Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1188/2004-100

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
č. 1188/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúcamed (oznámenie č. 326/2004 Z. z.).

VYNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
28. apríla 2004 č. 1188/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca med
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3
ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ustanovujú:
TRETIA ČASŤ
OSOBITNÉ POŽIADAVKY
DEVIATA HLAVA
MED
§1
(1) Táto hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky (ďalej len „potravinový kódex") ustanovuje požiadavky
na získavanie, výrobu a dovoz medu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu.
(2) Ak sa v tejto hlave potravinového kódexu neustanovuje inak, vzťahujú sa na získavanie, výrobu a dovoz
medu, na manipuláciu s ním a na jeho uvádzanie do obehu ustanovenia prvej a druhej časti potravinového
kódexu1)
§2
(1) Med je prírodná sladká látka produkovaná včelami (Apis mellifera) z nektáru rastlín, zo sekrétov živých častí
rastlín, alebo z výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú
vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.
(2) Med kvetový alebo med z nektáru je med získavaný z nektáru rastlín.
(3) Med medovicový je med pochádzajúci prevažne zo sekrétov rastlín a stromov a z výlučkov hmyzu cicajúceho
rastliny Hemiptera na živých častiach rastlín.
(4) Med zmiešaný je med pochádzajúci z medu kvetového a medumedovicového, bezvýraznej prevahy jedného z
nich.
(5) Med vytočený je med získavaný odstreďovaním odviečkovaných plástov bez plodu včiel.
(6) Med lisovaný je med získavaný lisovaním plástov bez plodu včiel s použitím alebo bez použitia mierneho
zahriatia nepresahujúceho 45 °C.
(7) Med plastikový je med uložený včelami do novopostavených buniek plástov neobsahujúcich plod včiel alebo
do tenkých plastových základov vytvorených výhradne zo včelieho vosku a predávaný v zaviečkovaných celých
plástoch alebo v častiach takýchto plástov.
(8) Med odkvapkaný je med získaný odkvapkávaním odviečkovaných plástov bez plodu včiel.
(9) Kusový med, alebo rezané plásty v mede je med, ktorý obsahuje jeden druh alebo viacero druhov
plastikového medu.
(10) Filtrovaný med j e med získavaný odstraňovaním cudzích anorganických alebo organických látok takým
spôsobom, aby sa do značnej miery odstránil peľ.
(11) Pekársky med (priemyselný med) je med, ktorý je vhodný na priemyselné účely alebo ako prísada do iných
potravín, ktoré sa potom spracúvajú; môže mať cudziu chuť alebo pach, začať kvasiť alebo už byť skvasený
alebo prehriaty.
(12) Med pastový j e med upravený do pastovej konzistencie technologickou úpravou; je tvorený zmesou jemných
kryštálikov.
§3
(1) Hlavnými druhmi medu podľa pôvodu sú med kvetový alebo med z nektáru a med medovicový.
(2) Hlavnými druhmi medu podľa spôsobu získavania, úpravy a uvádzania do obehu sú med
a) vytočený,
b) lisovaný,
c) plastikový,
d) odkvapkaný,
e) kusový alebo rezané plásty v mede,
f) filtrovaný.
§4
(1) Med tvoria rôzne druhy cukrov, najmä fruktóza a glukóza, ako aj iné látky, ako sú organické kyseliny, enzýmy
a tuhé čiastočky pochádzajúce zo zberu medu. Farba medu sa mení od takmer bezfarebného až po tmavohnedý.
Konzistencia môže byť kvapalná, viskózna alebo čiastočne až úplne kryštalická. Chuť a aróma sa menia, avšak
sú odvodené od pôvodu rastliny.
(2) Fyzikálne a chemické požiadavky na med uvádzaný do obehu sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto hlave
potravinového kódexu.
(3) Do medu uvádzaného do obehu alebo do medu použitého v akomkoľvek výrobku určenom na ľudskú spotrebu
nemožno pridávať žiadne látky.
(4) Ak je to možné, med nesmie obsahovať organické nečistoty ani anorganické nečistoty, ako sú plesne, zvyšky
plástov, zvyšky hmyzu a lariev a zrnká piesku.
(5) Med, okrem medu podľa § 2 ods. 11, nesmie mať neprirodzenú vôňu a chuť, nesmie začať kvasiť a nesmie sa
mu meniť neprirodzeným zásahom kyslosť.
(6) Med nesmie mať teplom zničené alebo inaktivované enzýmy.
(7) Peľ a zložky tvoriace med sa nesmú odstraňovať okrem prípadov, ak je to nevyhnutné v rámci odstraňovania
cudzorodých anorganických a organických látok; to neplatí ak ide o med podľa § 2 ods. 10.
§5
Označovanie
(1) Označenie „med" možno používať len na pomenovanie medu podľa § 2 ods. 1 a možno ho používať v rámci
obchodovania na označenie predmetného produktu.
(2) Názvy produktov uvedené v § 2 ods. 11 a v § 3 sa môžu používať len na označovanie produktov, ktoré sú
uvedené v § 2 a ktoré sa budú používať v rámci obchodovania na ich označovanie. Tieto názvy môžu byť
nahradené jednoduchým názvom ,,med", okrem filtrovaného medu, plastikového medu, kusového medu alebo
rezaného plástu v mede a pekárskeho medu.
(3) Ak ide o pekársky med, musia sa slová „určený len na pečenie" uviesť v označení v bezprostrednej blízkosti
názvu produktu.
(4) Názvy produktov, okrem filtrovaného medu a pekárskeho medu, možno doplniť informáciou o tom, že ide o
a) kvetový alebo rastlinný pôvod, ak produkt pochádza len, alebo hlavne, z označeného zdroja a vyznačuje sa
organoleptickými, fyzikálno-chemickými a mikroskopickými charakteristikami zdroja,
b) regionálny, teritoriálny alebo zemepisný pôvod, ak produkt pochádza výhradne z označeného zdroja,
c) špecifické kvalitatívne kritériá.
(5) Tam, kde sa pekársky med použil ako súčasť viaczložkovej potraviny, výraz „med" sa môže použiť v názve
produktu viaczložkovej potraviny namiesto výrazu „pekársky med". V zozname zložiek sa musí používať výraz
uvedený v § 2 ods. 11.
(6) V označení musí byť uvedená krajina alebo krajiny pôvodu, z ktorých bol med získaný. Ak má med svoj pôvod
vo viac ako jednom členskom štáte Európskeho spoločenstva, prípadne v tretej krajine, tak potom toto označenie
môže byť podľa potreby v súlade s právnym predpisom2) nahradené jedným z týchto označení:
a) „Zmes medov z ES"
b) „Zmes medov mimo ES"
c) ,,ZmesmedovzESamimoES".
(7) Ak ide o filtrovaný med a pekársky med, musí byť na veľkoobjemových kontajneroch, obaloch a v obchodných
dokumentoch zreteľne uvedený názov produktu podľa § 2 ods. 10a 11.
§6
Týmto výnosom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
§7
Produkty, ktoré boli označené podľa osobitného predpisu3) do 31. júla 2004, možno uvádzať do obehu do
vyčerpania zásob.
§8
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca med a výrobky z medu (oznámenie č. 354/ 2000 Z. z.).
§9
Tento výnos nadobúda účinnosť l. júna 2004.
Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky
Rudolf Zajac v. r.
Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Zsolt Simon v. r.
1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 981/ 1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997
č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 265/2004 Z. z.).
3) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z
10. augusta 2000 č. 2313/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky
upravujúca med a výrobky z medu (oznámenie č. 354/2000 Z. z.).