Najčastejšie otázky

Rýchle vhľadávanie

Ako začať

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Kde sa treba zaregistrovať

  V prípade, že sa rozhodnem pre predaj z dvora, ako treba postupovať? Kde je potrebné sa zaregistrovať, niekam nahlásiť, že sa takejto činnosti budem venovať? 


  Máte povinnosť sa zaregistrovať na RVPS - regionálna veterinárna a potravinová správa.

 • Kto všetko ma môže kontrolovať

  Kto všetko ma môže kontrolovať, kto je pre mňa právoplatný kontrolný orgán?


   Ak ste fyzická osoba - nepodnikateľ, tak len RVPS.

  Ak ste už podnikateľ ( FO, PO) - všetci : daňový úrad, živnostenský úrad, RVPS, ÚVZ, požiarnici, obec, ...

 • Hlásenie na Hygienu

  Je potrebné činnosť predaj z dvora nahlásiť aj na Hygienu (štátny zdravotný ústav) ?


  Každý musí byť osobitne zaregistrovaný

  - § 40 ods. 3 písm.b) zákona č.39/2007 :

  b) prvovýrobcov, ktorí priamo dodávajú malé množstvá prvotných produktov živočíšneho
  pôvodu
  priamo konečným spotrebiteľom alebo miestnym maloobchodným prevádzkarňam,
  ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov,

  - § 6 zákona Národnej rady SR č.152/1995 :

  Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

  (1) Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku oznámi podľa osobitného predpisu 7) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín [§ 21 ods. 1 písm. b) a d)] každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku, okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise,6) oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne alebo jej uzatvorenie.

  (2) Orgány úradnej kontroly potravín uvedené v § 21 ods. 1 písm. b) a c) vedú aktuálne zoznamy registrovaných prevádzkarní podľa odseku 1 a schválených prevádzkarní produkujúcich klíčky podľa § 23 ods. 13. Žiadosť o schválenie prevádzkarne produkujúcej klíčky podáva žiadateľ podľa vzoru žiadosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa. Orgán úradnej kontroly potravín uvedený v § 21 ods. 1 písm. d) zverejní vzor žiadosti na svojom webovom sídle.

  (3) Prevádzkovateľ, ktorý umiestňuje potraviny na trh, môže umiestňovať na trh8a)

  a) nové potraviny1b) a výživové doplnky so súhlasom podľa osobitného predpisu,8b)

  b) potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, ostatné potraviny na osobitné výživové účely so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb)

  c) minerálne vody a pramenité vody dovážané z tretích krajín so súhlasom podľa osobitného predpisu,8bb)

  d) potraviny s výživovým tvrdením a zdravotným tvrdením podľa osobitného predpisu,8c)

  e) geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom a schválených Európskou komisiou,

  f) klíčky8ca) len po schválení príslušným orgánom úradnej kontroly potravín8cb) uvedenom v § 21 ods. 1 písm. b) a d).

  (4) Každý, kto uvádza na trh potraviny alebo výživové doplnky prostredníctvom predaja na diaľku, je povinný

  a) ponúkať iba potraviny alebo výživové doplnky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov,1e)

  b) byť registrovaný pri potravinách regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a pri výživových prípravkoch organizáciou poverenou8b) ministerstvom zdravotníctva,

  c) dodržiavať hygienu uvádzania na trh,

  d) na svojom webovom sídle zverejniť:

  1. obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, identifikačné číslo organizácie,

  2. názov potraviny alebo výživového doplnku,

  3. cenu potraviny alebo výživového doplnku,

  4. dodacie podmienky a náklady na dodanie,

  5. platobné podmienky,

  6. obchodné podmienky.

  (5) Na trh je zakázané umiestňovať potraviny

  a) iné ako bezpečné,8d)

  b) klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,

  c) neznámeho pôvodu,

  d) po uplynutom dátume spotreby8daa) alebo dátume minimálnej trvanlivosti.8dab)

  (6) Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.

 • Spoplatnené poradenstvo Ekotrendu

  Chcela by som sa informovať, či sú Vami ponúkané služby a pomoc začínajúcim nejako spoplatnené.


  Ano.

  • Konzultácia 10 eur/hod
  • Prehliadka jednoduchej výrobne 10 eur/ 1 - 10 osôb, 1 euro za každú ďalšiu osobu
  • Tabuľa s logom PREDAJ Z DVORA 100.- eur
  • Vypracovanie prevádzkového poriadku 300.- eur

  Cenník uvedený vyššie sa Vás týka, len v tom prípade, že nie ste našim členom.

   Pokiaľ ste, resp. sa stanete členom zväzu EKOTREND Slovakia (http://www.ecotrend.sk/stanovy/, http://www.ecotrend.sk/index.php?id=plne_prihlaska),
  tak v cene členského príspevku 35.-euro / rok máte konzultáciu a prehliadku zdarma, 50 % zľavu na tabuľu s logom a prevádzkový poriadok vás naučíme si vypracovať v rámci informačných seminárov.

  Takže je potrebné počítať so sumou 35.- členské + 50.- tabuľa v 1 roku,
  potom je to už len 35.- euro/rok.

  Pre členov zväzu EKOTTREND Slovakia robíme rôzne akcie, všetky informácie nájdete na www.ecotrend.sk.

 • Zvieratá na rastlinnej farme

   Dobrý deň, zakladáme rodinnú farmu. Kúpili sme 5 ha rolí, tie nám vydajú o 10 rokov bohužiaľ, a máme cca 0,5 ha záhradu. Keďže sa tomu venujeme ešte len druhý rok, tak len začíname, chceme ovocnú farmu-kríky, stromy marhule, bylinky, sirupy, perspektívne ovocné šťavy. Zároveň ale chceme pre nás chovať hydinu- myslím to tak, že by to nebol registrovaný chov sliepok, piatich moriakov a 40 ks brojlerov, možno perspektívne do budúcna by sme medzi vyrastené stromy pustili už registrované moriaky. Otázka, je možné zaregistrovať si ovocnú farmu a potom aj živočíšnu? Môžem mať na ovocnej farme aj sliepky pre našu osobnú spotrebu?


   2 x áno.

 • Čo musím - čo nemusím

  Čo všetko potrebujem k predaju z dvora ?Teda ide mi o papierovú stránku veci. Potrebujem živnosť?(1) Potrebujem sa niekde zaregistrovať?(2) Platiť nejaké poplatky?(3) Teda vlastne čo všetko musím spĺňať, aby som takýto predaj mohol začať prevádzkovať?(4)


  Nie. Ano na RVPS. Nie. Musíte byť prvovýrobca.

 • Pekárenské výrobky

  Mám záujem vyrábať rôzne drobné pečivo domácej výroby - keksy a pod.. Viem na to použiť domácu kuchyňu?(1) Čo všetko potrebujem na vybavenie povolení?(2) Viete mi ich zabezpečiť?(3)


  Do kategórie predaj z dvora spadáte ak vyrábate z vlastných surovín, t.j. ste prvovýrobca - chovateľ lebo pestovateľ.

  1/ nateraz nie, ale pravidlá by sa mali meniť, viď :                                                                                         http://www.predajzdvora.sk/fileadmin/user_upload/navrhNovely360-2011.pdf

  2/ Musíte mať registrovanú výrobňu na RVPS. vytvorený vlastný HACCP (správna výrobná prax) viď http://www.predajzdvora.sk/zakonpravidla/navody/.

  3/ Vieme vám s tým pomôcť. 

 • Kedy treba SHR a prevádzkareň

  Chcela by som sa Vás opýtať, či pri predaji malého množstva surového kozieho mlieka, resp. výrobkov z neho, musím byť registrovaná ako SHR. V súčasnosti chováme 14 kôz, z toho zatiaľ dojíme len 5. Farmu máme registrovanú. Ja som nezamestnaná, manžel chodí do práce, takže sa chovu (zatiaľ) venujeme len okrajovo. V zákonoch a nariadeniach, zameraných na túto tematiku som nenašla jednoznačnú odpoveď, či musím byť SHR, resp. či je povinné zriadiť prevádzkareň na spracovanie mlieka.


   Mlieko môžete predávať ako FO, na predaj výrobkov musíte mať minimálne SHR a registrovanú prevádzkareň na RVPS.

   

   

Účtovníctvo, dane, odvody

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Daňový doklad od fyzickej osoby

  Mam možnosť predať včelí med v 28gr. balení o celkovej sume 128 euro. Na jeden hotel na Slovensku, ale chcú to na faktúru, já mám riadne zaregistrovanú baliarničku a predajničku včelích produktov na RVPS v Poprade a prevádzka je v našom obytnom dome - bytovke. No nemám živnosť a ani SHR. Viete mi poradiť, čo s tým a ako to vyfakturovať, alebo ako im to nechať preplatiť jedná sa o moju nadprodukciu predajom z dvora.


  Môžete to urobiť dvomi spôsobmi :

  1/ spíšte s ním kúpno-predajnú zmluvu s príjmovým dokladom

  2/ vystavte mu dodací list s príjmovým dokladom

 • Registračná pokladňa

  Je potrebné pri predaji z dvora vlastniť registračnú pokladňu, keďže tam hovorite o jednoduchej evidencii?


  Na používanie registračnej pokladnice musíte splňať 3 podmienky ( byť podnikateľ, mať tovar na predaj a predávať za hotové). Pokaiľ ste FO nepodnikateľ, tak registračnú pokladňu nepotrebujete. Tovar predávate formou kúpno-predajnej zmluvy s príjmovým dokladom. Občan ZTP registračnú pokladňu nepotrebuje.

   

   

 • Daňový doklad od nepodnikateľa

  Naša firma by chcela nakupovať od ľudí z dvora. Mňa by, ale zaujímalo, aký doklad ja potom ako firma dostanem, tak aby mi to daňový úrad uznal.


  Pokiaľ sa jedná o fyzickú osobu nepodnikateľa, tak spíšte kúpno-predajnú zmluvu a potom vám dá príjmový doklad.

 • Ako predávať produkty od FO v predajni

  Chcem v mojej predajni ponúkať aj sezónnu zeleninu ,med , domáce vajcia a podobne ,od lokálnych pestovateľov. Pri tomto tovare mi ani tak nejde o nejaký veľký zisk ako skôr o zatraktívnenie mojej predajne a priblíženie možnosti ponúknuť zákazníkom kvalitné slovenské komodity.Oslovil som už niekoľko potencionálnych pestovateľov či výrobcov z môjho okolia.Nie sú to žiadne firmy ani samostatne hospodáriaci roľníci,sú to poväčšine drobní pestovatelia z vidieka ( fazuľa,hrach,kapusta,zemiaky ,cesnak... ). Mojim zámerom je dať im možnosť ponúknuť ich prebytky na predaj v mojom obchode.Mám vyčlenený priestor,ktorý by som chcel označiť ako predaj hospodárskych prebytkov ,pričom každá komodita by bola jasne označená výrobcom,resp.pestovateľom,dátumom spotreby a pod.Vlastne taká tržnica,ale v kamennom obchode .Viete mi prosím poradiť,či je vôbec možné zastrešiť takto viacero pestovateľov a ponúkať ich tovar? Aké doklady od tovaru budú potrebovať a aké povinnosti s toho vyplynú pre mňa ?


  Fyzická osoba nepodnikateľ vám môže predať vlastné roľnícke prebytky formou kúpno-predajnej zmluvy a príjmovým dokladom. Do výšky 500.- euro/rok je to nezdaniteľné, všetko, čo je nad túto sumu je FO povinný priznať v daňovom priznaní § 8  príležitostný príjem. Otázne je DPH : pokiaľ ste vy platcom DPH, musíte aj na tento tovar dať 20 %, čím bude automaticky o 20 % drahší, ako keď si to FO predá sám. 

 • Limity pre množstá produktov

  Môžu jednotlivé farmy predávať resp. dodávať svoje výrobky do maloobchodných predajní(1) Prípadne je to nejako limitované?(2)


  1/áno

  2/ limity sú podľa komodít : Nariadenie vlády 360/2011, viď : www.predajzdvora.sk/zakonpravidla

 • Predaj cez eshop

  Dedko chová včely a produkuje väčšie množstvo medu, ktoré by sme radi predávali prostredníctvom e-shopu. Mohli by ste mi, prosím, napísať či a aké sú podmienky internetového predaja medu? Prípadne aké náležitosti musím vybaviť na to, aby som mohla med takto konečnému spotrebiteľovi predávať?


  Podľa Nariadenia vlády 360/2011 nie je možné produkty z dvora predávať formou internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja.

 • Predaj cez mimovládnu organizáciu

  Ak je predaj tovaru zabezpečený nie výrobcami, ale mimovládnou organizáciou, alebo nejakou inou skupinou, potom táto skupina (NGO), môže kúpiť a predať na základe akého zákona?  (aké je zdanenie?)


  Predaj z dvora je predaj priamo konečnému spotrebiteľovi, alebo maloobchodu, takže si musíte vytvoriť maloobchod.  

 • Prebytky a registračné pokladne

   Chcela by som u nás v dedine navrhnúť niečo ako organizovaný občasný trh z dvora pre susedov. Len neviem, či keď by to bolo už takto organizovane, ci je to stále ešte predaj z dvora. Jednalo by sa o mini množstvá, naozaj o prebytky – ríbezle, tekvice, jablká, reďkovky.... Kto má čoho naviac a chce to predať susedom. Myslím, (dúfam), že by nebolo treba r.pokladne? Miestne trhové miesto spravuje obec podľa všeobecného záväzného nariadenia.


  Pokiaľ sa jedná o fyzické osoby nepodnikateľov, tak pokladne nepotrebujú. 

Mäso

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Kúpim mäso - vyrobím klobásy

  Rád by som sa spýtal, aké sú podmienky pre výroby domácich klobás. Malo by sa jednať o cca 200 kg mesačne. Bravčové by som kupoval od miestneho súkromne hospodáriaceho roľníka.


  Nesplňujete požiadavku na predaj z dvora - nie ste prvovýrobca. To však neznamená, že takto nemôžete vyrábať. Musíte mať schválenú prevádzku.

 • Klobásy pre psov

  Ak by som vyrábal napríklad klobásy pre psov, tak sú tie isté podmienky ?


  Na krmivá sú také isté podmienky ako na potraviny.

 • Rekvalifikačný kurz mäsiara

  Chcel by som vedieť či môžem ako malo-farmár predávať mäso a mäsové výrobky, ak si urobím rekvalifikačný kurz mäsiara?


   Na spracovanie mäsa musíte mať výučný list.

 • Chov a predaj hydiny

  Mám pozemok o výmere 3 ha, mojou obľubou je chov hydiny vodnej aj hrabavej. Chcem sa spýtať čo je potrebné ak by som chcel predávať očistenú hydinu konečnému spotrebiteľovi ?(1)Maximálny počet hydiny by bol 150ks. Ako je to s DPH.(2) Hydina by sa nerozrábala.


  1/ registrovať sa na RVPS

  2/ Platca DPH je každý subjekt podnikajúci na území SR, ktorého obrat za posledných 12 mesiacov prevýšil sumu 49 790 eur. Všetky podnikateľské subjekty s obratom nižším ako 49 790 eur sú vystavené plateniu dane z pridanej hodnoty dobrovoľne. Firma sa tak môže rozhodnúť na základe svojich špecifických podmienok. Povinná registrácia je uplatňovaná na všetky firmy nad túto hranicu.

  Všetko máte na :
  http://www.predajzdvora.sk/zakonpravidla/aktualny-stav/nariadenie-vlady-c-3592011poziadavky-na-niektore-potravinarske-prevadzkarne-a-na-male-mnozstva/ §7 a §8

 • Chov a predaj králikov

  Ako drobnochovateľ králikov zvažujem skúsiť predávať mojich prebytočných jatočných králikov (mrazený s hlavou a bez vnútorností) formou predaja z dvora. Mal by som záujem králikov predávať priamo zákazníkovi pri osobnom odbere,alebo aj  na ,, rínku,, trhovisku. Základ môjho chovu sú mäsové druhy králikov (Burgundský, Kalifornský a ich krížence) v počte 18 ks chovných zvierat, čo predstavuje ročne cca 350-400ks jatočných králikov.                                   

  Na stránke predaj z dvora a z TV som sa dozvedel, že je možnosť registrovať svoj chov na Štátnej veterinárnej správe na základe zákona č 359/2011. Stiahol som si aj ,,Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej, ktorá je dostupná na internetovej stráne Štátnej veterinárnej správy (posielam v priloženom súbore).

  Následne som sa išiel pred podaním žiadosti informovať osobne na Štátnu veterinárnu správu o ďalšom postupe. Bolo mi oznámené, že registrácia nie je jednoduchá a budem musieť splniť ešte nasledovné podmienky:

  1. registrovať chov v centrálnom registry hospodárskych zvierat, čo predpokladá podať ďalšiu žiadosť a stanovisko 3 veterinárov.
  2. podať vyššie uvedenú: Žiadosť o registráciu prevádzkarne prvovýrobcu pre prvotné produkty rybolovu, vajcia, med, mäso hydiny a králikov, voľne žijúcu zver a zverinu z nej.
  3. Návšteva a kontrola troch veterinároch u mňa na dvore, kde budú vyhodnocovať priestory na zabíjanie a spracovanie králikov. Na veterinárnej správe mi bolo povedané, že musím mať na to určenú miestnosť, vykachličkované steny, podlahy, nerezové stoly, samostatný dres...
  4. zaregistrovanie chovu a môžem predávať, inak pokuta.                                    

  Tieto podmienky, tak ako mi boli oznámené pri osobnej návšteve veterinárnej správy nie som schopný v súčasnosti splniť, pretože:

  • nemám zvieratá registrované v centrálnom registri, pochádzajú ešte po otcovi, časť je dokúpená. Čistokrvné zvieratá sú tetované.
  • králikov zabíjame a spracovávame doma v kuchyni
  • po porážke sú vykrvené, stiahnuté a vypitvané. Následne sa vychladia v chladničke, umyjú v tečúcej vode v drese, zabalia do potravinárskej fólie a zamrazia. Nie som schopný vyčleniť v dome samostatnú miestnosť na spracovanie králikov s nerezovými stolmi a obloženou podlahou a stenami, novým umývacím mäsiarskym dresom.                                                                                       

  Po prečítaní zákona 359/2011 (paragraf 7,8,9) a 360/2011 som však vyrozumel, že na predaj iba vypitvaného, mrazeného králika nepotrebujem mat vybavenie ako bitúnok či rozrábkáreň, nemám záujem o porcovanie mäsa.

  Mal som pocit, ako by ma chceli od registrácie odradiť. Neustále sa diskutuje v médiach a najmä ministerstve hospodárstva aké množstvá nekvalitných potravín sa na Slovensko dováža, ale ak chcem ja niečo vyrobiť a predať, sú mi kladené iba prekážky.                                                                                  

  Preto Vás požiadam o informácie, postup resp. pomoc ako postupovať pri registrácii na veterinárnej správe, ak  chcem legálne, podľa zákona o predaji z dvora, predávať mrazených králikov. Je pravda, že musím mať schválený bitúnok a vyčlenenú samostatnú miestnosť?


  Asi vás nepoteším, ale v súčasnosti je to tak, ako píšete.
  Jediné, čo môžte, je ísť mimo zákon.

  Pre lepšiu obhajobu voči nezmyselným byrokratom je potrebné :

  • aby ste bol fyzická osoba nepodnikateľ
  • viesť si jednoduchú evidenciu o predaji (zošit)
  • zabezpečiť bezpečnú likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov

   

   

   

Mlieko

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Predaj mlieka

  Ako môžem predávať mlieko ako FO nepodnikateľ  konečnému spotrebiteľovi ?


  • musíte si zaregistrovať zvieratá na centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
  • zaregistrujete sa na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
  • potom si musíte zapisovať koľko ste nadojili za deň a koľko ste z toho predali konečnému spotrebiteľovi
  • pokiaľ ste FO nepodnikateľ nepotrebujete reg.pokladňu
 • Predaj mliečnych výrobkov

  Ako môžem predávať mliečne výrobky ako FO nepodnikateľ konečnému spotrebiteľovi ?


  • okrem toho, že splníte body z predchádzajúcej otázky, tak
  • vytvoríte si prevádzkareň ( miestnosť na spracovanie)
  • ak si viete predať všetko sami, resp. minimálne 65 %, tak požiadate o registráciu prevádzkarne 
  • ak chcete, aby vaše výrobky boli predávané cez maloobchodný predaj, tak požiadate o schválenie prevádzkarne 
 • Syr ako roľnícky prebytok

  Je možné raz za mesiac ísť predávať polotvrdé kozie syry vákuovo balené a čerstvé v potravinárskych uzavretých téglikoch , na farmársky trh napr. v BB, Nitra,  ako roľnícky prebytok ? (1)Zarobím tak 180 eur max za mesiac. Mám len registrovaný chov kôz, iné registrácie nemám ( nemám financie na zriadenie prevádzkarne). Viete prosím o nejakých trhoch farmárskych, kde vlastne prídete raz za mesiac a čo ste vyrobili predáte, aby Vám nehrozila kontrola z inšpekcie alebo veteriny?(2)


   1/na predaj syrov musíte mať :

  - pokiaľ si predáte aspoň 65% produkcie sám  - registrovanú prevádzku na RVPS

  - pokiaľ by vám to niekto predával  -  schválenú prevádzku na RVPS a tým pádom ste pod kontrolou.

  2/ nie

Vajcia

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Prepeličie vajíčka na miestnom trhu

  Chcel by som občas predávať prepeličie vajíčka na miestnom trhu a neviem aké množstvo a za akých podmienok je to možné. 


  Musíte mať zaregistrovaný chov na Centrálnej evidiencii hospodárskych zvierat : www.cehz.sk a RVPS. Potom môžete predať najviac 60 ks netriedených vajec  jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa a najviac 350 ks netriedených vajec celkovo dodaných prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarniam počas jedného týždňa. Nie sú osobitné podmienky na prepeličie vajcia.

 • Obmedzenie 60 vajec

  Tých 60 ks vajec môžem predávať len jednému spotrebiteľovi a viac nemôžem predať už ďalšiemu spotrebiteľovi v rámci jedného týždňa nič?


  Môžete mať koľko chcete spotrebiteľov, napr. aj desať , avšak každému z nich môžete predať za týždeň maximálne 60 vajec.

 • Tabuľka na plote

  Keď nestíham spotrebovať domáce vajcia od mojich domácich sliepok,môžem si dať na plot tabuľku a predávať ich? Asi to je nelegálne že? Potrebujem nejaké povolenie od štátnej veterinárnej správy alebo niekoho? Neviem, nejde o nejaké extra veľké množstvo, ale denne máme min.25 vajec.


  Ak máte chov zaregistrovaný na CEHZ(www.cehz) a RVPS, tak si pokojne dajte aj tabuľku. Avšak musíte viesť okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, písomné záznamy, ktorými preukazujete celkový počet chovaných nosníc, dennú produkciu vajec a osobitné záznamy o počte vajec priamo predaných konečným spotrebiteľom za každý deň, o počte vajec priamo predaných na miestnom trhovom mieste za každý deň a o menách alebo názvoch odberateľov vajec, adresách ich maloobchodných prevádzkarní a o počte vajec dodaných jednotlivým maloobchodným prevádzkarniam počas každého týždňa.

Med

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Výroba včelárskych výrobkov

  Vyrábame včelárske výrobky, med, propolisový krém, propolisovú tinktúru, preto sa chcem opýtať, či predaj z dvora je aj v praxi predajom priamo z dvora alebo by sme tieto produkty mohli predávať aj cez internetový obchod s tým, že by sa produkty predávali ako predaj z dvora ? 


  Nie, lebo podľa Nariadenia vlády SR 360/2011 § 2 :

  (1) Malé množstvá prvotných produktov

  b) možno dodávať len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni podľa odsekov 2 a 3.

  (2) Na účely tohto nariadenia vlády je miestnou maloobchodnou prevádzkarňou vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto alebo maloobchodné zariadenie spoločného stravovania okrem supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ktoré sa skladujú v mieste ich predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi alebo ich spracúva a pripravuje a podáva z nich pokrmy konečnému spotrebiteľovi.

Predajňa

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede
 • Registrácia predajne

  Prvovýrobca v žiadosti o registráciu uvádza názvy a adresy maloobchodných prevádzkární, ktorým dodáva svoje výrobky. Musia sa aj tieto maloobchodné prevádzkarne nejakým spôsobom špeciálne registrovať v súvislosti s tým, že predávajú výrobky od prvovýrobcu?


  Nie.

 • Predaj v stánku pri rodinnom dome

  Plánujeme otvoriť malý stánok pri rodinnom dome, ktorý je pri hlavnej ceste. Chceme predávať mliečne a syrové výrobky. Zatiaľ nemáme žiadnu výrobu. No do budúcna s tým uvažujeme. V súčastnosti by sme chceli podporiť okolitých farmárov, ktorí majú ovce, vyrábajú jogurty a pestujú množstvo zeleniny.Vedeli by ste mi poradiť ako to najlepšie skombinovať, aby sme u nás v stánku mohli bez problémov predávať tieto mliečne výrobky a zeleninu, mi by sme boli ako len ďalší distribučný kanál.       No po uchytení a odskúšaní rátame s vlastnou výrobou, tam by to bolo určite jednoduchšie, pretože by sa to jednalo o predaj z dvora, no v súčastnosti nedisponujeme žiadnou živočíšnou výrobou, preto by sme len využili súčasných farmárov, no neviem ako by sme to mali správne právne ošetriť. Preto sa na Vás obraciam s prosbou o radu, ako čo najefektívnejšie dostať do stánku suroviny, ktoré by sme potom následne mohli predávať.


  Pokiaľ máte predajné miesto schválené ako maloobchod, vám farmári budú dodávať tovar na základe dodacieho listu  a príjmového dokladu. Samozrejme, že oni musia byť zaregistrovaní na RVPS.

Rastliny

Zobraz všetky odpovede
Skry všetky odpovede