§ 22 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ochrana zvierat

(1) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove
zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu
a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu
medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom,
ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja,
prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho
dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby,
dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie
jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním
požiadaviek na
a) kontrolu zvierat,
b) ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c) kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych
liekov a veterinárnych prípravkov,6)
d) chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e) vedenie záznamov,
f) prepravu zvierat,
g) vykonávanie pokusov na zvieratách a na chov a dodávanie
zvierat na vykonávanie pokusov na nich,
h) ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i) ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat
chovaných v zajatí,
j) ochranu spoločenských zvierat.
(2) Zakazuje sa týranie zvierat, ktorým je každé ko-nanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného
pokusného dôvodu, ktorým sa
a) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie
zdravia,
b) spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných
častí organizmu okrem sterilizácie
samíc a kastrácie samcov, kupírovania časti chvosta
psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do
veku 14 dní a odrohovania teliat do veku osem týždňov
pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu
chorôb,
c) spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha
správania,
d) prekračujú biologické schopnosti zvieraťa alebo sa
zvieraťu spôsobuje neprimeraná bolesť, poranenie
alebo utrpenie,
e) obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čo poškodzuje
jeho zdravotný stav,
f) spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým,
že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané
zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou
bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na
neodkladné bezbolestné usmrtenie,
g) spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije
ako živá návnada.
(3) Ďalej sa zakazuje
a) dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky
a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce
ich nefyziologický stav, alebo podávať im
potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im
spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú,
okrem odôvodnených zdravotných a schválených
pokusných dôvodov,
b) používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce
bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie
alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny
v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových
sústav zvieraťa,
c) zasahovať do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý
zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
d) štvať zviera proti zvieraťu, cvičiť alebo skúšať zviera
na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku
pernatých dravcov na lov zveri a prípravy zvieraťa na
jeho vypustenie do voľnej prírody a používať živé
zviera ako návnadu okrem schválených pokusných
dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na
inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného
psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného
predpisu,106)
e) použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťažiach
a pri výstavách zvierat,
f) použiť živé zvieratá v umeleckej produkcii a v reklame
bez oznámenia miestne príslušnému orgánu veterinárnej
správy,
g) propagovať týranie zvierat,
h) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie
sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do
jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný
stav zvieraťa a charakteristika prostredia,
i) usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
(4) Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a) prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b) usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa
využívaného na získavanie produktov živočíšneho
pôvodu,
c) usmrtenie zvieraťa v schválenom pokuse,
d) bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej
choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia
alebo jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie
spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením;
bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom
zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny
lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých
prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc
veterinárneho lekára,
e) usmrtenie zvierat pri eradikácii, kontrole, prevencii
a diagnostike chorôb a deratizácii,
f) usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné
zabezpečiť náhradnú starostlivosť,
g) ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom.
(5) Zákazy podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú len na
stavovce.
(6) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť
opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného
alebo nežiaduceho rozmnožovania.
(7) Štát a obce môžu zriaďovať, prevádzkovať alebo
podieľať sa na prevádzke vhodného počtu útulkov a karantén
pre zvieratá.