§ 10 ods. 1 výnosu č. 28167/2007-OL

Predajne potravín
§ 10
(1) Predajne potravín sú trvalé zariadenia, ktoré
sa zriaïujú najmä ako samoobslužné nákupné
predajne, predajne s rozlièným tovarom a špecializovan
é predajne, ako sú najmä predajne mäsa,
predajne lahôdok a predajne cukrárskych vý-
robkov.