Čl. 1 ods. 4 a ods. 5 písm. b) bod ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004

Čl. 1 ods. 4 a ods. 5 písm. b) bod ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.

4. Členské štáty podľa vnútroštátneho práva ustanovia predpisy,
ktorými sa upravia činnosti a osoby uvedené v odseku 3
písm. c), d) a e). Tieto vnútroštátne predpisy musia zabezpečiť
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.
5. a) Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, toto nariadenie sa
nevzťahuje na maloobchod.
b) Toto nariadenie sa však vzťahuje na maloobchod, ak sa
operácie vykonávajú na účel dodávania potravín živočíšneho
pôvodu iným prevádzkarniam okrem
i) operácií pozostávajúcich len zo skladovania alebo
prepravy, v prípade ktorých sa však uplatňujú špecifické
teplotné požiadavky ustanovené v prílohe III;
alebo
ii) dodávania potravín živočíšneho pôvodu z jednej
maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným
prevádzkarniam, ak je toto dodávanie v súlade s vnútroštátnym
právom len okrajovou, miestnou a obmedzenou
činnosťou.
c) Členské štáty môžu prijať na uplatňovanie požiadaviek
tohto nariadenia vnútroštátne opatrenia na maloobchodné
prevádzkarne umiestnené na ich území, na ktoré
sa toto nariadenie nebude podľa pododsekov a) alebo b)
vzťahovať.