Čl. 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004

Čl. 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004 v platnom znení.

1. Na účely tohto nariadenia

a) „hygiena potravín“, ďalej len „hygiena“ znamená opatrenia
a podmienky potrebné na kontrolu nebezpečenstiev a na
zabezpečenie vhodnosti potraviny na ľudskú spotrebu, berúc
do úvahy jej určené použitie;

b) „prvotné produkty“ znamenajú produkty prvovýroby vrátane
produktov z rastlinnej prvovýroby, chovu hospodárskych
zvierat, lovu a rybolovu;

c) „prevádzkareň“ znamená akúkoľvek jednotku potravinárskeho
podniku;

d) „príslušný orgán“ znamená ústredný orgán členského štátu,
ktorý je príslušný zabezpečovať dodržiavanie požiadaviek
tohto nariadenia alebo akýkoľvek iný orgán, na ktorý tento
ústredný orgán túto pôsobnosť delegoval; tam, kde je to
vhodné, zahŕňa to aj zodpovedajúci orgán tretej krajiny;

e) „rovnocenný“ znamená schopný splniť rovnaké ciele, pokiaľ
ide o odlišné systémy;

f) „kontaminácia“ znamená prítomnosť alebo zavedenie nebezpečenstva;

g) „pitná voda“ znamená vodu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky
ustanovené v smernici Rady 98/83/ES z 3. novembra
1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu;

h) „čistá morská voda“ znamená prírodnú, umelú alebo vyčistenú
morskú vodu alebo brakickú vodu, ktorá neobsahuje
mikroorganizmy, škodlivé látky alebo toxický morský planktón
v množstvách schopných priamo alebo nepriamo ovplyvniť
zdravotnú kvalitu potravín;

i) „čistá voda“ znamená čistú morskú vodu a sladkú vodu s podobnou
kvalitou;

j) „balenie do priameho obalu“ znamená umiestnenie potraviny
do obalu alebo kontajnera, ktorý je v priamom styku s príslušnou
potravinou a „priamy obal“ znamená tento obal alebo
kontajner sám osebe;

k) „balenie do druhého obalu“ znamená umiestnenie jednej
alebo viacerých v priamom obale balených potravín do druhého
kontajnera a „druhý obal“ znamená tento druhý kontajner
sám osebe;

l) „hermetický uzavretý obal“ znamená obal, ktorý je vyhotovený
a určený na to, aby bol bezpečný proti vnikaniu nebezpečenstiev;

m) „spracovanie“ znamená akúkoľvek činnosť, ktorá podstatne
mení pôvodný produkt, vrátane ohrevu, údenia, nakladania,
zretia, sušenia, marinovania, extrakcie, extrudovania alebo
kombinácie týchto procesov;

n) „nespracované produkty“ znamenajú potraviny, ktoré neprešli
spracovaním a zahŕňa produkty, ktoré boli delené, rozkúskované,
oddelené, nakrájané na plátky, vykostené, jemne rozomleté,
zbavené kože, mleté, narezané, očistené, orezané,
lúpané, drvené, chladené, mrazené, hlboko zmrazené alebo
rozmrazené;

o) „spracované výrobky“ znamenajú potraviny, ktoré sú výsledkom
spracovania nespracovaných produktov. Tieto výrobky
môžu obsahovať zložky, ktoré sú potrebné na ich výrobu alebo,
aby im dali osobitné vlastnosti.