Čl. 1 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

3. Členské štáty podľa vnútroštátneho práva ustanovia predpisy,
ktorými sa upravia činnosti uvedené v odseku 2 písm. c). Tieto
vnútroštátne predpisy zabezpečia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.