďošík 5404 Košice-vidiek
521361 Ďurkov 5404 Košice-vidiek
559873 Dvorníky-Včeláre 5404 Košice-vidiek
521370 Geča 5404 Košice-vidiek
521388 Gyňov 5404 Košice-vidiek
521396 Hačava 5404 Košice-vidiek
518123 Háj 5404 Košice-vidiek
521400 Haniska 5404 Košice-vidiek
521418 Herľany 5404 Košice-vidiek
521426 Hodkovce 5404 Košice-vidiek
518107 Hosťovce 5404 Košice-vidiek
521442 Hrašovík 5404 Košice-vidiek
521469 Hýľov 5404 Košice-vidiek
599310 Chorváty 5404 Košice-vidiek
521477 Chrastné 5404 Košice-vidiek
521485 Janík 5404 Košice-vidiek
521493 Jasov 5404 Košice-vidiek
521507 Kalša 5404 Košice-vidiek
521523 Kecerovce 5404 Košice-vidiek
521540 Kecerovský Lipovec 5404 Košice-vidiek
559687 Kechnec 5404 Košice-vidiek
521558 Kokšov-Bakša 5404 Košice-vidiek
521566 Komárovce 5404 Košice-vidiek
582514 Kostoľany nad Hornádom 5404 Košice-vidiek
521574 Košická Belá 5404 Košice-vidiek
521582 Košická Polianka 5404 Košice-vidiek
521591 Košické Oľšany 5404 Košice-vidiek
521604 Košický Klečenov 5404 Košice-vidiek
521612 Kráľovce 5404 Košice-vidiek
521639 Kysak 5404 Košice-vidiek
521655 Malá Ida 5404 Košice-vidiek
521663 Malá Lodina 5404 Košice-vidiek
521671 Medzev 5404 Košice-vidiek
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5969
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
580252 Milhosť 5404 Košice-vidiek
521680 Mokrance 5404 Košice-vidiek
521698 Moldava nad Bodvou 5404 Košice-vidiek
521701 Mudrovce 5404 Košice-vidiek
518140 Nižná Hutka 5404 Košice-vidiek
521728 Nižná Kamenica 5404 Košice-vidiek
521736 Nižná Myšľa 5404 Košice-vidiek
521744 Nižný Čaj 5404 Košice-vidiek
521752 Nižný Klátov 5404 Košice-vidiek
521761 Nižný Lánec 5404 Košice-vidiek
521795 Nová Polhora 5404 Košice-vidiek
521787 Nováčany 5404 Košice-vidiek
521809 Nový Salaš 5404 Košice-vidiek
521817 Obišovce 5404 Košice-vidiek
521825 Olšovany 5404 Košice-vidiek
521833 Opátka 5404 Košice-vidiek
521841 Opiná 5404 Košice-vidiek
521850 Paňovce 5404 Košice-vidiek
521868 Peder 5404 Košice-vidiek
521876 Perín-Chym 5404 Košice-vidiek
521884 Ploské 5404 Košice-vidiek
521892 Poproč 5404 Košice-vidiek
521906 Rákoš 5404 Košice-vidiek
521914 Rankovce 5404 Košice-vidiek
521922 Rešica 5404 Košice-vidiek
521931 Rozhanovce 5404 Košice-vidiek
521949 Rudník 5404 Košice-vidiek
521957 Ruskov 5404 Košice-vidiek
521965 Sady nad Torysou 5404 Košice-vidiek
521973 Seňa 5404 Košice-vidiek
521981 Skároš 5404 Košice-vidiek
518115 Slančík 5404 Košice-vidiek
522007 Slanec 5404 Košice-vidiek
522015 Slanská Huta 5404 Košice-vidiek
522023 Slanské Nové Mesto 5404 Košice-vidiek
522031 Sokoľ 5404 Košice-vidiek
559865 Sokoľany 5404 Košice-vidiek
522040 Svinica 5404 Košice-vidiek
522066 Šemša 5404 Košice-vidiek
522074 Štós 5404 Košice-vidiek
522082 Trebejov 5404 Košice-vidiek
522091 Trsťany 5404 Košice-vidiek
522104 Trstené pri Hornáde 5404 Košice-vidiek
559784 Turňa nad Bodvou 5404 Košice-vidiek
521779 Turnianska Nová Ves 5404 Košice-vidiek
522121 Vajkovce 5404 Košice-vidiek
Strana 5970 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
522139 Valaliky 5404 Košice-vidiek
522147 Veľká Ida 5404 Košice-vidiek
522155 Veľká Lodina 5404 Košice-vidiek
522163 Vtáčkovce 5404 Košice-vidiek
522171 Vyšná Hutka 5404 Košice-vidiek
522180 Vyšná Kamenica 5404 Košice-vidiek
522198 Vyšná Myšľa 5404 Košice-vidiek
522201 Vyšný Čaj 5404 Košice-vidiek
522210 Vyšný Klátov 5404 Košice-vidiek
582093 Vyšný Medzev 5404 Košice-vidiek
559881 Zádiel 5404 Košice-vidiek
522244 Zlatá Idka 5404 Košice-vidiek
522252 Žarnov 5404 Košice-vidiek
522261 Ždaňa 5404 Košice-vidiek
807 Michalovce 522287 Bajany 5405 Michalovce
522295 Bánovce nad Ondavou 5405 Michalovce
528137 Beša 5412 Trebišov
522368 Bracovce 5405 Michalovce
513857 Budince 5412 Trebišov
522376 Budkovce 5405 Michalovce
522392 Čečehov 5405 Michalovce
528277 Čičarovce 5412 Trebišov
528307 Čierne Pole 5412 Trebišov
528331 Drahňov 5412 Trebišov
522406 Dúbravka 5405 Michalovce
522414 Falkušovce 5405 Michalovce
522431 Hatalov 5405 Michalovce
522449 Hažín 5405 Michalovce
522465 Hnojné 5405 Michalovce
522481 Horovce 5405 Michalovce
522511 Iňačovce 5405 Michalovce
528391 Ižkovce 5412 Trebišov
522546 Jastrabie pri Michalovciach 5405 Michalovce
522562 Jovsa 5405 Michalovce
522571 Kačanov 5405 Michalovce
522589 Kaluža 5405 Michalovce
528404 Kapušianske Kľačany 5412 Trebišov
522597 Klokočov 5405 Michalovce
522651 Krásnovce 5405 Michalovce
528463 Krišovská Liesková 5412 Trebišov
522686 Kusín 5405 Michalovce
522694 Lastomír 5405 Michalovce
522708 Laškovce 5405 Michalovce
522724 Lesné 5405 Michalovce
522732 Ložín 5405 Michalovce
522741 Lúčky 5405 Michalovce
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5971
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
522759 Malčice 5405 Michalovce
522767 Malé Raškovce 5405 Michalovce
522783 Markovce 5405 Michalovce
528579 Maťovské Vojkovce 5412 Trebišov
522279 Michalovce 5405 Michalovce
522791 Moravany 5405 Michalovce
522805 Nacina Ves 5405 Michalovce
528633 Oborín 5412 Trebišov
522848 Oreské 5405 Michalovce
522864 Palín 5405 Michalovce
522872 Pavlovce nad Uhom 5405 Michalovce
522881 Petrikovce 5405 Michalovce
522902 Petrovce nad Laborcom 5405 Michalovce
522945 Poruba pod Vihorlatom 5405 Michalovce
522961 Pozdišovce 5405 Michalovce
528692 Ptrukša 5412 Trebišov
522988 Pusté Čemerné 5405 Michalovce
522996 Rakovec nad Ondavou 5405 Michalovce
528714 Ruská 5412 Trebišov
523054 Senné 5405 Michalovce
523062 Slavkovce 5405 Michalovce
523071 Sliepkovce 5405 Michalovce
523097 Staré 5405 Michalovce
523101 Strážske 5405 Michalovce
523119 Stretava 5405 Michalovce
523127 Stretavka 5405 Michalovce
523135 Suché 5405 Michalovce
523151 Šamudovce 5405 Michalovce
523186 Trhovište 5405 Michalovce
523194 Trnava pri Laborci 5405 Michalovce
523208 Tušice 5405 Michalovce
523216 Tušická Nová Ves 5405 Michalovce
543853 Veľké Kapušany 5412 Trebišov
543870 Veľké Raškovce 5412 Trebišov
543888 Veľké Slemence 5412 Trebišov
523259 Vinné 5405 Michalovce
543942 Vojany 5412 Trebišov
523275 Voľa 5405 Michalovce
523283 Vrbnica 5405 Michalovce
523291 Vysoká nad Uhom 5405 Michalovce
523241 Zalužice 5405 Michalovce
523348 Závadka 5405 Michalovce
523356 Zbudza 5405 Michalovce
523364 Zemplínska Široká 5405 Michalovce
522635 Zemplínske Kopčany 5405 Michalovce
523372 Žbince 5405 Michalovce
Strana 5972 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
808 Rožňava 525537 Ardovo 5408 Rožňava
525545 Betliar 5408 Rožňava
525553 Bohúňovo 5408 Rožňava
525561 Bôrka 5408 Rožňava
525570 Brdárka 5408 Rožňava
514578 Bretka 5309 Rimavská Sobota
560022 Brzotín 5408 Rožňava
525596 Čierna Lehota 5408 Rožňava
525600 Čoltovo 5408 Rožňava
560031 Čučma 5408 Rožňava
525618 Dedinky 5408 Rožňava
525626 Dlhá Ves 5408 Rožňava
525634 Dobšiná 5408 Rožňava
525642 Drnava 5408 Rožňava
525651 Gemerská Hôrka 5408 Rožňava
514748 Gemerská Panica 5309 Rimavská Sobota
525669 Gemerská Poloma 5408 Rožňava
525693 Gočaltovo 5408 Rožňava
525707 Gočovo 5408 Rožňava
525715 Hanková 5408 Rožňava
525723 Henckovce 5408 Rožňava
525731 Honce 5408 Rožňava
525740 Hrhov 5408 Rožňava
525758 Hrušov 5408 Rožňava
525782 Jablonov nad Turňou 5408 Rožňava
560049 Jovice 5408 Rožňava
525821 Kečovo 5408 Rožňava
525839 Kobeliarovo 5408 Rožňava
525847 Koceľovce 5408 Rožňava
525855 Kováčová 5408 Rožňava
525863 Krásnohorská Dlhá Lúka 5408 Rožňava
525871 Krásnohorské Podhradie 5408 Rožňava
560065 Kružná 5408 Rožňava
525898 Kunova Teplica 5408 Rožňava
525910 Lipovník 5408 Rožňava
525936 Lúčka 5408 Rožňava
525952 Markuška 5408 Rožňava
525961 Meliata 5408 Rožňava
526045 Nižná Slaná 5408 Rožňava
526053 Ochtiná 5408 Rožňava
526061 Pača 5408 Rožňava
526070 Pašková 5408 Rožňava
526088 Petrovo 5408 Rožňava
526096 Plešivec 5408 Rožňava
526126 Rakovnica 5408 Rožňava
526134 Rejdová 5408 Rožňava
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5973
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
526177 Rochovce 5408 Rožňava
526185 Roštár 5408 Rožňava
526193 Rozložná 5408 Rožňava
525529 Rožňava 5408 Rožňava
526207 Rožňavské Bystré 5408 Rožňava
526215 Rudná 5408 Rožňava
526223 Silica 5408 Rožňava
526231 Silická Brezová 5408 Rožňava
526240 Silická Jablonica 5408 Rožňava
526266 Slavec 5408 Rožňava
526274 Slavoška 5408 Rožňava
526282 Slavošovce 5408 Rožňava
526291 Stratená 5408 Rožňava
526312 Štítnik 5408 Rožňava
526339 Vlachovo 5408 Rožňava
526347 Vyšná Slaná 5408 Rožňava
809 Sobrance 522309 Baškovce 5405 Michalovce
522317 Beňatina 5405 Michalovce
522325 Bežovce 5405 Michalovce
522333 Blatná Polianka 5405 Michalovce
522341 Blatné Remety 5405 Michalovce
522350 Blatné Revištia 5405 Michalovce
522384 Bunkovce 5405 Michalovce
522422 Fekišovce 5405 Michalovce
522457 Hlivištia 5405 Michalovce
522473 Horňa 5405 Michalovce
522490 Husák 5405 Michalovce
522503 Choňkovce 5405 Michalovce
522520 Inovce 5405 Michalovce
522538 Jasenov 5405 Michalovce
522554 Jenkovce 5405 Michalovce
522601 Kolibabovce 5405 Michalovce
522627 Koňuš 5405 Michalovce
522643 Koromľa 5405 Michalovce
522660 Krčava 5405 Michalovce
522678 Kristy 5405 Michalovce
522716 Lekárovce 5405 Michalovce
522813 Nižná Rybnica 5405 Michalovce
522821 Nižné Nemecké 5405 Michalovce
522830 Orechová 5405 Michalovce
522856 Ostrov 5405 Michalovce
522899 Petrovce 5405 Michalovce
522911 Pinkovce 5405 Michalovce
522929 Podhoroď 5405 Michalovce
522937 Porostov 5405 Michalovce
522953 Porúbka 5405 Michalovce
Strana 5974 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
522970 Priekopa 5405 Michalovce
523003 Remetské Hámre 5405 Michalovce
523011 Ruská Bystrá 5405 Michalovce
523020 Ruskovce 5405 Michalovce
523038 Ruský Hrabovec 5405 Michalovce
523046 Sejkov 5405 Michalovce
523089 Sobrance 5405 Michalovce
523143 Svätuš 5405 Michalovce
523160 Tašuľa 5405 Michalovce
523178 Tibava 5405 Michalovce
523224 Úbrež 5405 Michalovce
523232 Veľké Revištia 5405 Michalovce
523267 Vojnatina 5405 Michalovce
523305 Vyšná Rybnica 5405 Michalovce
523313 Vyšné Nemecké 5405 Michalovce
523321 Vyšné Remety 5405 Michalovce
523330 Záhor 5405 Michalovce
810 Spišská Nová Ves 526363 Arnutovce 5409 Spišská Nová Ves
526398 Betlanovce 5409 Spišská Nová Ves
526436 Bystrany 5409 Spišská Nová Ves
526444 Danišovce 5409 Spišská Nová Ves
526533 Harichovce 5409 Spišská Nová Ves
526568 Hincovce 5409 Spišská Nová Ves
526576 Hnilčík 5409 Spišská Nová Ves
526584 Hnilec 5409 Spišská Nová Ves
526592 Hrabušice 5409 Spišská Nová Ves
543152 Chrasť nad Hornádom 5409 Spišská Nová Ves
543161 Iliašovce 5409 Spišská Nová Ves
543195 Jamník 5409 Spišská Nová Ves
543209 Kaľava 5409 Spišská Nová Ves
543250 Kolinovce 5409 Spišská Nová Ves
543268 Krompachy 5409 Spišská Nová Ves
543284 Letanovce 5409 Spišská Nová Ves
543306 Lieskovany 5409 Spišská Nová Ves
543331 Markušovce 5409 Spišská Nová Ves
543349 Matejovce nad Hornádom 5409 Spišská Nová Ves
543357 Mlynky 5409 Spišská Nová Ves
543403 Odorín 5409 Spišská Nová Ves
543411 Olcnava 5409 Spišská Nová Ves
543438 Oľšavka 5409 Spišská Nová Ves
543489 Poráč 5409 Spišská Nová Ves
543519 Rudňany 5409 Spišská Nová Ves
543527 Slatvina 5409 Spišská Nová Ves
543535 Slovinky 5409 Spišská Nová Ves
560154 Smižany 5409 Spišská Nová Ves
526355 Spišská Nová Ves 5409 Spišská Nová Ves
Čiastka 230 Zbierka zákonov č. 597/2002 Strana 5975
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
543586 Spišské Tomášovce 5409 Spišská Nová Ves
543594 Spišské Vlachy 5409 Spišská Nová Ves
543616 Spišský Hrušov 5409 Spišská Nová Ves
543667 Teplička 5409 Spišská Nová Ves
543713 Vítkovce 5409 Spišská Nová Ves
543721 Vojkovce 5409 Spišská Nová Ves
526657 Žehra 5409 Spišská Nová Ves
811 Trebišov 528102 Bačka 5412 Trebišov
528111 Bačkov 5412 Trebišov
528129 Bara 5412 Trebišov
528145 Biel 5412 Trebišov
528161 Boľ 5412 Trebišov
528170 Borša 5412 Trebišov
528188 Boťany 5412 Trebišov
528200 Brehov 5412 Trebišov
528218 Brezina 5412 Trebišov
528226 Byšta 5412 Trebišov
528234 Cejkov 5412 Trebišov
528242 Čeľovce 5412 Trebišov
528251 Čerhov 5412 Trebišov
528269 Černochov 5412 Trebišov
528285 Čierna 5412 Trebišov
528293 Čierna nad Tisou 5412 Trebišov
528315 Dargov 5412 Trebišov
528323 Dobrá 5412 Trebišov
528340 Dvorianky 5412 Trebišov
528358 Egreš 5412 Trebišov
528366 Hraň 5412 Trebišov
528374 Hrčeľ 5412 Trebišov
528382 Hriadky 5412 Trebišov
528412 Kašov 5412 Trebišov
528421 Kazimír 5412 Trebišov
513831 Klin nad Bodrogom 5412 Trebišov
528439 Kožuchov 5412 Trebišov
528447 Kráľovský Chlmec 5412 Trebišov
528455 Kravany 5412 Trebišov
528471 Kuzmice 5412 Trebišov
528480 Kysta 5412 Trebišov
528498 Ladmovce 5412 Trebišov
528501 Lastovce 5412 Trebišov
528510 Leles 5412 Trebišov
528528 Luhyňa 5412 Trebišov
513792 Malá Tŕňa 5412 Trebišov
528536 Malé Ozorovce 5412 Trebišov
528544 Malé Trakany 5412 Trebišov
528552 Malý Horeš 5412 Trebišov
Strana 5976 Zbierka zákonov č. 597/2002 Čiastka 230
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
528561 Malý Kamenec 5412 Trebišov
528587 Michaľany 5412 Trebišov
528609 Nižný Žipov 5412 Trebišov
528617 Novosad 5412 Trebišov
528625 Nový Ruskov 5412 Trebišov
528676 Parchovany 5412 Trebišov
528641 Plechotice 5412 Trebišov
528668 Poľany 5412 Trebišov
528684 Pribeník 5412 Trebišov
528706 Rad 5412 Trebišov
528722 Sečovce 5412 Trebišov
543730 Sirník 5412 Trebišov
543748 Slivník 5412 Trebišov
543756 Slovenské Nové Mesto 5412 Trebišov
543764 Soľnička 5412 Trebišov
543772 Somotor 5412 Trebišov
513849 Stanča 5412 Trebišov
543781 Stankovce 5412 Trebišov
543799 Strážne 5412 Trebišov
543802 Streda nad Bodrogom 5412 Trebišov
528153 Svätá Mária 5412 Trebišov
528650 Svätuše 5412 Trebišov
543811 Svinice 5412 Trebišov
528099 Trebišov 5412 Trebišov
543829 Trnávka 5412 Trebišov
543845 Veľaty 5412 Trebišov
513806 Veľká Tŕňa 5412 Trebišov
543861 Veľké Ozorovce 5412 Trebišov
543896 Veľké Trakany 5412 Trebišov
543900 Veľký Horeš 5412 Trebišov
543918 Veľký Kamenec 5412 Trebišov
543926 Viničky 5412 Trebišov
543934 Višňov 5412 Trebišov
543951 Vojčice 5412 Trebišov
543969 Vojka 5412 Trebišov
543977 Zatín 5412 Trebišov
543985 Zbehňov 5412 Trebišov
543993 Zemplín 5412 Trebišov
544001 Zemplínska Nová Ves 5412 Trebišov
544019 Zemplínska Teplica 5412 Trebišov
544027 Zemplínske Hradište 5412 Trebišov
544035 Zemplínske Jastrabie 5412 Trebišov
544043 Zemplínsky Branč 5412 Trebišov