§ 40 ods. 3 písm. e) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.

e) maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení poskytujúcich
stravovacie služby, ktoré vykonávajú
1. výlučne len skladovanie alebo prepravu potravín
živočíšneho pôvodu a nevykonávajú operácie, na
ktorémusia byť prevádzkarne podľa § 41 schválené;
na toto skladovanie alebo prepravu sa vzťahujú
špecifické teplotné požiadavky podľa osobitného
predpisu,131)
2. činnosti a operácie podľa § 41 ods. 5 písm. u), ale
tie sú len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťou
danej maloobchodnej prevádzkarne,

f) ostatné maloobchodné prevádzkarne, ktoré nevykonávajú
výrobné operácie, na ktoré sa vzťahuje
schvaľovanie podľa § 41 ods. 5 a ktoré môžu byť zaregistrované
podľa tohto zákona alebo podľa osobitného
predpisu67) okrem zariadení poskytujúcich
stravovacie služby,
g) podnikateľov špecializovaných na obchod s potravinami,
ktorí zabezpečujú sprostredkovateľské operácie
a prepravné operácie s produktmi živočíšneho
pôvodu medzi dodávateľmi alebo pre maloobchodné
prevádzkarne.