§6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995

 

§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Ohlasovanie výroby potravín a podmienky ich
uvádzania do obehu
(1) Výrobca potravín aj ten, kto potraviny ponúka,
poskytuje, predáva a skladuje (ďalej len „uvádzanie do
obehu“), je povinný uvedenú činnosť (uvedenú skutočnosť),
najneskôr v deň začatia výroby alebo predaja,
ohlásiť orgánu potravinového dozoru ustanovenému
podľa § 23 ods. 1 až 3 a uviesť prevádzkareň, v ktorej
sa táto činnosť vykonáva.
(2) Výrobca potravín je povinný predložiť orgánu
potravinového dozoru dokumentáciu potrebnú na začatie
výroby a svoj vnútorný predpis (opatrenie) na
zabezpečenie zhody potraviny s údajmi uvedenými
v označení potraviny uvádzanej do obehu.
(3) Potraviny, ktoré majú podstatne zmenené zložky
alebo sa vyrábajú podstatne upravenými či úplne novými
technológiami (ďalej len „nové potraviny“), potraviny
a výživové doplnky, ktoré sa na základe svojho
osobitného zloženia alebo osobitnej metódy ich výroby
výrazne odlišujú od potravín bežného používania a sú
vhodné na daný účel výživy a ktoré zodpovedajú osobitným
potrebám výživy určitých skupín obyvateľstva
(ďalej len „potraviny na osobitné výživové účely“), ako
aj ďalšie potraviny ustanovené všeobecne záväzným
právnym predpisom podľa odseku 4 možno uvádzať do
obehu len po ich schválení alebo certifikácii.8)
(4) Ministerstvo po dohode s ministerstvom zdravotníctva
a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky ustanoví všeobecne
záväzným právnym predpisom podmienky na ohlasovanie
výroby potravín, uvádzanie nových potravín,
potravín na osobitné výživové účely a ďalších potravín
do obehu, ako aj podrobnosti o dokumentácii požadovanej
podľa odseku 2.