Ako na predaj mlieka

Podľa Nariadenia vlády č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam    môže

surové mlieko predávať prvovýrobca 

  • ak má zaregistrovaný chov na RVPS 
  • priamo konečnému spotrebitelovi
  • má pridelenú kvótu 

Viac nájdete v NV č. 360/2011 § 4.   

Surové mlieko je možné predávať len konečnému spotrebiteľovi.

(14)Priamy predaj surového mlieka konečnému spotrebiteľovi v chove na produkciu mlieka sa uskutočňuje v miestnosti oddelenej od priestorov, v ktorých sú ustajnené zvieratá, a vybavenej chladiacim zariadením.
Ak chov na produkciu mlieka dodáva mlieko aj do schválených prevádzkarní na zber alebo spracovanie mlieka, musí byť miestnosť na priamy predaj surového
mlieka oddelená od mliečnice. 

Prvovýrobca vhodným
spôsobom na viditeľnom mieste v mieste predaja surového
mlieka umiestni tieto informácie a údaje:

a) upozornenie pre konečného spotrebiteľa: „Pred konzumáciou
je potrebné surové mlieko prevariť. Nie je
vhodné na priamu konzumáciu pre deti, gravidné
ženy, choré a staré osoby alebo osoby s oslabenou
imunitou.“ s uvedením druhu surového mlieka,

b)dátum spotreby surového mlieka so slovami „spotrebujte
do“ a s uvedením dátumu a podmienok skladovania
surového mlieka,

c) údaje o

1. mene, priezvisku a adrese prvovýrobcu alebo
o obchodnom mene a mieste podnikania, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
alebo o obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa
potravinárskeho podniku, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,

2. adrese chovu na produkciu mlieka.


(15) Prvovýrobca vedie okrem záznamov, ktoré sa týkajú
vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, osobitné
písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo
získaného surového mlieka, ktoré bolo predané
podľa odsekov 1 a 2

a) počas každého dňa jednotlivým kupujúcim,

b) počas kalendárneho roka.

(16) Záznamy podľa odseku 15 uchováva prvovýrobca
najmenej jeden rok po skončení kalendárneho roka,
v ktorom boli vyhotovené, a na základe žiadosti ich
sprístupní príslušnému orgánu veterinárnej správy.17)