§40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.

  § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

(3) Registrácia podľa tohto zákona a osobitných
predpisov sa vyžaduje pre

a) prevádzkarne, ktoré vykonávajú
1. len prvovýrobu, ktorou je na účely tohto zákona
produkcia, chov alebo odcov prvotných
produktov živočíšneho pôvodu vrátane zberu
prvotných produktov živočíšneho pôvodu, dojenia
a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím,
ako aj lovu, výlovu, rybolovu a zberu voľne žijúcich
zvierat,
2. operácie a činnosti súvisiace s prvovýrobou, ktorými
sú preprava, skladovanie a manipulácia
s prvotnými produktmi živočíšneho pôvodu
v mieste ich produkcie, ak tá podstatne nemení
ich povahu, preprava zvierat produkujúcich potraviny
na trh, na bitúnok alebo medzi farmami,
prepravné operácie na dodávanie prvotných produktov
živočíšneho pôvodu, ktorých povaha sa
podstatne nezmenila z miesta ich produkcie do
prvej prevádzkarne určenia, ak ide o produkty rybolovu
a voľne žijúcu zver,
b) prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá
prvotných produktov živočíšneho pôvodu priamo
konečným spotrebiteľom alebo miestnym maloobchodným
prevádzkarňam, ktoré priamo zásobujú
konečných spotrebiteľov,