§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z.

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) nepovolenou látkou alebo nepovoleným liekom látka
alebo liek, ktorých podávanie zvieratám sa podľa
osobitných predpisov1) zakazuje,
b) nelegálnym ošetrením použitie nepovolenej látky
alebo nepovoleného lieku alebo použitie látok alebo
liekov,2) ktoré sú povolené na iné účely alebo povolené
za podmienok ustanovených osobitným predpisom,