Ako na predaj hovädzieho mäsa

1/ Manuál na predaj mäsa z dvora je zverejnený v časti Informačný manuál - predaj z dvora.

2/ Od 1.11.2011 je v platnosti Nariadnie vlády SR č. 359/2011 o vybavení potravinových prevádzkární s malým objemom výroby, kde  § 2 hovorí o kapacite :

bitúnok - max. 30 dobytčích jednotiek za týždeň, nutnosť oznámiť RVPS čas, počet a pôvod zvierat, ktoré budú zabíjané

rozrábkareň - do 5 ton vykosteného mäsa týždenne alebo ekvivalentné množstvo mäsa s kosťou.

Na účely tohto nariadenia vlády sa za jednu dobytčiu jednotku považuje jeden kus dospelého hovädzieho dobytka staršieho ako dva roky alebo jeden dospelý nepárnokopytník. Ak ide o iné domáce kopytníky, jeden kus

a) hovädzieho dobytka do šiestich mesiacov sa rovná 0, 4 dobytčej jednotky,

b) hovädzieho dobytka od šiestich mesiacov do dvoch rokov sa rovná 0, 6 dobytčej jednotky,

Mäso možno uvádzať do maloobchodnej prevádzkárne, ktorá je vzdialená najviac 2 hodiny cesty od rozrábkarne § 5 ods.1

Prevádzkovateľ musí požiadať o schválenie prevádzkarne Reginálnu veterinárnu a potravinovú správu, kde uvedie aké výnimky žiada (§4) a opis prevádzkarne.