§14 písm. b) až d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007

Stánkový predaj a iný ambulantný predaj potrav
ín sa vykonáva
a) v trvalých stánkoch na dlhodobý predaj (ďalej
len trvalé stánky),
b) v stánkoch na krátkodobý predaj pri jednorazov
ých podujatiach, ako sú letné slávnosti,
jarmoky, telovýchovné akcie a stretnutia mlá-
deže,
c) z iných zariadení na ambulantný predaj, napr
íklad z roznáškových košov, z podnosov, zo
stolov a z motorových vozidiel vyhovujúcich
tomuto účelu,
d) z predajných automatov.