Príručka REKO

Od výrobcu k spotrebiteľovi, bez sprostredkovateľa

Maloobchodný a distribučný model REKO poskytuje zákazníkom spôsob objednávania výrobkov, priamo od výrobcu bez potreby sprostredkovateľov. Skupiny REKO fungujú (zvyčajne) prostredníctvom Facebooku, ako uzavreté skupiny, v ktorých sú dohodnuté objednávky a dodávky.

REKO stretnutie = udalosť, pri ktorej predávajúci dodávajú produkty zákazníkom, objednané vopred prostredníctvom skupiny REKO na Facebooku. Stretnutie REKO môže byť raz za týždeň, každý druhý týždeň alebo v inom vhodnom intervale - každá REKO skupina rozhoduje samostatne o pláne doručovania.

Moderátor skupiny REKO

(osoba zodpovedná za technickú správu skupiny REKO na Facebooku)

 • Moderátori skupiny REKO pomáhajú predávajúcim naučiť sa, ako funguje skupina REKO a právne predpisy o potravinách (uvedené nižšie), týkajúce pre predávajúcich.
 • Moderátori skupiny REKO nie sú maloobchodníci, preto nezodpovedajú za zloženie potravín predávaných prostredníctvom skupiny REKO: je zodpovednosťou predávajúceho, aby zabezpečil, že informácie o produkte sú presné, primerané a vo všetkých ostatných ohľadoch v súlade s právnymi predpismi.

Pravidlá pre predávajúcich

(spoločnosti alebo jednotlivci, ktorí predávajú výrobky prostredníctvom skupiny REKO)

 • Predávajúci sú zodpovední za predaj svojich výrobkov
 • Predávajúci sú zodpovední za bezpečnosť svojich potravinových výrobkov.
 • Predávajúci sú zodpovední aj za poskytovanie všetkých potrebných informácií o potravinách (napríklad zloženie, alergény, trvanlivosť) a na zabezpečenie presnosti poskytovaných informácií.
 • V prípade balených potravín sa tieto informácie musia poskytovať v súlade s Nariadením vlády SR č. 360/2011 .
 • Predávajúci musia uviesť informácie o produkte priamo v príspevku na Facebooku, alebo ako odkaz na webovú stránku, kde sa nachádzajú príslušné informácie. Informácie o potravinách môžu byť zhrnuté aj v zozname produktov, ktorý vedie Facebooková skupina REKO tak, aby zákazníci mali možnosť ich prezerania pri nákupe. Môžu existovať určité informácie, ktoré sa môžu zmeniť, napríklad dátum spotreby, ktorý prevádzkovateľ často nemôže poskytnúť vopred, ale zákazníkovi sa musia poskytnúť všetky potrebné informácie najneskôr pri dodaní výrobkov.
 • Predbežné informácie o obaloch musia byť zákazníkovi k dispozícii pred nákupom.
 • Všetky požadované informácie musia byť zákazníkom k dispozícii v čase dodávky.
 • Informácie o potravinách pre balené výrobky sa spravidla musia uvádzať buď na balení, alebo na etikete obalu.
 • Informácie o potravinách pre nebalené výrobky (vrátane výrobkov zabalených na žiadosť zákazníka) sa môžu alternatívne poskytnúť ústne, na štítku alebo v brožúre.
 • Hlavnou zásadou pri poskytovaní informácií je, že zákazníkovi sa nesmú poskytovať zavádzajúce informácie.

Priamy predaj prvotných produktov

(predaj vykonávaný po oznámení o mieste prvovýroby)

 • Prvovýrobca musí mať vo svojej registrácii na RVPS uvedené ktoré výrobky a kde bude predávať.
 • Medzi prvotné produkty patria vajcia, ryby, ovocie, zelenina, sušené obilniny, med, huby (aj sušené) a  mlieko.
 • Výrobcovia môžu predávať primárne výrobky priamo spotrebiteľom v množstvách uvedených v Nariadení vlády 360/2011, ak zaregistrujú svojú prevádzku na RVPS. Týka sa to aj predaja prostredníctvom REKO. Výnimka: surové mlieko alebo čerstvé mledzivo sa predáva a odovzdáva zákazníkovi iba na mliekárenskej farme a tieto výrobky by sa nemali prepravovať ako dodávky REKO.
 • Ak ročný priamy predaj prekročí limity stanovené v  Nariadení vlády 360/2011, prvovýrobca musí predložiť oznámenie o potravinách (musi sa stať podniakteľom), pokiaľ ide o priamy predaj primárnych výrobkov.
 • Oznámenie o potravinách sa musí predložiť vždy, keď je naplánovaný predaj domáceho mäsa. (mäso nepredstavuje prvotný produkt, s výnimkou diviny)
 • Po predložení oznámenia o mieste prvovýroby sa môžu primárne produkty predávať aj prostredníctvom dodávok REKO zákazníkom, ktorí si nezadali objednávku vopred, pretože pokiaľ množstvá zostanú pod limitmi uvedenými v Nariadení vlády 360/2011.
 • na dodávky tovaru vykonané výrobcom sa vzťahuje oznámenie o mieste prvovýroby; nevyžaduje sa žiadne osobitné oznámenie.
 • Prevádzkovatelia REKO, ktorí prepravujú primárne produkty od iných výrobcov (okrem osobných automobilov), musia získať kartu odbornej spôsobilosti.
 • Formulár oznámenia o mieste prvovýroby je k dispozícii na webovej stránke príslušnej obce.
 • Pre ďalšie  informácie, navštívte stránku http://www.predajzdvora.sk/poradenstvo/ .

Výroba potravín podľa NV 100/2016 - lekvárové nariadenie

 • ​​Súkromné ​​osoby nie sú povinné predkladať oznámenie o potravinách na predaj výrobkov s nízkym rizikom (napríklad pečivo, ktoré sa dá bezpečne skladovať pri izbovej teplote), alebo oznámenie na mieste primárneho predaja.
 • Môžu predávať prebytky zeleniny alebo ovocia z vlastnej úrody.
 • To nezbavuje prevádzkovateľa potravinárskeho podniku povinnosti dodržiavať správne hygienické postupy a poskytovať zákazníkovi informácie o zložkách, alergénoch, dobe použiteľnosti a teplote skladovania, ako to vyžaduje Nariadení vlády 360/2011.
 • Ak naopak súkromná osoba vyrába na predaj potravinárske výrobky podliehajúce skaze (ako sú ryby , mäso a mäsové výrobky, mlieko, smotana, čerstvý syr a výrobky podliehajúce skaze, ako sú plnené sendviče alebo torty), na predaj sa musí predložiť štandardné oznámenie o potravinách v súvislosti s ich výrobou a predajom.
 • Príjmy z predaja potravín pripravených pre domácnosť predstavujú zdaniteľný príjem, ktorý sa musí nahlásiť daňovej správe vopred vyplnenou daňovou kartou. Ak príjem presiahne 50 000 EUR, operácie sa považujú za obchodné operácie, za ktoré je splatná daň z pridanej hodnoty. V takom prípade sa musí predložiť oznámenie o potravinárskych prevádzkach, ktoré hlásia výrobu a predaj potravinárskych výrobkov.

Výroba a predaj potravín po prekroční limitov z NV 100/2016

(predaj potravín na základe oznámenia o potravinových priestoroch)

 • Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu vyrábať, predávať a prepravovať potravinové výrobky prostredníctvom skupín REKO, ak predložili oznámenie o potravinárskych priestoroch.
 • Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí tiež predávajú výrobky prostredníctvom skupiny REKO zákazníkom, ktorí si vopred nezakázali objednávku, musia zaregistrovať mobilné potravinové priestory a podať oznámenie o predaji potravín potravinovým úradom obce, v ktorej sa výrobky majú predávať, najmenej štyri dni pred dodaním REKO. Formulár na informovanie týchto orgánov o priestoroch s mobilnými potravinami je k dispozícii na webovej stránke Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín Evira. Pozri-www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuonei stot / (vo fínčine).
 • Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku musí mať aktuálny plán interných kontrol, ktorými sa ustanovuje prevádzka podniku.
 • Preprava potravinových výrobkov spadá do rozsahu uvedeného plánu a oznámenie o týchto výrobkoch musí byť predložené v súvislosti s oznámením o potravinách. Pri preprave potravinových výrobkov je nanajvýš dôležité zaistiť, aby výrobky zostali pri správnej teplote, aby bol dodržaný chladiaci / horúci reťazec.
 • Predávajúci v skupine REKO, ktorí prepravujú potravinové výrobky od iných výrobcov (s výnimkou osobných automobilov), musia získať kartu odbornej spôsobilosti.
 • Formulár pre oznámenie o stravovacích priestoroch je k dispozícii na príslušnej webovej stránke obce.
 • Viac informácií nájdete na adrese www. aitojamakuja.fi/suoramyynti a postupujte podľa odkazu „elintarvikkeiden valmistus ja myynti“ na PDF vo fínskom jazyku spis o príprave a predaji potravinárskych výrobkov.