Ako na predaj mäsa z hydiny a králikov

 1/ Manuál na predaj mäsa z dvora je zverejnený v časti Informačný manuál - predaj z dvora.

2/ Od 1.11.2011 je v platnosti Nariadnie vlády SR č. 359/2011 o vybavení potravinových prevádzkární s malým objemom výroby, kde  § 2 hovorí o kapacite :

bitúnok - max. 30 dobytčích jednotiek  (VDJ)za týždeň, nutnosť oznámiť RVPS čas, počet a pôvod zvierat, ktoré budú zabíjané

rozrábkareň - do 5 ton vykosteného mäsa týždenne alebo ekvivalentné množstvo mäsa s kosťou.

1 nosnica = 0,014 DJ
ostatná hydina  = 0,003 DJ

Prvovýrobca:

*musí byť zaregistrovaný na RVPS

*vyprodukuje na farme alebo v chove ročne menej ako 10 000 ks hydiny

                                                                                        2 500 králikov   

Mäso možno predávať vo vlastných priestoroch, na miestnom trhovisku alebo do maloobchodnej prevádzkárne, ktorá je vzdialená najviac 2 hodiny cesty od rozrábkarne § 5 ods.1

Prevádzkovateľ musí požiadať o schválenie prevádzkarne Reginálnu veterinárnu a potravinovú správu, kde uvedie aké výnimky žiada (§4) a opis prevádzkarne.

 Viac nájdete v NV č.359/2011 § 7 a § 8 

3/ Dobrýden chcem sa spýtat na chov králikov: je to mozne predavat aj tak ked mam naviac priklad 10 ks alebo aj menej... mam kamaráta veterinára a on mi to sleduje. POrazka je vykonávana v domácixh podmienka.Preto sa chcem spytat ci to mozem ponuknut takto aj do bio obchodu ( napriklad) a co by mala obsahovat etiketa alebo co by som mal este splnat.

podľa Nariadenia vlády 359/2011 § 7 a § 8:

1/ musíte mať zaregistrovaný chov na Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, kde vám dajú číslo farmy

2/ musíte byť zaregistrovaný na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe

3/ Miestna maloobchodná prevádzkareň nesmie ďalej dodávať malé množstvá iným prevádzkarniam ani ich umiestňovať na trh inou formou, ako je priamy predaj konečnému spotrebiteľovi alebo podávanie pokrmov z nich pripravených konečnému spotrebiteľovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni. Konečný spotrebiteľ môže takto nakúpené produkty živočíšneho pôvodu použiť len na domácu spotrebu.

4/ Prvovýrobca, ktorý priamo predáva mäso z hydiny alebo mäso z králikov konečným spotrebiteľom vo svojich priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste, a predávajúci, ktorý ním zásobuje konečných spotrebiteľov v miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, musia uviesť v záujme vysledovateľnosti mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov okrem jeho označenia pre konečného spotrebiteľa podľa osobitného predpisu14)
a) na etikete alebo visačke upevnenej ku každému telu alebo vnútornostiam tieto ľahko čitateľné údaje o pôvode mäsa:
1. meno, priezvisko a adresu prvovýrobcu, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
2. adresu zaregistrovanej prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého mäso pochádza, ak nie je totožná s adresou alebo so sídlom podľa prvého bodu,
b) dobre viditeľné a čitateľné upozornenie pre kupujúcich: "Hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave." alebo "Mäso z králikov nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave.",
c) údaje o spôsobe úpravy tiel a vnútorností podľa odseku 11.
(11) Ak sa telá hydiny alebo králikov z farmových chovov predávajú v priestoroch prvovýrobcu alebo na miestnom trhovisku nepitvané, len čiastočne vypitvané alebo v perí alebo v koži, musí na to byť konečný spotrebiteľ upozornený označením.
(12) Králikom možno oddeliť hlavu od tela až po predaji konečnému spotrebiteľovi v priestoroch prvovýrobcu, na miestnom trhovisku alebo v miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, na základe žiadosti kupujúceho.
(13) Prvovýrobca okrem vedenia záznamov, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby mäsa z hydiny a mäsa z králikov, vedie
a) písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo hydiny alebo celkové množstvo králikov
1. chovaných ročne na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,
2. zabitých na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,
b) osobitné záznamy o počtoch hydiny a králikov zabitých na farme alebo v chove a dodaných alebo priamo predaných podľa odseku 2 počas každého týždňa a počas kalendárneho roka.
(14) Záznamy podľa odseku 13 uchováva prvovýrobca najmenej 12 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe žiadosti ich sprístupní orgánu regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.28)