Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002

Vysledovateľnosť
1. Vysledovateľnosť potravín, krmív, zvierat určených na produkciu potravín a
akýchkoľvek látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív alebo o
ktorých sa predpokladá, že sú na to určené, musí sa zaviesť vo všetkých stupňoch
výroby, spracúvania a distribúcie.
2. Prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov musia byť schopní
identifikovať akúkoľvek osobu, ktorá im dodáva potraviny, krmivo, zviera určené na
produkciu potravín alebo akúkoľvek látku, ktorá je určená na pridávanie do potravín
alebo krmív, alebo o ktorej sa predpokladá, že sa bude pridávať do potravín alebo
krmív.
1. 2. 2002 A Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 31/1-24
30
S týmto cieľom musia mať takí prevádzkovatelia zavedené systémy a postupy, ktoré
umožnia, aby tieto informácie boli na požiadanie sprístupnené príslušným orgánom.
3. Prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov musia mať
zavedené systémy a postupy na identifikovanie iných podnikov, do ktorých sa
dodávajú ich výrobky. Tieto informácie sa na požiadanie sprístupnia príslušným
orgánom.
4. Potraviny alebo krmivá, ktoré sa umiestňujú na trhu alebo sa pravdepodobne
budú umiestňovať na trhu v spoločenstve, musia mať vhodnú etiketu alebo označenie
umožňujúce ich vysledovateľnosť prostredníctvom príslušnej dokumentácie alebo
informácií v súlade s príslušnými požiadavkami konkrétnejších ustanovení.
5. Ustanovenia na účely uplatnenia požiadaviek tohoto článku v súvislosti s
konkrétnymi sektormi sa môžu prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 58
ods. 2.