Návody

DESATORO  PRE  PREDAJ  Z  DVORA

1/ som prvovýrobca
2/ vyrábam z vlastných surovín
3/ vyrábam podľa vlastných receptúr
4/ vyrábam prevážne ručne
5/ svoje výrobky predávam priamo konečnému spotrebiteľovi
6/ spĺňam minimálne hygienické požiadavky
7/ dodržiavam podmienky správnej praxe
8/ všetky fázy výroby sú uskutočňované na Slovensku
9/ logo PREDAJ Z DVORA používam so súhlasom Zväzu EKOTREND Slovakia
10/ svojim správaním pozitívne vplývam na rozvoj značky PREDAJ Z DVORA

Pokiaľ ste odpovedali minimálne 8 x áno - pokračujte v čítaní.

V tejto sekcii nájdete odporúčania a návody ako postupovať pri predaji vlastných produktov.

Naše definovanie pojmov :

roľnícky prebytok - vlastný produkt predaný konečnému spotrebiteľovi v súhrnnej výške do 170.-euro/mesiac
malá produkcia -
vlastný produkt predaný konečnému spotrebiteľovi v súhrnnej výške do 300.-euro/mesiac
produkcia -
vlastný produkt predaný konečnému spotrebiteľovi v súhrnnej výške nad 300.-euro/mesiac

Práca popri podpore - výška zárobku s odvodmi 148,57.- eura/ mesiac, musíte to vopred oznámiť úradu práce.

Pri spracovaní a predaji  :

1/ roľníckych prebytkov a malej produkcie si zaveďte jednoduchú evidenciu príjmov a výdavkov, aby ste sa vedeli obhájiť voči prípadným kontrolám ohľadom príjmu. Nikto iný vás nemá nárok kontrolovať - spotrebiteľ je dostatočnou kontrolou.  Za zdravotnú neškodnosť produktu je plne zodpovedný výrobca.

2/ produkcie

a) prvotných produktov a potravín rastlinného pôvodu

máte tieto povinnosti :

  • registrácia na regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

b) prvotných produktov živočíšneho pôvodu

máte tieto povinnosti :

  • registrácia na regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

c) potravín živočíšneho pôvodu

  • registrácia výroby na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
    vytvorenie vlastného HACCP (správna výrobná prax), ktorý musí obsahovať :

1/ charakteristika prevádzky-názov, adresa, predmet činnosti, prevádzkovateľ, dispozičné členenie, napojenie na inžinierske siete

2/ systém zásobovania a preberania tovarov

3/ správna výrobná prax-pôdorys prevádzky, prúdové diagramy výroby, evidencia o skladovacích podmienkach , zložky a prídavné látky, obalový materiál, pracovné postupy, technologické postupy (podnikové normy), postup pre stiahnutie výrobkov z trhu, metrológia, životné prostredie , aktuálne zmluvy

4/ sanitačný program- plán rozmiestnenia budov a zariadení , plán rozmiestnenia strojných a technologických zariadení, grafické znázornenie technologických postupov a materiálnych tokov, plán manipulácie s odpadmi , časový a vecný harmonogram realizovania sanitačných postupov pre každý úsek, výrobné zariadenia a priestor, plán asanácie a dekontaminácie , programy školenia zamestnancov , operatívne plány nápravných a ozdravovacích opatrení, zdravotná dokumentácia pracovníkov , dezinfekcia , dezinsekcia, deratizácia

5/ hygienický režim

6/ HACCP- zodpovední členovia tímu , zoznam výrobkov , dodávatelia základnej suroviny , ostatní dodávatelia surovín , zoznam odberateľov , zoznam surovín , zoznam zložiek , zoznam obalov , nebezpečia , regulačné opatrenia , stanovenie kritických kontrolných bodov HACCP, kritické limity, prúdový diagram výroby, analýza biologického, chemického a fyzikálneho nebezpečenstva , opis výrobkov , obalový materiál , nápis na obale , zloženie , spôsob a rozsah spracovania , senzorické, mikrobiologické a fyzikálno-chemické požiadavky , doba spotreby , skladovacie podmienky , návod na použitie , odbytové podmienky