§ 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

§ 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zariadenia spoločného stravovania
(1) Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia,
ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou,
prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov na pracoviskách,
v školských zariadeniach, školách, zariadeniach
sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych
zariadeniach, v prevádzkach verejného stravovania,
v stánkoch s rýchlym občerstvením a v iných zariadeniach
s ambulantným predajom pokrmov a nápojov
a na zotavovacích a iných hromadných podujatiach.