Čl. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2065/2001

Čl. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2065/2001 z 22. októbra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o informovaní spotrebiteľov o produktoch rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanieÚ. v. EÚ, kap. 4/zv. 5) v platnom znení.

 

Na účely uplatňovania článku 4 (1) nariadenia (ES) 104/2000 určí každý
členský štát malé množstvá produktov predávaných priamo spotrebiteľom,
ak tieto nepresiahnu hodnotu 20 EUR pri každom nákupe.
Zdroj týchto malých množstiev môže byť výlučne záležitosťou predajcu.