§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z

§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 524/2005 Z. z.

 

Základné pojmy
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, príležitostný
trh a ambulantný predaj,