Čl. 2 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 852/2004

i) „čistá voda“ znamená čistú morskú vodu a sladkú vodu s podobnou
kvalitou;