§ 49 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z.

§ 49 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

Na skúšanie, registráciu a výrobu veterinárnych liekov,
na schvaľovanie zdravotníckych pomôcok a veterinárnych
prípravkov, na veľkodistribúciu, vydávanie,
predaj, predpisovanie, kontrolu kvality, sledovanie nežiaducich
účinkov, zneškodňovanie a na ceny veterinárnych
liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok
sa vzťahujú ustanovenia prvej až deviatej časti
tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak. Podmienky
na prípravu, uvádzanie do obehu a používanie
medikovaných krmív ustanovuje všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.