Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z

315
N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat
v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Týmto nariadením vlády sa do právneho poriadku
Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená
v prílohe č. 1.
(2) Toto nariadenie sa vzťahuje na presuny, ustajnenie,
znehybnenie, omráčenie, zabíjanie a usmrcovanie
zvierat chovaných alebo držaných na produkciu mäsa,
kože, kožušín alebo iných produktov a na spôsoby
usmrcovania zvierat pri eradikácii chorôb.
(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a) technické alebo vedecké pokusy týkajúce sa postupov
podľa odseku 2, vykonávané pod dozorom príslušných
orgánov,
b) na zvieratá usmrtené pri kultúrnych alebo športových
podujatiach,
c) voľne žijúce zvieratá ulovené povoleným spôsobom.
1)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) bitúnkom každá prevádzkareň vrátane zariadení na
presuny alebo ustajnenie zvierat používaná na komerčné
zabíjanie zvierat,
b) presunom zvieraťa jeho vykládka alebo premiestnenie
z vykladacej rampy, z maštale alebo z ohrady na
bitúnku do zariadenia alebo na miesto, kde sa zviera
zabije,
c) ustajnením držanie zvierat v maštali, v ohrade,
na krytej ploche alebo poli užívanom bitúnkom
s cieľom poskytnúť im potrebnú starostlivosť pred
ich zabitím, ako je ich napojenie, nakŕmenie a odpočinok,
d) znehybnením použitie postupov určených na obmedzenie
pohybu zvieraťa s cieľom umožniť účinné
omráčenie alebo usmrtenie,
e) omráčením každý postup, ktorý pri použití spôsobí
zvieraťu okamžitú stratu vedomia trvajúcu až do
navodenia smrti,
f) usmrtením každý postup, ktorý zvieraťu spôsobí
smrť,
g) zabitím každý postup, ktorý spôsobí zvieraťu smrť
vykrvením,
h) príslušným orgánom príslušný orgán veterinárnej
správy2) alebo ústredný orgán členského štátu
oprávnený vykonávať veterinárne kontroly alebo
akýkoľvek orgán, na ktorý ústredný orgán preniesol
túto právomoc.
§ 3
Ochrana zvierat
Zvieratá musia byť ušetrené každého zbytočného podráždenia,
bolesti alebo utrpenia počas presunu,
ustajnenia, znehybnenia, omráčenia, zabitia alebo
usmrtenia.
Požiadavky na bitúnok
§ 4
Konštrukcia, vybavenie, zariadenie bitúnku a jeho
prevádzka musia vylučovať podráždenie, bolesť alebo
utrpenie zvierat.
§ 5
(1) Nepárnokopytníky, prežúvavce, ošípané, králiky
a hydina privezené na bitúnok na zabitie musia byť
a) presúvané, a ak je to potrebné, ustajnené v súlade
s prílohou č. 2,
b) znehybnené v súlade s prílohou č. 3,
c) omráčené bezprostredne pred zabitím alebo usmrtením
v súlade s prílohou č. 4,
d) vykrvené v súlade s prílohou č. 5.
Strana 2474 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
1) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany
zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
2) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
(2) Ak zviera podlieha zvláštnym metódam zabíjania
rituálnym spôsobom, požiadavky podľa odseku 1 sa
naň nevzťahujú.
(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová
správa“) môže prevádzkarňam vymedzeným na
uznanie výnimky podľa osobitných predpisov3) poskytnúť
výnimky z požiadaviek ustanovených v odseku 1
písm. a) vo vzťahu k požiadavkám na presuny a ustajnenie
hovädzieho dobytka a z požiadaviek ustanovených
v odseku 1 písm. a) a z požiadaviek na spôsoby
omračovania a usmrcovania podľa prílohy č. 4 vo vzťahu
k hydine, králikom, ošípaným, ovciam a kozám, za
predpokladu, že požiadavky podľa § 3 sú splnené.
§ 6
(1) Náradie, znehybňovacie zariadenie a iné vybavenie
a zariadenie používané na omračovanie alebo
usmrcovanie musí byť navrhnuté, vyrobené, udržiavané
a používané spôsobom zabezpečujúcim rýchle a
účinné omráčenie alebo usmrtenie v súlade s ustanoveniami
tohto nariadenia.
(2) Príslušný orgán musí kontrolovať, či náradie,
znehybňovacie zariadenie a iné vybavenie používané
na omračovanie alebo usmrcovanie zvierat zodpovedá
stanoveným zásadám a musí ho pravidelne kontrolovať,
či je v dobrom technickom stave umožňujúcom dosiahnutie
účinku uvedeného v odseku 1.
(3) V mieste zabíjania musí byť pre prípad núdzového
použitia držané vhodné, riadne udržiavané a pravidelne
kontrolované náhradné vybavenie a náradie.
§ 7
(1) Presuny a činnosti pri ustajňovaní zvierat, pri
znehybňovaní, omračovaní, zabíjaní a usmrcovaní
zvierat môže vykonávať len osoba, ktorá má potrebné
vedomosti a kvalifikáciu na humánne a účinné vykonávanie
úloh.
(2) Príslušný orgán kontroluje, či osoba vykonávajúca
zabíjanie zvierat má potrebnú kvalifikáciu, zručnosť
a profesionálne znalosti.
Zabíjanie a usmrcovanie zvierat
mimo bitúnkov
§ 8
(1) Ak sú zvieratá uvedené v § 5 ods. 1 zabíjané mimo
bitúnku, na ich zabíjanie sa vzťahujú požiadavky podľa
§ 5 ods. 1 písm. b) až d).
(2) Požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na zabíjanie
alebo usmrcovanie hydiny, králikov, ošípaných,
oviec a kôz pre vlastnú spotrebu chovateľa, ak sú
dodržané základné požiadavky podľa § 3 a ošípané,
ovce a kozy sú pred zabitím omráčené.
§ 9
(1) Ak sú zvieratá uvedené v § 5 ods. 1 zabíjané alebo
usmrcované z dôvodov eradikácie choroby, zabitie alebo
usmrtenie sa vykoná v súlade s prílohou č. 6.
(2) Zvieratá chované na získavanie kožušiny sa
usmrtia v súlade s prílohou č. 7.
(3) Prebytočné jednodenné kurčatá4) a nepotrebné
embryá v liahni sa musia bezodkladne usmrtiť v súlade
s prílohou č. 8.
§ 10
Ustanovenia § 8 a 9 sa nevzťahujú na prípad, keď je
zviera priamo usmrtené z naliehavého dôvodu, ak v dôsledku
poranenia, choroby alebo inak vážne zmeneného
zdravotného stavu, napriek vhodnej starostlivosti a
liečbe, hrozí pretrvávanie bolesti alebo utrpenia a preprava
na bitúnok by neúmerne zvyšovala jeho bolesť
alebo utrpenie.
§ 11
Zranené alebo choré zviera musí byť zabité alebo
usmrtené na mieste. Príslušný orgán môže povoliť prevoz
poraneného alebo chorého zvieraťa na jeho zabitie
alebo usmrtenie za predpokladu, že takýto prevoz neznamená
pre zviera ďalšie utrpenie.
Zabíjanie zvierat rituálnym
spôsobom
§ 12
(1) Registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
5) ktorá vykonáva zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom
pre svoju potrebu na uspokojenie určitých tradičných
náboženských rituálov, môže zabíjanie
vykonávať len s povolením hlavného veterinárneho lekára
za dodržania všeobecných požiadaviek ustanovených
v § 3.
(2) Povolenie na zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom
vydá hlavný veterinárny lekár na dobu jedného
roka na základe žiadosti.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať:
a) názov a sídlo žiadateľa,
b) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene
žiadateľa,
c) meno a priezvisko osoby splnomocnenej alebo určeČiastka
144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2475
3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
mäsa na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
hydinového mäsa na trh.
4) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými
štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
5) § 10 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
nej na zabíjanie zvierat zvláštnymi metódami rituálnym
spôsobom, doklady preukazujúce kvalifikáciu
a dĺžku praxe v zabíjaní zvierat zvláštnymi metódami
rituálnym spôsobom,
d) dôvod podania žiadosti o povolenie zabíjať zvieratá
rituálnym spôsobom,
e) predpokladaný počet zvierat, ktoré majú byť zabité
počas platnosti tohto povolenia,
f) miesto, kde budú zvieratá zabíjané pod veterinárnym
dozorom,
g) skutočný počet zvierat zabitých rituálnym spôsobom
počas platnosti predchádzajúceho povolenia
na zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom, ak povolenie
bolo v minulosti vydané,
h) dátum podania žiadosti a podpis osoby oprávnenej
konať v mene žiadateľa.
(4) Hlavný veterinárny lekár môže žiadosť zamietnuť
alebo zrušiť povolenie na zabíjanie zvierat zvláštnymi
metódami rituálnym spôsobom, ak
a) sa zistí porušenie všeobecných podmienok ustanovených
v § 3,
b) osoba splnomocnená, určená alebo vykonávajúca
zabíjanie zvierat zvláštnymi metódami rituálnym
spôsobom nespĺňa kvalifikačné požiadavky,
c) sa zistí zabíjanie bez veterinárneho dozoru,
d) nebol uvedený počet zabitých zvierat podľa odseku
3 písm. g).
(5) Zvieratá môžu byť zabíjané zvláštnymi metódami
rituálnym spôsobom len na schválenom bitúnku, znehybnené
a v polohe prirodzenej pre zabíjaný druh zvierat;
za prirodzenú polohu možno považovať i fixačnú
polohu tela inú ako na chrbte.
(6) Zvieratá zabíjané zvláštnymi metódami rituálnym
spôsobom musia byť najneskôr bezprostredne po začatí
samotného rituálneho zabíjania zbavené vedomia
v súlade s prílohou č. 4.
(7) O zabíjaní zvierat rituálnym spôsobom musí byť
najmenej jeden pracovný deň vopred informovaná
miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová
správa.
§ 13
Dovoz z tretích krajín
(1) So zvieratami, z ktorých mäso je dovážané do Slovenskej
republiky z tretích krajín, sa musí v súvislosti s
požiadavkami na ich ochranu zaobchádzať v čase ich
zabíjania alebo usmrcovania tak, že sa prinajmenšom
vyrovná zaobchádzaniu, ktoré zvieratám zaručuje toto
nariadenie. Potvrdenie o splnení tejto požiadavky musí
byť priložené k zdravotnému certifikátu.
(2) Prevádzkareň, ktorá sa nachádza na území tretej
krajiny, musí byť Európskou komisiou schválená na
vývoz do krajín Európskych spoločenstiev. Táto požiadavka
musí byť potvrdená certifikátom sprevádzajúcim
zásielku, vydaným príslušným orgánom tretej krajiny.
§ 14
Kontrola
Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní
právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1 veterinárni odborníci určení Európskou
komisiou môžu vykonávať kontroly na mieste
v spolupráci s príslušným orgánom, ktorý im poskytne
pri výkone ich povinností potrebnú súčinnosť. Štátna
veterinárna a potravinová správa prijme potrebné
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Príslušné
orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktorých
sa tieto kontroly týkajú, umožnia odborníkom určeným
Európskou komisiou prístup ku všetkým
potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj
vstup do miestností, prevádzkarní, zariadení a dopravných
prostriedkov na účely vykonávania kontroly v
rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.
§ 15
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta
2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Strana 2476 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Smernica Rady 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 31.12.93, s.21).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka a do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť
v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2477
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA PRESUNY A USTAJNENIE ZVIERAT V BITÚNKU
I. Všeobecné požiadavky
1. Každý bitúnok musí mať k dispozícii vhodné vybavenie a zariadenia na vykladanie zvierat z dopravných prostriedkov.
2. Zvieratá musia byť vyložené čo najskôr po príjazde; ak nie je možné vyhnúť sa oneskoreniu, musia byť chránené
proti nepriazni počasia a musí im byť poskytnutá dostatočná výmena vzduchu.
3. Zvieratá, ktoré by sa mohli navzájom poraniť vzhľadom na ich druh, pohlavie, vek alebo pôvod, musia sa držať
oddelene od seba.
4. Zvieratá musia byť chránené proti nepriazni počasia; ak sú vystavené vysokým teplotám pri vysokej relatívnej
vlhkosti vzduchu, musia byť vhodným spôsobom ochladzované.
5. Podmienky, v ktorých sa zvieratá nachádzajú a ich zdravotný stav musia byť kontrolované najmenej dvakrát
denne, ráno a večer.
6. Zvieratá, ktoré zažili bolesť alebo utrpenie počas prepravy alebo pri príjazde na bitúnok a neodstavené mláďatá
musia byť okamžite zabité, a ak to nie je možné, musia byť oddelené od ostatných zvierat a zabité čo najskôr, najneskôr
však do dvoch hodín; zvieratá, ktoré nie sú schopné chodiť, nesmú byť odtiahnuté na miesto zabitia, ale
musia byť usmrtené na mieste, kde ležia, alebo tam, kde je to možné, prevezú sa na vozíku alebo posuvnej plošine
na miesto nutného zabitia, ak sa tým zvieratám nespôsobí zbytočné utrpenie; o každom takto usmrtenom
zvierati sa vedie záznam, ktorý sa na bitúnku uchováva po dobu troch rokov a dáva sa hlásenie príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe. Ustanovenia osobitného predpisu1) nie sú týmto dotknuté.
7. Ryby možno držať vo vhodných nádobách, v ktorých na 1m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota vody
sa pohybuje v rozmedzí 5 oC až 10 oC a je zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny pitnej vody.
II. Požiadavky na starostlivosť o zvieratá dovezené inak ako v kontajneroch
1. Vybavenie na vykladanie zvierat musí mať nešmykľavú podlahu, a ak je to nutné, musí byť vybavené postrannou
zábranou; mostíky, rampy a lavičky musia mať bočnice, zábradlie alebo iné ochranné prostriedky predchádzajúce
pádom zvierat z nich a vchod alebo východ z rampy musí mať najnižší možný sklon; ryby možno z vody vyberať
len pomocou podberáka.
2. Počas vykladania sa musí dbať o to, aby sa zvieratá neľakali, nerozrušovali alebo sa s nimi nezaobchádzalo zle a
aby sa zabezpečilo, že zvieratá sa neprevrátia; zvieratá nemožno vyťahovať za hlavu, rohy, uši, končatiny, chvost
alebo vlnu spôsobom, ktorý im spôsobuje zbytočnú bolesť alebo utrpenie, ak je to potrebné, treba ich vyviesť individuálne.
3. Zvieratá sa musia presúvať šetrne, preháňacie chodby musia byť konštruované a zostavené tak, aby sa minimalizovalo
riziko poranenia zvierat a aby sa využilo ich stádové správanie.
4. Nástroje na usmerňovanie pohybu zvierat sa môžu používať len na tieto účely a krátkodobo. Ak sa použije prístroj
vysielajúci elektrické šoky, možno ho použiť len na dospelý hovädzí dobytok a ošípané odmietajúce pohyb,
pričom šok nesmie trvať dlhšie ako dve sekundy, musí byť zachovaný požadovaný odstup medzi dvomi šokmi aspoň
30 sekúnd a zviera musí mať dostatok priestoru na pohyb dopredu a prístroj vysielajúci elektrický šok môže
byť priložený iba na oblasť sedacieho svalu.
5. Zvieratá nemožno kopať, biť päsťami, na citlivé miesta udierať alebo pôsobiť tlakom, zvlášť sa nesmie drviť, vykrúcať
alebo lámať chvost a chytať za oči.
6. Zviera sa nesmie privádzať k miestu zabitia, ak ho nemožno okamžite zabiť, a ak nie je bezprostredne po príjazde
na bitúnok zabité, zviera sa musí ustajniť.
7. Bitúnky musia byť vybavené dostatočným počtom ohrád na primerané ustajnenie zvierat s ochranou pred nepriazňou
počasia.
Strana 2478 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z.
1) Príloha č. 2 časť F k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/ 2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a
uvádzaní čerstvého mäsa na trh.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
8. Okrem dodržania požiadaviek na ustajnenie stanovených osobitnými predpismi musí mať ustajnenie
a) podlahy, ktoré znižujú riziko pošmyknutia a nespôsobujú zvieratám ujmu pri kontakte s nimi,
b) primeranú ventiláciu berúcu do úvahy extrémne teploty a vlhkosť, ktoré možno očakávať, a kde sú požadované
mechanické prostriedky na ventiláciu, musí byť zabezpečený vhodný záložný systém pre prípad poruchy,
c) umelé osvetlenie s dostatočnou intenzitou umožňujúce kontrolu zvierat kedykoľvek, a ak je to potrebné, musí
byť dostupný aj primeraný záložný zdroj,
d) zariadenie na priväzovanie zvierat, ak je to potrebné,
e) zvieratá, ktoré sú na bitúnku ustajnené cez noc, primerane zásobené vhodnou podstielkou, ak je to potrebné.
9. Tam, kde bitúnky majú okrem ustajnenia podľa bodu II.7. a II.8. ešte aj poľné ustajnenie bez prirodzeného úkrytu
alebo tieňa, musí sa zvieratám poskytnúť vhodná ochrana proti nepriazni počasia a musia sa na nich udržiavať
podmienky zaisťujúce zvieratám, že nebudú vystavené fyzikálnym, chemickým alebo iným zdravotným rizikám.
10. Zvieratá, ktoré nie sú po príjazde na bitúnok priamo odvedené na miesto zabitia, musia mať stály prístup k vhodným
zariadeniam s vodou na pitie, a ak do 12 hodín po ich príjazde na bitúnok nie sú zabité, musia sa kŕmiť
striedmym množstvom krmiva v primeraných intervaloch.
11. Zvieratá, ktoré sa držia na bitúnku 12 hodín a dlhšie, musia byť ustajnené a kde sa to dá, uviazané spôsobom,
ktorý umožňuje zvieratám bez problémov si ľahnúť; kde zvieratá nie sú uväzované, krmivo sa musí predkladať
tak, aby zvieratá mali k nemu nerušený prístup.
12. Laktujúce samice sa musia dojiť v intervaloch, v akých sa dojili v chove, najmenej však dvakrát denne, každých
12 hodín.
13. Ryby sa nemôžu chytať za oči a žiabre, za živa zbavovať šupín, násilne zbavovať ikier alebo mlieča a omračovať
alebo usmrcovať inak, ako je stanovené v prílohe č. 4 v bode II. 2. písm. c) a e), v bode III. 4. písm. f) a v bode III.5.
III. Požiadavky na starostlivosť o zvieratá dovezené v kontajneroch
1. S kontajnermi, v ktorých sú prepravované zvieratá, treba zaobchádzať opatrne a nesmú sa hádzať, zhadzovať
alebo prevracať, kde je to možné, musia sa nakladať a vykladať vodorovne pomocou mechanizmov.
2. Dovezené kontajnery s dnom s otvormi alebo s pružným dnom sa musia vykladať so zvláštnou opatrnosťou, aby
sa predišlo poraneniam, najvhodnejšie je zvieratá z takýchto kontajnerov vykladať individuálne.
3. Zvieratá dovezené v kontajneroch musia byť zabité čo najskôr, inak musia byť napojené a kŕmené v súlade s bodom
II.9.
Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2479
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA ZNEHYBNENIE PRED OMRÁČENÍM, ZABITÍM ALEBO USMRTENÍM
1. Zvieratá musia byť znehybnené vhodným spôsobom, ktorý vylučuje ich zbytočnú bolesť, utrpenie, vzrušenie, poranenie
alebo pomliaždeniny.
2. V prípade zabíjania rituálnym spôsobom je pred zabitím hovädzieho dobytka nutné znehybnenie použitím
schváleného mechanického spôsobu, ktorý vylučuje bolesť, utrpenie alebo vzrušenie a akékoľvek poranenie alebo
pomliaždeniny zvierat.
3. Zvieratám sa pred omráčením alebo usmrtením nemôžu zväzovať končatiny a nemôžu byť vyvesované; hydina a
králiky sa môžu pred zabitím vyvesiť za predpokladu, že sa zabezpečí, aby zvieratá v okamihu omračovania boli
dostatočne uvoľnené a tým sa umožnilo efektívne omráčenie bez zbytočného oneskorenia. Držanie zvieraťa v zariadení
na znehybňovanie sa nemôže za žiadnych okolností pokladať za vyvesenie zvieraťa.
4. Zvieratá, ktoré sú omráčené alebo usmrtené pomocou mechanického alebo elektrického prístroja priloženého na
hlavu, musia byť v takej polohe, aby sa zariadenie dalo ľahko, presne a na dostatočne dlhý čas priložiť a uviesť do
chodu; pri omračovaní nepárnokopytníkov a hovädzieho dobytka sa musí znehybniť aj hlava použitím vhodného
prostriedku.
5. Elektrické omračovacie zariadenie sa nemôže použiť ako prostriedok na znehybnenie, imobilizáciu alebo na poháňanie
zvierat.
Strana 2480 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA OMRAČOVANIE ALEBO USMRCOVANIE
INÝCH AKO KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT
I. Povolené spôsoby omračovania a usmrcovania
1. Omráčenie:
a) použitím upevnenej strely, ktorá prerazí lebku,
b) úderom bez prerazenia lebky,
c) elektrickým výbojom,
d) účinkom plynného oxidu uhličitého.
2. Usmrtenie:
a) použitím voľného projektilu alebo strelnou zbraňou,
b) elektrickým prúdom,
c) účinkom plynného oxidu uhličitého.
3. Na základe individuálnej žiadosti a posúdenia iných dostupných metód usmrcovania môže hlavný veterinárny
lekár schváliť1) dekapitáciu, prudké oddelenie hlavy od krku zvieraťa, dislokáciu krčných stavcov, porušenie celistvosti
krčnej chrbtice s prerušením miechy a použitie vákuovej komory ako vhodný spôsob usmrcovania istých
druhov zvierat pre konkrétneho žiadateľa s časovým obmedzením na jeden rok za podmienky, že budú dodržané
ustanovenia § 3 a požiadavky ustanovené v bode III tejto prílohy.
II. Špecifické požiadavky na omračovanie zvierat
Zviera sa môže omráčiť, len ak nasleduje okamžité zabitie vykrvením.
1. Pri omráčení upevnenou strelou s prerazením lebky
a) omračovací prístroj sa musí umiestniť a nasmerovať tak, aby sa zabezpečilo preniknutie projektilu mozgovou
kôrou; u hovädzieho dobytka je správne umiestnenie prístroja na čele, v priesečníku pomyselných spojníc oka a
základne protiľahlého rohu a nasmerovaním k foramen ovale, u koní a u ošípaných je správne umiestnenie prístroja
na čele, v priesečníku pomyselných spojníc oka a protiľahlého vrchného okraja báze ušnice s nasmerovaním
prístroja ako u hovädzieho dobytka, u kôz a u oviec je správne postavenie prístroja kolmo na temeno hlavy
so smerovaním medzi oblúky sánky,
b) omračovať hovädzí dobytok strelou do zátylka je zakázané; omračovať ovce a kozy strelou do zátylku je prípustné
v prípade, že rohy znemožňujú bezpečné omráčenie strelou do temena, v takom prípade je potrebné strelu
umiestniť čo najbližšie za bázu rohov a nasmerovať ju smerom ku koreňu jazyka a vykrvenie je potrebné začať do
15 sekúnd od omráčenia,
c) ak sa používa omračovací prístroj s upevnenou strelou, obsluhujúci personál musí po každom použití skontrolovať,
či sa strela vrátila do východiskovej polohy, a ak sa zistí, že strela sa do východiskovej polohy nevrátila, prístroj
sa nemôže používať, pokiaľsa neopraví,
d) zviera možno vpustiť do omračovacej ohrady a znehybniť mu hlavu až vtedy, keď je obsluhujúci personál pripravený
zviera omráčiť,
e) hĺbka prieniku bodca upevnenej strely s prerazením lebky musí byť 9mmpri omračovaní zvierat so živou hmotnosťou
menšou ako 150 kg a 14 mm pri omračovaní zvierat so živou hmotnosťou prevyšujúcou 150 kg,
f) pri omračovaní upevnenou strelou musí byť v mieste, kde sa vykonáva omračovanie zvierat, vždy pripravený
schválený náhradný prístroj na omračovanie zvierat pre prípad poruchy omračovacieho zariadenia,
g) každé zviera musí byť pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmudýchania
a stratou rohovkového (korneálneho) reflexu; o vykonaní kontroly účinnosti omráčenia upevnenou
strelou s prerazením lebky sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania a ten sa pre potreby kontroly
uchováva po dobu jedného roka.
Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2481
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z.
1) § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
2. Omráčenie úderom bez prerazenia lebky
a) možno vykonať len mechanickým nástrojom, ktorý vykoná úder do lebky; obsluhujúci personál zaručuje, že prístroj
sa použije v správnej polohe a so správnou silou náplne podľa návodu výrobcu, aby sa dosiahlo účinné omráčenie
bez prerazenia lebky,
b) možno vykonať pri malej skupine králikov do 50 kusov aj bez použitia nástroja podľa bodu 2 písm. a), ale takéto
omráčenie musí byť vykonané spôsobom, ktorým je zviera okamžite zbavené vedomia a v tomto stave pretrvá až
do zabitia, v súlade s ustanovením § 3,
c) ryby možno v prevádzkarňach s malou kapacitou omračovať úderom do temena hlavy s následným zabitím spôsobeným
prerušením miechy a prerezaním ciev rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových
oblúkov a vykrvením,
d) pri omračovaní úderom bez prerazenia lebky musí byť v mieste, kde sa vykonáva omračovanie zvierat, vždy pripravený
schválený náhradný nástroj na omračovanie zvierat pre prípad poruchy omračovacieho zariadenia,
e) každé zviera musí byť pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania a stratou rohovkového (korneálneho) reflexu; o vykonaní kontroly účinnosti omráčenia úderom
bez prerazenia lebky sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania a ten sa pre potreby kontroly
uchováva po dobu jedného roka.
3. Pri omráčení elektrickým výbojom
a) elektródy omračovacieho prístroja na omráčenie zvierat elektrickým výbojom sa priložia na navlhčenú kožu alebo
na miesto s odstráneným nadmerným ochlpením alebo operením tak, aby zovreli hlavu zvieraťa a došlo
k prieniku elektrického výboja cez mozog; správne umiestnenie elektród u prežúvavcov je stredná vzdialenosť
medzi okom a ušnicou na každej strane, u ošípaných možno elektródy umiestniť i tesne pod ušnicu alebo tesne
pred ušnicu,
b) ak sa zvieratá omračujú individuálne, prístroj musí byť
1. vybavený zariadením, ktoré meria napätie a blokuje činnosť prístroja v prípade nedostatočného napätia elektrického
prúdu,
2. vybavený zvukovým alebo svetelným zariadením na signalizáciu dĺžky použitia prístroja,
3. pripojený k zariadeniu, ktoré ukazuje napätie a intenzitu prechádzajúceho elektrického prúdu, umiestnenému
tak, aby bolo pre obsluhujúci personál jasne viditeľné,
c) na individuálne omračovanie zvierat elektrickým výbojom sa používa striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz a týmito
hodnotami napätia:
1. hovädzí dobytok – 2,5 A/kus počas 4 sekúnd,
2. teľatá – 1,0 A/kus počas 4 sekúnd,
3. ošípané – 1,3 A/kus počas 4 sekúnd,
4. ovce a kozy – 1,0 A/kus počas 4 sekúnd,
5. jahňatá – 0,6 A/ks počas 4 sekúnd,
6. králiky – 0,3 A/kus počas 4 sekúnd,
7. pštrosy – 0,4 A/kus počas 4 sekúnd,
d) pri omračovaní elektrickým výbojom musí byť v mieste, kde sa vykonáva omračovanie zvierat, vždy pripravený
schválený náhradný prístroj na omračovanie zvierat pre prípad poruchy omračovacieho zariadenia, ktorý je nezávislý
od dodávky elektrickej energie,
e) každé zviera musí byť pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania a stratou rohovkového (korneálneho) reflexu; o vykonaní kontroly účinnosti omráčenia individuálnym
použitím elektrického výboja sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania a ten sa pre potreby
kontroly uchováva po dobu jedného roka,
f) pri omračovaní hydiny elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli musí hladina vody zabezpečiť dobrý kontakt s hlavou
a je potrebné zabezpečiť dobrú vodivosť prúdu vlhčením hákov alebo ôk na vešanie hydiny,
g) na skupinové omračovanie hydiny elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli musí byť použitý dostatočne silný
prúd schopný zbaviť vedomia všetky zvieratá v skupine,
h) na omračovanie hydiny elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli s nasledujúcim vykrvením sa používa striedavý
prúd zabezpečujúci okamžitú stratu vedomia až do zabitia s frekvenciou 50 Hz a týmito hodnotami napätia
v prepočte na jedno zviera:
1. brojlery – 120 mA počas 4 sekúnd,
2. sliepky – 90 mA počas 4 sekúnd,
3. morky – 150 mA počas 4 sekúnd,
4. kačice a husi – 130 mA počas 6 sekúnd,
5. prepelica – 60 mA počas 4 sekúnd,
i) vodný kúpeľmusí zodpovedať druhu hydiny svojou veľkosťou a hĺbkou, voda z bezpečnostného hľadiska nesmie
pretekať cez okraje nádoby s vodou a dĺžka ponornej elektródy musí zodpovedať dĺžke vodného kúpeľa,
j) na začiatku omračovania a následne, najmenej každé dve hodiny od začiatku omračovania, obsluhujúci personál
vykoná kontrolu účinnosti omračovania pomocou skúšky na zachovanie rohovkového reflexu; o vykonaní
kontroly účinnosti sa vedie záznam, v ktorom sa uvádza dátum, čas a výsledok skúšky na zachovanie reflexov, a
ten sa pre potreby kontroly uchováva po dobu jedného roka,
Strana 2482 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
k) omračovacie zariadenie na omračovanie elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli musí byť vybavené manuálnym
vypínačom, ktorým možno v prípade poruchy alebo nedostatočného omráčenia hydiny linku zastaviť,
l) elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli možno omračovať aj ryby.
4. Pri omráčení účinkom plynného oxidu uhličitého
a) koncentrácia plynného oxidu uhličitého na omračovanie ošípaných musí byť najmenej 80 objemových percent
v mieste najvyššej koncentrácie,
b) komory, v ktorých sú ošípané vystavené plynu, a zariadenia používané na posun ošípaných v nich musia byť navrhnuté,
zhotovené a udržiavané tak, aby nespôsobovali zvieratám poranenie, nestláčali im hrudný kôš, umožňovali
im ostať podopreté až do straty vedomia a primeraným osvetlením zariadenia na posun zvierat umožnili
ošípaným navzájom sa vidieť,
c) komory musia byť vybavené prístrojom na meranie koncentrácie plynu v mieste najvyššej expozície a výstražným
zvukovým alebo svetelným zariadením signalizujúcim zníženie koncentrácie oxidu uhličitého pod požadovanú
hodnotu,
d) funkčnosť meracích prístrojov musí byť pravidelne kontrolovaná, najmenej však raz ročne,
e) najmenej dve ošípané musia byť umiestnené v ohradách alebo kontajneroch, v ktorých sa môžu vidieť, a musia
byť premiestnené do komory s plynom v priebehu 30 sekúnd od ich vstupu do zariadenia a čo najrýchlejšie sa
musia posunúť na miesto s najvyššou koncentráciou plynu, kde ostanú po dostatočne dlhú dobu, aby bezvedomie
ošípaných trvalo až do ich zabitia, najmenej však 90 sekúnd v komore s koncentráciou plynu väčšou ako 80
objemových percent,
f) každé zviera musí byť pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania, stratou rohovkového (korneálneho) reflexu a uvoľnenia svalového tonusu; o vykonaní kontroly
účinnosti omráčenia účinkom plynného oxidu uhličitého sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania
a ten sa pre potreby kontroly uchováva po dobu jedného roka,
g) plynným oxidom uhličitým možno omračovať aj ryby, ktoré musia byť úplne ponorené.
III. Špecifické požiadavky na usmrcovanie
1. Voľný projektil alebo strelnú zbraň možno použiť na usmrcovanie rôznych druhov zvierat, zvlášť sú vhodné na
usmrcovanie veľkej zveri chovanej farmovým spôsobom; usmrcovať zvieratá voľným projektilom alebo strelnou
zbraňou možno len na základe schválenia hlavného veterinárneho lekára,1) a to celoplášťovým projektilom, kvalifikovaným
personálom a spôsobom, ktorý zvieratám navodí okamžitú stratu vedomia s následnou smrťou v súlade
s ustanovením § 3 podľa druhu zvierat.
Zbraň ráže v mm
(kaliber v inch)
Vzdialenosť/nárazová energia
Druh do 10 cm / 200 J do 40 m / 2 000 J nad 40 m / 2 000 J
bizón 9,65 (0,38) 10,41 (0,41) 11,18 (0,44)
kôň, hovädzí dobytok 9,65 (0,38) 9,65 (0,38) 9,65 (0,38)
raticová zver, diviačia zver
(ošípané), malá srstnatá zver
5,59 (0,22) 6,1 (0,24) 8,13 (0,32)
2. Metóda usmrcovania použitím elektrického prúdu bez vykrvenia je použiteľná pre rôzne druhy zvierat pri dodržaní
ustanovení § 3; na individuálne usmrcovanie zvierat elektrickým výbojom sa používa striedavý prúd vedený
mozgom a srdcom až do jeho zástavy alebo dvojfázovým spôsobom najprv mozgom a bezodkladne srdcom s frekvenciou
50 Hz a týmito hodnotami napätia:
a) hovädzí dobytok – 2,5 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
b) teľatá – 1,0 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
c) ošípané – 1,3 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
d) ovce a kozy – 1,0 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
e) jahňatá – 0,6 A/ks počas najmenej 8 sekúnd,
f) králiky – 0,3 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
g) pštrosy – 0,4 A/kus počas najmenej 8 sekúnd.
3. Usmrcovanie elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli bez nasledujúceho vykrvenia je vhodná metóda na usmrcovanie
hydiny a rýb; veľkosť a hĺbka vodného kúpeľa a dĺžka elektód musí zodpovedať usmrcovaným zvieratám,
pričom ryby musia byť úplne ponorené.
4. Na usmrcovanie zvierat vo vodnom kúpeli používa sa striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz a týmito hodnotami napätia:
Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2483
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
a) brojlery – 160 mA počas 10 sekúnd,
b) sliepky – 160 mA počas 10 sekúnd,
c) morky – 250 mA počas 10 sekúnd,
d) kačice a husi – 200 mA počas 15 sekúnd,
e) prepelice – 100 mA počas 10 sekúnd,
f) ryby – 0,1-0,2 A/dm3 počas 2 až 5 minút v závislosti od veľkosti a druhu ryby.
5. Metóda usmrcovania zvierat plynným oxidom uhličitým je použiteľná pre rôzne druhy pri dodržaní ustanovení §
3, zvlášť vhodná je pre hrabavú hydinu a ryby; hydinu pomocou plynného oxidu uhličitého možno usmrcovať len
pri dodržaní najnižšej koncentrácie plynu v komore na úrovni 80 objemových percent počas 10 minút; v prípade
potreby možno využiť túto metódu usmrcovania aj u vodnej hydiny, ktorej mozog je odolnejší proti účinku CO2
a jej perie udržiava väčšie množstvo vzduchu, preto je potrebná dlhšia expozícia zvierat účinku CO2 počas 15 minút.
Vzhľadom na riziká pre obsluhujúci personál je potrebné usmrcovanie touto metódou vykonávať na voľnom
priestranstve, alebo ak to nie je z rôznych príčin vhodné, je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého
vzduchu v mieste výkonu.
6. Metóda dekapitácie alebo dislokácie krčných stavcov sa môže na usmrtenie použiť iba pri usmrcovaní malého
množstva hydiny do 30 kusov kvalifikovaným personálom v súlade s ustanovením § 3.
7. Metódu usmrcovania zvierat vo vákuovej komore možno použiť len na usmrtenie farmovým spôsobom chovanú
pernatú zver, ako napríklad na prepelicu, jarabicu a bažanta, pri dodržaní ustanovení § 3, ak
a) zvieratá sú umiestnené vo vzduchotesnej komore, z ktorej je pomocou výkonnej elektrickej pumpy prudko odsatý
vzduch,
b) zvieratá ostanú vo vákuu až do vymiznutia základných životných funkcií,
c) zvieratá sú umiestňované do vákuovej komory v prepravníkoch bez prekladania; prepravníky musia byť komore
prispôsobené.
8. Všetky zvieratá možno usmrcovať aj predávkovaním anestetika, ak zvolené anestetikum, veľkosť dávky a spôsob
podania spôsobia okamžitú stratu vedomia končiacu smrťou zvieraťa. Táto metóda je zvlášť vhodná na usmrcovanie
jahniat, ciciakov a odstavčiat.
Strana 2484 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA VYKRVENIE ZVIERAT
1. Zviera, ktoré bolo omráčené, musí byť vykrvené spôsobom, ktorý zaistí rýchle a úplné vykrvenie pred nadobudnutím
vedomia.
2. Doba od omráčenia po začiatok vykrvenia v závislosti od spôsobu omráčenia a druhu zvieraťa nesmie prekročiť
a) pri omráčení upevnenou strelou
1. hovädzieho dobytka – 60 sekúnd,
2. oviec a kôz strelou – 15 sekúnd,
3. ostatných zvierat – 20 sekúnd,
b) pri omráčení elektrickým výbojom
1. s vykrvením v ľahu – 10 sekúnd,
2. s vykrvením vyveseného zvieraťa – 20 sekúnd,
c) pri omráčení plynným oxidom uhličitým – 20 sekúnd.
3. Omráčené zviera musí byť vykrvené prerezaním najmenej jednej z krčných tepien alebo ciev, ktoré z nej vystupujú;
po prerezaní ciev sa až do úplného vykrvenia nesmie vykonávať žiadna iná manipulácia ani elektrická stimulácia.
4. Ak omráčenie, zavesenie, zdvihnutie a vykrvenie vykonáva jedna osoba, musí všetky postupné úkony vykonať
najprv pri jednom zvierati a až potom ich môže začať vykonávať pri ďalšom zvierati.
5. Pri vykrvovaní hydiny automatickým odrezaním hlavy musí byť prítomná osoba, ktorá v prípade poruchy zariadenia
okamžite zabije zvieratá.
Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2485
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA USMRCOVANIE ZVIERAT PRI ERADIKÁCII CHORÔB
Všetky spôsoby povolené v prílohe č. 4možno používať pri eradikácii chorôb. Hlavný veterinárny lekár môže navyše
povoliť použitie iného spôsobu usmrcovania zvierat bez ovplyvňovania ich vedomia, ktorý je v súlade s ustanovením
§ 3 a zabezpečí, že
a) ak zvolený spôsob nespôsobí okamžitú smrť, zviera sa bezodkladne usmrtí ešte pred nadobudnutím vedomia,
b) so zvieraťom sa môže manipulovať až po vymiznutí základných životných funkcií.
Strana 2486 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA USMRCOVANIE KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT
I. Povolené spôsoby usmrcovania kožušinových zvierat
Kožušinové zvieratá možno usmrcovať len najvhodnejším z týchto spôsobov:
a) použitím mechanického prístroja s prienikom do mozgu,
b) predávkovaním anestetík,
c) elektrickým prúdom so zástavou srdca,
d) účinkom plynného oxidu uhoľnatého,
e) účinkom chloroformu,
f) účinkom plynného oxidu uhličitého.
II. Špecifické požiadavky na usmrcovanie kožušinových zvierat
1. Pri použití mechanického prístroja s prienikom do mozgu je potrebné venovať pozornosť postaveniu prístroja,
ktoré musí zabezpečiť prienik projektilu mozgovou kôrou; mechanický prístroj s prienikom do mozgu možno použiť,
len ak po jeho použití nasleduje okamžité vykrvenie zvieraťa.
2. Predávkovanie anestetikami možno použiť, len ak zvolené anestetikum, veľkosť dávky a spôsob podania spôsobia
okamžitú stratu vedomia končiacu smrťou zvieraťa.
3. Pri usmrcovaní kožušinových zvierat pomocou elektrického prúdu so zástavou srdca musia byť elektródy umiestnené
tak, aby prúd prešiel mozgom a srdcom a aby bolo použité najnižšie napätie potrebné na dosiahnutie straty
vedomia zvieraťa a zástavy srdca; pri usmrcovaní líšok zavedením elektród do papule a konečníka sa vyžaduje
napätie prúdu najmenej 0,3 A počas najmenej troch sekúnd.
4. Pri usmrcovaní účinkom plynného oxidu uhoľnatého
a) komora, kde sú zvieratá vystavené účinku oxidu uhoľného, musí byť navrhnutá, konštruovaná a udržovaná tak,
aby sa vylúčilo poranenie zvierat a bolo možné ich vidieť,
b) zvieratá možno do komory umiestniť až po dosiahnutí koncentrácie oxidu uhoľnatého najmenej jedného objemového
percenta privádzaného zo zdroja 100 % oxidu uhoľnatého,
c) možno použiť aj špeciálne upravený výfukový plyn na lasicovité a činčily za predpokladu, že testy preukazujú, že
plyn je dostatočne ochladený, filtrovaný, neobsahuje dráždivé látky alebo plyny a koncentrácia oxidu uhoľnatého
v komore dosahuje najmenej 1 objemové percento,
d) plyn musí najskôr navodiť celkovú anestézu a následne spôsobiť smrť,
e) zvieratá musia ostať v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.
5. Pri usmrcovaní účinkom chloroformu, ktorý možno použiť na usmrcovanie činčíl,
a) komora, kde sú zvieratá vystavené účinku chloroformu, musí byť navrhnutá, konštruovaná a udržovaná tak,
aby sa vylúčilo poranenie zvierat a bolo možné ich vidieť,
b) zvieratá možno do komory umiestniť, až keď obsahuje nasýtenú zmes vzduchu a chloroformových pár,
c) plyn musí najskôr navodiť celkovú anestézu a následne spôsobiť smrť,
d) zvieratá musia ostať v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.
6. Pri usmrcovaní účinkom plynného oxidu uhličitého, ktorý možno použiť na usmrcovanie lasicovitých a činčíl,
a) komora, kde sú zvieratá vystavené účinku oxidu uhličitého, musí byť navrhnutá, konštruovaná a udržovaná
tak, aby sa vylúčilo poranenie zvierat a bolo možné ich vidieť,
b) zvieratá možno do komory umiestniť až po dosiahnutí najvyššej možnej koncentrácie oxidu uhličitého, najmenej
však 80 objemových percent, privádzaného zo zdroja 100 % oxidu uhličitého,
c) plyn musí najskôr navodiť celkovú anestézu a následne spôsobiť smrť,
d) zvieratá musia ostať v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.
Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 315/2003 Strana 2487
Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
POŽIADAVKY NA USMRCOVANIE PREBYTOČNÝCH JEDNODENNÝCH KURČIAT
A NEPOTREBNÝCH EMBRYÍ V LIAHNI
I. Povolené spôsoby usmrcovania prebytočných jednodenných kurčiat
Kurčatá možno usmrcovať:
a) použitím mechanického prístroja spôsobujúceho rýchlu smrť,
b) účinkom plynného oxidu uhličitého,
c) iným vedecky uznávaným spôsobom, povoleným hlavným veterinárnym lekárom, ktorý je v súlade s ustanovením
§ 3.
II. Špecifické požiadavky na usmrcovanie kurčiat
1. Pri použití mechanického prístroja spôsobujúceho rýchlu smrť
a) tento musí byť vybavený rýchlo rotujúcimi čepeľami alebo mechanicky sa zväčšujúcimi polystyrénovými výbežkami,
b) tento musí mať dostatočnú kapacitu na to, aby všetky zvieratá, s ktorými sa manipuluje, okamžite usmrtil, i keď
sa použije veľké množstvo zvierat.
2. Pri usmrtení účinkom plynného oxidu uhličitého
a) zvieratá možno umiestniť do komory až po dosiahnutí najvyššej možnej koncentrácie oxidu uhličitého privádzaného
zo zdroja 100 % oxidu uhličitého,
b) zvieratá musia ostať v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.
III. Povolené spôsoby usmrcovania nepotrebných embryí v liahni
Embryá možno usmrcovať:
a) použitím mechanického prístroja spôsobujúceho rýchlu smrť podľa bodu II.1,
b) iným vedecky uznávaným spôsobom, povoleným hlavným veterinárnym lekárom, ktorý je v súlade s ustanovením
§ 3.
Strana 2488 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144
Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.