§ 2 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.

 

§ 2 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2006 Z. z.

Vymedzenie pojmov
(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) ovcami a kozami určenými na zabitie ovce a kozy,
ktoré sú priamo alebo prostredníctvom schváleného
zberného strediska určené na zabitie,
b) ovcami a kozami na chov ovce a kozy iné, ako sú uvedené
v písmenách a) a c), určené na prepravu na miesto
určenia na chovné alebo výrobné účely, a to priamo alebo
prostredníctvom schváleného zberného strediska,
c) ovcami a kozami na výkrm ovce a kozy iné, ako sú
uvedené v písmenách a) a b), určené na prepravu na
miesto určenia na účely vykŕmenia s následným zabitím,
a to priamo alebo prostredníctvom schváleného
zberného strediska,
d) chovom úradne uznaným bez brucelózy oviec alebo
kôz chov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v prílohe
č. 1 časti A bode I,
e) chovom bez brucelózy oviec alebo kôz chov, ktorý
spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 časti B,