§ 2 ods. 1 písm. d), f) a i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

 

§ 2 ods. 1 písm. d), f) a i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) stádom zviera alebo skupina zvierat držaných
v chove3) ako epizootologická jednotka; ak sa v chove
chová viac ako jedno stádo, každé z takýchto stád
tvorí samostatnú jednotku a musí mať rovnaký
zdravotný stav,
b) zvieraťom na zabitie hovädzí dobytok vrátane druhov
Bison bison a Bubalus bubalus alebo ošípané
určené na zabitie na bitúnku alebo v stredisku na
zhromažďovanie zvierat, odkiaľ sa môže presunúť
len na zabitie,
c) zvieratami na chov alebo produkciu hovädzí dobytok
vrátane druhov Bison bison a Bubalus bubalus
a ošípané okrem tých, ktoré sú uvedené v písmene
b), vrátane tých, ktoré sú určené na chov, na výrobu
mlieka alebo mäsa, alebo na výberové účely, prehliadky
alebo výstavy okrem zvierat, ktoré sa zúčastňujú
na kultúrnych alebo športových podujatiach,
d) stádom hovädzieho dobytka uznanom úradne bez
tuberkulózy stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa
podmienky podľa prílohy č. 2 časti I bodov 1 a 2,

e) Slovenskou republikou alebo členským štátom,4)
alebo regiónom Slovenskej republiky, alebo regiónom
členského štátu úradne bez výskytu tuberkulózy
je Slovenská republika alebo členský štát, alebo
časť Slovenskej republiky, alebo časť členského
štátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prílohy č. 2 časti
I bodov 4 a 5
f) stádom hovädzieho dobytka úradne uznaným bez
výskytu brucelózy stádo hovädzieho dobytka, ktoré
spĺňa podmienky podľa prílohy č. 2, časti II bodov 1
a 2,

g) regiónom úradne uznaným bez výskytu brucelózy, región Slovenskej republiky alebo členského štátu,ktorý spĺňa podmienky podľa prílohy č. 2 časti II bodov
7 až 9,
h) Slovenskou republikou alebo členským štátom
úradne uznaným bez brucelózy Slovenská republika
alebo členský štát, ktorý spĺňa podmienky podľa
prílohy č. 2 časti II bodov 7 až 9,
i) stádom hovädzieho dobytka bez brucelózy stádo hovädzieho
dobytka, ktoré spĺňa podmienky podľa prílohy
č. 2 časti II bodov 4 a 5,