§ 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.

 

Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) živočíchom akvakultúry každá živá ryba, kôrovec
alebo mäkkýšpochádzajúci z farmy vrátane živočíchov
pochádzajúcich z voľnej prírody určených na
zaradenie do farmy,
b) produktom akvakultúry produkt pochádzajúci zo
živočícha akvakultúry určený na farmárske účely,
ako sú ikry a gaméty, alebo na ľudskú spotrebu,
c) rybou, kôrovcom alebo mäkkýšom každá ryba, kôrovec
alebo mäkkýšv každom vývojovom štádiu,
d) farmou každá prevádzkareň alebo každé geograficky
definované zariadenie, v ktorom sa chovajú alebo
držia živočíchy akvakultúry s predpokladom ich
umiestnenia na trhu,

e) schválenou zónou