§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z.

§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratácha v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) nepovolenou látkou alebo nepovoleným liekom látka
alebo liek, ktorých podávanie zvieratám sa podľa
osobitných predpisov1) zakazuje