Ako na predaj rýb

Podľa Nariadenia vlády č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam   môže

ryby predávať prvovýrobca 

  • ak má zaregistrovaný chov na RVPS 
  • priamo konečnému spotrebiteľovi do 20 eur za jeden nákup
  • miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá je vzdialená najviac 2 hodiny cesty od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo príslušná RVPS najviac 100 kg týždenne

Viac nájdete v NV č. 360/2011 § 3. 

(9) Prvovýrobca vedie okrem záznamov podľa osobitných
predpisov,16) ktoré sa týkajú vysledovateľnosti
a hygieny prvovýroby, osobitné písomné záznamy, ktorými
preukazuje celkové množstvo rýb chovaných na
farme, a osobitné záznamy o

a)množstve a hodnote rýb, ktoré priamo predal konečným
spotrebiteľom podľa odseku 1 písm. a) počas
každého týždňa a počas kalendárneho roka,

b) názvoch a adresách miestnych maloobchodných
prevádzkarní a o množstve rýb, ktoré im dodal podľa
odseku 1 písm. b) počas každého týždňa a počas kalendárneho
roka.

(10) Doklady a záznamy podľa odsekov 8 a 9 uchováva
prvovýrobca najmenej jeden rok po skončení kalendárneho
roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe žiadosti
ich sprístupní príslušnému orgánu veterinárnej
správy.17)